106 Works

Order Uśmiechu a świadomość praw dziecka w przestrzeni społecznej

Paulina Forma
Janusz Korczak, który inspirował autora idei Orderu Uśmiechu, pisał: „nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy”. Zapobieganie i przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka stanowi jedno z wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami. Zjawisko to nadal ma miejsce, a nawet nasila się i wciąż ukazują się nowe jego aspekty. Wskazują na to wyniki badań, m.in. Brunona Hołysta (1991, 2000, 2011),...

Relacje rówieśnicze jako sfera działań wychowawcy klasy szkolnej

Ewa Muszyńska
Relacje z rówieśnikami odgrywają znaczącą rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, czego świadectwem mogą być negatywne skutki ich nieprawidłowości. Ważnym miejscem kształtowania się tych relacji jest klasa szkolna

Rodzinne uwarunkowania rozwoju językowego w pierwszych latach życia dziecka

Emilia Olejnik-Krupa
Artykuł jest wynikiem teoretycznej refleksji pedagogicznej. Analiza zgromadzone.go materiału teoretycznego, który przedstawiam w niniejszym tekście, pokazuje związek między rozwojem językowym dziecka a świadomością, kulturą pedagogiczną rodziców i ich działaniami, które mogą ten proces stymulować.

Upbringing in a peasant family described in the readers’ letters of the periodical „Zorza” (1905–1918)

Małgorzata Krakowiak
The aim of the article was to indicate and discuss upbringing in peasant families, which was described in readers’ letters published in the periodical „Zorza” and its continuations from 1905 until 1918. In the present article, the author tried to answer the following questions: How was the educational influence in the family assessed in the letters and wha tpostulates were formulated? How was the implementation of care and educational tasks in the families described in...

Aerial archaeological investigation of Hallstatt tumulus necropolises in Transdanubia and in adjacent areas. An overview

Zoltán Czajlik

The Bilsk fortified settlement and the Hallstatt world

Iryna Shramko & Stanislaw Zadnikov

The EU work-life balance directive – will it be a game changer for family policy in Poland?

Agnieszka Kozłowska & Łukasz P. Ratajczak
Family is one of the most important values in human life, which is proved by the findings of various polls, reports, and research. However, its structure and modelsare subjects of constant changes which are connected with demographic, economic, andsocial developments of society. One of the most important factors of the transformation of family life models is the emancipation of women and men from their traditional gender roles. Women have crossed boundaries of gender stereotypes through...

Mental health in mothers of children with autism spectrum disorder and its relation to maternal coping styles, sense of coherence and assessment of the child's emotional, social and behavioral functioning

Justyna Świerczyńska & Beata Pawłowska
The aim of this study was to analyse the relationship between mental health symptoms in mothers of children with autism spectrum disorder (ASD) and maternal coping styles, sense of coherence, and mother-rated child’s emotional, social, and behavioural problems.

Znaczenie opieki nad wnukami w jakości życia osób w podeszłym wieku

Jarosław Czepczarz & Agata Czepczarz
Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w jakiej funkcjonuje człowiek. Większość osób starszych odczuwa silną potrzebę posiadania dobrych więzów rodzinnych. Jeśli pozwala im na to stan zdrowia, mogą oni odpowiadać za wiele obowiązków domowych. Dziadkowie wyręczają młodsze pokolenie, które jest aktywne zawodowo, co daje im poczucie użyteczności w funkcjonowaniu rodziny. Rodzice często decydują się na oddanie potomstwa pod opiekę dziadków z wielu różnych powodów, często nie zastanawiając się, jaki wpływ ma to na zdrowie osób starszych.

Podstawowe pojęcia namysłu nad moralnością

Marek Budajczak
Artykuł jest próbą wyróżnienia, wewnętrznego zróżnicowania i usystematyzowania podstawowych pojęć używanych w refleksji i dyskusjach na temat moralności.

Swobodna zabawa w przedszkolu. Ku edukacyjnej wolności

Katarzyna Kmita-Zaniewska
Celem artykułu jest ukazanie nieustrukturyzowanej, swobodnej zabawy jako naturalnej aktywności dzieci oraz warunku ich holistycznego rozwoju.

Blaski i cienie edukacji domowej w przekonaniach praktykujących ją matek

Marta Krasuska- Betiuk & Paulina Dropia
W 2021 roku, 7 września, minęło 30 lat od dnia, kiedy w 1991 roku Sejm RP X kadencji przyjął Ustawę o systemie oświaty, której zapisy umożliwiły spełnianie przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą, głównie w domu rodzinnym. Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie szacuje, że pod koniec 2021 roku edukacją domową zostanie objętych ponad 20 tys. dzieci w naszym kraju. W artykule dokonano krótkiego przeglądu polskich badań i przedstawiono z perspektywy rodziny ten...

Istota małżeństwa sakramentalnego a proces samowychowania małżonków

Anastazja Sorkowicz
Celem prezentowanego artykułu jest prześledzenie wybranych dokumentów Kościoła Katolickiego, podejmujących tematykę małżeństwa i rodziny, oraz odniesienie do nich wyzwań związanych z koniecznością podjęcia przez oboje małżonków procesu samowychowania.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku

Agnieszka Twaróg- Kanus
Wszelkie działania zmierzające do budowania świadomości i wiedzy na temat konfliktu stanowią wyzwanie i szanse na lepsze relacje interpersonalne. Artykuł wskazuje na perspektywę zagadnienia konfliktu w percepcji rodziców dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz przewidywany styl rozwiązania przez nich sytuacji konfliktowej. W środowisku rodzinnym nie jest możliwe uniknięcie konfliktu czy sporu, możliwe jest natomiast rozpoznanie sytuacji trudnych i uporanie się z konfliktem w sposób wzmacniający relacje w rodzinie na linii rodzic–dziecko.

Wartość w rodzinie czy rodzina jako wartość ? - w perspektywie pracy socjalnej

Natalia Głódź
Rodzina jest specyficznym obszarem działań pracy socjalnej. Rodziny korzystające z pomocy, według pracowników socjalnych, często nie dostrzegają wartości w jednostce, którą współtworzą. Według badanych, wartość istnieje sama w sobie i ma wpływ na wsparcie wewnątrz rodzinne oraz procesy zmagania się z problemem.

Zachowania zdrowotne u uczniów klas licealnych w czasie pandemii COVID-19

Barbara Grabowska, Wiktoria Malawska & Luba Ślósarz
Odżywianie jest jednym z kluczowych elementów kształtowania zachowań prozdrowotnych. Drugi, bardzo ważny aspekt stanowi codzienna aktywność fizyczna, która niesie za sobą wiele korzyści dla zdrowia. Ważną rolę w procesie kształtowania nawyków prozdrowotnych odgrywa rodzina. Im więcej prozdrowotnych zachowań młodzi ludzie nauczą się w domu rodzinnym, tym większa szansa, że będą je stosowali w życiu dorosłym.

Polityczne uwarunkowania trwania systemu klasowo-lekcyjnego w szkolnictwie publicznym

Bogusław ŚLIWERSKI
Przedmiotem analizy jest panujący we współczesnej Polsce centralistyczny system zarządzania, nadzoru i reformowania edukacji szkolnej. Autor wskazuje na kwestię pozorowania przez rządy lat 1993-2020 procesów decentralizacji, demokratyzacji kształcenia dzieci i młodzieży w szkolnictwie publicznym. Uniemożliwia to rezygnację nauczycieli z edukacji behawioralnej, doktrynalnej, zamkniętej na rzecz dydaktyki konstruktywistycznej, otwartej i zmieniającej system klasowo-lekcyjnego gorsetu.

Cinematic Pedagogy. Relacja terapeutyczna w ujęciu filmowym– implikacje dla edukacji akademickiej

Katarzyna KRASOŃ
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania filmu fabularnego jako uzupełnienia edukacji akademickiej przyszłych terapeutów w zakresie konstruowania relacji z pacjentem. W analizie odwołano się do idei pedagogiki kina, a także wskazano na dwie propozycje egzemplifikacji jej funkcjonowania w postaci obrazów kinowych:" Moja lewa stopa" oraz "Trzech Chrystusów".

Wpływ wykluczenia uczniów (w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych

Beata Prościak & Marcin Prościak
Celem pracy uczyniono przedstawienie wpływu wykluczenia uczniów (w tym z SPE – specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych. Wzięto pod uwagę uczniów bez SPE oraz tych z SPE. Wskazano na zależności między wykluczeniem SPE oraz wykluczeniem cyfryzacyjnym. Dodatkowo uwzględniono wykluczenie społeczne w obszarze rodzinnym.

Nowe media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym - szanse i zagrożenia

Jolanta Kędzior
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obecności nowych mediów w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem szans i zagrożeń ich rozwoju. TIK są obecne nie tylko środowiskach rodzinnych dzieci. Ich wykorzystywanie rekomenduje się w programach pracy przedszkolnej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Kwestie te wymagają refleksji dotyczącej teorii i praktyki pedagogicznej, wyznaczają także kierunki działań edukacyjnych.

Razem czy osobno? Zastosowanie wywiadu biograficznego w badaniu małżonków

Aleksandra Aszkiełowicz
W artykule przedstawiono procedurę prowadzenia wywiadu narracyjnego w wyjątkowy sposób, z uwagi na obecność nie jednego, ale dwóch narratorów jednocześnie. Technikę wywiadu narracyjnego przedstawiono w kontekście metody narracyjno-biograficznej, a funkcjonowanie małżeństwa w kontekście systemowego rozumienia rodziny.

Świadomi rodzice i ich poczucie koherencji w wychowaniu w świetle koncepcji Anthonovsky’ego

Iwona Banach
W artykule zawarto rozważania nad współczesnym rodzicielstwem, świadomością i odpowiedzialnością w wychowaniu. Świadomość wychowawczą poprzedza świadomość odpowiedzialności za tworzenie rodziny, jej klimatu i warunków życia dla wszystkich domowników. Wychowanie realizowane w sposób świadomy, prowadzące do osiągnięcia zamierzonych skutków, wymaga spełnienia określonych warunków. Oddziaływania wychowawcze podlegają określonym prawom i regułom, których respektowanie w znacznym stopniu decyduje o przebiegu procesu wychowania. Odpowiedzialność za wychowanie jest ściśle powiązana z odpowiedzialnością rodzicielską, której podstawową cechę stanowi totalność przejawiająca się...

Aktywność fizyczna młodych osób – znaczenie tradycji rodzinnych

Barbara Grabowska & Luba Jakubowska
Celem pracy było sprawdzenie znaczenia podstawowego środowiska wychowawczego – jakim jest rodzina – dla podejmowania aktywności fizycznej wśród młodych ludzi. Badania zostały przeprowadzone wśród młodych ludzi w wieku od 19 do 23 lat (N=629). Wśród badanych osób 474 respondentów (75,4%) pochodziło z dużych miast, a 155 (24,6%) z małych miejscowości. Wszystkie osoby badane były osobami studiującymi. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety o aktywności fizycznej.

Nowoczesność, edukacja, młode pokolenie w perspektywie

Aneta Bołdyrew
Celem artykułu jest syntetyzujące omówienie najważniejszych przemian społecznych w warunkach nowoczesności w XIX i na początku XX w., szczególnie istotnych dla przeobrażeń życia rodzinnego, sytuacji dzieci i młodzieży, edukacji.

Obraz życia rodziny rejonu wydobycia węgla brunatnego w obliczu wyzwań transformacji węglowej

Krystyna Dziubacka
Celem podjętych rozważań jest refleksja nad gotowością mieszkańców (ich rodzin) w rejonie wydobycia węgla brunatnego do aktywnego włączenia się w proces transformacji węglowej. Rozważania te, prowadzone w oparciu wyniki badań przeprowadzonych w rejonie turoszowskim, mają stworzyć obraz życia mieszkańców i ich rodzin.

Registration Year

 • 2022
  106

Resource Types

 • Journal Article
  106

Affiliations

 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  20
 • University of Wrocław
  17
 • University of Zielona Góra
  9
 • Jan Kochanowski University
  6
 • University of Silesia
  5
 • University of Łódź
  4
 • Maria Curie-Skłodowska University
  3
 • Wrocław Medical University
  3
 • Pedagogical University of Kraków
  3
 • University of Gdańsk
  2