5 Works

Przejawy władztwa finansowego na szczeblu samorządowym – wybrane zagadnienia

Elżbieta Feret
Opracowanie zostanie poświęcone wskazaniu wybranych przejawów tzw. władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Podjęta problematyka jest niezwykle istotna w kontekście decentralizacji władzy publicznej i przekazaniu do wykonania szczeblowi samorządowemu znacznej liczby zadań publicznych. Ich realizacja bowiem, determinowana jest koniecznością ustawowego określenia pewnych uprawnień władczych o charakterze finansowym, które czynią możliwe zrealizowanie zadań przez gminy, powiaty i samorządy województw. Podstawę do przeprowadzenia rozważań w tym zakresie stanowić będą przede wszystkim obowiązujące regulacje prawne oraz wybrane pozycje literatury...

Zaangażowanie „Ruchu Pedagogicznego” w popularyzację czytelnictwa książek dla dzieci wśród nauczycieli i rodziców w latach 1912–1939

Ewa Barnaś-Baran
Celem artykułu było zbadanie, w jaki sposób na łamach „Ruchu Pedagogicznego” na początku XX w. i w okresie międzywojennym propagowano czytelnictwo książek dla dzieci.

Wydatkowanie i wykorzystywanie środków pochodzących z budżetu UE, a wzrost gospodarczy

Anna Wójtowicz-Dawid
Absorpcja środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jest przedmiotem zainteresowania szeregu podmiotów, w tym doktryny i nauk ekonomicznych. Badany jest proces wydatkowania, ale i wpływ, jaki środki te mają na rozwój lokalny oraz całego kraju. Odróżnienie „wydatkowania” od „wykorzystania” środków pochodzących z budżetu UE wydaje się być kluczowe z perspektywy oceny ich wpływu na wzrost gospodarczy. Wydatkowanie jako instytucja ukierunkowane jest głównie na przedmiot i w swojej istocie nie zawiera założeń związanych z rozliczeniem uzyskiwania...

Rodzina i jej zaangażowanie w proces wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością

Krystyna Barłóg
Diagnoza sytuacji współczesnej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, poznanie uwarunkowań wpływających na poziom zaangażowania rodziców w proces opieki, wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. To również próba sformułowania dyrektyw dla praktyki pedagogicznej dotyczących organizacji bardziej efektywnej przestrzeni dla podmiotowego zaangażowania rodziców, efektywnego wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Postawy rodzicielskie w percepcji studentów z ADHD

Danuta Ochojska & Jacek Pasternak
Celem prowadzonych badań była analiza porównawcza postaw rodzicielskich w retrospektywnej ocenie studentów z ADHD i osób nieujawniających tego typu dysfunkcji. Istotne było również ustalenie, jak badani z ADHD, w zależności od płci, oceniają subiektywnie postawy rodzicielskie matek i ojców. Metody: Do analizy sytuacji w rodzinie zastosowano wywiad własnej konstrukcji, opracowany przez autorów kwestionariusz do diagnozy ADHD oparty o Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Psychicznych i zgodny z DSM-5 oraz Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców...

Registration Year

  • 2020
    5

Resource Types

  • Text
    5

Affiliations

  • Rzeszów University
    5