388 Works

Rola migrantów-wynalazców w przekazywaniu wiedzy do państw ojczystych : doświadczenia wybranych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej

Małgorzata Wachowska
W książce skoncentrowano się na międzynarodowej migracji ludności jako jednym z kanałów, za którego pośrednictwem dochodzi do przepływów wiedzy między krajami. W szczególności przeanalizowano rolę wynalazców pochodzących z ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej (państw A8), ale mieszkających poza krajem pochodzenia w przekazywaniu know-how do państw ojczystych. Rozważania podjęte w pracy miały głównie na celu wskazanie, ile wiedzy z państw docelowych napływa do państw A8 dzięki wynalazcom, którzy opuścili te kraje oraz jakie czynniki leżą u podstaw...

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami motorycznymi poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

Lidia Napieralska, Izabela Jasińska, Katarzyna Śledzińska, Ewa Witczak & Violeta Jarzyna
Zagadnienia związane z problemami osób z niepełnosprawnościami są szeroko dyskutowane, szczególnie w aspekcie poprawy jakości ich życia. Jednym z nich jest aktywizacja zawodowa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez ergoterapię, czyli terapię pracą. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi ok. 50%, w Polsce w trzecim kwartale 2020 r. wyniósł 30,9% i ma tendencję wzrostową. Osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi mają obniżone możliwości ruchowe ciała, ale mogą wykonywać powtarzalne czynności w...

Koronawirus jako problem teologiczny : dobroć Boga a cierpienie świata

Paweł Beyga
Jednym z najważniejszych pytań w debacie teologicznej i filozoficznej jest człowieka cierpienie w ludzkim życiu i Opatrzność Boża. Nauka spogląda na koronawirusa w aspekcie medycznym, biologicznym i wielu innych. Artykuł ukazuje pandemię jako problem teologiczny. Autor tekstu spogląda na problem ludzkiego cierpienia i Bożej Opatrzności w teologicznej, biblijnej i liturgicznej perspektywie. Problem poruszony w artykule jest problemem obecnym w każdym czasie, a więc nie traci nic ze swojej aktualności.

Otyłość, nadwaga i problemy psychiczne jako konsekwencje pandemii koronawirusa

Iwona Piękoś-Lorenc, Joanna Woźniak-Holecka & Sylwia Jaruga-Sękowska
Głównym celem tego artykułu jest opisanie wybranych konsekwencji zdrowotnych spowodowanych wystąpieniem pandemii koronawirusa. Praca powstała na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (artykuły z czasopism naukowych, prace poglądowe oraz prace badawcze, raporty) przedstawiającego informacje o wirusie SARS-CoV-2 oraz jego wpływie na różne aspekty zdrowia człowieka. W poszukiwaniu artykułów naukowych wykorzystano bazy naukowe Google Scholar oraz PubMed. Otyłość jeszcze przed wystąpieniem pandemii określana była jako „epidemia XXI wieku”. Okres kwarantanny bądź izolacji wpływa na odczuwanie...

Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane obszary zdrowia, stylu życia i samopoczucia pracowników w Polsce

Agata Olearczyk & Bożena Walewska-Zielecka
Ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemiczny w Polsce wynikający z pandemii COVID-19 wpłynął na wiele obszarów naszego życia codziennego, począwszy od życia społecznego przez prywatne po zawodowe. Zmianie musiał ulec dotychczasowy tryb pracy i w konsekwencji często również lokalizacja stanowiska pracy. Biura przeniosły się do naszych domów, stwarzając nowe możliwości, ale również wyzwania i zagrożenia. Celem badania jest identyfikacja, w jakim stopniu pandemia COVID-19 wpłynęła na wybrane obszary zdrowia i samopoczucia pracowników w Polsce...

Wpływ Covid-19 na kształtowanie cen artykułów konsumpcyjnych

Paweł Waniowski
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na wszystkie niemal obszary życia społeczno-ekonomicznego, w tym również na kształtowanie się cen. Wzrost roli państwa, w tym szczególnie znaczące ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, pojawienie się nowych trendów inflacyjnych, częstsze i głębsze niż wcześniej zmiany profilu działalności przedsiębiorstw i konieczność reorganizacji ze względu na reżim sanitarny, a także wzrost działań aktywizujących popyt spowodowały znaczące zmiany w poziomie i strukturze cen artykułów konsumpcyjnych. Jednocześnie należy podkreślić wzrost wrażliwości nabywców na...

Kampanie społeczne w okresie pandemii – obszary, treści i formy komunikowania

Magdalena Daszkiewicz
Kampanie społeczne są odpowiedzią na istniejące problemy, które są przedmiotem zainteresowania i dyskursu społecznego. Wydarzenia, zjawiska i trendy wpływają na rozwój kampanii, których tematyka dotyczy związanych z nimi obszarów społecznych. Okres pandemii wiąże się z nasileniem różnych problemów, związanych z zagrożeniami zdrowia i życia, a także wpływa na wymuszone zmiany stylu życia. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów i kluczowych treści kampanii społecznych prowadzonych w okresie pandemii oraz związanych z nią zmian i dostosowań w zakresie...

Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19

Beata Mucha & Monika Mucha
Aktywność fizyczna to ważny aspekt życia człowieka. Mimo rosnącego zapotrzebowania na ruch i aktywne spędzanie czasu wolnego pandemia COVID-19 spowodowała negatywne zmiany w aktywności fizycznej wielu osób. Choć w dobie pandemii wielu ludzi miało zdecydowanie więcej czasu wolnego niż zwykle, nie przełożyło się to na zwiększoną aktywność fizyczną. Następstwa tego mogą być bardzo poważne. Analizie poddano opinie osób będących regularnie aktywnymi fizycznie. Przedmiotem badań jest aktywność fizyczna w czasie pandemii. Dla wielu osób okres obostrzeń...

Postawy prospołeczne – solidny fundament społeczeństwa postpandemicznego

Paweł Żurawski
Artykuł koncentruje uwagę na postawach prospołecznych, które niewątpliwie stanowią fundament społeczeństwa. Złożoność analizowanego obszaru, szczególnie nietypowy okres pandemii, zachęcił do zastosowania swoistej triangulacji metod badawczych – desk research oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Dane pozyskane ze źródeł wtórnych pozwalają uchwycić ten obszar w czasie pandemii i na tle lat wcześniejszych. Natomiast badanie własne autora opiera się na indywidualnych wywiadach pogłębionych, a więc pojedynczych przypadkach zróżnicowanych demograficznie i geograficznie, przeprowadzonych w formie online i telefonicznej na...

Academic Journal of Modern Philology, Vol. 12 (2021) Special Issue

Powszechna ochrona pracy (służby) funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych – wybrane zagadnienia

Małgorzata Grześków
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Ochrona wynagrodzenia za pracę w zatrudnieniu cywilnoprawnym – refleksje na tle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Tomasz Duraj
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Umowny zakaz dodatkowego zatrudnienia

Józef Iwulski
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Charakter prawny umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Artur Tomanek
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

O dopuszczalności kreowania umownych ograniczeń w podejmowaniu przez pracownika dodatkowego zatrudnienia

Sabina Pochopień-Belka
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Społeczne i prawne aspekty dyskryminacji płacowej kobiet

Agnieszka Górnicz-Mulcahy &
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Alternatywne formy rozwiązywania sporów w prawie pracy – wybrane zagadnienia prawne

Roksana Ewa Turchan
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Ibn Tajmijja jako duchowy ojciec fundamentalizmu islamskiego

Piotr Tyca
Autor artykułu opisuje poglądy Ibn Tajmijji oraz ich wpływ na radykalne i ekstremistyczne ruchy islamskie. W części pierwszej przedstawia krótki życiorys myśliciela oraz możliwy wpływ konkretnych wydarzeń z życia filozofa na jego późniejsze poglądy. W części drugiej autor opisuje poglądy Ibn Tajmijji na państwo, religię (w szczególności kwestię bid’a oraz dżihadu), władców islamskich, historię, zasady i źródła prawa szariatu oraz inne fragmenty jego filozofii. W ostatniej części autor analizuje wpływ myśli Ibn Tajmijji na historyczne...

Koncepcja chińskiego porządku Erica Voegelina

Marek Popielarski
The issues of Chinese civilization and political thought became an important part of Eric Voegelin's interests at the end of his life. It was her view in the Ecumenic Age in 1974 it gave rise to reflection on the unity of humanity, for which he was widely criticized by conservative circles in America. Chinese Ekumena, as he defined this civilizational and cultural area, is studied primarily in terms of Voegelin's most important political philosophy concepts...

Czy istnieje prawo do aborcji? Analiza prawa międzynarodowego i koncepcji osoby

Ewa Rejman
Artykuł analizuje przepisy dotyczące zdrowia reprodukcyjnego i aborcji w prawie międzynarodowym. Opisany jest kontekst przyjęcia poszczególnych przepisów i jego znaczenie dla ich wdrożenia. Działalność podmiotów międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, zasługuje na szczególną uwagę w tej dziedzinie, ponieważ może ona wpływać na systemy ustawodawstwa krajowego za pomocą instrumentów miękkiego prawa. Druga część artykułu ma na celu analizę koncepcji osoby w odniesieniu do ochrony życia ludzkiego. Różne pomysły są prezentowane i krytycznie omawiane ze szczególnym...

Systemy więzienne na przykładzie wybranych państw Azji

Aleksandra Polak-Kruszyk
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie problematyki systemów penitencjarnych na przykładzie wybranych krajów Azji. Dla porównania dynamiki populacji osób pozbawionych wolności analizie zostały poddane systemy penitencjarne dwóch wybranych państw: Chin i Japonii, a zatem państw o najbardziej liczebnej populacji więziennej i państwa w którym w ostatnich latach odnotowano wyraźny spadek liczby skazanych. Praca podejmuje próbę usystematyzowania kluczowych zagadnień związanych z tematyką wykonywania kary pozbawienia wolności omawianych państw, przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych problemów z jakimi się...

Teoria władzy w myśli politycznej Louisa de Bonalda

Bartosz Chrząszcz
Louis Gabriel Ambroise de Bonald zaliczany jest obok Josepha de Maistre'a do największych przedstawicieli tradycjonalizmu, doktryny krytykującej rewolucję francuską i akcentującej boską ingerencję w porządek społeczny. Z perspektywy filozoficznej, głębia jego spostrzeżeń pozwala uznać tego myśliciela za największego „Doktora Kontrrewolucji”, ustępującego jednak wspomnianemu de Maistre'owi pod względem kunsztu pisarskiego. Francuski myśliciel poświęcił wiele uwagi szczegółowemu rozważeniu zagadnień związanych z teorią władzy, ładu społecznego oraz sytuacji społeczno-politycznej po roku 1789. Analiza jego rozważań pozwala na gruntowne...

What’s for dinner today? Remarks on the provisions and diet of Roman soldiers during the Principate

Agnieszka Tomas

South Levantine harbor cities in the Herodian period – Early Roman imported fine and utilitarian wares from Ashdod and Ashkelon

Paulina Wołodźko

Gryf w świecie starożytnym – źródła wizerunku, konotacje symboliczne oraz okoliczności upowszechnienia na obszarze śródziemnomorskim

Hadrian Kryśkiewicz

Registration Year

 • 2021
  388

Resource Types

 • Text
  190
 • Other
  155
 • Journal Article
  38
 • Journal
  5

Affiliations

 • University of Wrocław
  80
 • University of Silesia
  12
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Łódź
  4
 • Nicolaus Copernicus University
  3
 • University of Warsaw
  3
 • Jagiellonian University
  3
 • University of Zielona Góra
  3
 • Opole University
  3
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  3