223 Works

System rodzinny a poczucie samotności młodzieży z rodzin o typowej organizacji życia i rodzin rozłączonych z powodów ekonomicznych

Zofia Dołęga
W pracy wykorzystano autorską ankietę życia rodzinnego, polską adaptację FACES IV , opartą na Modelu Circumplex D. Olsona (2011) oraz Skalę do Badania Samotności dla młodzieży (SBS) ( Dołęga, 2003). Badanie było mikro analizą środowiskową z celowym doborem dwóch grup rodzin różniących się zasadniczo jedynie sposobem realizacji funkcji ekonomicznej (rodziny tradycyjne vs rozłączone ze względów ekonomicznych). Kontrolowano czynnik płci. W analizach statystycznych zastosowano testy normalności i inne parametry rozkładów oraz dwuczynnikową analizę wariancji.

Wybrane aspekty prawne scrapowania ze szczególnym uwzględnieniem informacji i danych publicznych

Ewa Wojnarska-Krajewska
Autorka omawia prawne aspekty scrapowania. W opracowaniu przeanalizowano stopniowe zmiany w zakresie ram prawnych w UE i w Polsce dotyczące pozyskiwania danych z internetu. Odrębna część opracowania została poświęcona zagadnieniu ekstrakcji ze źródeł dostępnych w internecie szczególnego rodzaju treści w postaci danych i informacji publicznych. Autorka wskazuje na pewne odrębności w odniesieniu do legalności ich pozyskiwania. Zwraca ponadto uwagę na niedawno przyjęte przepisy regulujące eksplorację tekstów i danych oraz zagadnienie re-use.

Otwarte dane i ich ponowne wykorzystywanie w prawie polskim : wybrane zagadnienia

Ostatnie lata przedrozbiorowej Rzeczypospolitej - Sejm Wielki i konfederacja targowicka

Hubert Rafałowski
Ustawa Rządowa z 1791 roku znana również jako Konstytucja 3 Maja wprowadziła w Polsce szereg rozwiązań mających usprawnić funkcjonowanie państwa. Zmiany te nie spotkały się z aprobatą części magnaterii, która w obawie o własne interesy zdecydowała się powołać Konfederację targowicką. Miała ona na celu obalenie Konstytucji 3 Maja i powrót do status quo ante. Jej uczestnicy zwrócili się do cesarzowej Rosji Katarzyny II z prośbą o udzielenie im pomocy. Ich postulaty zostały zaaprobowane przez imperatorową...

Kryzys migracyjny 2015 roku w Europie i sytuacja uchodźców w czasie pandemii – czy kryzys skończył się na dobre i jaki wpływ na migrantów ma epidemia wirusa COVID-19?

Paweł Kolbusz
W niniejszym artykule autor przybliża okoliczności kryzysu migracyjnego z 2015 roku w Europie. Analizowane są najważniejsze przyczyny oraz wydarzenia kryzysu. Autor stara się także pokazać jaki wpływ miała pandemia koronawirusa na los migrantów. W tekście próbuje się odpowiedzieć na pytanie, czy kryzys migracyjny skończył się na dobre, czy może jednak wciąż trwa, lecz zmienił się jego charakter. Opisana zostaje europejska perspektywa, przez pryzmat której opinia publiczna w Europie śledziła wydarzenia kryzysu migracyjnego w 2015 roku...

Uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa na tle przesłanek wyłączenia radnego z udziału w głosowaniu

Ewelina Kurzydło
Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz...

Umowa o współdziałanie na tle umów w administracji

Ewa Piechota-Oloś
Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz...

Kara za kradzież w klasycznym prawie islamu (prawie szariatu)

Adam Knych
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Orient Daleki i Bliski” (Wrocław, 10 grudnia 2021 r.)

Bartosz Chrząszcz & Paweł Szklarczyk
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Wpływ „Wojny Imjin” (1592-1598) na kształt ładu międzynarodowego w Azji Wschodniej

Stanisław Niewiński
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Pakiet e-commerce w VAT

Katarzyna Kopyściańska
Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz...

Dokument urzędowy jako dowód w postępowaniu podatkowym

Marek Kopyściański
Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz...

A socio-cultural approach to the importance of community spirit for the elderly in Lithuania

Jautrė Ramutė ŠINKŪNIENĖ
Social care institutions in Lithuania meet the major physical needs of elderly people in Lithuania; however, the psychological, social, and emotional aspects can often get neglected. The aim of the article is to find a theoretical solution to the problem of satisfying the community needs of the Elderly at long-term inpatient care institutions.

Digital art – w poszukiwaniu różnych form wyrazu artystycznego w kulturze nowych mediów

Joanna SIKORSKA
Twórczość artystyczna staje obecnie przed nowymi wyzwaniami, a także sama takie wyzwania przed sobą stawia. Coraz częściej powiązana jest ona z rozwojem nowych technologii prowadzących zarówno do zmian w tworzeniu, jak i odbiorze sztuki. Sztuka w Internecie różni się od net artu (sztuki Internetu/wirtualnej) czy digitalartu (sztuki cyfrowej), dla których cyberprzestrzeń stała się miejscem ściśle powiązanym z ekspozycją wytworów artystycznych, choćby tym, że sztuka w Internecie istnieje przede wszystkim poza Siecią, a Internet wykorzystuje się...

Dziecko i ruch w przestrzeni edukacji muzycznej

Katarzyna SADOWSKA
Przedmiotem opracowania jest aktywność ruchowa dziecka w szeroko pojętej przestrzeni edukacji muzycznej. Aktywność, o której mowa, jest wywoływana poprzez percepcję muzyki, w tym przede wszystkim – rytmu muzycznego. Wobec postulatów formułowanych przez pedagogów powszechnej edukacji muzycznej autorka pragnie wyrazić własną opinię w debacie prowadzonej od wielu lat na temat marginalizacji muzyki w polskim systemie oświaty.

Wkład profesorów Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w rozwój przyrodoznawstwa

Janina Kamińska
During the time of the Commission of National Education the former jezuite Academy of Vilnius was restructured and renamed Main School of the Grand Duchy of Lithuania. Its rector Marcin Poczobut (1728–1810) took care to make new enlightenment sciences and medicine available to the students. Emphasis was put especially on natural science, which comprised mineralogy, zoology and botany. There were, however, no specialists in Lithuania, so they had to be sought outside.The leading professors of...

Czynniki wspierające readaptację społeczną sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie programu Circles of Support and Accountability – przegląd badań PLMET:

Magdalena Sadowska
Kanadyjski program Circles of Support and Accountability (CoSA) skierowany jest do sprawców poważnych przestępstw seksualnych, których ofiarami są dzieci. Program realizowany jest w społeczności lokalnej, do której wraca były więzień i w której otacza się go wsparciem, uczy odpowiedzialności za swoje czyny oraz pomaga przezwyciężyć bariery w procesie powrotu do życia na wolności. Wszystkich tych zadań podejmuje się grupa wolontariuszy, nazywana kręgiem, której członkowie dobrowolnie deklarują gotowość niesienia pomocy byłemu więźniowi w powrocie do społeczeństwa...

Rola mediacji w ochronie prawa dziecka do kontaktu z rodzicem w sytuacji rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego rodziców dziecka

Joanna Rajewska de Mezer
Socjalizujący wpływ rodziców, tzw. znaczących innych, ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania jednostki, sposobu jej funkcjonowania w społeczeństwie i prawidłowego wykonywania ról społecznych (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). Wpływ ten jest możliwy dzięki styczności występującej między rodzicami a dzieckiem podczas sprawowania pieczy rodzicielskiej - opieki nad dzieckiem i wzajemnego kontaktu, który kształtuje obie strony relacji. W przypadku rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego i konfliktu między rodzicami, konieczne jest właściwe uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem opuszczającym dom, mając...

A brief remark on selected Iron Age pottery from the Gradina Monbrodo near the Cisterna bay in Istria

Anja Hellmuth Kramberger

Grodziszcze 7 – nowe dane na temat osadnictwa mezolitycznego strefy sudeckiej na Dolnym Śląsku

Wojciech Bronowicki

Kilka uwag o długim ziemnym grobowcu kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Muszkowice 18

Agnieszka Przybył

Rzymska gens: konstrukt antropologiczny czy realny byt społeczny?

Andrzej Łoś

Nowy Dionizos czy syn Posejdona? De(kon)strukcja obrazu Demetriusza Poliorketesa w świetle nowożytnej historiografii

Tomasz Zieliński

Zasoby rodzinne pracowników socjalnych a ich gotowość do zmian życiowych

Marta Czechowska- Bieluga
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są korelacje pomiędzy zasobami rodzinnymi pracowników socjalnych a ich gotowością do zmian życiowych. Wstępne określenie rozumienia analizowanych kategorii oraz znaczenia, jakie odgrywają one w pracy socjalnej z rodziną, dało podstawę do analizy wyników badań własnych.

Registration Year

 • 2022
  223

Resource Types

 • Journal Article
  106
 • Other
  76
 • Text
  40
 • Book
  1

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  26
 • University of Wrocław
  25
 • University of Zielona Góra
  14
 • Pedagogical University of Kraków
  7
 • Jan Kochanowski University
  6
 • University of Silesia
  6
 • Lviv University
  5
 • Rzeszów University
  5
 • Opole University
  5
 • University of Łódź
  4