223 Works

Nowoczesność, edukacja, młode pokolenie w perspektywie

Aneta Bołdyrew
Celem artykułu jest syntetyzujące omówienie najważniejszych przemian społecznych w warunkach nowoczesności w XIX i na początku XX w., szczególnie istotnych dla przeobrażeń życia rodzinnego, sytuacji dzieci i młodzieży, edukacji.

Obraz życia rodziny rejonu wydobycia węgla brunatnego w obliczu wyzwań transformacji węglowej

Krystyna Dziubacka
Celem podjętych rozważań jest refleksja nad gotowością mieszkańców (ich rodzin) w rejonie wydobycia węgla brunatnego do aktywnego włączenia się w proces transformacji węglowej. Rozważania te, prowadzone w oparciu wyniki badań przeprowadzonych w rejonie turoszowskim, mają stworzyć obraz życia mieszkańców i ich rodzin.

Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym - szanse i zagrożenia

Jolanta Kędzior
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności nowych mediów w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem szans i zagrożeń ich rozwoju. TIK są obecne nie tylko środowiskach rodzinnych dzieci. Ich wykorzystywanie rekomenduje się w programach pracy przedszkolnej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej, wyznaczają także kierunki działań edukacyjnych.

Wpływ wykluczenia uczniów (w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych

Beata Prościak & Marcin Prościak
Celem pracy uczyniono przedstawienie wpływu wykluczenia uczniów (w tym z SPE – specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych. Wzięto pod uwagę uczniów bez SPE oraz tych z SPE. Wskazano na zależności między wykluczeniem SPE oraz wykluczeniem cyfryzacyjnym. Dodatkowo uwzględniono wykluczenie społeczne w obszarze rodzinnym.

Aktywność fizyczna młodych osób – znaczenie tradycji rodzinnych

Barbara Grabowska & Luba Jakubowska
Celem pracy było sprawdzenie znaczenia podstawowego środowiska wychowawczego – jakim jest rodzina – dla podejmowania aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. Badania zostały przeprowadzone wśród młodych ludzi w wieku od 19 do 23 lat (N=629). Wśród badanych osób 474 respondentów (75,4%) pochodziło z dużych miast, a 155 (24,6%) z małych miejscowości. Wszystkie osoby badane były osobami studiującymi. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety o aktywności fizycznej.

Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky’ego

Iwona Banach
W artykule zawarto rozważania nad współczesnym rodzicielstwem, świadomością i odpowiedzialnością w wychowaniu. Świadomość wychowawczą poprzedza świadomość odpowiedzialności za tworzenie rodziny, jej klimatu i warunków życia dla wszystkich domowników. Wychowanie realizowane w sposób świadomy, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych skutków, wymaga spełnienia określonych warunków. Oddziaływania wychowawcze podlegają określonym prawom i regułom, których respektowanie w znacznym stopniu decyduje o przebiegu procesu wychowania. Odpowiedzialność za wychowanie jest ściśle powiązana z odpowiedzialnością rodzicielską, której podstawową cechę stanowi totalność przejawiająca się...

La mediazione obbligatoria in ItaliaLino Orrico

Lino Orrico

Arbitrażowe rozwiązywanie sporów inwestycyjnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w oparciu o konwencję ICSID

Krzysztof Trnka

Stowarzyszenie MiKK e.V. – mediatorzy i dialog bez granic

Magdalena Jańczuk

Rodzina z problemem narkotykowym: międzypokoleniowa transmisja dysfunkcji

Marek Motyka & Witold Jedynak
W niniejszym artykule omówiono rodzinne uwarunkowania determinujące używanie narkotyków.

Psychologiczne problemy rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Agnieszka Roszkowska & Justyna Trepka – Starosta
Diagnoza autyzmu jest ogromnym szokiem dla rodziców. Rodzice muszą uporać się z wieloma problemami psychicznymi, ale także materialnymi oraz terapeutycznymi związanymi z zaburzeniami ich dziecka. Zwłaszcza na początku, kiedy oczekują na diagnozę, często nie wiedzą lub też nie dopuszczają do siebie myśli, co będzie z dzieckiem i rodziną. Opieka i wychowanie potomka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym, emocjonalnym oraz materialnym całej rodzin

Zmiana nazwiska 13-letniego, przysposobionego pasierba, kilka uwag de lege lata i de lege ferenda i de lege ferenda

Magdalena Gołowkin – Hudała
Nazwisko jest częścią naszej tożsamości, jesteśmy postrzegani przez jego pryzmat w społeczeństwie i używamy go na co dzień. Zmiana nazwiska jest możliwa wyłącznie w przypadkach określonych prawem i zasadniczo wiąże się z wolą osoby, której dotyczy. Pasierb, który ukończył 13 lat, przysposobiony przez ojczyma lub macochę, nie może nie zgodzić się na zmianę swojego dotychczasowego nazwiska. W wyniku przysposobienia można do jego nazwiska dodać nazwisko ojczyma lub macochy, może on też przyjąć nazwisko osoby przysposabiającej....

Znaczenie, potencjał i ewolucja polskiej rodziny

Marzena Magda-Adamowicz
Ewolucja polskiej rodziny dokonuje się pod wpływem przemian ustrojowych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i ustawodawczych. Sprawiają one, że wiele zadań, jakie wcześniej pełniła rodzina, jest realizowanych poza nią. Obserwujemy przejmowanie klasycznych funkcji rodziny przez wyspecjalizowane instytucje (np. prokreacja w sztucznych warunkach laboratorium, wychowanie dziecka w żłobkach i przedszkolach, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domach pomocy społecznej). Wiele z tych kwestii poważnie narusza podstawowe zasady moralne i religijne

Rodzina w pedagogice społecznej: badania i kierunki poszukiwań

Mariusz Cichosz
W artykule omówiono problematykę rodziny. Dokonano analizy sposobów poznania i rozumienia tego zagadnienia, jakie kształtowały się na przestrzeni lat - od początku istnienia pedagogiki społecznej, aż do współczesności.

Opinia dorosłych dzieci z rodzin wielodzietnych na temat rodziny pochodzenia

Anna Sobczyk- Gąsiorek, Przemysław Gąsiorek & Wanda Śpikowska
adania nad rodzinami wielodzietnymi są prowadzone przede wszystkim, ze względu na zainteresowanie sytuacją dzieci, które się rozwijają w tych szczególnych warunkach. Wyniki ukazują rodziny wielodzietne w bardzo spolaryzowany sposób. od bardzo negatywnych, eksponujących niewydolność wychowawczą, trudności materialne i różnego rodzaju zaniedbania do bardzo pozytywnych, podkreślających korzystny wpływ licznego rodzeństwa na rozwój dzieci. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wielodzietność z perspektywy niepodejmowanej dotychczas, a mianowicie analizując opinię dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie wielodzietnej.

Pots and pins from Early Iron Age burial mounds of Simmelsdorf-St. Helena, Germany

Doris Mischka, Katja Hagemann & Daria Abramov

Тенденції формування рідномовного освітнього просторумігрантів у полілінгвальному середовищі країн поселення

Світлана Романюк
he article focuses on the dynamics of modern emigration of Ukrainians and their adaptation in the flourishing environment of the countries of residence. It is noted that in order to preserve their national identity, they organized an extensive system of mother-tongue schooling (native schools, courses and schools of Ukrainian studies, Saturday and Sunday schools) where the Ukrainian language is taught.Found that today most schools with Ukrainian language operates in Brazil, Moldova, Transnistria and Romania. It...

Педагогіка дитинства в сучасному освітньому просторі

Олена Квас
The article deals with the research of childhood, that has its own dynamics, growing out of certain social and cultural contexts, forming more and more scientific-research directions. An interdisciplinary approach to childhood research is about an integrated methodology for examining the problems associated with the life of children and their protection, which shapes contemporary treatment of the child in context. This vision of childhood makes it possible to consider it as one of the priorities...

Lokalizacja geograficzna jako kontekst badań pedagogicznych. Metodologiczne uwarunkowania komparatystyki edukacyjnej w ujęciu George’a Z.F. Beredaya

Justyna Wojniak
The paper analyses the figure and the achievements of George Zygmunt Fijałkowski-Bereday (1920–1983), an educational comparativist of Polish origin, professor at Columbia University in New York. In his scientific work Bereday was concentrated on the issues of methodology of comparative research in education, which resulted in a scientific study titled Comparative Method in Education first published in 1964. One of main areas of Bereday’s interest in this field was the pursuit of identifying a field...

Miejsce i przestrzeń w edukacji na przykładzie działań w Szkole Podstawowej nr 82 we Wrocławiu

Bożena Czerwińska-Górz & Joanna Muszyńska
The article shows the meaning of place and space in the education process of children and youths. These issues can be perceived in many different ways, including, among others, as living and learning space of a youth. The text describes the process of core curriculum implementation and introducing culture through widely understood classes outside school buildings. What a child experiences and learns in an unconventional way has a huge influence on him or her and...

Przestrzeń szkolna i jej znaczenie dla mieszkańców Okręgu Szkolnego Lwowskiego w latach 1918–1939

Stefania Walasek
The notion of “space” can be used in relation to schools, i.e., the school buildings and their environment. On this basis we focus our interest on the location of classrooms and their environment which ought to allow children to relax and to play. Throughout the interwar period school buildings would constitute the focus of the attention of numerous social circles. In the opinion of an outstanding Polish pedagogue, Marian Falski, the school building was crucial...

Bringing up a child with autism. Parental stress and burnout syndrome in a time perspective context

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

Style życia jako kategorie opisu realizacji zadań rozwojowych przez dorosłe osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Jarosław Bąbka
Celem artykułu jest opisanie stylów życia dorosłych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Współczesna kobieta w kontekście macierzyństwa i roli matki Conte

Ewa Krause
Współczesnej kobiecie wzrasta zakres obowiązków i nieustannie poszerza się repertuar nowych ról. Szczególnie jednak naznaczona i obarczona oddźwiękiem społecznym jest rola matki. Macierzyństwo stanowi przedmiot analiz wielu badaczy. Najczęściej pozostaje ono w obszarze zainteresowań demografów, psychologów, socjologów i pedagogów. Jest to temat uznawany za stale aktualny, popularny zarówno w dyskursie naukowym, jak i w dyskusji społecznej. Ważne jest zatem permanentne zgłębianie tej problematyki, ukazujące również nowe konteksty – w tym przypadku nawiązano do sytuacji matek...

Funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną– wybrane aspekty

Jolanta Lipińska- Lokś
Niepełnosprawność dziecka zawsze, choć w różnym stopniu, wpływa na wypełnianie funkcji rodziny, wyznacza jej styl życia. Codzienność rodzin obfituje w liczne i różnorodne sytuacje trudne, które mogą stanowić zarówno problem nie do pokonania, jak i wyzwanie, z którym po prostu należy się zmierzyć – samemu lub korzystając z tak ważnego wsparcia społecznego.

Registration Year

 • 2022
  223

Resource Types

 • Journal Article
  106
 • Other
  76
 • Text
  40
 • Book
  1

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  26
 • University of Wrocław
  25
 • University of Zielona Góra
  14
 • Pedagogical University of Kraków
  7
 • Jan Kochanowski University
  6
 • University of Silesia
  6
 • Lviv University
  5
 • Rzeszów University
  5
 • Opole University
  5
 • University of Łódź
  4