170 Works

Znaczenie organizacji pozarządowych jako instytucji zapewniających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością wzrokową w aktywności fizycznej

Andrey Tikhonov
Uszkodzenie sensorycznego kanału wzroku stanowi wielkie wyzwanie dla człowieka i może zagrażać jakości jego życia. Niepełnosprawność wzrokowa wpływa na funkcjonowanie całego organizmu i na sposób funkcjonowania społecznego. W wypadku braku odpowiedniej i zindywidualizowanej rehabilitacji osoba niewidoma może mieć do czynienia z pogorszeniem stanu zdrowia. Aktywność fizyczna jest skutecznym i koniecznym środkiem przywracania sprawności i integracji. Akty prawne w polskim ustawodawstwie antydyskryminacyjnym gwarantują osobom z niepełnosprawnością wzrokową uczestnictwo w aktywności fizycznej. Organizacje pozarządowe mają wielkie znaczenie...

“Settled in mobility”– migrating women in the areaof the Dobrzeń Wielki commune

Ewa Kruk
The chapter of the book: “Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia” is based on first-hand anthropological field research on the sociocultural aspects of the relationship between the inhabitants of the Dobrzeń Wielki commune and the expanding Elektrownia Opole.

Ochrona danych osobowych w wybranych państwach Azji

Magdalena Abu Gholeh & Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności jednostki to jeden z najbardziej istotnych problemów ostatnich lat. W celu zapewnienia szerokich gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jego celem oprócz zapewnienia efektywnej...

Trudne dziedzictwo zawarte w kamieniu : losy niemieckich pomników żołnierzy poległych w I wojnie światowej po 1945 r. na przykładzie Jeleniej Góry

Marek Szajda
Pomniki żołnierzy poległych w I wojnie światowej są powszechnym elementem europejskiego krajobrazu. Upamiętnienia te odnoszą się zarówno do pamięci o ofiarach, ale również do samego globalnego konfliktu. Artykuł prezentuje losy byłych niemieckich miejsc pamięci na terenie miasta Jelenia Góra na Dolnym Śląsku, które po 1945 r. zostało przyłączone do Polski. W okresie powojennym nie tylko polityka kształtowała stosunek do niemieckiego dziedzictwa. Również społeczeństwo, doświadczone okresem okupacji, prezentowało niechętne postawy wobec oswajanego krajobrazu kulturowego. Niniejszy tekst...

Edukacja muzyczna z metodyką. Skrypt do przedmiotu

Kondracka-Szala Marta
Prezentowany skrypt stanowi uzupełnienie zajęć z przedmiotu „Edukacja muzyczna z metodyką” o dodatkowe, ponadprogramowe materiały metodyczne, które będą wymagały pracy własnej studentów w celu rozwijania ich kompetencji z zakresu edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawarte w skrypcie ćwiczenia oraz zadania do wykonania, przemyślenia czy zbadania będą skłaniały do wykorzystania potencjału edukacyjnego Pracowni Muzycznej funkcjonującej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (sprzętu multimedialnego, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych, w tym gier, płytoteki i księgozbioru). Ponadto...

Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech. Analiza strategii życiowych, świadomości politycznej oraz aktywności obywatelskiej

Adam Mrozowicki, Juliusz Gardawski & Vera Trappmann
Publikacja stanowi podsumowanie kluczowych wyników projektu naukowego PREWORK – "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" prowadzonego w latach 2016-2020. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in. definicji prekaryjnego zatrudnienia, sytuacji młodych Polaków i Niemców na rynku pracy, wizji gospodarki dobrze urządzonej, strategii radzenia sobie z prekaryjnością oraz świadomości politycznej ludzi młodych.

O problemie kumulacji procesowych ról świadka i biegłego. Analiza instytucji świadka-eksperta w świetle noweli procedury cywilnej

Paulina Kluska
Niniejsze opracowanie porusza kontrowersyjne zagadnienie kumulacji procesowych ról świadka oraz biegłego na tle noweli Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469). Rozważania nad przedmiotową problematyką rozpoczęto od zaprezentowania wypracowanych na gruncie dotychczasowej rzeczywistości procesowej poglądów doktryny oraz orzecznictwa. W dalszej kolejności poświęcono uwagę uregulowaniom dotyczącym świadka-biegłego oraz prywatnych ekspertów obowiązującym w porządkach prawnych państw obcych. Ponadto poddano analizie nowe rozwiązanie zarówno w świetle zupełnie odmiennej regulacji...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Ewelina Jurusik
Niniejsze opracowanie poświęcone jest tematyce umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu. Na wstępie zasygnalizowano, czym jest postępowanie egzekucyjne, kto je prowadzi oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie egzekucji ostatnimi czasy. Następnie opisane zostały przesłanki umorzenia postępowania z mocy prawa oraz umorzenia postępowania przez komornika sądowego i jakie są jego podstawy w celu dostrzeżenia różnicy między umorzeniem z urzędu a umorzeniem z mocy prawa. Kolejną kwestią, która została poruszona w artykule, są skutki, jakie wywołuje umorzenie...

Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

Karina Pilarz
Zagadnienia związane z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowane są przede wszystkim w dwóch aktach normatywnych – Prawie restrukturyzacyjnym oraz Prawie upadłościowym. Regulacje te mają charakter niezależny i samodzielny, nie stanowią części prawa handlowego sensu stricto, ale można je zaliczyć do prawa handlowego sensu largo. Zasady ogólne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowego, czyli naczelne wartości im przyświecające, determinowane są przez ich przedmiot, cel oraz funkcje. Zastosowanie w postępowaniach tych znajdują zasady wyrażone w...

Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

Adrian Borys
Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy jest postępowaniem dotyczącym masy upadłości, niezależnie od tego czy dochodzone roszczenia jest roszczeniem pieniężnym, czy niepieniężnym. Ogłoszenie upadłości pracodawcy zawsze wpływa na przebieg takiego postępowania. Toczące się postępowanie podlega zawieszeniu z urzędu z chwilą ogłoszenia upadłości pracodawcy. W tym zakresie błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 5 lipca 2002 r., III PZP 5/02. Postępowanie w sprawie o przywrócenie do pracy jest również postępowaniem dotyczącym masy...

Publilius Syrus, maksymy moralne – sententiae

Aleksandra Szymańska & Ireneusz Żeber
Publiliusz Syrus za życia słynął przede wszystkim z mimów, które odnosiły wielkie sukcesy w prowincjonalnych miastach Italii. Do panteonu łacińskich pisarzy wszedł jednak z jedną niewielką książką w ręku. Jest nią alfabetyczny zbiór sentencji znany jako Publilii Sententiae. „Publilius Syrus, maksymy moralne – sententiae” stanowi przekład owych sentencji. Przekład ten został opatrzony wprowadzeniem przedstawiającym koleje życia Publiliusa Syrusa oraz jego dokonania literackie. Dokonano także analizy sentencji dotykających takich aspektów moralnych jak np. skąpstwo czy dobrodziejstwo....

Edukacja środowiskowa z metodyką. Skrypt do przedmiotu

Joanna Malinowska
Opracowanie jest materiałem pomocniczym dla studentów, wspierającym realizację zajęć z przedmiotu „Edukacja środowiskowa z metodyką”. Stanowi uzupełnienie treści i poszerzenie problematyki podejmowanej na wykładach i ćwiczeniach. Zawarte w nim odniesienia do źródeł, ćwiczenia i zadania do wykonania mają skłaniać do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku społeczno-przyrodniczo-kulturowym i zachęcać studentów do refleksji nad własnym profesjonalizmem.

Between Argumentation and Persuasion in the Pluralist and Democratic Society: About Virtues and Abilities of Critical Thinking

Grażyna Lubowicka
The aim of the paper is to highlight transgressions which present a challenge to education and reside in the skills relating to the way of thinking both of an individual and in use in public discourse. The area of this way of thinking which is decisive of transgression and, at the same time, increases the competence of the individual who takes part in social decision making is moral judgement in situation – also a form...

Success in Everyday Life

Iwona Paszenda
The aim of this article is the analysis of influences of the cultural processes on the way of thinking about success in everyday life. The foundation for the reflections is constituted by the results of survey research reflecting transformation which took place within this area from the end of the 1980s up to the post-modern period. The research results prove that the category of success is not a stable social construct and the society members...

Identifying the Determinants and Effects of Education Based on the Hidden Curriculum Theory

Wiktor Żłobicki
The hidden curriculum concept is an example of an interdisciplinary approach in which educational processes were analysed from a sociological perspective. It turns out that education is not neutral to political, economic, social, and cultural influences. This results in the emergence of phenomena that disrupt the teaching and learning process in the entire education system, not excluding kindergartens, schools of all types and universities. As a consequence, we can talk about limiting the subjectivity of...

Strategies of Power, Tactics of Emancipation. Hidden Curriculum and Practical Consciousness in the Education of Teachers

Rafał Włodarczyk
The aim of this paper is to present the questions associated with hidden curriculum in the perspective of cultural and political anthropology. Focusing on division and distribution of disciplinary power and authority in the space of school, it explores the role of a teacher in the process of empowerment of pupils and regaining by them the subject position. The article develops studies undertaken in the book "Lévinas. W stronę pedagogiki azylu" ("Lévinas. Toward the Pedagogy...

Kształtowanie się stabilizującej reguły wydatkowej oraz mechanizm jej działania

Michał Ostrowski
Artykuł na wstępie definiuje pojęcie reguł wydatkowych oraz tłumaczy jej rolę w kontekście utrzymywania nowocześnie rozumianej stabilności fiskalnej. Dokonana jest charakterystyka skutecznej reguły wydatkowej. Następnie krótko opisane są historyczne reguły wydatkowe funkcjonujące w Polsce w czasach III RP aż do uchwalenia stabilizującej reguły wydatkowej, której poświęcona jest największa część artykułu. Wskazane zostają jej podstawy prawne zarówno w prawie polskim, jak europejskim, a także cele i założenia, które przyświecały wprowadzeniu tej reguły. W sposób wyczerpujący opisana...

Konsekwencje doświadczania wstydu i poczucia winy przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Joanna Gładyszewska-Cylulko
Niniejszy artykuł porusza kwestię poczucia winy i wstydu, które odczuwają rodzice, gdy dowiadują się, że ich dziecko nie widzi. Bliższe przyjrzenie się tym emocjom pozwala wychwycić zarówno łączące je podobieństwa, jak i występujące znaczne różnice.

Mąż w roli nieformalnego opiekuna chorującej żony. Analiza wizerunków mężczyzn w reportażach dotyczących raka piersi w prasie kobiecej

Edyta Zierkiewicz
Choroba nowotworowa zdiagnozowana u żony/matki oddziałuje na cały system rodzinny, zaburzając jego funkcjonowanie. Do niedawna jednak rak piersi był przez kobiety traktowany jak ich prywatny kłopot – rzadko rozmawiały o swojej chorobie z mężami, a przed dziećmi ją zatajały. Najczęściej wsparcia szukały u matek i sióstr lub w stowarzyszeniach pacjenckich. Zmiany zachodzące obecnie w polskim społeczeństwie sprzyjają pojawieniu się większej otwartości i intymności w małżeństwie, również w sytuacji choroby doświadczanej przez żonę. W Polsce nie...

Osoby pochodzenia francuskiego w Sejmie Prowincjonalnym na Śląsku (1824-1925)

Tomasz Jacek Kruszewski
Autor przedstawia sylwetki posłów do sejmu prowincjonalnego na Śląsku, wywodzących się z narodowości francuskiej. Ta grupa etniczna przybyła do Prus w okresie wojen religijnych XVII i XVIII w. Postacie te umieszcza na tle epoki, przedstawiając ich życiorysy polityczne.

Problemy wojska i obronności w pracach polskiego Sejmu Walnego (XV-XVIII w.)

Piotr Krzysztof Marszałek
Zapewnienie przetrwania oraz zagwarantowanie możliwości rozwoju i zwiększania swego potencjału należy do podstawowych funkcji państwa. Powiązanie tej funkcji z zapewnieniem jednostce i zbiorowości jednego z najważniejszych ontologicznych potrzeb człowieka, jakim jest poczucie bezpieczeństwa, powodowało, że kwestie budowy systemu obronnego państwa i organizacji jego siły zbrojnej znajdowały się w kręgu zainteresowania najważniejszych organów ustrojowych państwa. Przedstawiany artykuł skupia się na analizie roli, jaką w tym zakresie odegrał polski Sejm Walny, który stopniowo, od końca XV w....

Rzymski senat a wolność słowa

Dobromiła Nowicka
Artykuł koncentruje się na zagadnieniu wolności słowa w odniesieniu do aktywności senatu rzymskiego podczas okresu klasycznego. To krótkie opracowanie analizuje rolę senatu w kontekście regulacji dotyczących pisemnego zniesławienia, ze szczególnym uwzględnieniem senatus consulta traktujących o anonimowych lub pisanych pod pseudonimem pismach, wydanych w pierwszych latach naszej ery. Uwzględniona została także tematyka stopniowego umniejszania republikańskiej wolności słowa w czasach pryncypatu i możliwy wpływ okoliczności politycznych na regulację dotyczącą czci obywateli rzymskich. W artykule sformułowany został postulat...

Działalność księdza Wacława Blizińskiego w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)

Marek Podkowski
Ksiądz Wacław Bliziński należał do wybitnych działaczy społecznych, którzy włączyli się również w życie polityczne odradzającego się państwa polskiego. W roku 1919 został wybrany posłem Sejmu Ustawodawczego w okręgu obejmującym miasto i powiat Kalisz oraz powiat Turek. W lipcu 1919 r. partia ks. W. Blizińskiego zarejestrowała się jako Narodowe Zjednoczenie Ludowe i w Sejmie Ustawodawczym zaliczana była do ugrupowań centroprawicowych. W debacie parlamentarnej ks. W. Bliziński reprezentował swój klub parlamentarny wielokrotnie, zwłaszcza w dyskusjach związanych...

Prywatyzacja usług gminnych

Jolanta Behr
Przedmiotem pracy jest prywatyzacja usług gminnych. Celem pracy jest ustalenie podmiotów świadczących usługi mieszczące się w zakresie zadań gminy oraz wskazanie rodzajów tych usług. Jest nim także ustalenie przyczyn i zakresu prywatyzacji usług gminnych oraz zwrócenie uwagi na wybrane szanse i zagrożenia związane z tym procesem.

O poglądach naukowych Profesora Tadeusza Bigi

Karol Kiczka
Ustalenia naukowe profesora Tadeusza Bigi mają ważne znaczenie także na gruncie współczesnego prawodawstwa i praktyki prawa administracyjnego. Dotyczy to zarówno organizacji administracji publicznej, jak i jej działalności w demokratycznym państwie prawnym w warunkach Unii Europejskiej. Jego prace naukowe są źródłem inspiracji dla dzisiejszych badawczy prawa publicznego, wyróżnia je swoiste podejście poznawcze oraz to, że analizują wartości nieprzemijające dla zagwarantowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka oraz właściwego funkcjonowania instytucji publicznych.

Registration Year

 • 2020
  170

Resource Types

 • Text
  170

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • Wrocław Medical University
  2
 • University of Białystok
  1
 • WSB University in Wrocław
  1