3 Works

Miejsce menadżera w przedsiębiorstwie

Sylwia Bik
Naczelne kierownictwo składające się z niewielkiej grupy ludzi ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacją. Menedżerowie odgrywają dużą rolę w systemie podejmowania organizacyjnych decyzji. Lider musi być tym, który kieruje zdarzeniami oraz podejmuje decyzje dotyczące lokacji zasobów finansowych, przeznaczenia środków materialnych oraz rozmieszczenia zasobów ludzkich. Musi również pełnić rolę łącznika pomiędzy wnętrzem organizacji a kierownictwem przedsiębiorstwa. Rola informacyjna wiąże się z koniecznością utworzenia oraz wykorzystywania sieci wzajemnych kontaktów wewnątrz, jak również na zewnątrz organizacji. Konieczność dbania...

Rola podatku akcyzowego w rozwoju gospodarczym – wybrane zagadnienia

Adam Drozdek
Opodatkowanie wyrobów akcyzowych posiada w dzisiejszych czasach duże uzasadnienie ekonomiczne, gdyż ze specyfiki podatku wynika, że polega on na opodatkowaniu dóbr, które z jednej strony są dobrami powszechnego spożycia (np. papierosy, paliwo), a z drugiej strony państwo dąży do ograniczenia ich konsumpcji (np. alkohol). Jako podstawowy instrument fiskalny stosowany przez państwo posiada decydujący wpływ na rozwój gospodarki, odgrywając w ten sposób ważną rolę w życiu codziennym każdej osoby, która planuje swoją aktywność gospodarczą na rynku....

Mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw w podmiotach gospodarczych – ujęcie bilansowo-podatkowe

Maria Tomczyk
Rezerwy to zagadnienie z pogranicza prawa i ekonomii. Stanowią złożoną kategorię bilansowo-podatkową. Mają charakter szacunkowy i w związku z tym przysparzają wielu problemów kierownictwu jednostki. Stąd zazwyczaj są tworzone w zbyt małym zakresie. Charakteryzują się niepewnością - co do kwoty i terminu zapłaty zobowiązania. Rezerwy stanowią narzędzie zarządzania ryzykiem. Mają zabezpieczyć jednostkę gospodarczą przed jego negatywnymi skutkami i zapewnić kontynuację jej działalności. Mają za zadanie zagwarantować wiarygodny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Celem artykułu...

Registration Year

  • 2020
    3

Resource Types

  • Text
    3

Affiliations

  • Cracow University of Economics
    3