216 Works

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami motorycznymi poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

Lidia Napieralska, Izabela Jasińska, Katarzyna Śledzińska, Ewa Witczak & Violeta Jarzyna
Zagadnienia związane z problemami osób z niepełnosprawnościami są szeroko dyskutowane, szczególnie w aspekcie poprawy jakości ich życia. Jednym z nich jest aktywizacja zawodowa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez ergoterapię, czyli terapię pracą. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi ok. 50%, w Polsce w trzecim kwartale 2020 r. wyniósł 30,9% i ma tendencję wzrostową. Osoby z niepełnosprawnościami motorycznymi mają obniżone możliwości ruchowe ciała, ale mogą wykonywać powtarzalne czynności w...

Koronawirus jako problem teologiczny : dobroć Boga a cierpienie świata

Paweł Beyga
Jednym z najważniejszych pytań w debacie teologicznej i filozoficznej jest człowieka cierpienie w ludzkim życiu i Opatrzność Boża. Nauka spogląda na koronawirusa w aspekcie medycznym, biologicznym i wielu innych. Artykuł ukazuje pandemię jako problem teologiczny. Autor tekstu spogląda na problem ludzkiego cierpienia i Bożej Opatrzności w teologicznej, biblijnej i liturgicznej perspektywie. Problem poruszony w artykule jest problemem obecnym w każdym czasie, a więc nie traci nic ze swojej aktualności.

Otyłość, nadwaga i problemy psychiczne jako konsekwencje pandemii koronawirusa

Iwona Piękoś-Lorenc, Joanna Woźniak-Holecka & Sylwia Jaruga-Sękowska
Głównym celem tego artykułu jest opisanie wybranych konsekwencji zdrowotnych spowodowanych wystąpieniem pandemii koronawirusa. Praca powstała na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa polskiego i zagranicznego (artykuły z czasopism naukowych, prace poglądowe oraz prace badawcze, raporty) przedstawiającego informacje o wirusie SARS-CoV-2 oraz jego wpływie na różne aspekty zdrowia człowieka. W poszukiwaniu artykułów naukowych wykorzystano bazy naukowe Google Scholar oraz PubMed. Otyłość jeszcze przed wystąpieniem pandemii określana była jako „epidemia XXI wieku”. Okres kwarantanny bądź izolacji wpływa na odczuwanie...

Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane obszary zdrowia, stylu życia i samopoczucia pracowników w Polsce

Agata Olearczyk & Bożena Walewska-Zielecka
Ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemiczny w Polsce wynikający z pandemii COVID-19 wpłynął na wiele obszarów naszego życia codziennego, począwszy od życia społecznego przez prywatne po zawodowe. Zmianie musiał ulec dotychczasowy tryb pracy i w konsekwencji często również lokalizacja stanowiska pracy. Biura przeniosły się do naszych domów, stwarzając nowe możliwości, ale również wyzwania i zagrożenia. Celem badania jest identyfikacja, w jakim stopniu pandemia COVID-19 wpłynęła na wybrane obszary zdrowia i samopoczucia pracowników w Polsce...

Wpływ Covid-19 na kształtowanie cen artykułów konsumpcyjnych

Paweł Waniowski
Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na wszystkie niemal obszary życia społeczno-ekonomicznego, w tym również na kształtowanie się cen. Wzrost roli państwa, w tym szczególnie znaczące ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, pojawienie się nowych trendów inflacyjnych, częstsze i głębsze niż wcześniej zmiany profilu działalności przedsiębiorstw i konieczność reorganizacji ze względu na reżim sanitarny, a także wzrost działań aktywizujących popyt spowodowały znaczące zmiany w poziomie i strukturze cen artykułów konsumpcyjnych. Jednocześnie należy podkreślić wzrost wrażliwości nabywców na...

Kampanie społeczne w okresie pandemii – obszary, treści i formy komunikowania

Magdalena Daszkiewicz
Kampanie społeczne są odpowiedzią na istniejące problemy, które są przedmiotem zainteresowania i dyskursu społecznego. Wydarzenia, zjawiska i trendy wpływają na rozwój kampanii, których tematyka dotyczy związanych z nimi obszarów społecznych. Okres pandemii wiąże się z nasileniem różnych problemów, związanych z zagrożeniami zdrowia i życia, a także wpływa na wymuszone zmiany stylu życia. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów i kluczowych treści kampanii społecznych prowadzonych w okresie pandemii oraz związanych z nią zmian i dostosowań w zakresie...

Aktywność fizyczna w dobie pandemii COVID-19

Beata Mucha & Monika Mucha
Aktywność fizyczna to ważny aspekt życia człowieka. Mimo rosnącego zapotrzebowania na ruch i aktywne spędzanie czasu wolnego pandemia COVID-19 spowodowała negatywne zmiany w aktywności fizycznej wielu osób. Choć w dobie pandemii wielu ludzi miało zdecydowanie więcej czasu wolnego niż zwykle, nie przełożyło się to na zwiększoną aktywność fizyczną. Następstwa tego mogą być bardzo poważne. Analizie poddano opinie osób będących regularnie aktywnymi fizycznie. Przedmiotem badań jest aktywność fizyczna w czasie pandemii. Dla wielu osób okres obostrzeń...

Postawy prospołeczne – solidny fundament społeczeństwa postpandemicznego

Paweł Żurawski
Artykuł koncentruje uwagę na postawach prospołecznych, które niewątpliwie stanowią fundament społeczeństwa. Złożoność analizowanego obszaru, szczególnie nietypowy okres pandemii, zachęcił do zastosowania swoistej triangulacji metod badawczych – desk research oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Dane pozyskane ze źródeł wtórnych pozwalają uchwycić ten obszar w czasie pandemii i na tle lat wcześniejszych. Natomiast badanie własne autora opiera się na indywidualnych wywiadach pogłębionych, a więc pojedynczych przypadkach zróżnicowanych demograficznie i geograficznie, przeprowadzonych w formie online i telefonicznej na...

Powszechna ochrona pracy (służby) funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych – wybrane zagadnienia

Małgorzata Grześków
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Ochrona wynagrodzenia za pracę w zatrudnieniu cywilnoprawnym – refleksje na tle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Tomasz Duraj
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Umowny zakaz dodatkowego zatrudnienia

Józef Iwulski
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Charakter prawny umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Artur Tomanek
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

O dopuszczalności kreowania umownych ograniczeń w podejmowaniu przez pracownika dodatkowego zatrudnienia

Sabina Pochopień-Belka
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Społeczne i prawne aspekty dyskryminacji płacowej kobiet

Agnieszka Górnicz-Mulcahy &
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Alternatywne formy rozwiązywania sporów w prawie pracy – wybrane zagadnienia prawne

Roksana Ewa Turchan
Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Profesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia Jego 80-tych urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawicieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków (w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia księgi. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część, licząca łącznie 23...

Student zawsze obecny : 60 lat działalności Koła Naukowego BibliotekoznawcówUniwersytetu Wrocławskiego (1960–2020)

Olga. Red. Kowalczyk & Jakub Maciej. Red. Łubocki

La vie privée des jeunes adultes. Un bilan des recherches en sociologie de la sexualité, du couple et de la jeunesse

Christophe Giraud
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Qu’est-ce qu’un parent? Qu’est-ce qu’être parent? Un bilan des recherches en sociologie de la famille

Céline Clément
Fabrica Societatis to czasopismo naukowe odpowiadające na zwiększającą się w socjologii liczbę tematów badawczych dotyczących aktywności biorących udział w wytwarzaniu społecznych światów i prac poświęconych codziennej egzystencji ludzi. Podstawowym celem pisma jest stworzenie przestrzeni dla dociekań teoretycznych, metodologicznych i empirycznych, zmierzających do poznania codziennych zabiegów wytwarzających i kształtujących rozmaite przejawy życia społecznego. Jak również miejsca dla publikowania artykułów doceniających niepowtarzalność ludzkiego doświadczenia oraz zmieniających perspektywy na umożliwiające wyjście poza klisze społeczne. Takie próby wymagają o...

Poznawcze i emocjonalne charakterystyki memów tworzonych w początkowym etapie pandemii koronawirusa w roku 2020

Zuzanna Jezierska
Fabrica Societatis is a scholarly journal that answers the growing need in sociology for the research topics related to activities participating in the creation of social worlds and for works on the everyday existence of people. The main goal of the journal is to create space for theoretical, methodological and empirical enquiries, aiming at discovering everyday procedures creating and shaping various manifestations of social life. It is also a place to publish articles that appreciate...

Pogranicze

Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Sieci transgraniczne

Sylwia Dołzbłasz

Socjologia pogranicza

Zbigniew Kurcz

Paradyplomacja

Elżbieta Opiłowska

Miasta podzielone

Julita Makaro

Nacjonalizm

Justyna Kajta

Registration Year

 • 2022
  41
 • 2021
  155
 • 2020
  20

Resource Types

 • Other
  216