127 Works

Innowacyjny projekt muzealny - darmowa wystawa edukacyjna \"Uważaj na głowę\" w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Beata Kukla

Szariat w kosmosie : obowiązki muzułmanina w kosmosie

Rafał Pietrzkiewicz
Autor w prezentowanym artykule przeprowadza analizę „Przewodnika po Ibadah na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), wydanej przez Agencję Rozwoju Islamu w Malezji ( JAKIM). Dokument został opublikowany specjalnie dla pierwszego, malezyjskiego astronauty – Sheikha Muszaphara Shukora. Jako bardzo religijny człowiek nie chciał, aby jego zbawienie było zagrożone przez lot w kosmos. Poradnik pozwala każdemu muzułmańskiemu kosmonaucie skupić się na wykonywaniu badań naukowych w kosmosie, jednocześnie wypełniając wszelkie obowiązki wynikające z Islamu. Celem tej pracy jest nie...

Chrześcijanie w muzułmańskiej Republice Indonezji

Ewelina Szydłowska
Celem pracy jest analiza doniesień medialnych o życiu i sytuacji chrześcijan, w oficjalnie – laickiej Republice Indonezji, najliczniejszym muzułmańskim państwie świata. Artykuł porusza kwestię podejścia i obowiązywania zasad demokratycznych. Oprócz analizy treści aktów prawnych i doniesień medialnych zostało przeprowadzone badanie w formie wywiadu z studentami UNSOED w Indonezji. Artykuł porusza kwestie prawa do wolności słowa i wyznania

O podstawach ideologii XIX-wiecznego miurydyzmu

Marcin Jędrysiak
Artykuł dotyczy XIX-stowiecznej ideologii miurydyzmu, która pozwoliła góralom z północnego Kaukazu zjednoczyć się w ramach wojny przeciwko Rosji. Wydarzenia te znane są w rosyjskiej historiografii jako Wojna Kaukaska. W artykule wskazano religijne, polityczne oraz społeczne podstawy miurydyzmu, przy wzięciu pod uwagę także jego aspektu prawnego. W pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania tej ideologii, przy wzięciu pod uwagę dorobku nauki radzieckiej. W dalszej części pracy przedstawiono historię bractw sufickich, których nauki stały się zarzewiem powstania. Następnie,...

Problematyka obywatelstwa na Cyprze i przynależności państwowej mieszkańców tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego

Wojciech Wereszko
Wieloletnie konflikty i napięcia pomiędzy Grekami i Turkami cypryjskimi, a ostatecznie turecka inwazja z 1974 roku, doprowadziły do faktycznego podziału Cypru na dwie różne etnicznie części. Wobec powstania na terytoriach okupowanych nieuznawanej na świecie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego pojawił się problem określenia przynależności państwowej jej mieszkańców. Obowiązujące w Republice Cypryjskiej prawo nie pozbawiło zamieszkałych na Cyprze Północnym Turków cypryjskich obywatelstwa ani nie uniemożliwia im wprost jego uzyskania. Jednakże zmiany demograficzne, wciąż nierozwiązany spór o...

Skutki prawne i ekonomiczne tzw. ustawy Wilczka w trzydziestolecie jej uchwalenia

Rafał Skibicki
30 lat temu dnia 23 grudnia 1988 r. sejm PRL uchwalił najbardziej liberalną ustawę czasu komunizmu, czyli ustawę o działalności gospodarczej, zwaną potocznie ustawą Wilczka. Mieściła się ona na zaledwie 5 stronach, liczyła 54 artykuły oraz zawierała jedynie 11 koncesji. Wprowadziła ona wyjątkowe, nawet jak na obecne czasy, zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na równych prawach (art. 1 ustawy) oraz zasadę stanowiącą, że to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (art. 4). Ustawa...

Gospodarczy cud na rzece Han : boom ekonomiczny w Korei Płd.

Marlena Oleksiuk
Korea Południowa nie zawsze kojarzyła się z zamożnością, nowoczesnością i zaawansowaną techniką. Jeszcze niespełna pół wieku temu Korea Południowa była słabo rozwiniętym, ubogim krajem żyjącym głównie z rolnictwa i rybołówstwa. PKB na 1 mieszkańca należał do najniższych w Azji i w świecie. Jednym z istotnych, jeśli nie najważniejszym, czynnikiem rozwoju gospodarczego Korei Południowej, była rozbudowa sektora przemysłowego, który stanowi obecnie o sile koreańskiej gospodarki oraz jej pozycji w światowym podziale pracy. Udział przemysłu w PNB...

Traktaty sąsiedzkie, a ochrona Polaków żyjących poza granicami kraju

Weronika Kundera
W latach 90 Polska zawarła umowy dwustronne ze wszystkimi krajami sąsiedzkimi. Pojawiły się w nich m.in. regulacje dotyczące ochrony praw Polaków żyjących poza krajem. Niestety wbrew oczekiwaniom, umowy nie doprowadziły do poprawy sytuacji polskiej mniejszości. Traktat sąsiedzki z Niemcami, w którym najszerzej zostały unormowane prawa Polaków (art. 20–32), nie przyznał polskiej grupie statusu mniejszości. W sąsiednim kraju uznano ich za społeczność imigrancką, czyli tzw. „cudzoziemców”. W skutek tego Niemcy odmawiają zakładania polskich szkół, finansowania polskich...

The analysis of the 2018 Hungarian parliamentary elections in the aspect of the FIDESZ-KDNP

Ádám Bohár

Śląski nacjonalizm? : myśl polityczna Ruchu Autonomii Śląska

Norbert Slenzok
The presented paper is aimed at description and classification of Silesian Autonomy Movement’s (R AŚ) controversial activity in regard of its political thought and the role played by nationalism thereof. More precisely, author of the article focuses on the question whether the ideas promoted by R AŚ can by viewed as nationalist. As a result of the scrutiny, they turn out to be nationalist only in the broadest meaning of this term, in the light...

Relacje rówieśnicze jako sfera działań wychowawcy klasy szkolnej

Ewa Muszyńska
Relacje z rówieśnikami odgrywają znaczącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, czego świadectwem mogą być negatywne skutki ich nieprawidłowości. Ważnym miejscem kształtowania się tych relacji jest klasa szkolna

Order Uśmiechu a świadomość praw dziecka w przestrzeni społecznej

Paulina Forma
Janusz Korczak, który inspirował autora idei Orderu Uśmiechu, pisał: „nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy”. Zapobieganie i przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka stanowi jedno z wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami. Zjawisko to nadal ma miejsce, a nawet nasila się i wciąż ukazują się nowe jego aspekty. Wskazują na to wyniki badań, m.in. Brunona Hołysta (1991, 2000, 2011),...

Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego w pierwszych latach życia dziecka

Emilia Olejnik-Krupa
Artykuł jest wynikiem teoretycznej refleksji pedagogicznej. Analiza zgromadzone.go materiału teoretycznego, który przedstawiam w niniejszym tekście, pokazuje związek między rozwojem językowym dziecka a świadomością, kulturą pedagogiczną rodziców i ich działaniami, które mogą ten proces stymulować.

Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania małżonków

Anastazja Sorkowicz
Celem prezentowanego artykułu jest prześledzenie wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego, podejmujących tematykę małżeństwa i rodziny, oraz odniesienie do nich wyzwań związanych z koniecznością podjęcia przez oboje małżonków procesu samowychowania.

Aerial archaeological investigation of Hallstatt tumulus necropolises in Transdanubia and in adjacent areas. An overview

Zoltán Czajlik

The Bilsk fortified settlement and the Hallstatt world

Iryna Shramko & Stanislaw Zadnikov

Mental health in mothers of children with autism spectrum disorder and its relation to maternal coping styles, sense of coherence and assessment of the child's emotional, social and behavioral functioning

Justyna Świerczyńska & Beata Pawłowska
The aim of this study was to analyse the relationship between mental health symptoms in mothers of children with autism spectrum disorder (ASD) and maternal coping styles, sense of coherence, and mother-rated child’s emotional, social, and behavioural problems.

Znaczenie opieki nad wnukami w jakości życia osób w podeszłym wieku

Jarosław Czepczarz & Agata Czepczarz
Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w jakiej funkcjonuje człowiek. Większość osób starszych odczuwa silną potrzebę posiadania dobrych więzów rodzinnych. Jeśli pozwala im na to stan zdrowia, mogą oni odpowiadać za wiele obowiązków domowych. Dziadkowie wyręczają młodsze pokolenie, które jest aktywne zawodowo, co daje im poczucie użyteczności w funkcjonowaniu rodziny. Rodzice często decydują się na oddanie potomstwa pod opiekę dziadków z wielu różnych powodów, często nie zastanawiając się, jaki wpływ ma to na zdrowie osób starszych.

Swobodna zabawa w przedszkolu. Ku edukacyjnej wolności

Katarzyna Kmita-Zaniewska
Celem artykułu jest ukazanie nieustrukturyzowanej, swobodnej zabawy jako naturalnej aktywności dzieci oraz warunku ich holistycznego rozwoju.

Podstawowe pojęcia namysłu nad moralnością

Marek Budajczak
Artykuł jest próbą wyróżnienia, wewnętrznego zróżnicowania i usystematyzowania podstawowych pojęć używanych w refleksji i dyskusjach na temat moralności.

The EU work-life balance directive – will it be a game changer for family policy in Poland?

Agnieszka Kozłowska & Łukasz P. Ratajczak
Family is one of the most important values in human life, which is proved by the findings of various polls, reports, and research. However, its structure and modelsare subjects of constant changes which are connected with demographic, economic, andsocial developments of society. One of the most important factors of the transformation of family life models is the emancipation of women and men from their traditional gender roles. Women have crossed boundaries of gender stereotypes through...

Upbringing in a peasant family described in the readers’ letters of the periodical „Zorza” (1905–1918)

Małgorzata Krakowiak
The aim of the article was to indicate and discuss upbringing in peasant families, which was described in readers’ letters published in the periodical „Zorza” and its continuations from 1905 until 1918. In the present article, the author tried to answer the following questions: How was the educational influence in the family assessed in the letters and wha tpostulates were formulated? How was the implementation of care and educational tasks in the families described in...

Zachowania zdrowotne u uczniów klas licealnych w czasie pandemii COVID-19

Barbara Grabowska, Wiktoria Malawska & Luba Ślósarz
Odżywianie jest jednym z kluczowych elementów kształtowania zachowań prozdrowotnych. Drugi, bardzo ważny aspekt stanowi codzienna aktywność fizyczna, która niesie za sobą wiele korzyści dla zdrowia. Ważną rolę w procesie kształtowania nawyków prozdrowotnych odgrywa rodzina. Im więcej prozdrowotnych zachowań młodzi ludzie nauczą się w domu rodzinnym, tym większa szansa, że będą je stosowali w życiu dorosłym.

Registration Year

 • 2022
  89
 • 2021
  38

Resource Types

 • Journal Article
  127

Affiliations

 • University of Wrocław
  26
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  19
 • University of Zielona Góra
  8
 • University of Silesia
  7
 • Jan Kochanowski University
  4
 • Pedagogical University of Kraków
  4
 • University of Łódź
  4
 • Maria Curie-Skłodowska University
  3
 • Wrocław Medical University
  3
 • Jagiellonian University
  3