11 Works

Działania na rzecz rodziny Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na początku XXI wieku

Aleksandra Kłos-Skrzypczak
Model tradycyjnej, nuklearnej rodziny w amerykańskim społeczeństwie odszedł w zapomnienie, co potwierdzają dane statystyczne zestawiające liczbę zawieranych małżeństw z liczbą przeprowadzanych rozwodów na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie działań Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na rzecz promocji instytucji małżeństwa i rodziny. W ramach prac nad tekstem wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną, która pozwoliła przedstawić szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz rodziny z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. W obliczu trudności amerykański Kościół podejmuje inicjatywy skierowane...

Przyjaźń w okresie wczesnej dorosłości – cechy przyjaciela, funkcje przyjaźni oraz rola zaufania

Góźdź Joanna
Artykuł przedstawia charakterystykę przyjaźni w okresie wczesnej dorosłości. W większości przyjaciele stanowią grupę osób mieszanej płci i spotykają się „twarzą w twarz” dwa razy w tygodniu. W tym okresie życia przyjaźń spełnia przede wszystkim funkcję pomocy, intymności oraz utrzymania pozytywnej samooceny. Częstość kontaktów powiązana jest pozytywnie ze stymulacją towarzyską, utrzymaniem pozytywnej samooceny oraz niezawodnością sojuszu. Zaufanie powiązane jest z realizacją funkcji pomocy, niezawodnością sojuszu, utrzymaniem pozytywnej samooceny oraz emocjonalnym bezpieczeństwem. Badanie nie wykazało związku pomiędzy...

Wychowanie dzieci do wartości we współczesnej rodzinie

Cecylia Langier & Martyna Siembida
Celem podjętych badań było sprawdzenie, jakie wartości uznaje współczesna rodzina i w jaki sposób stara się je eksponować w swoich działaniach wychowawczych. Aby odpowiedzieć na postawione problemy badawcze, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety składającego się z 24 pytań. Rezultatem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji na temat rozumienia przez rodziców pojęcia wartości, rodzajów wartości uznawanych za ważne, wartości eksponowanych szczególnie w wychowaniu oraz sposobów wprowadzania dzieci w świat preferowanych przez siebie wartości. W...

Znaczenie informacji o stanie zdrowia pracowników dla zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy

Justyna Tlatlik
Celem artykułu jest określenie relacji między ochroną informacji o stanie zdrowia pracowników, wynikającą z przysługującego im prawa do prywatności oraz przepisów o ochronie danych osobowych, a obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zagadnienie konfliktu pomiędzy ochroną dóbr, jakimi są prywatność i zakaz dyskryminacji, a zapewnieniem bezpieczeństwa nie było dotąd przedmiotem pogłębionych analiz doktryny na gruncie prawa pracy. W artykule zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy zakresem informacji o zdrowiu pracownika, jakie pracodawca zgodnie z prawem...

Demokratyczne systemy prawne a faszyzm : wstęp do studium

Sławomir Tkacz & Aleksandra Wentkowska
O ile ideologia faszystowska została poddana wyczerpującej analizie politologicznej czy socjologicznej, to analiza porządku prawnego państw faszystowskich jest znacznie rzadziej podejmowana przez badaczy zagadnienia. Myślenie o prawie jako wytworze i składniku współżycia ludzi, w szczególności relacji pomiędzy „oficjelami” tworzącymi przepisy prawa oraz adresatami, do których są one skierowane, może być niezwykle pomocne w toku badań, które mają na celu odpowiedzieć na pytania o wzajemną relację prawa i wartości. Systemy nazistowskie i faszystowskie niewątpliwie pozostawiły swoje...

Parlament brytyjski w pierwszej połowie XIX wieku w oczach polskiego podróżnika Krystyna Lacha-Szyrmy

Marian Mikołajczyk
Krystyn Lach-Szyrma, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, opiekun syna księcia Konstantego Czartoryskiego, w 1820 r. wyjechał ze swym wychowankiem do Wielkiej Brytanii. Ich pobyt w Anglii i Szkocji trwał kilka lat – wiązał się bowiem ze studiami młodego Czartoryskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. K. Lach-Szyrma po powrocie do kraju, już jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego opublikował trzytomowe dzieło Anglia i Szkocja. Przypomnienia z podróży roku 1820-1824 odbytej. W zawierającej mnóstwo bardzo ciekawych spostrzeżeń książce znalazł się także opis...

Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

Rafał Blicharz
The subject of the article is a newly established in the Polish legal system institution of the succession management board of a natural person's enterprise. The article presents individual components of this institution, starting from the appointment of a succession manager, the legal and business requirements imposed on him, through his legal relationships with heirs entitled to inherit the enterprise after the deceased entrepreneur and the legal relationships that occur between the succession manager and...

Granice uznania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej : studium przypadku

Andrzej Matan
Decyzje zapadające w obszarze pomocy społecznej mają zazwyczaj charakter aktów związanych, costanowi istotne ograniczenie swobody organów w kreowaniu ich treści. Co prawda relatywnie rzadko na tym obszarze mamy do czynienia z aktami uznaniowymi, ale nie umniejsza to wagi problemu, jakiwiąże się z sytuacją jednostki (ubiegającej się o świadczenie). Rodzi się w szczególności pytanie, czyorgan, który działając w ramach uznania, może dowolnie kształtować treść rozstrzygnięcia. W demokratycznym państwie prawa ograniczeń tych należy upatrywać głównie w sferze...

Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Maciej Langer
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie konsekwencji wciąż postępującego zjawiska liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowela z 30 sierpnia 2019 r. znacznie rozszerzyła zakres zdolności upadłościowej i w rezultacie ułatwiła ogłoszenie upadłości i otrzymanie oddłużenia. Konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego to istotne zwiększenie ilości spraw upadłościowych, osłabienie pozycji wierzycieli względem dłużników i zmiana przyjętego w Polsce modelu upadłości z modelu umiarkowanego na liberalny. Ponadto w artykule zostały przybliżone nowe rozwiązania natury proceduralnej, które miały przygotować sądy na...

Charakter prawny zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Michał Pawlas
W niniejszym artykule autor dąży do ustalenia normatywnego charakteru zakazu uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych, przy uwzględnieniu wydanych w tym zakresie orzeczeń polskich sądów administracyjnych oraz poglądów komentatorów prawa. Podjętym rozważaniom towarzyszyć będzie pytanie, czy nieokreślony jednoznacznie charakter prawny zakazu klubowego może wpływać na sytuację prawną uczestników i organizatorów imprez masowych. Dążąc do wyjaśnienia powyższych wątpliwości, w artykule poddano analizie naturę prawną organizatora imprezy masowej jako podmiotu prawnego wydającego zakaz klubowy. Autor dokonuje również analizy...

Kilka refleksji na temat działalności prawodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia socjalnego uczniów i studentów

Lidia Zacharko
Akty prawa miejscowego stanowią istotną część porządku prawnego i muszą mieć określoną formę, treść i zostać opublikowane. Analiza stanowionego prawa na stopniu lokalnym wskazuje jednak na szereg nieprawidłowości, w tym wydania przepisów z naruszeniem upoważnienia ustawowego, wprowadzania do aktów kierownictwa wewnętrznego norm powszechnie obowiązujących, braku ich publikacji, niespójności rozwiązań prawnych, powielania treści aktów ustawowych czy ich niejasności

Registration Year

 • 2020
  11

Resource Types

 • Text
  11

Affiliations

 • University of Silesia
  11
 • Jan Długosz University
  1