5 Works

„Łódź pierwsza i zdaje się jedyna prowadzi tego rodzaju akcję poświęconą wyłącznie maleńkim dzieciom”. Wsparcie ubogich rodzin robotniczych jako zadanie Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (1933–1939)

Joanna Sosnowska
Celem badań była próba rekonstrukcji działalności Towarzystwa Kolonii Letnich dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w latach 1933–1939. W artykule skupiono się na powołaniu tej organizacji, jej zadaniach i formach aktywności, na miejscach wypoczynku dzieci, planie dnia i korzyściach, jaki niósł miesięczny pobyt najmłodszych poza miastem i domem rodzinnym.

Ochrona godności a użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Monika Kapusta
W artykule omówiono zagadnienia związane z ochroną różnych aspektów godności przez podmioty uprawnione do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zastosowanie tych właśnie środków – co do zasady – jest związane z ingerencją w wolności i prawa człowieka. Może zatem prowadzić do naruszenia godności osób, wobec których środki te są stosowane. Z powyższych względów istotne jest dokonanie analizy regulacji prawnych dotyczących środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz przepisów odnoszących się do...

Narracje w polskim dyskursie parlamentarnym na temat medycznej marihuany. Analiza krytyczna

Maria Plucińska
„Jednolita konwencja o środkach odurzających” to umowa międzynarodowa z 1961 r., której stronami jest większość państw świata, wściwości medycznych, wysoce szkodliwy środek psychoaktywny. Współcześnie jednak wiadomo, że produkty te można stosować w medycynie do złagodzenia objawów wielu chorób, dlatego rządy wielu państw regulują możliwość zastosowania marihuany do celów leczniczych. W 2017 r. procedowano w Polsce ustawę mającą na celu zwiększenie dostępności do tzw. medycznej marihuany. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie, czy szeroko pojmowane...

Intuicja sędziowska w aktualnym dyskursie amerykańskiej jurysprudencji – przegląd stanowisk

Anna Tomza-Tulejska
Dotychczas przyjmowana w polskim prawniczym dyskursie teza o intuicji sędziowskiej, na mocy której przyjmuje się, że intuicja stanowi nieświadomy proces podejmowania decyzji sędziowskich, nie znajduje potwierdzenia w najnowszych badaniach amerykańskich uczonych. Współczesny dyskurs amerykańskich uczonych, intuicję traktuje z nowej, logicznej perspektywy badawczej, zastępując uprzednią, psychologiczną. Dotychczasowy brak polemiki ze stanowiskiem wyrażanym przez sędziego Hutchesona o hunchu dziś pokutuje nieaktualnym dorobkiem w odmiennych od amerykańskiego systemów prawa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia badań...

System korekcyjno-wyrównawczy a konstytucyjnie założona koncepcja samorządu terytorialnego

Monika Bogucka-Felczak
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na wynikające z konstytucyjnej koncepcji samorządu terytorialnego warunki progowe funkcjonowania systemu korekcyjno-wyrównawczego w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania w zakresie poziomego wyrównania potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego każdorazowo powinny być determinowane przez konstytucyjne zasady kształtowania systemu finansowego samorządu terytorialnego w państwie, w tym określające charakter prawny poszczególnych źródeł wspólnot terytorialnych i prawne gwarancje ich uzyskania przez te podmioty, które z kolei są pochodną koncepcji ustrojowej tego samorządu w...

Registration Year

  • 2020
    5

Resource Types

  • Text
    5

Affiliations

  • University of Łódź
    5