391 Works

Pisząc o wieloetniczności

Joanna Wojdon

Znaczenie publicznych baz jawnoźródłowych w walce z oszustwami podatkowymi – wybrane przykłady

Anna Ćwiąkała-Małys, IWONA PIOTROWSKA & Małgorzata Durbajło-Mrowiec
Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest dużym ryzykiem, które wynika z możliwości nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych między innymi o charakterze karuzelowym. Ryzyko podjęcia współpracy biznesowej z potencjalnym oszustem można częściowo ograniczyć, wykorzystując informacje zamieszczone w publicznych bazach prowadzonych przez instytucje rządowe (np. ministerstwa sprawiedliwości państw członkowskich UE), instytucje unijne (Komisja Europejska) czy organizacje międzynarodowe działające w przedmiotowym zakresie jako organizacje non-profit (EBRA). Artykuł zawiera propozycję tzw. krótkiej listy zagranicznych publicznych baz jawnoźródłowych dostępnych w trybie...

Zmiany regulacyjne sektora instytucji pożyczkowych i ich wpływ na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów

Magdalena Paleczna
W ostatnich latach wprowadzono szereg regulacji, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na funkcjonowanie instytucji pożyczkowych w Polsce. Powodem wprowadzania zmian była konieczność uporządkowania pozabankowego rynku pożyczkowego i jego profesjonalizacja. Należy również wskazać, że konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian spowodowana była wzrostem liczby nieprawidłowości w praktykach instytucji pożyczkowych, zwłaszcza w zakresie kosztów kredytu konsumenckiego. W opracowaniu podjęto próbę przeanalizowania zmian regulacyjnych wprowadzonych w latach 2015-2017 oraz zmian zaproponowanych przez projektodawcę w 2019 roku. Celem opracowania jest...

Mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw w podmiotach gospodarczych – ujęcie bilansowo-podatkowe

Maria Tomczyk
Rezerwy to zagadnienie z pogranicza prawa i ekonomii. Stanowią złożoną kategorię bilansowo-podatkową. Mają charakter szacunkowy i w związku z tym przysparzają wielu problemów kierownictwu jednostki. Stąd zazwyczaj są tworzone w zbyt małym zakresie. Charakteryzują się niepewnością - co do kwoty i terminu zapłaty zobowiązania. Rezerwy stanowią narzędzie zarządzania ryzykiem. Mają zabezpieczyć jednostkę gospodarczą przed jego negatywnymi skutkami i zapewnić kontynuację jej działalności. Mają za zadanie zagwarantować wiarygodny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Celem artykułu...

„Nic w świecie nie jest w stanie przekonać mnie do powrotu” – Franciszek Rzewuski wobec konfederacji barskiej

Dorota Wiśniewska

Halina Dudała, Beata Gaj, Łacińskie epigramy ks. Gotfryda Karola Eichbergera z Bojszów, Kraków: TAiWPN Universitas, 2017, ss. 88, 8, ill.

Wojciech Mrozowicz

Die Zentrumspartei im Kaiserreich. Bilanz und Perspektiven, Hrsg. Andreas Linsenmann, Markus Raasch, Münster: Aschendorff Verlag, 2015, ss. 516, ill.

Jakub Grudniewski

Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska

Wojciech Mrozowicz

Student zawsze obecny : 60 lat działalności Koła Naukowego BibliotekoznawcówUniwersytetu Wrocławskiego (1960–2020)

Olga. Red. Kowalczyk & Jakub Maciej. Red. Łubocki

La vie privée des jeunes adultes. Un bilan des recherches en sociologie de la sexualité, du couple et de la jeunesse

Christophe Giraud
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Poznawcze i emocjonalne charakterystyki memów tworzonych w początkowym etapie pandemii koronawirusa w roku 2020

Zuzanna Jezierska
Fabrica Societatis is a scholarly journal that answers the growing need in sociology for the research topics related to activities participating in the creation of social worlds and for works on the everyday existence of people. The main goal of the journal is to create space for theoretical, methodological and empirical enquiries, aiming at discovering everyday procedures creating and shaping various manifestations of social life. It is also a place to publish articles that appreciate...

Qu’est-ce qu’un parent? Qu’est-ce qu’être parent? Un bilan des recherches en sociologie de la famille

Céline Clément
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Zagadnienie kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji i ich ustalanie przez komorników sądowych

IZABELLA GIL
W artykule omówiono zagadnienie ustalania kosztów egzekucyjnych przez komornika sądowego wg dotychczasowych i aktualnych przepisów. Wyjaśniono zasady ustalania opłaty egzekucyjnej.

Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sandra Lewandowska
Niniejszy tekst stanowi teoretycznoprawną analizę zagadnienia dotyczącego uchwał nieistniejących oraz ich zaskarżania w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wstępie podjęto próbę zdefiniowania oraz określenia charakteru prawnego uchwały. Następnie przedstawiono koncepcje dotyczące uchwał nieistniejących (łac. negotium nom existens), w tym problematykę nieistnienia uchwały oraz zagadnienie czynności prawnej nieistniejącej, a także kwestię uchwały negatywnej. W dalszej kolejności zostały omówione sposoby zaskarżania uchwał nieistniejących. Praca zawiera również stanowisko doktryny oraz przegląd orzecznictwa na ten...

Bezpieczeństwo ruchu drogowego wobec nadmiaru znaków drogowych w obszarze zabudowanym

Małgorzata Rzeźnicka
Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka. Jest ono tym bardziej istotne w przypadku poruszania się po drodze, na której znajduje się wiele zagrożeń dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. W ostatnich kilku latach coraz częściej jako jeden z czynników zwiększających niebezpieczeństwo na drodze wskazywany jest nadmiar znaków drogowych w obszarze zabudowanym.Artykuł ma na celu przeanalizowanie przepisów dotyczących oznakowania dróg, uprawnień i obowiązków organów organizujących ruch drogowy, a także sprawujących nad nimi...

Charakter prawny zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Michał Pawlas
W niniejszym artykule autor dąży do ustalenia normatywnego charakteru zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych, przy uwzględnieniu wydanych w tym zakresie orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz poglądów komentatorów prawa. Podjętym rozważaniom towarzyszyć będzie pytanie, czy nieokreślony jednoznacznie charakter prawny zakazu klubowego może wpływać na sytuację prawną uczestników i organizatorów imprez masowych. Dążąc do wyjaśnienia powyższych wątpliwości, w artykule poddano analizie naturę prawną organizatora imprezy masowej jako podmiotu prawnego wydającego zakaz klubowy. Autor dokonuje również analizy...

Następcza niemożność świadczenia wynajmującego z terminowej umowy najmu

Rafał Adamus
Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu jest zagadnienie terminowej umowy najmu, której wypowiedzenie (wykonanie uprawnienia kształtującego) wymaga zachowania pewnych warunków. Niemniej w przypadku terminowej umowy najmu może dojść do sytuacji, w której nie jest możliwe spełnienie świadczenia przez wynajmującego zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego. Niemożliwość taka może wynikać z okoliczności niezależnych od stron stosunku prawnego. Skutkiem następczej niemożliwości świadczenia niezawinionej przez strony jest wygaśnięcie terminowej umowy...

O legitymacji stron sporu o wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia (art. 940 k.c.)

Aleksandra Partyk
W niniejszym artykule zajmuję się analizą legitymacji procesowej w sprawie o wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 Kodeksu cywilnego). W świetle tego przepisu małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Jednocześnie wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć...

The Person and His Development. The Gestalt Approach in Academic Education

Wiktor Żłobicki
The Gestalt approach in education sees human beings and their relation with the world as a single whole. This assumption is a base for methodology of development of human potential. In the article author paid attention to a few topics: many students are unaware of their potential and the educator is thus obliged to reveal it; the process of studying is dynamic; it has its periods of intensity and activity but also slowing down or...

Hermeneutics of Translation – the Fundamental Aspect of Dialogue. Around the Concept of George Steiner

Rafał Włodarczyk
George Steiner is one of the leading contemporary comparativists and philosophers of literature. One of the most important themes of his book from the 1970s, "After Babel: Aspects of Language and Translation", focus on the claim about the identity of understanding and translation, which in effect links dialogue to translation competence. In the article, referring to the thought and tradition of Judaism and Steiner’s original approach to understanding, I analyse and discuss the premises of...

Pedagogy of Rabindranath Tagore

Beata Pietkiewicz-Pareek
Rabindranath Tagore is one of the foremost thinkers in the world who thought what kind of education India should have for its people. His concepts of an ideal Indian school and university are extremely innovative. In this paper, the author wants to highlight the educational philosophies of Tagore.

Everyday Life – Between Rationality of Actions and Authority. An Example of Social Diagnosis by Erich Fromm

Iwona Paszenda
In accordance with the sociological concept of the world by Alfred Schütz, the world of everyday life constitutes the object of activities and interactions of given individuals, who – in turn – have to gain control over it but also modify it in order to accomplish their own goals, within the framework of such world and amongst others. In such a context, it comes across as particularly interesting to recognize whether the contemporary man acts...

Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim

Jacek Borowicz
Uregulowania prawne obowiązujące w Polsce przewidują możliwość wykonywania wielu wolnych zawodów ( na przykład radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki ) w ramach stosunku pracy. Autor niniejszego opracowania definiując na wstępie pojęcie wolnego zawodu oraz klasyfikując prawne formy jego wykonywania przeprowadza analizę kwestii nawiązania, zamiany i ustania stosunku pracy pracownika – profesjonalisty oraz jego praw, obowiązków i odpowiedzialności. Przechodząc następnie do szczegółowych wątków prawnych i aksjologicznych wskazuje, że ustawodawca...

Refleksje nad wybranymi obszarami warunków życia rodziny w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Krystyna Dziubacka
Celem artykułu jest rozważanie zróżnicowanych aspektów funkcjonowania współczesnej polskiej rodziny, prezentacja wybranych obszarów warunków jej życia oraz wskazanie czynników je determinujących. Termin realizacji badań stanowiących podstawę opracowania, zbieżny z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, sprzyjał refleksji nad zmianami w systemie wartości Polaków oraz ich postawami.

Registration Year

 • 2020
  391

Resource Types

 • Text
  371
 • Other
  20

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3