223 Works

Dopuszczalność istnienia zasady ogólnej równego traktowania akcjonariuszy mniejszościowych i akcjonariusza dominującego w prawie unijnym. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-101/08

Patrycja Szczuka
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Klauzule waloryzacyjne stosowane w umowach kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego

Oskar Kwiatkowski
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych – glosa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 11 września 2019 r. w sprawie C-143/18

Jan Łukaszewicz
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Gold-plating – problem nadtranspozycji dyrektyw unijnych do krajowego porządku prawnego

Kevin Kaczor
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Porozumienia z zakresu zrównoważonego rozwoju w łańcuchu żywnościowym – prawo konkurencji jako element hamujący rozwój sustainable food chain

Aleksandra Kołodziejczyk
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy w Chińskiej Republice Ludowej

Zuzanna Choińska
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania małżonków

Anastazja Sorkowicz
Celem prezentowanego artykułu jest prześledzenie wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego, podejmujących tematykę małżeństwa i rodziny, oraz odniesienie do nich wyzwań związanych z koniecznością podjęcia przez oboje małżonków procesu samowychowania.

Mandatory mediation in family disputes in Lithuania: model and first year application experience

Agnė Tvaronavičienė & Odeta Intė

Mediar y remediar: la mediación como profesión y como procedimiento para gestionar conflictos en España

Privaloma mediacija šeimos ginčuose Lietuvoje: modelis ir pirmųjų taikymo metų patirtis

Agnė Tvaronavičienė & Odeta Intė

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku

Agnieszka Twaróg- Kanus
Wszelkie działania zmierzające do budowania świadomości i wiedzy na temat konfliktu stanowią wyzwanie i szanse na lepsze relacje interpersonalne. Artykuł wskazuje na perspektywę zagadnienia konfliktu w percepcji rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz przewidywany styl rozwiązania przez nich sytuacji konfliktowej. W środowisku rodzinnym nie jest możliwe uniknięcie konfliktu czy sporu, możliwe jest natomiast rozpoznanie sytuacji trudnych i uporanie się z konfliktem w sposób wzmacniający relacje w rodzinie na linii rodzic–dziecko.

Wartość w rodzinie czy rodzina jako wartość ? - w perspektywie pracy socjalnej

Natalia Głódź
Rodzina jest specyficznym obszarem działań pracy socjalnej. Rodziny korzystające z pomocy, według pracowników socjalnych, często nie dostrzegają wartości w jednostce, którą współtworzą. Według badanych, wartość istnieje sama w sobie i ma wpływ na wsparcie wewnątrz rodzinne oraz procesy zmagania się z problemem.

Zachowania zdrowotne u uczniów klas licealnych w czasie pandemii COVID-19

Barbara Grabowska, Wiktoria Malawska & Luba Ślósarz
Odżywianie jest jednym z kluczowych elementów kształtowania zachowań prozdrowotnych. Drugi, bardzo ważny aspekt stanowi codzienna aktywność fizyczna, która niesie za sobą wiele korzyści dla zdrowia. Ważną rolę w procesie kształtowania nawyków prozdrowotnych odgrywa rodzina. Im więcej prozdrowotnych zachowań młodzi ludzie nauczą się w domu rodzinnym, tym większa szansa, że będą je stosowali w życiu dorosłym.

O ekonomii dobrobytu Rothbarda. Recenzja pracy Dawida Meggera Sprawiedliwość w ekonomii dobrobytu

Jakub Juszczak
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

W małżeństwie jak w więzieniu? Sytuacja Żydówek uwięzionych w małżeństwie (agunot) w Państwie Izrael

Justyna Kisała
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Glosa aprobująca do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie Vavřička i inni p. Republice Czech

Kinga Drewniowska & Aleksandra Gebuza
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Polityczne uwarunkowania trwania systemu klasowo-lekcyjnego w szkolnictwie publicznym

Bogusław ŚLIWERSKI
Przedmiotem analizy jest panujący we współczesnej Polsce centralistyczny system zarządzania, nadzoru i reformowania edukacji szkolnej. Autor wskazuje na kwestię pozorowania przez rządy lat 1993-2020 procesów decentralizacji, demokratyzacji kształcenia dzieci i młodzieży w szkolnictwie publicznym. Uniemożliwia to rezygnację nauczycieli z edukacji behawioralnej, doktrynalnej, zamkniętej na rzecz dydaktyki konstruktywistycznej, otwartej i zmieniającej system klasowo-lekcyjnego gorsetu.

Cinematic Pedagogy. Relacja terapeutyczna w ujęciu filmowym– implikacje dla edukacji akademickiej

Katarzyna KRASOŃ
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania filmu fabularnego jako uzupełnienia edukacji akademickiej przyszłych terapeutów w zakresie konstruowania relacji z pacjentem. W analizie odwołano się do idei pedagogiki kina, a także wskazano na dwie propozycje egzemplifikacji jej funkcjonowania w postaci obrazów kinowych:" Moja lewa stopa" oraz "Trzech Chrystusów".

Deklaracja z Bangkoku jako przykład azjatyckiego rozumienia praw człowieka

Marek Popielarski
Deklaracja podpisana w Bangkoku w 1993 roku przez przedstawicieli 35 państw Azji i Pacyfiku ukazała szereg odrębności w rozumieniu istoty praw człowieka oraz ich wewnętrznej hierarchii w porównaniu z perspektywą cywilizacji Zachodu. Przedstawiono bezpośrednią genezę wypracowanych koncepcji, przede wszystkim w poglądach ówczesnego premiera Malezji Mahathira bin Mohamada, jak również jego odpowiednika w Singapurze Lee Kwan-Yewa. Wyartykułowanie poczucia własnej odrębności cywilizacyjnej szło w parze z wzrastającym poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego państw południowo-wschodniej Azji, który miał...

Azjatycki model integracji gospodarczej na przykładzie działalności ASEAN w kontekście RCEP – studium polityczno-prawne

Tomasz Orfin
Przedmiotem artykułu jest przybliżenie problematyki Azji Południowo-Wschodniej w kontekście działalności Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Główny nacisk położono na zaprezentowanie wybranej problematyki politycznej, gospodarczej i prawnej związanej z integracją gospodarczą i polityczną państw członkowskich ASEANu. W tekście omówiony zostaje także wpływ Chin i Japonii na politykę Stowarzyszenia oraz poszczególnych państw członkowskich, a także forsowanej przez te państwa koncepcji współpracy gospodarczej. Analizie prawno-politycznej zostaje poddane Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) jako zwieńczenie pewnego etapu integracji i...

Od powstania państwa do wielkiej reformy. Etapy kształtowania się administracji publicznej Grecji

Sebastian Biały
W charakterystyce zjawiska administracji publicznej wskazuje się dwie przeciwstawne cechy: trwałość oraz ciągła zmienność. Jakie są jednak powody przechodzenia przez administrację publiczną ciągłych procesów zmian, czy może jest to tylko zjawisko spowodowane potrzebą dostosowania się do otoczenia? Republika Grecji jest dosyć młodym państwem. Mimo dwustu laty niepodległości, zanotowano znaczną liczbę reform struktur administracyjnych. Pierwsza większa reforma została przeprowadzona w 1997 r. gdzie doszło do optymalizacji administracji publicznej. Celem niniejszego artykułu jest analiza prawnohistoryczna przeprowadzonych reform...

Wpływ wykluczenia uczniów (w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych

Beata Prościak & Marcin Prościak
Celem pracy uczyniono przedstawienie wpływu wykluczenia uczniów (w tym z SPE – specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych. Wzięto pod uwagę uczniów bez SPE oraz tych z SPE. Wskazano na zależności między wykluczeniem SPE oraz wykluczeniem cyfryzacyjnym. Dodatkowo uwzględniono wykluczenie społeczne w obszarze rodzinnym.

Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym - szanse i zagrożenia

Jolanta Kędzior
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności nowych mediów w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem szans i zagrożeń ich rozwoju. TIK są obecne nie tylko środowiskach rodzinnych dzieci. Ich wykorzystywanie rekomenduje się w programach pracy przedszkolnej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej, wyznaczają także kierunki działań edukacyjnych.

Razem czy osobno? Zastosowanie wywiadu biograficznego w badaniu małżonków

Aleksandra Aszkiełowicz
W artykule przedstawiono procedurę prowadzenia wywiadu narracyjnego w wyjątkowy sposób, z uwagi na obecność nie jednego, ale dwóch narratorów jednocześnie. Technikę wywiadu narracyjnego przedstawiono w kontekście metody narracyjno-biograficznej, a funkcjonowanie małżeństwa w kontekście systemowego rozumienia rodziny.

Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky’ego

Iwona Banach
W artykule zawarto rozważania nad współczesnym rodzicielstwem, świadomością i odpowiedzialnością w wychowaniu. Świadomość wychowawczą poprzedza świadomość odpowiedzialności za tworzenie rodziny, jej klimatu i warunków życia dla wszystkich domowników. Wychowanie realizowane w sposób świadomy, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych skutków, wymaga spełnienia określonych warunków. Oddziaływania wychowawcze podlegają określonym prawom i regułom, których respektowanie w znacznym stopniu decyduje o przebiegu procesu wychowania. Odpowiedzialność za wychowanie jest ściśle powiązana z odpowiedzialnością rodzicielską, której podstawową cechę stanowi totalność przejawiająca się...

Registration Year

 • 2022
  223

Resource Types

 • Journal Article
  106
 • Other
  76
 • Text
  40
 • Book
  1

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  26
 • University of Wrocław
  25
 • University of Zielona Góra
  14
 • Pedagogical University of Kraków
  7
 • Jan Kochanowski University
  6
 • University of Silesia
  6
 • Lviv University
  5
 • Rzeszów University
  5
 • Opole University
  5
 • University of Łódź
  4