13 Works

W stronę „słabej utopii”

Oskar Szwabowski
W artykule przedstawiam koncepcję słabej utopii. Staram się wykazać, że jest to koncepcja, która stanowi odpowiedź zarówno na współczesny kryzys, jak również na doświadczenia realizacji nowoczesnych utopii.

Wpływ gwarancji Skarbu Państwa na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych

Wojciech Bożek
W opracowaniu omówiono zagadnienia związane z gwarancjami udzielanymi przez Skarb Państwa (SP), a w szczególności te gwarancje, które zabezpieczają zobowiązania wynikające z przeznaczenia kredytu lub przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Celem opracowania jest ukazanie wpływu ww. gwarancji na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych. We wnioskach końcowych autor stwierdza, że gwarancje SP faktycznie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego państwa, zachęcając inwestorów do podejmowania działań sprzyjających wzrostowi produktu krajowego...

Zasady wymiaru i poboru oraz przeznaczenie opłat portowych

Zbigniew Ofiarski
Opłaty portowe są kategorią prawną wewnętrznie złożoną i obejmują opłaty (ceny) za korzystanie z infrastruktury portowej oraz opłaty zbliżone do opłat publicznych, które pobiera się za dokonanie czynności urzędowych i wydanie dokumentów związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem obszarów portowych. Główne elementy prawnej konstrukcji tych opłat uregulowano w przepisach ustawowych (przedmiot opłat, maksymalne stawki, podmioty zobowiązane do ich ponoszenia, podmioty uprawnione do ich poboru, przeznaczenie wpływów z tych opłat). W opracowaniu wykazano, że opłaty portowe za korzystanie...

Zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla gmin i powiatów na budowę i remonty dróg lokalnych w ramach programów wieloletnich

Małgorzata Ofiarska
Dotacje celowe z budżetu państwa dla gmin i powiatów, udzielane w ramach wieloletnich programów budowy i modernizacji dróg lokalnych, są ważnym źródłem dofinansowania realizacji ich zadań własnych. W opracowaniu wykazano, że stosowanie prawnej formy dotacji celowej umożliwia ścisłe powiązanie przekazywanych środków pieniężnych z realizacją określonego zadania publicznego, jakim jest przebudowa, budowa lub remont dróg gminnych i powiatowych. Podmiot udzielający dotacji celowej sprawuje kontrolę nad celem i terminem wykorzystania dotacji, natomiast podmiot otrzymujący taką dotację ponosi...

Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem internetowych kantorów walutowych

Ewa Kowalewska
Pojawienie się w 2010 r. walutowych kantorów internetowych od samego początku wywoływało sporo emocji. Wątpliwości, jakie zrodziły się wraz z nowym obszarem działalności gospodarczej, oscylowały wokół zagadnienia legalności tej działalności i jej kontroli. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wskazanie podstawowych problemów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem walutowych kantorów internetowych, a także określenie głównych kierunków zmian, jakie w tym zakresie powinny być dokonane w ustawodawstwie. Analizie poddano obowiązujące ustawodawstwo, przede wszystkim ustawę Prawo dewizowe oraz...

Iluzja upełnomocnienia jako środka emancypacji w edukacji i poprzez edukację

Maria Czerepaniak-Walczak
Na gruncie pedagogiki krytycznej wciąż zadane i drążone są pytania dotyczące możliwości wykorzystania potencjału emancypacyjnego, umożliwiającego uczestnikom interakcji i procesów edukacyjnych doświadczenie ich wolności i odpowiedzialności. Zarówno emancypacja, jak i upełnomocnienie/empowerment są modnymi słowami żargonu w edukacji (nie tylko krytycznej). Tekst koncentruje uwagę i argumentację na uproszczonej, czasem naiwnej identyfikacji tych dwóch pojęć, co prowadzi do nieporozumień i logicznych uproszczeń w rozumowaniu, a jeszcze gorzej w praktyce. Każdy z tych terminów odnosi się do różnych...

Profesor Danuta Koźmian – Mistrz

Elżbieta Koźmian
Artykuł poświęcony jest rozważaniom związanym z takimi pojęciami jak mistrz w nauce, autorytet w nauce oraz relacje mistrz – uczeń. W ich kontekście autorka ukazała zarys biografii wybitnego historyka wychowania Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Danuty Koźmian, jej dorobek naukowy z zakresu teorii i praktyki edukacyjnej w Polsce okresu międzywojennego i w II połowie XX wieku oraz zawarła rozważania ukazujące profesor Danutę Koźmian jako mistrza w nauce.

Autorytet nauczycielski w dobie PRL-u: założenia i rzeczywistość

Joanna Król
Artykuł został napisany z myślą o analizie zjawiska autorytetu nauczyciela w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności relacji między założeniami a rzeczywistością. Wyniki wskazują i podkreślają tezę, że polityka edukacyjna nie wspierała procesu formowania się prawdziwego autorytetu nauczyciela. Oficjalne akty prawne i praktyczne szkolenia ideologiczne często zmuszały nauczycieli do pracy w niezgodzie ze swoim sumieniem i podważały ich autorytet w oczach ucznia. Z drugiej strony, pomimo ograniczeń politycznych, niektórzy nauczyciele byli w stanie bronić swoich przekonań...

Biografia dorosłego dziecka – doświadczenie parentyfikacji i jej konsekwencje

Barbara Chojnacka
Niniejszy tekst podejmuje problematykę zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Na podstawie studium konkretnego przypadku – biografii, autorka prezentuje to zjawisko, jego przebieg, towarzyszące mechanizmy i konsekwencje. Doświadczenie inwersji roli rodzicielskiej ma często charakter utajony, niewidoczny i wiąże się ze skrywanym dramatem wielu dzieci, uświadamianym w dorosłym życiu. „Mali bohaterowie” w dzieciństwie wyrastają na „dorosłe dzieci” niosące na ramionach ciężar (zazwyczaj emocjonalny) odpowiedzialności za rodziców, rodzinę.

Edukacja jako gwarancja szczęścia – od Utopii do Summerhill. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna

Barbara Chojnacka & Katarzyna Ciarcińska
W niniejszym artykule zastanowimy się nad rolą edukacji jako gwarancji szczęścia obywateli wybranych obrazów utopii, takich jak: "Państwo" Platona, "Utopia" Morusa, "Nowy wspaniały świat" Aldousa Huxley’a, "451 stopni Fahrenheita" Raya Bradbury’ego, oraz przybliżymy systemy edukacyjne oparte na „utopijnych” założeniach – jak na przykład system edukacyjny Janusza Korczaka, szkołę Summerhill i Ron Clark Academy.

Wybrane psychopedagogiczne aspekty opieki i pielęgnowania dziecka z letalnym zespołem genetycznym

Aneta Jarzębińska
Celem artykułu było opisanie przeżyć rodziców opiekujących się dzieckiem z letalnym zespołem Millera-Diekera. Metody: Opisanie przeżyć rodziców było możliwe dzięki zastosowaniu metody analizy treści w jej jakościowej odmianie. Materiał badawczy pochodził z bloga prowadzonego przez matkę dziecka z zespołem Millera-Diekera. Do badania przystąpiono z wstępną wiedzą na temat tego, jakie zagadnienia uda się zidentyfikować w tekście. Założono zatem listę kategorii głównych. Po wielokrotnej lekturze treści bloga wydobyto kategorie szczegółowe, które następnie, za zgodą autorki bloga,...

Choroby rzadkie wśród dzieci – zarządzanie systemem z perspektywy rodziny pacjenta

Małgorzta Skweres-Kuchta
Autorka artykułu porusza problem zarządzania systemem opieki nad pacjentem z chorobą rzadką w Polsce. Rozwiązania systemowe w tej materii (lub ich brak) determinują społeczno-ekonomiczną kondycję rodziny, którą dotyka choroba sieroca, najczęściej dziecka. Mowa tu nie tylko o rozwiązaniach w zakresie służby zdrowia, choć te są priorytetowe. Choroba rzadka rzutuje na szereg innych obszarów życia chorego – jego edukację, możliwości rozwoju, udział w życiu społecznym. Rzutuje też na życie jego rodziny, które w kontekście ekonomicznym zaczyna...

(Nie)pożądana refleksyjność

Agnieszka Jankowska
W artykule przedstawiam refleksyjność pojmowaną jako cechę stylu poznawczego oraz prezentuję sposób poznawczego funkcjonowania ucznia refleksyjnego. Rozpatruję określone sytuacje edukacyjne, w których refleksyjność implikuje wysokie efekty kształcenia oraz te, w których utrudnia ona szkolne uczenie się, ujawniając tym samym niejednoznaczność refleksyjności poznawcz

Registration Year

 • 2020
  6
 • 2019
  7

Resource Types

 • Text
  13

Affiliations

 • University of Szczecin
  13