431 Works

Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych

Mariusz Jabłoński & Magdalena Abu-Gholeh
Prezentowane opracowanie ma na celu przybliżenie ustroju i zasad funkcjonowania innych instytucji niż te, które znamy jako klasyczne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Szczególnie w kulturze europejskiego prawa analiza poświęcona prawodawcy, egzekutywie i judykaturze jest bowiem obszerna i dobrze już udokumentowana. Autorzy w poszczególnych artykułach koncentrują się więc na takich rozwiązaniach ustrojowych, które ze względu na swoją specyfikę warte są bliższego poznania, a jednocześnie ich struktura, kompetencje i sposób działania w istotny sposób różnią...

Rola Lorda Kanclerza jako stróża praworządności w brytyjskim systemie ustrojowym

Aleksandra Oślizło
Artykuł przedstawia jeden z bardziej znanych i prestiżowych brytyjskich urzędów, jakim jest instytucja Lorda Kanclerza. Autor poświęca znaczącą część rozważań nad zagadnieniem zmian ustrojowych, jakie dotknęły omawiany urząd w ostatnich dwóch dekadach, skupiając się głównie na tematyce wyboru kandydatów na urząd Lorda Kanclerza. Opracowanie porusza również zagadnienie dotyczące zasady rządów prawa jako naczelnej imperatywy brytyjskiego ustroju.

Instytucja sędziów pokoju na przykładzie USA

Krzysztof Liszewski
Niniejsza praca opisuje instytucję sędziów pokoju (ang. justices of the peace) w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni lat, od ich genezy w średniowiecznej Anglii, poprzez jej rozwój, następnie ekspansję do USA oraz funkcjonowanie po dzień dzisiejszy. Ukazuje jej przemiany na przestrzeni lat oraz opisuje jej działanie we współczesnych częściach składowych USA, łącznie z pozytywnymi i pejoratywnymi cechami. Zawiera również odniesienia do polskiego systemu prawnego w tym aspekcie.

Sąd Podatkowy Stanów Zjednoczonych

Dominik Kossak
Niniejszy artykuł dotyczy funkcjonowania Sądu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (United States Tax Court) – sądu legislacyjnego (legislative court) rozstrzygającego o niektórych sprawach podatkowych. Na przestrzeni prawie 100 lat jego istnienia rozszerzał się stopniowo jego skład osobowy, zwiększał się zakres kompetencji, a także zmieniał się charakter prawny. Wszystko to czyni z niego interesującą instytucję funkcjonującą w ramach systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych.

Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym

Rafał Kowalczyk
W monografii Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym, autor (na zasadzie katalogu negatywnego), dokonał selekcji i analizy prawnej wszystkich tych dochodów, które nie są zaliczone do grupy dochodów podatkowych, a jednocześnie (w ramach katalogu pozytywnego) ustalił, które spełniają kryteria uznania ich za dochody własne o charakterze publicznoprawnym. Impulsem do podjęcia analizy tej grupy dochodów był brak kompleksowych opracowań prawniczych dotyczących innych niż podatkowe, dochodów publicznych gmin. Tymczasem nawet wstępna analiza warstwy...

Autonomia jednostki w międzynarodowym prawie biomedycznym

Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Celem monografii zatytułowanej „Autonomia jednostki w międzynarodowym prawie biomedycznym” jest prezentacja i analiza sytuacji prawnej pacjenta i lekarza w procesie podejmowania decyzji medycznych w perspektywie prawnomiędzynarodowej w związku z rozwojem biologii, biotechnologii i medycyny. Począwszy od wprowadzenia dekalogu zasad prowadzenia badań biomedycznych z udziałem człowieka w formie Kodeksu norymberskiego z 1947 r., z jego naczelną zasadą szacunku dla autonomii pacjenta wyrażoną w formule dobrowolnej i świadomej zgody na udział w eksperymencie, międzynarodowe prawo biomedyczne stale...

Analiza wybranych uprawnień komornika sądowego oraz jego charakter prawny w świetle ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

Patrycja Rudak
Przedstawiony artykuł dotyczy statusu prawnego komornika sądowego w oparciu o reformę wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Poruszane kwestie odnoszą się przede wszystkim do uprawnień, które komornicy sądowi zyskali dzięki ww. ustawie, tj. uprawnienia do wypoczynku, jak również do usprawiedliwionej nieobecności. Rozważania w niniejszym artykule mają na celu przedstawienie czytelnikowi, jakie wątpliwości i nieścisłości w tym zakresie wprowadza polski ustawodawca.

Określenie przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie

Zlata Dmytruk
Niniejsza praca ma na celu przeprowadzenie badań komparatystycznych dotyczących określenia przedmiotu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce i na Ukrainie. Podjęto próbę ustalenia wspólnych dla tych dwóch europejskich porządków prawnych rozwiązań, a szczególną uwagę zwrócono na różnice w regulacji analizowanego pojęcia. Ponadto w artykule zestawiono polskie i ukraińskie normy dotyczące przebiegu procesu określenia przedmiotu działalności badanego rodzaju spółki. Zastanowiono się także nad istnieniem obowiązku umieszczenia tego elementu w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawione...

O poglądach społeczno-politycznych Stefanii Laudyn-Chrzanowskiej

Katarzyna Kaczmarek
Przyznanie pełni praw wyborczych dla kobiet na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 r. stanowiło rezultat aktywnej działalności niepodległościowej kobiet w czasie zaborów. Kobiety aktywnie uczestniczyły w walkach zbrojnych o wyzwolenie spod całkowitej zależności państw zaborczych, prowadząc równocześnie działalność konspiracyjną. Szanse na większy dział kobiet na scenie politycznej nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na konserwatywne poglądy panujące w polskim społeczeństwie sprowadzające kobietę jedynie do roli żony i matki. Pomimo że...

Relacja zasady skuteczności prawa unijnego i prawa do skutecznej ochrony sądowej – konieczność wyważenia dwóch wartości w prawie europejskim na przykładzie (w ramach) funkcjonowania systemu Europejskiego Nakazu Aresztowania (cz. II)

Maciej Ferenc
Celem niniejszego artykułu jest w szczególności próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej respektuje standard prawa do skutecznej ochrony sądowej (wypracowany przede wszystkim przez Europejski Trybunał Praw Człowieka), w ramach obowiązywania mechanizmu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Rozważania dotyczyć będą przypadków, w których wystąpił lub mógł wystąpić konflikt pomiędzy zasadą skuteczności prawa unijnego a prawem do skutecznej ochrony sądowej. Innymi słowy, zasadne staje się sprawdzenie, czy Trybunał Sprawiedliwości dopuszcza ograniczenie prawa do skutecznej...

Język figuratywny w przestrzeni symbolicznej – interpretacja i wyobraźnia w rozumieniu znaczeń

Grażyna Lubowicka
Tekst zawiera analizę filozoficznych kontekstów języka, wynikających z tzw. przełomu retorycznego, który wystąpił w latach 70. XX wieku i był reprezentowany głównie przez Paula de Mana. Podkreśla on znaczenie mechanizmów retorycznych w języku oraz wskazuje jako źródło swoich tez, że język jest retoryką. Artykuł prezentuje znaczenie interpretacji i wyobraźni w języku figuratywnym (metafora, symbol, obraz). Analiza metafory, symbolu i wizerunku pokazuje fundamentalne znaczenie interpretacji i wyobraźni w rozumieniu znaczeń. Zrozumienie znaczeń wymaga odniesienia do kodu...

Komunikacja pośrednia w organizacji. Interwencja papier – ołówek a zmiana zachowań pracowniczych na bardziej proaktywne

Katarzyna Ślebarska
Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie skuteczności narzędzi komunikacji pośredniej w szkoleniach pracowniczych. W badaniach użyto interwencji, która miała na celu zwiększenie proaktywnego radzenia sobie. Interwencja zaprojektowana została w formie broszury. Efektywność zastosowanej interwencji poddana była ocenie. Badaniami objęto nowo zatrudnionych pracowników (N = 172), którzy wyrazili zgodę na udział w potrójnym pomiarze (pretest i podwójny posttest, z podziałem na grupę eksperymentalną i kontrolną). Uzyskano pozytywny efekt opracowanej interwencji na poziom proaktywnego radzenia sobie, przy...

Komunikacja w rodzinie po doświadczeniu rozwodu. O zaletach płynących z dobrej i zdrowej komunikacji w rodzinach porozwodowych

Maja Piotrowska
W prezentowanym tekście głównym obszarem analizy staje się komunikacja w rodzinie po doświadczeniu rozwodu rodziców. Ze szczególną uwagą autorka przygląda się konsekwencjom nieprawidłowo realizowanej w rodzinach rozwodzących się bądź już rozwiedzionych wzajemnej komunikacji. Wyróżnia też szereg ról, a tym samym sposobów komunikacji z rodzicami, które dzieci przyjmują, by poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Wskazuje, że żadna z przyjętych przez dzieci ról i strategii komunikacyjnych nie służy ich konstruktywnemu rozwojowi. Na koniec próbuje nakreślić kilka zasad,...

Społeczeństwo cyfrowe w Polsce – strategie, plany i realia

Lesław Koćwin
W artykule podjęto analizę zjawisk i procesów, które w sposób zaawansowany wpływają na proces cyfryzacji społeczeństwa w Polsce. W badaniach przyjęto hipotezę, że cyfryzacja gospodarki (sektora ICT) staje się istotnym i dynamicznym czynnikiem rozwoju społeczeństwa informatycznego, wymuszając wzrost jego kompetencji informacyjno-komunikacyjnych, a także popyt na narzędzia informatyczne (interfejs). Istnieje swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Rynek cyfrowy z jednej strony może pomóc przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się, z drugiej zaś, poprzez upowszechnienie technologii IC w gospodarce,...

Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli

Renata Michalak
W artykule zaprezentowano refleksje na temat znaczenia praktyki pedagogicznej dla konstruowania roli zawodowej kandydatów na nauczycieli. Jednocześnie podkreślono wartość wysokiej jakości praktyki edukacyjnej dla zdobywania i wzbogacania doświadczeń istotnych w procesie krystalizowania tożsamości zawodowej adeptów sztuki nauczania. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania ich kompetencji kluczowych w toku kształcenia akademickiego, które prowadzą do bycia samoświadomym profesjonalistą. Ponadto zaprezentowano innowacyjny model kształcenia nauczycieli, oparty na wdrażaniu zmian w środowisku edukacyjnym.

Przedmioty metodyczne a praktyki zawodowe – próba opracowania modelu współpracy

Marek Banaszak
W tekście zaprezentowano działania realizowane w czasie zajęć z kształtowania kompetencji społeczno-przyrodniczych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach kształcenia na trzech specjalnościach nauczycielskich. W realizacji opisywanego projektu wdrożono elementy korporacyjnej metodologii zarządzania SCRUM, wykorzystywanej powszechnie w produkcji oprogramowania, a dostosowanej do potrzeb kształcenia nauczycieli przez prowadzącego przedmiot metodyczny.

Doskonalenie kompetencji muzycznych studentów edukacji wczesnoszkolnej podczas zajęć terenowych w szkole

Mirosław Kisiel
W pracy zaprezentowano wyniki badań ukazujące opinie studentów oraz nauczycieli – opiekunów praktyk na temat możliwości i efektów doskonalenia kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów edukacji wczesnoszkolnej. Referat zawiera również informacje dotyczące projektu edukacyjnego „Praktyka czyni Mistrza!

Edukacja outdoor w praktykach studenckich a rzeczywistość

Bożena Roszak
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba spojrzenia na praktyki studenckie z perspektywy edukacji outdoor i wskazania korzyści, jakie niesie ona ze sobą w procesie wychowania i nauczania. Analizie poddane zostaną również strefy modelu Komfort – Napięcie – Panika, sprzyjające nabywaniu miękkich kompetencji podczas aktywności w terenie. Aktywne zajęcia w terenie wymagają od nauczycieli stosowania kompetencji, które w formalnej edukacji szkolnej nie są ujawniane, zasadne jest więc również analizowanie pożądanych kompetencji nauczyciela oferującego aktywne zajęcia outdoor.

Przygotowanie studentów do realizacji zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – między teorią a praktyką

Anna Malec
W artykule autorka porusza zagadnienia akademickiego przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Istotnym elementem rozważań są kwestie związane z weryfikacją nabytej wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w działaniach praktyczno-edukacyjnych. Teoretyczną część artykułu wspomaga analiza i interpretacja badań własnych.

Współczesne funkcjonowanie nauczycieli szkół podstawowych na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej Polski (województwo podkarpackie i małopolskie) oraz północnych (Sárospatak) i południowych Węgrzech (Kaposvári)

Łucja Reczek-Zymróz
W tekście artykułu dokonano analizy funkcjonowania nauczycieli we współczesnej szkole podstawowej. Szczegółowemu opracowaniu poddano znaczenie nauczyciela w edukacji dzieci, jego kompetencje, pożądane cechy osobowe oraz role pełnione w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Scharakteryzowano czynniki warunkujące pozycję nauczycieli w społeczeństwie. Artykuł zawiera część teoretyczną oraz analizę wyników badań przeprowadzonych wśród 100 nauczycieli polskich z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz 96 z północnych (Sárospatak) i południowych Węgier (Kaposvári). Analiza wyników badań została dokonana z uwzględnieniem stażu pracy oraz sprawowania...

Uwagi o przedawnieniu roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom

Wojciech Dubis
Nowelizacja przepisów o przedawnieniu dokonana na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w poważnym stopniu zmieniła kształt tej instytucji w prawie polskim. Jednolita konstrukcja przedawnienia została rozbita i obecnie mówić należy o przedawnieniu roszczeń wobec konsumentów i przedawnieniu innych roszczeń. Wprowadzona nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, poza koniecznością oznaczenia daty wymagalności roszczenia we wszystkich pozwach w sprawach o zasądzenie roszczenia, przynosi...

Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Majzner
Celem artykułu jest próba dokonania analizy zaleceń zawartych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej, odnoszących się do różnych form doświadczania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Na tej podstawie autor formułuje postulaty związane z formami doświadczania świata muzyki przez dziecko nieujętymi w programach kształcenia, a koniecznymi dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

Koncepcja wsparcia pedagogicznego dziecka z dysleksją rozwojową

Aneta Ratajek
W artykule zawarto główne założenia autorskiej koncepcji wsparcia dziecka z dysleksją. Propozycja została zainspirowana badaniami dotyczącymi sukcesów i niepowodzeń osób z dysleksją rozwojową.

Grupa rówieśnicza miejscem wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Jędrzejowska
Tekst dotyczy grupy rówieśniczej jako szczególnej przestrzeni dla wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wyjątkowość oddziaływania dzieci pełnosprawnych na ich rówieśników z zaburzeniami wynika z naturalnej predyspozycji dzieci do współodczuwania, a także pomagania i tworzenia pola do współdziałania – do bycia razem. Postawa dzieci pełnosprawnych cechuje się również, poza wrażliwością i okazywaniem bliskości, intuicyjnie mądrym stawianiem wymagań (dostosowanych do możliwości rozwojowych ich niepełnosprawnych kolegów).

Wspieranie rozwoju uczniów w integracyjnej i inkluzyjnej edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Dobrowolski
Uczniowie uczęszczający do klas integracyjnych bądź uczestniczący w edukacji inkluzyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej mają wiele potrzeb w sferze rozwoju. Rozwiązania, jakie są obecnie dostępne jako formy pomocy, nie zawsze zaspakajają wszechstronny rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej różnicy między integracją a inkluzją, a także samej ofercie edukacyjno-wspierającej dzieci z deficytami w tych placówkach.

Registration Year

 • 2019
  431

Resource Types

 • Text
  431

Affiliations

 • University of Wrocław
  81
 • Wrocław Medical University
  16
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  14
 • University of Lower Silesia
  8
 • University of Silesia
  6
 • Maria Grzegorzewska Academy of Special Education
  6
 • Pedagogical University of Kraków
  6
 • University of Warsaw
  6
 • University of Łódź
  6
 • University of Szczecin
  6