329 Works

Znaczenie organizacji pozarządowych jako instytucji zapewniających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w aktywności fizycznej

Andrey Tikhonov
Uszkodzenie sensorycznego kanału wzroku stanowi wielkie wyzwanie dla człowieka i może zagrażać jakości jego życia. Niepełnosprawność wzrokowa wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i na sposób funkcjonowania społecznego. W wypadku braku odpowiedniej i zindywidualizowanej rehabilitacji osoba niewidoma może mieć do czynienia z pogorszeniem stanu zdrowia. Aktywność fizyczna jest skutecznym i koniecznym środkiem przywracania sprawności i integracji. Akty prawne w polskim ustawodawstwie antydyskryminacyjnym gwarantują osobom z niepełnosprawnością wzrokową uczestnictwo w aktywności fizycznej. Organizacje pozarządowe mają wielkie znaczenie...

Rola sędziowskiej klauzuli sumienia w polskim porządku prawnym

Jagoda Torbus
Przedmiot badań: Artykuł poświęcony został teoretycznym rozważaniom na temat sędziowskiej klauzuli sumienia. Przedstawiona została w nim definicja „klauzuli sumienia” oraz „sumienia. Dodatkowo wyodrębniono i zestawiono ze sobą podstawowe zasady orzekania. Następnie, przedmiotem badań była analiza możliwego skutku, jaki wiązałby się z wprowadzeniem tytułowej instytucji na wybrane podmioty (sędziego, strony postępowania i społeczeństwo). Cel badawczy: Podstawowym celem pracy było wykazanie potencjalnych korzyści, które wiązałyby się z uznaniem klauzuli sumienia, ponadto unaocznienie konfliktu wartości występujących w obowiązujących...

Stanowisko religii wobec samobójstwa

Patrycja Mencel
Samobójstwo jest zjawiskiem stanowiącym od wielu stuleci poważny problem społeczny. Śmierć samobójcza stanowi tragedię dla bliskich, przyjaciół, znajomych, ale także społeczeństwa. Zjawisko ma bowiem wyraźnie społeczny wymiar. Dane statystyczne wskazują na szeroki zakres problemu. Oficjalne statystyki odnotowują rocznie na terenie kraju ok. 6 tysięcy zamachów samobójczych, które kończą się zgonem . Pomimo innowacyjnych metod wykrywania, a także leczenia zaburzeń psychicznych, dostępności do lekarzy specjalistów, rozwoju nauki oraz znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, odsetek ludzi targających...

Deklaracja o Powszechnym Braterstwie na tle posoborowego dialogu chrześcijaństwa z islamem

Tomasz Baran
Autor w prezentowanym tekście omawia Dokument o Powszechnym Braterstwie, który został podpisany w Abu Dhabi w 2019 roku przez Wielkiego Imama Al. Tayyeba i papieża Franciszka, z uwzględnieniem historii dialogu chrześcijaństwa z islamem po Soborze Watykańskim II. Pierwsza część tekstu omawia stosunek tych dwóch religii przed Soborem, ze szczególnym uwzględnieniem wydanej za pontyfikatu Piusa XII instrukcji De motione oecumenica dotycząca kontaktów z niekatolikami. Następnie, autor skupia się dokumentach Soboru dotyczących islamu, omawia ich główne założenia,...

Granice swobodnego uznania sędziowskiego w aspekcie przesłanek odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

Aleksandra Krajewska
This article focuses on the analysis of the powers of the adjudicating court on the assessment of the existence of conditions for the cancellation of conditional release and statutory limits. Also subjected to analyzes the directions of legislative changes consisting in restricting the discretionary power of the judge in the assessment of the occurrence of conditions for the cancellation of conditional release and the results of the examination of the position of judges in this...

Dom rodzinny jako kategoria pedagogiczna

Andrzej Ładyżyński
Dom rodzinny to pojęcie kluczowe w kulturze. Oznacza strukturę materialną, symboliczną oraz społeczną. Można go zaliczyć do podstawowych pojęć pedagogicznych. W tym wymiarze pełni on ważne miejsce kształtowania człowieka. Dom rodzinny to przestrzeń, gdzie człowiek się rodzi, jeśli nawet nie w sposób fizyczny, to w rozumieniu stawania się człowiekiem. Tu doświadcza wszystkiego po raz pierwszy, rozpoznaje świat i uczy się go. Przestrzeń wychowawcza domu charakteryzuje się prywatnością, intymnością; cechuje ją najpełniejszy rodzaj komunikacji. Dziecko wkraczające...

Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszczyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone, Charoula Giannelaki, Irena Žemaitaitytė, Agata Katkonienė, Asta Januškevičiūtė & Valdonė Indrašienė
The handbook consists of three parts. The first chapter provides a diagnosis of older people and their competence in new technologies. This chapter also describes the ICT education programmes for older people available in the partner countries. The next chapter contains a description and results of a pedagogical experiment aimed at comparing the effectiveness of the method of teaching seniors how to use smartphones. The experiment compared the class and lesson method, which dominates the...

Okresy przejściowe – ustrój i prawo

Jacek Przygodzki
Niniejszy tom poświęcony jest tzw. okresom przejściowym w historii państwa i prawa. Są to czasy szczególne, ponieważ występują w periodach trudnych, przełomowych dla narodu, kiedy kończy się „ancien régime”, a powstają nowe struktury państwowe czy rozstrzygnięcia prawne mające zazwyczaj charakter tymczasowy, funkcjonujące aż do wypracowania ostatecznych rozwiązań ustrojowych czy ustawodawczych. Dlatego cechą charakterystyczną takiego czasu jest jego krótkotrwałość. Kolejnym powodem wydania powyższej książki była rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Był to czas modelowy dla...

Zaborcze kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918-1932

Józef Koredczuk
Obowiązywanie w Polsce po odzyskaniu niepodległości przez czternaście lat zaborczych kodeksów karnych niosło za sobą w praktyce różne problemy z nich wynikające. By można było je stosować należało, po pierwsze – dokonać ich urzędowych przekładów na język polski, po drugie – dokonać ich nowelizacji, dostosowując do warunków panujących w Polsce. Największe problemy z tym związane dotyczyły rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r., odnośnie do którego początkowo miano koncepcję, by rozciągnąć jego moc obowiązującą na terytorium...

Sukces a praca. Uznanie społeczne a uznanie siebie

Grażyna Lubowicka

Społeczny nacisk na sukces zawodowy w odbiorze młodych dorosłych

Małgorzata Bednarska

Zdrowie i style życia : wyzwania ekonomiczne i społeczne

Wioletta Nowak & Katarzyna Szalonka
W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Przedstawiono wpływ wyborów dokonywanych przez człowieka odnośnie wykorzystania posiadanych przez niego zasobów i czasu wolnego na jego stan zdrowia. Ponadto, zaprezentowano holistyczne podejście do edukacji i promocji zdrowia oraz pokazano społeczne i technologiczne innowacje, które poprawiają jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Monografia zawiera także rozważania dotyczące wpływu żywienia na zdrowie człowieka

Walka Polek o emancypację – konteksty społeczno-kulturowe

Dorota Majka-Rostek
Artykuł dotyczy wybranych kontekstów społeczno-kulturowych emancypacji Polek oraz wywalczenia przez nie praw wyborczych. Publikacja jest pokłosiem refleksji związanych z seminarium zorganizowanym 24 maja 2018 przez Zakład Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowanym: Sytuacja kobiet w demokratycznej Polsce – w stulecie uzyskania praw wyborczych. Stanowi prezentację i rozwinięcie wątków poruszanych podczas seminaryjnych dyskusji.

Dobra osobiste osoby prawnej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego

Tomasz Baran
Artykuł porusza tematykę dóbr osobistych osób prawnych, w szczególności odniesienie tej konstrukcji do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części autor omawia rozwój tej instytucji w Europie i na ziemiach polskich oraz konstytucyjne podstawy jej stosowania. Druga część tekstu wymienia katalog dóbr osobistych w odniesieniu do szczególnych osób prawnych jakimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawia specyfikę ich stosowania. W praktyce polskich sądów ujawniła się według autora niebezpieczna tendencja do nadużywania przepisów o ochronie dóbr osobistych...

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Michał Bernaczyk & Mariusz Jabłoński
Niniejsza książka omawia problem klasyfikowania osoby prawnej jako publicznej bądź prywatnej, a przez to uprawnionej do ochrony konstytucyjnych praw podmiotowych w Polsce. W polskim prawie konstytucyjnym nie zaproponowano wyraźnej koncepcji pozwalającej sklasyfikować osobę prawną, zwłaszcza o kapitale mieszanym, jako podmiot konstytucyjnych wolności lub praw. W książce przeanalizowano praktykę polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz zagranicznych sądów i trybunałów, która może pozwolić wyklarować konstytucyjny status takich podmiotów.

“Settled in mobility”– migrating women in the areaof the Dobrzeń Wielki commune

Ewa Kruk
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Codzienność szkolna dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)

Sofia Kamińska

Ochrona danych osobowych w wybranych państwach Azji

Magdalena Abu Gholeh & Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności jednostki to jeden z najbardziej istotnych problemów ostatnich lat. W celu zapewnienia szerokich gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jego celem oprócz zapewnienia efektywnej...

Trudne dziedzictwo zawarte w kamieniu : losy niemieckich pomników żołnierzy poległych w I wojnie światowej po 1945 r. na przykładzie Jeleniej Góry

Marek Szajda
Pomniki żołnierzy poległych w I wojnie światowej są powszechnym elementem europejskiego krajobrazu. Upamiętnienia te odnoszą się zarówno do pamięci o ofiarach, ale również do samego globalnego konfliktu. Artykuł prezentuje losy byłych niemieckich miejsc pamięci na terenie miasta Jelenia Góra na Dolnym Śląsku, które po 1945 r. zostało przyłączone do Polski. W okresie powojennym nie tylko polityka kształtowała stosunek do niemieckiego dziedzictwa. Również społeczeństwo, doświadczone okresem okupacji, prezentowało niechętne postawy wobec oswajanego krajobrazu kulturowego. Niniejszy tekst...

Edukacja muzyczna z metodyką. Skrypt do przedmiotu

Kondracka-Szala Marta
Prezentowany skrypt stanowi uzupełnienie zajęć z przedmiotu „Edukacja muzyczna z metodyką” o dodatkowe, ponadprogramowe materiały metodyczne, które będą wymagały pracy własnej studentów w celu rozwijania ich kompetencji z zakresu edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawarte w skrypcie ćwiczenia oraz zadania do wykonania, przemyślenia czy zbadania będą skłaniały do wykorzystania potencjału edukacyjnego Pracowni Muzycznej funkcjonującej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (sprzętu multimedialnego, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych, w tym gier, płytoteki i księgozbioru). Ponadto...

Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech. Analiza strategii życiowych, świadomości politycznej oraz aktywności obywatelskiej

Adam Mrozowicki, Juliusz Gardawski & Vera Trappmann
Publikacja stanowi podsumowanie kluczowych wyników projektu naukowego PREWORK – "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" prowadzonego w latach 2016-2020. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. definicji prekaryjnego zatrudnienia, sytuacji młodych Polaków i Niemców na rynku pracy, wizji gospodarki dobrze urządzonej, strategii radzenia sobie z prekaryjnością oraz świadomości politycznej ludzi młodych.

O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

Paulina Kluska
Niniejsze opracowanie porusza kontrowersyjne zagadnienie kumulacji procesowych ról świadka oraz biegłego na tle noweli Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Rozważania nad przedmiotową problematyką rozpoczęto od zaprezentowania wypracowanych na gruncie dotychczasowej rzeczywistości procesowej poglądów doktryny oraz orzecznictwa. W dalszej kolejności poświęcono uwagę uregulowaniom dotyczącym świadka-biegłego oraz prywatnych ekspertów obowiązującym w porządkach prawnych państw obcych. Ponadto poddano analizie nowe rozwiązanie zarówno w świetle zupełnie odmiennej regulacji...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Ewelina Jurusik
Niniejsze opracowanie poświęcone jest tematyce umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu. Na wstępie zasygnalizowano, czym jest postępowanie egzekucyjne, kto je prowadzi oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie egzekucji ostatnimi czasy. Następnie opisane zostały przesłanki umorzenia postępowania z mocy prawa oraz umorzenia postępowania przez komornika sądowego i jakie są jego podstawy w celu dostrzeżenia różnicy między umorzeniem z urzędu a umorzeniem z mocy prawa. Kolejną kwestią, która została poruszona w artykule, są skutki, jakie wywołuje umorzenie...

Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

Karina Pilarz
Zagadnienia związane z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowane są przede wszystkim w dwóch aktach normatywnych – Prawie restrukturyzacyjnym oraz Prawie upadłościowym. Regulacje te mają charakter niezależny i samodzielny, nie stanowią części prawa handlowego sensu stricto, ale można je zaliczyć do prawa handlowego sensu largo. Zasady ogólne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowego, czyli naczelne wartości im przyświecające, determinowane są przez ich przedmiot, cel oraz funkcje. Zastosowanie w postępowaniach tych znajdują zasady wyrażone w...

Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

Adrian Borys
Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy jest postępowaniem dotyczącym masy upadłości, niezależnie od tego czy dochodzone roszczenia jest roszczeniem pieniężnym, czy niepieniężnym. Ogłoszenie upadłości pracodawcy zawsze wpływa na przebieg takiego postępowania. Toczące się postępowanie podlega zawieszeniu z urzędu z chwilą ogłoszenia upadłości pracodawcy. W tym zakresie błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 5 lipca 2002 r., III PZP 5/02. Postępowanie w sprawie o przywrócenie do pracy jest również postępowaniem dotyczącym masy...

Registration Year

 • 2022
  7
 • 2021
  71
 • 2020
  170
 • 2019
  81

Resource Types

 • Text
  329

Affiliations

 • University of Wrocław
  329
 • Wrocław Medical University
  5
 • University of Białystok
  2
 • Mykolas Romeris University
  1
 • University of Silesia
  1
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  1
 • Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
  1
 • University of Ss. Cyril and Methodius
  1
 • WSB University in Wrocław
  1
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  1