16 Works

Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Wykluczenie jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym coraz liczniejsze grupy społeczne. Ze względu na szeroki krąg osób ekskludowanych niniejsze opracowanie mające charakter monografii wielu Autorów, porusza nie tylko problemy osób wykluczonych ale również wskazuje na możliwości udzielania pomocy tym osobom na wielu płaszczyznach. W opracowaniu tym skupiono się m.in. na osobach opuszczających jednostki penitencjarne, wskazując potrzebę wzajemnej współpracy pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zbadano również system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, który jest podstawą...

Troska o kulturę życia akademickiego jako realizacja funkcji wychowawczej uczelni

Żanetta Kaczmarek

Kształtowanie kompetencji społecznych na kierunku lekarskim w ramach przedmiotów humanistycznych

Danuta Wiśniewska

Rola refleksyjności w kontekście procesu autokreacji ludzi dorosłych

Anna Sladek
Refleksyjność nabrała istotnego znaczenia w późnej nowoczesności, z jednej strony jako cecha kultury, a z drugiej właściwość istotna dla rozwoju człowieka. Celem opracowania jest analiza pojęcia refleksyjności jako jednej z centralnych kategorii opisujących zamiany w późnej nowoczesności, a następnie na tym tle zarysowanie jej roli w procesie autokreacji ludzi dorosłych. Refleksyjność jest pojęciem stosunkowo nowym. Można w nim wyróżnić dwa podstawowe wymiary: poznawczy i zwrotny. Charakterystycznym rysem późnej nowoczesności jest przenikanie się obu wymiarów refleksyjności...

Antagonistyczne postawy wobec szczepień zagrożeniem dla cywilizacji

Adrianna Szalonka
Od kilkunastu lat w Polsce obserwuje się wzrost liczby dzieci niezaszczepionych i nieszczepionych. Z badań wynika, że jest to świadoma decyzja rodziców, obawiających się konsekwencji poszczepiennych, m.in. utraty zdrowia i życia własnych dzieci. Przyczyny upatruje się w szybkim przepływie informacji, niekoniecznie wiarygodnych, które emitowane są w mediach społecznościowych. Tymczasem medyczne badania naukowe jednoznacznie wskazują, że o epidemię nietrudno. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Autorka zdefiniuje choroby zakaźne oraz postawy...

Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników

Jarosław Drobnik, Mateusz Paplicki & Robert Susło
Ustalenie definicji oraz skali występowania niepełnosprawności w społeczeństwie napotyka na liczne trudności metodologiczne i praktyczne ‒ w szczególności kryteria niepełnosprawności biologiczne i formalno-prawne nie pokrywają się. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień i dlatego może być postrzegane przez część społeczeństwa jako atrakcyjne. Z tego względu postępowanie w tym zakresie jest w Polsce sformalizowane, niemniej kluczowa pozostaje w nim rola odpowiednio przeszkolonego lekarza, co znajduje swoje odbicie w strukturze...

Uwagi do heterotopii szkoły i jej utopijnej intencji

Jarosław Barański
Technologiczne utopie systemu edukacji według Kurda Lasswitza, twórcy niemieckiej fantastyki naukowej, stawiają kluczowe pytanie o funkcje i cele szkoły, przeszłej i przyszłej – o napięcie między jej utopijną intencją a heterotopijną przestrzenią, którą zajmuje. Artykuł podejmuje więc próbę określenia wymiarów przestrzeni heterotopii szkoły, a także jej wytworu – prymusa, ukazując szkołę jako kulturowe narzędzie cywilizowania człowieka

Sukces w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków

Żanetta Kaczmarek

Osoby starsze jako osoby niepełnosprawne

Mateusz Paplicki, Robert Susło, Jarosław Drobnik & Małgorzata Sobieszczańska
Osoba starsza wymaga zastosowania specjalnego podejścia nie ze względu na osiągnięty wiek, lecz wynikające z niego zaawansowanie procesów degeneracyjnych i chorobowych, przejawiające się w ograniczeniu funkcji organizmu. Utrata sprawności bywa udziałem osób już przed osiągnięciem wieku starszego, zwykle temu wiekowi towarzyszy, a po jego osiągnięciu wraz dalszym upływem czasu występuje wcześniej czy później praktycznie nieuchronnie. W konsekwencji osoby w wieku starszym często są również osobami niepełnosprawnymi. Problem niepełnosprawności w wieku starszym nabrzmiewa. Szacuje się, że...

Wykluczenie cyfrowe osób starszych lub niepełnosprawnych

Robert Susło, Mateusz Paplicki & Jarosław Drobnik
Integracja funkcjonalna pomiędzy człowiekiem a produktami oprogramowanymi postępuje bardzo dynamicznie. Starość dotyczyć będzie w przyszłości ludzi dziś jeszcze młodych, stąd zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku starszym opierać się musi na jak najwcześniej rozpoczynanej, ustawicznej i możliwie jak najszerszej odpowiedniej edukacji ogółu społeczeństwa, połączonej z zapewnieniem powszechnej dostępności do usług teleinformatycznych choćby w zakresie podstawowym. Z uwagi na rosnący deficyt personelu medycznego i związany z tym wzrost kosztu tradycyjnych porad lekarskich i pielęgniarskich, coraz częściej...

Kształtowanie refleksyjności studentów w przedsiębiorczym i badawczym modelu uniwersytetu

Danuta Wiśniewska
Obecnie, na chwilę przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, wciąż aktualne pozostaje pytanie o to, czy mit uniwersytetu Humboldta całkowicie utraci w przyszłości na znaczeniu. Koniec XX wieku przyczynił się do kształtowania modelu przedsiębiorczego w uczelniach. Zmiany legislacyjne ukierunkowują natomiast reformy szkoły wyższej w kierunku modelu określanego jako model badawczy lub inaczej partnerski. W obliczu zaistniałych zmian istotne staje się ustalenie czy refleksyjność studentów i absolwentów uczelni jest brana pod uwagę w ramach założeń...

Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning

Ewa Jurczyk-Romanowska, Marta Koszczyc, Luba Jakubowska, Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk, Jacek Gulanowski, Michal Kabát, Magdaléna Švecová, Tijana Milenkovic Jankovic, Paola Barone, Charoula Giannelaki, Irena Žemaitaitytė, Agata Katkonienė, Asta Januškevičiūtė & Valdonė Indrašienė
The handbook consists of three parts. The first chapter provides a diagnosis of older people and their competence in new technologies. This chapter also describes the ICT education programmes for older people available in the partner countries. The next chapter contains a description and results of a pedagogical experiment aimed at comparing the effectiveness of the method of teaching seniors how to use smartphones. The experiment compared the class and lesson method, which dominates the...

Wizje sukcesu edukacyjnego w szkole wyższej. Rozważania w perspektywie paradygmatów edukacyjnych

Anna Sladek

Kalopea Wojciecha Gutkowskiego i jej utopia edukacyjna

Jarosław Barański
"Podróż do Kalopei" Wojciecha Gutkowskiego, będąca w rękopisie już w 1817 roku, jest pierwszą polską utopią postulującą radykalne przeobrażenie porządku społecznego, który powinien opierać się na systemie równości i sprawiedliwości społecznej. Gutkowski umieścił idealne państwo w Australii, do której, zgodnie z treścią książki, dotarł w XI wieku król Polski, Bolesław Śmiały. Utopia edukacyjna Gutkowskiego to myśli, rozwiązania i ustawy pochodzące z tradycji Komisji Edukacji Narodowej i prac Izby Edukacji Publicznej, opierająca się jednak na głębokim...

Sukces w wymiarze jednostkowym i jako efekt współpracy z innymi, czyli o potrzebie wsparcia społecznego

Danuta Wiśniewska

Między wymaganiami społecznymi a wizją samego siebie. Codzienność jako źródło autokreacji studentów

Anna Sladek

Registration Year

 • 2019
  16

Resource Types

 • Text
  16

Affiliations

 • Wrocław Medical University
  16
 • University of Wrocław
  3
 • Mykolas Romeris University
  1
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  1
 • University of Ss. Cyril and Methodius
  1