20 Works

Pedagogika religii – konceptualizacja teorii kształtującej uczniowską tożsamość

Mariusz Dembiński
Religia jest jednym z przedmiotów realizowanych w szkołach podstawowych i średnich. Jest to przedmiot swoisty, w zasadzie nieempiryczny, toteż niezwykle ważne jest, aby przekazywane treści wpisywały się w przestrzeń szeroko pojętej pedagogiki.

Wolność dziecka w koncepcjach pedagogicznych Emila Jaques-Dalcroze’a i Janusza Korczaka

Katarzyna Forecka- Waśko
Metoda Emila Jaques-Dalcroze’a i jego idee pedagogiczne są zgodne z założeniami pedagogiki Nowego Wychowania. Zazwyczaj analizowane są tylko te elementy metody związane z rozwojem muzycznym dziecka. Istotą rytmiki jest jednak koncentracja na całościowym rozwoju, w tym tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju emocjonalności i indywidualizmu, a także możliwości doświadczania świata w jego złożoności, nie tylko muzycznej. Podobne założenia można odnaleźć w myśli pedagogicznej Janusza Korczaka, który podkreślał podmiotowość dzieci, w tym ich naturalne prawo do odczuwania...

Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach uczniów i uczennic: ocena relacji szkolnych i jej uwarunkowania

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak & Michał Klichowski
Relacje interpersonalne wysokiej jakości są czynnikiem chroniącym w sytuacji kryzysowej. Badania dotyczące okresu pandemii COVID-19 wskazują na związek oceny własnych sieci relacji i innych aspektów codziennego funkcjonowania. Dotyczy to także dzieci i młodzieży i jest jedną z kluczowych kwestii w profilaktyce negatywnych konsekwencji doświadczeń z okresu pandemii dla rozwoju i zdrowia psychicznego.

ACE study jako istotny drogowskaz dla kierunku działań edukacyjnych i profilaktycznych w systemie oświaty

Hubert Tomkowiak
Doniosłość badań ACE study ma charakter wielowymiarowy. Po pierwsze, pokazały one niebywałe rozpowszechnienie niekorzystnych wydarzeń w dzieciństwie w społeczeństwie amerykańskim. Po drugie, dowiodły, jak poważne konsekwencje zdrowotne, nie tylko natury psychicznej, się z nimi wiążą. Świadomość obu tych faktów powinna mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie systemu edukacji, wychowania i profilaktyki. Polska szkoła wydaje się tego nie dostrzegać, choć dysponujemy podobnymi badaniami przeprowadzonymi w naszym kraju, których wyniki są również alarmujące. W artykule dokonano porównawczego zestawienia...

Kreatywne dzieci z trudnościami w uczeniu się – stereotypy i uprzedzenia jako inhibitory twórczego potencjału człowieka

Hanna Krauze-Sikorska
Zadaniem edukacji, w której od lat mówi się o egalitarnym podejściu do twórczości dzieci oraz znaczeniu tej twórczości dla procesu uczenia się, jest tworzenie warunków pozwalających wszystkim dzieciom na kreatywność w działaniu i twórcze realizowanie się w różnych dziedzinach. Przyjęcie takiej strategii powoduje, że każde dziecko może stać się „twórczym indywidualistą” i „innowatorem roli”, co w perspektywie może prowadzić do budowania pożądanego modelu skuteczności życiowej własnej osoby, a tym samym satysfakcjonującego „bycia-w-świecie”.

Relacje rówieśnicze jako sfera działań wychowawcy klasy szkolnej

Ewa Muszyńska
Relacje z rówieśnikami odgrywają znaczącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, czego świadectwem mogą być negatywne skutki ich nieprawidłowości. Ważnym miejscem kształtowania się tych relacji jest klasa szkolna

The EU work-life balance directive – will it be a game changer for family policy in Poland?

Agnieszka Kozłowska & Łukasz P. Ratajczak
Family is one of the most important values in human life, which is proved by the findings of various polls, reports, and research. However, its structure and modelsare subjects of constant changes which are connected with demographic, economic, andsocial developments of society. One of the most important factors of the transformation of family life models is the emancipation of women and men from their traditional gender roles. Women have crossed boundaries of gender stereotypes through...

Podstawowe pojęcia namysłu nad moralnością

Marek Budajczak
Artykuł jest próbą wyróżnienia, wewnętrznego zróżnicowania i usystematyzowania podstawowych pojęć używanych w refleksji i dyskusjach na temat moralności.

Kindness as an important element of social emotional education at school: translation and initial validation of the polish verison of the school kindess scale-a preliminary study

Joanna Szafran & Anna Cwojdzińska
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, traktując życzliwość jako fundament niezbędny do budowy owych umiejętności. Narzędziem służącym rozpoznaniu zaangażowania środowiska szkolnego w formowanie życzliwych postaw jest Szkolna Skala Życzliwości.

Terapia systemowa rodzin jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

Emilia Grzesiak
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie systemowej terapii rodzin, stanowiącej jedną z współcześnie stosowanych form pomocy rodzinie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Publikacja przybliża to zagadnienie, wyjaśnia cele i ogólne założenia podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dzieci i młodzieży.

Wyzwania i perspektywy pracy z młodzieżą w obliczu reformowania systemu ochrony zdrowia

Bożena Kanclerz
W zaprezentowanym artykule przedstawione zostały założenia reformy ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z perspektywy pedagogicznej, a zatem odwołujące się przede wszystkim do pracy opiekuńczo-wychowawczej w najbliższym środowisku potrzebujących. Perspektywę tę poprzedzono analizą obecnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Elementem wyjściowym do omawiania założeń reformy była rekonstrukcja kategorii dobrostanu psychicznego jako ważnego elementu psychologii pozytywnej, która w sposób kompleksowy definiuje zdrowie psychiczne, będące stanem pożądanym w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przyjęcie do rodziny zastępczej jako krytyczne wydarzenie w życiu dziecka

Ewa Muszyńska
Trudności doświadczane przez dziecko rozpoczynające ten etap swego życia, w którym funkcjonuje w rodzinie zastępczej, to przede wszystkim naruszające poczucie bezpieczeństwa, radykalne zmiany środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego, utrata codziennych interakcji ze znanymi osobami i konieczność nawiązywania nowych. Dla emocjonalnych i behawioralnych reakcji dziecka na wydarzenie, jakim jest przyjęcie go do rodziny zastępczej, szczególne znaczenie ma jego poznawcze ustosunkowanie się do tego wydarzenia, jego przyczyn i skutków.

Religious education in Poland: between absence and presence

Daria Hejwosz- Gromkowska
The nature of religious education or religious instruction may vary in different societies. The confessional religious education, namely catechesis, dominates in public schools, as the Roman Catholic Church continues to hold a strong position in Poland. Considering the fact that 94.2% of elementary school students receive the catechism, the author of the paper was interested in whether the Polish elementary schools teach about different religions, religious diversity, and religion as a cultural phenomenon?

Rodziny i więzi międzyludzkie w cyfrowym uwikłaniu

Mirosława Ściupider- Młodkowska
Niniejszy tekst jest próbą zmierzenia się z definicją rodzin cyfrowych we współczesnej rzeczywistości, pełnej kontrastowości i niejednoznaczności. Ukazano i zanalizowano w nim zmiany, jakie nastąpiły w paradygmacie życia rodzinnego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Jakość kształcenia na uczelniach zagranicznych a mobilność edukacyjna studentek pedagogiki

Mateusz Marciniak
Internacjonalizacja stanowi jeden z istotnych wymiarów szkolnictwa wyższego. Towarzyszy jej wzrost dostępności programów wymiany międzynarodowej oraz uznawalności okresu studiów realizowanych za granicą. W strategiach rozwoju uczelni dużo uwagi poświęca się budowaniu oferty uczelni partnerskich, zapewniających wysoką jakość kształcenia i różnorodne metody nauczania. Badania młodzieży akademickiej wskazują, że czynniki te są istotne, ale nie kluczowe w podejmowaniu decyzji o wymianie zagranicznej.

Rozmowa z dzieckiem w rodzinie w perspektywie przyszłych pedagożek

Kinga Kuszak & Kinga Basińska
Umiejętności interakcyjne są ważnym elementem działań socjalizacyjnych podejmowanych przez osoby dorosłe wobec dziecka. Rozmowa rodzica z dzieckiem jest relacją asymetryczną, zróżnicowaną ze względu na poziom kompetencji komunikacyjnych uczestników rozmowy. Różnicujące są zarówno kompetencje dziecka, jak i dorosłego. Odpowiedzialność dorosłego polega na podejmowaniu konwersacji z dzieckiem na temat interesujący młodszego partnera interakcji, wymiany myśli o wspólnych sprawach i problemach, a jednocześnie tworzeniu dziecku warunków do ujawniania własnych poglądów, opinii i przekonań. Rodzice aranżują atmosferę poczucia równości...

Digital art – w poszukiwaniu różnych form wyrazu artystycznego w kulturze nowych mediów

Joanna SIKORSKA
Twórczość artystyczna staje obecnie przed nowymi wyzwaniami, a także sama takie wyzwania przed sobą stawia. Coraz częściej powiązana jest ona z rozwojem nowych technologii prowadzących zarówno do zmian w tworzeniu, jak i odbiorze sztuki. Sztuka w Internecie różni się od net artu (sztuki Internetu/wirtualnej) czy digitalartu (sztuki cyfrowej), dla których cyberprzestrzeń stała się miejscem ściśle powiązanym z ekspozycją wytworów artystycznych, choćby tym, że sztuka w Internecie istnieje przede wszystkim poza Siecią, a Internet wykorzystuje się...

Dziecko i ruch w przestrzeni edukacji muzycznej

Katarzyna SADOWSKA
Przedmiotem opracowania jest aktywność ruchowa dziecka w szeroko pojętej przestrzeni edukacji muzycznej. Aktywność, o której mowa, jest wywoływana poprzez percepcję muzyki, w tym przede wszystkim – rytmu muzycznego. Wobec postulatów formułowanych przez pedagogów powszechnej edukacji muzycznej autorka pragnie wyrazić własną opinię w debacie prowadzonej od wielu lat na temat marginalizacji muzyki w polskim systemie oświaty.

Popularyzacja wiedzy na temat specyfiki rozwojowej okresu adolescencji w środowisku rodzinnym

Paulina Peret-Drążewska
Okres adolescencji to czas zmian dokonujących się w wielu wymiarach życia młodego człowieka. Jedną z nich są przeobrażenia w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, czego wynikiem jest konieczność ponownej refleksji nad relacjami rodzic –nastolatek. Zadanie to stoi głównie po stronie osób dorosłych. Istotna wydaje się zatem znajomość psychospołecznych mechanizmów oraz zadań rozwojowych okresu adolescencji.

Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Problemy efektywności i nierówności społecznych

Anna Sobczak
Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę trybu świadczenia pracy – ze stacjonarnej (w miejscu pracy) na zdalną. Wywołało to szereg konsekwencji zarówno dla pracodawców, jak i pracowników w zakresie organizacji pracy, a także potwierdziło istniejące oraz stworzyło nowe formy nierówności społecznych.

Registration Year

  • 2022
    20

Resource Types

  • Journal Article
    20

Affiliations

  • Adam Mickiewicz University in Poznań
    20