223 Works

Pomiędzy cyfrową demencją a cyfrową równowagą – kontrola rodzicielska w urządzeniach mobilnych

Tomasz Kopczyński
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska demencji cyfrowej oraz działań podejmowanych, aby je zminimalizować poprzez zastosowanie cyfrowej równowagi, która jest coraz częściej dostępna w standardowych nakładkach na system Android. Ponadto artykuł zwiera przegląd środków w postaci oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne działające w systemie Android, które pozwalają rodzicom lepiej monitorować czas spędzany przed ekranem przez ich dzieci.

Uczenie się partycypacji publicznej przez młodzież – od rodziny do sfery publicznej

Hanna Achremowicz
Partycypacja publiczna to istotny komponent współczesnej demokracji. Pytanie o to, jak przygotowywać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim stanowi jedno z wyzwań zarówno współczesnej pedagogiki, jak również wychowania w rodzinie

Podstawowe cechy osobowości a kompetencje społeczne uczestników programu terapii substytucyjnej i ich rola w procesie zmian

Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy & Łukasz Rybczyński
Problematyka używania substancji psychoaktywnych ma sporą reprezentację w polskim dorobku naukowym, zwłaszcza w minionym 30-leciu. Wciąż jednak brak jest publikacji dotyczących tzw. grup specyficznych, które tworzą m.in. osoby problemowo używające jednej substancji – opioidów. W niniejszym artykule postanowiono przybliżyć zarys profilu osobowości osób uzależnionych od opioidów w aspekcie zależności między wybranymi cechami osobowości a kompetencjami społecznymi. Poznanie wskazanych czynników odgrywa znaczącą rolę nie tylko w procesie terapii i resocjalizacji: we wczesnej fazie diagnozy polega ona...

Osamotnienie i sieroctwo we współczesnych rodzinach

Małgorzata Prokosz
Sieroctwo jest pojęciem wskazującym na trwałe lub czasowe odseparowanie dziecka od rodziny pochodzenia, czyli to sieroctwo biologiczne lub społeczne. Współczesne analizy wskazują jednak, że sieroctwo stało się zjawiskiem wielowymiarowym i jest obecne także w standardowych rodzinach. Ze wszystkimi stanami sieroctwa związane jest osamotnienie, czyli subiektywne odczuwanie przez dziecko braku miłości, bezpieczeństwa i wsparcia. Skoro sieroctwo i osamotnienie dzieci mogą się pojawić w każdej rodzinie, należy ukierunkować działania na wsparcie i pomoc tym, którzy jej najbardziej...

Kobiety wchodzące w dorosłość o wychowawczej roli matki

Anna Śniegulska
W artykule zostanie przedstawiona wychowawcza rola matki w świetle wypowiedzi kobiet wchodzących w okres dorosłości. Okres ten jest specyficznym etapem życia człowieka, gdyż najczęściej podejmuje on wtedy refleksję nad założeniem własnej rodziny, podjęciem roli rodzicielskiej, potomstwem i jego wychowaniem. Mając na uwadze, iż role rodzicielskie stanowią podstawowy wymiar funkcjonowania człowieka dorosłego, zasadniczym celem badań było określenie podstawowych atrybutów postrzeganej i wyobrażanej przez młode kobiety wychowawczej roli matki. W badaniach starano się także określić, jak młode...

Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej)- perspektywa teoretyczna

Ewa Musiał
Rodzina jest bardzo ważnym wyznacznikiem szans edukacyjnych dzieci, często nawet czynnikiem decydującym. Szkoła zaś, aby być miejscem przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym, sprzyjającym pełnemu rozwojowi uczniów, aby skutecznie realizować swoje zadania, musi niejako „przekonać” do siebie rodziców, którzy współtworzyć będą atmosferę, klimat placówki, współpracować z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, będą podążać tą samą drogą i mieć na uwadze zawsze dobro dziecka. Współdziałanie nauczycieli i rodziców rozumiane jest na ogół jako wykonywanie przez nich wspólnych działań, służących dobru...

Der Verein MiKK e.V. – Mediator: innen und Dialog ohne Grenzen

Magdalena Jańczuk

ADR – lokalne rozwiązania w kontekście globalnym

New Competition Tool – (utracona) szansa na rozwiązanie algorytmicznych problemów prawa konkurencji

Filip Wiaderek
Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Kindness as an important element of social emotional education at school: translation and initial validation of the polish verison of the school kindess scale-a preliminary study

Joanna Szafran & Anna Cwojdzińska
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, traktując życzliwość jako fundament niezbędny do budowy owych umiejętności. Narzędziem służącym rozpoznaniu zaangażowania środowiska szkolnego w formowanie życzliwych postaw jest Szkolna Skala Życzliwości.

Znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Joanna Szczyrba- Poroszewska
Doniosłość bogatego muzycznie środowiska została wyeksponowana w wielu badaniach, które dotyczyły dzieci i wybitnych muzyków. Pominięci zostali w nich przyszli nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Niniejsze badania stanowią zatem próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jakie jest znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

Terapia systemowa rodzin jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

Emilia Grzesiak
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie systemowej terapii rodzin, stanowiącej jedną z współcześnie stosowanych form pomocy rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Publikacja przybliża to zagadnienie, wyjaśnia cele i ogólne założenia podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dzieci i młodzieży.

Wychowanie w rodzinie włościańskiej w świetle listów czytelników „Zorzy” (1905–1918

Małgorzata Krakowiak
Celem artykułu jest wskazanie i omówienie wychowawczych działań stosowanych przez rodziny włościańskie. Działania te były opisywane w listach czytelników i publikowane wczasopiśmie „Zorza” i jego kontynuacjach w latach 1905–1918. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak w listach oceniano wychowawcze wpływy rodziny i jakie postulaty formułowano? Jak w korespondencji publikowanej w prasie dla włościan opisywano realizacje opiekuńczo-wychowawczych zadań w rodzinach? Jakie zagrożenia dla rodziny – jej stałościi wychowawczej roli – wskazywano w korespondencji czytelników?

„Jesteśmy ludźmi o dwóch sercach. Pierwsze zostało w Bośni, a drugie bije dla Polski”. Międzypokoleniowe konceptualizacje tożsamości w rodzinie dolnośląskiej– perspektywa biograficzna

Rozalia Ligus
Celem projektu badawczego Migrujące Biografie – potomkowie reemigrantów z Bośni w procesie rekonstruowania tożsamości – pedagogiczne atrybuty przekazu międzygeneracyjnego w świetle historii życia realizowanego w latach 2018–2019 jest zanalizowanie i skategoryzowanie zasobów znaczeniowych zgromadzonych w autobiograficznych narracjach przedstawicieli kilku pokoleń rodzin reemigrantów z Bośni, które w 1946 roku osiedliły się na Dolnym Śląsku. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych fragmentów narracji przedstawicieli dwóch kolejnych pokoleń ze wskazaniem dylematów w identyfikacji ich tożsamości.

Efektywność terapii poznawczo-behawioralnej –modyfikacja poziomu lęku i samooceny u rodziców dzieci z ASD

Małgorzata Płoszaj & Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autism SpectrumDisorders, ASD – ang.) doświadczają przewlekłego stresu, który często przeradza się w zaburzenia lękowe i depresyjne, a także dysfunkcje somatyczne. Ze względu na permanentne obciążenie konieczne jest zastosowanie terapii, prowadzącej do zmniejszenia niepokojących objawów, i rozwijanie skutecznych strategii radzenia sobie. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych o skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej zastosowanej wobec rodziców i opiekunów dzieci z ASD.

Funkcjonalność wychowawcza rodziny generacyjnej i osobowość wrażliwa a przystosowanie zawodowe. Pośrednicząca rola resilience-cechy

Piotr Kwiatkowski
Celem artykułu jest sprawdzenie związków zachodzących między funkcjonalnością wychowawczą rodziny generacyjnej, hipersensytywnością, resilience-cechą a trzema wymiarami przystosowania w pracy: kapitałem społecznym w miejscu pracy, stresem zawodowym i wypaleniem zawodowym i wygenerowanie modelu przyczynowych powiązań między tymi zmiennymi.

Problematyka dopuszczalności uboju rytualnego zwierząt w prawie Unii Europejskiej

Łukasz Bielski
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Matka Polka Pandemiczna - życie codzienne współczesnych matek w czasie pandemii

Monika Lewicka
Celem artykułu jest ukazanie macierzyństwa w trudnej, kryzysowej sytuacji, w której znalazły się kobiety-matki na skutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Celem jest również zwrócenie uwagi na konieczność rekonstrukcji codzienności, której musiały dokonać matki, aby poradzić sobie w obliczu nowych trudności: połączeniem życia rodzinnego z pracą zawodową i wsparciem dzieci w edukacji. Artykuł pokazuje również zagrożenia i wyzwania dla macierzyństwa wobec pandemicznej rzeczywistości.

Zdrowie dzieci i młodzieży jako produkt medialny? (analizy i refleksje)

Mirosław Kowalski
Świadome kształtowanie postawy krytycznej może skutecznie przeciwdziałać powierzchowności, szerzeniu się konsumpcjonizmu zdrowotnego i degradacji kultury zdrowotnej. Aktywne analizowanie telewizyjnych obrazów zdrowotnych uzmysławia odbiorcy przewagę wartości zdrowia nad instrumentalną gonitwą o zdrowie będące towarem. Prowadzi do zrozumienia siebie i do zrozumienia drugiego człowieka poprzez odpowiedź na pytanie: Jaki obszar (czyj? właściwy dla kogo?) rzeczywistości zdrowotnej przedstawiają poszczególne telewizyjne teksty i obrazy o charakterze zdrowotnym?

Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia

Bożena Kanclerz
W zaprezentowanym artykule przedstawione zostały założenia reformy ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z perspektywy pedagogicznej, a zatem odwołujące się przede wszystkim do pracy opiekuńczo-wychowawczej w najbliższym środowisku potrzebujących. Perspektywę tę poprzedzono analizą obecnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Elementem wyjściowym do omawiania założeń reformy była rekonstrukcja kategorii dobrostanu psychicznego jako ważnego elementu psychologii pozytywnej, która w sposób kompleksowy definiuje zdrowie psychiczne, będące stanem pożądanym w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przyjęcie do rodziny zastępczej jako krytyczne wydarzenie w życiu dziecka

Ewa Muszyńska
Trudności doświadczane przez dziecko rozpoczynające ten etap swego życia, w którym funkcjonuje w rodzinie zastępczej, to przede wszystkim naruszające poczucie bezpieczeństwa, radykalne zmiany środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego, utrata codziennych interakcji ze znanymi osobami i konieczność nawiązywania nowych. Dla emocjonalnych i behawioralnych reakcji dziecka na wydarzenie, jakim jest przyjęcie go do rodziny zastępczej, szczególne znaczenie ma jego poznawcze ustosunkowanie się do tego wydarzenia, jego przyczyn i skutków.

Logopedzi i pomoc logopedyczna w czasach pandemii COVID-19 – doniesienia z badań

Jolanta GEBRESELASSIE
Celem podjętych badań było uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Pierwsze dotyczyło zmian regulacji prawnych w zakresie pomocy logopedycznej w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19. Drugie wiązało się ze zbadaniem zachowań logopedów zaangażowanych w prowadzenie zajęć logopedycznych w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Kierunki zmian w kulturze kształcenia pedagogów. Deskrypcje i reinterpretacje

Krystyna DURAJ-NOWAKOWA
Celem opracowania czynimy przegląd stanowisk pedeutologicznych wobec zmian w kulturze edukacji przyszłych pedagogów. Rozpoznawaniu problemu poznania służy metoda studyjna piśmiennictwa i analiza pozyskanych stamtąd materiałów. Za istotne wsparcie przyjmujemy wyniki obserwacji uczestniczących – longitudinalnie – z trzech, organizacyjnie, szczebli edukacji przyszłych pedagogów. Wynikiem podjętych zadań jest układ trojakich kwestii rozwiązywanej problematyki bez unikania trudności ich lapidarnej, ale zarazem zasadnej charakterystyki. Trudności bowiem – spoglądając systemologicznie – dotyczą wszystkich komponentów całościowego ujęcia specyfiki trzech typów przesłanek...

The conditioning of hermeneutic competences of students of pedagogy: nature versus culture and education

Małgorzata KALISZEWSKA & Barbara KLASIŃSKA
Hermeneutic competences are connected with responsibility and the ability to understand, read, and shape oneself and the world as meaningful, and constituted by senses whole. In Polish pedagogical literature, they are not characterised by name, they are not spoken or written about explicitly, although they function and are assigned to various groups of skills and abilities.

Peer mediation and bullying at school

Silvia DONČEVOVÁ
One of the relevant tasks of the school is to create a supportive environment for the development of the child’s personality and appropriate working conditions for all actors of the educational process. Nevertheless, school is often an environment of tension, conflict, and a source of psychological trauma for children, parents, and teachers. In particular, we see the potential of peer mediation in the school setting in strengthening the resilience of victims and promoting positive changes...

Registration Year

 • 2022
  223

Resource Types

 • Journal Article
  106
 • Other
  76
 • Text
  40
 • Book
  1

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  26
 • University of Wrocław
  25
 • University of Zielona Góra
  14
 • Pedagogical University of Kraków
  7
 • Jan Kochanowski University
  6
 • University of Silesia
  6
 • Lviv University
  5
 • Rzeszów University
  5
 • Opole University
  5
 • University of Łódź
  4