371 Works

Ku netnografii społeczności online : wspólnoty skupione wokół gier multiplayer jako miejsca konstruowania relacji społecznych, na przykładzie forum.toribash.com

Wojciechowski Patryk
Artykuł przedstawia wnioski z badań dotyczących społeczności wirtualnych skupionych wokół gier mutliplayer i tego, jak kształtują one relacje społeczne. Autor zaczyna od wprowadzenia czytelnika w nowczesny świat, oparty o pryncypium interaktywności, przedstawiając literaturę dotyczącą zagadanienia, by później przejść do etnograficznego opisu badanej grupy. Tego dokonuje zaś z dwóch perspektyw – jako insidera, członka owej społeczności, oraz badacza, opierając się na jakościowych wywiadach z osobami zaangażowami w forum i grę. Autor konkluduje, iż badaną grupę można...

Wartości niematerialne w kalkulacji cen transferowych – uwagi na tle projektu BEPS

Rafał Lipniewicz
Zasady dotyczące cen transferowych, które są stosowane do celów podatkowych, dotyczą ustalania warunków (w szczególności ceny) dla transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych, skutkujących alokacją zysków do poszczególnych członków grupy. Nowe wytyczne OECD dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych dostarczają wskazówek interpretacyjnych do określania warunków rynkowych dla transakcji obejmujących wykorzystywanie lub transfer wartości niematerialnych. W artykule omówiono kluczowe aspekty wartości niematerialnych w kontekście cen transferowych i ich wpływ na ryzyko biznesowe.

Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Skrypt do przedmiotu

Agnieszka Jędrzejowska
Celem skryptu jest zaprezentowanie potencjału Pracowni Terapii Pedagogicznej w kontekście diagnozy i terapii dziecka z trudnościami w rozwoju. Opracowanie ma charakter teoretyczno-metodyczny. Skrypt stanowi wartość ze względu na to, że jest formą przewodnika do ćwiczenia własnych umiejętności w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej, indywidualnej i grupowej. Studenci, wykorzystując przykładowy warsztat i dostępne w Pracowni pomoce metodyczne, mogą rozwijać swoje specjalistyczne kompetencje.

Rola dialogu i partnerstwa w zakresie przezwyciężania wykluczenia społecznego

Jolanta Blicharz
Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego, a także realizacja zasady partnerstwa są odpowiedzią na postępującą globalizację w stosunkach gospodarczych oraz nowe zjawiska wykluczenia społecznego. Dialog i partnerstwo są współcześnie ważnymi instrumentami, które z jednej strony umożliwiają budowanie szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych dla państw i obywateli, z drugiej zaś sprzyjają zwiększeniu spójności społecznej w zakresie włączenia społecznego

Succession management of a natural person’s enterprise in Poland. Outline of the regulation

Rafał Blicharz
The subject of the article is a newly established in the Polish legal system institution of the succession management board of a natural person's enterprise. The article presents individual components of this institution, starting from the appointment of a succession manager, the legal and business requirements imposed on him, through his legal relationships with heirs entitled to inherit the enterprise after the deceased entrepreneur and the legal relationships that occur between the succession manager and...

Zmiana planu spłaty wierzycieli w konsumenckim postępowaniu upadłościowym

Mirosław Dela
Plan spłaty wierzycieli ustala się w oparciu o dane dotyczące dochodów i wydatków dłużnika w przeszłości, a także na podstawie prognoz jego przyszłej sytuacji finansowej. Dane historyczne, stanowiące podstawę analizy, nie zawsze są wiarygodne, a przyjmowane przez sąd upadłościowy założenia często okazują się nazbyt optymistyczne. Wykonanie tak sporządzonego planu spłaty okazuje się niemożliwe. Również w trakcie realizacji planu spłaty zdolność płatnicza upadłego może ulec pogorszeniu na skutek niekorzystnych zdarzeń losowych. Wówczas istnieje konieczność korekty ustalonych...

Praktyki kulturalne studentów w czasie wolnym

Kędzior Jolanta
Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących praktyk kulturalnych studentów w czasie wolnym na przykładzie słuchaczy Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszej części tekstu autorka prezentuje wybrane ujęcia teoretyczne podjętej problematyki. W części drugiej na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych przedstawia ona uczestnictwo w różnych formach aktywności czasu wolnego studentów, ukazuje, czym jest dla nich kultura i jak często uczestniczą oni w zróżnicowanych praktykach kulturalnych.

Wybrane psychopedagogiczne aspekty opieki i pielęgnowania dziecka z letalnym zespołem genetycznym

Aneta Jarzębińska
Celem artykułu było opisanie przeżyć rodziców opiekujących się dzieckiem z letalnym zespołem Millera-Diekera. Metody: Opisanie przeżyć rodziców było możliwe dzięki zastosowaniu metody analizy treści w jej jakościowej odmianie. Materiał badawczy pochodził z bloga prowadzonego przez matkę dziecka z zespołem Millera-Diekera. Do badania przystąpiono z wstępną wiedzą na temat tego, jakie zagadnienia uda się zidentyfikować w tekście. Założono zatem listę kategorii głównych. Po wielokrotnej lekturze treści bloga wydobyto kategorie szczegółowe, które następnie, za zgodą autorki bloga,...

Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami

Małgorzata Agnieszka Samujło & Teresa Sokołowska-Dzioba
Celem podjętych badań uczyniono określenie postrzegania przez uczniów poziomu otwartości w relacjach nawiązywanych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Metody: Badania przeprowadzono wśród uczniów liceów ogólnokształcących na podstawie Skali Postaw Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy (wersja dla młodzieży) oraz kwestionariusza do diagnozowania otwartości uwzględniającego wymiary wyodrębnione przez D. W. Johnsona. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, w jakim zakresie uczniowie przejawiają otwartość w kontaktach interpersonalnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Uczniowie dostrzegali znaczenie otwartości w porozumiewaniu się. Podkreślali,...

Stopa procentowa a struktura produkcji

Mateusz Machaj
Czy stopa procentowa decyduje o długości okresu produkcji? W opracowaniach z zakresu analizy struktury kapitałowej te kwestia wywołała sporo kontrowersji. Przedmiotem książki jest omówienie dyskusji na temat istnienia zjawiska procentu oraz jego hipotetycznego wpływu na długość produkcji. Autor dochodzi w niej do konkluzji, że zmiany stóp procentowych nie wywołują zawsze jednostronnych zmian w strukturze produkcji.

Paweł Babij, Wojskowość Słowian Połabskich, t. 1, Wrocław 2017 (Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości, t. 5), ss. 335 + mapa

Piotr Piętkowski

Konferencja naukowa „W trzechsetną rocznicę Sejmu Niemego. 1717–2017” w Warszawie

Robert Kołodziej

Grób wojenny Fryderyka Szulca – żołnierza 15. pułku piechoty „Wilków” i jeńca wojennego we wrześniu 1939 r. oraz jego poszukiwania na wrocławskich cmentarzach

Grażyna Trzaskowska

Dlaczego niechciane? Na marginesie książki Adriany Merty-Staszczak Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989

Marceli Tureczek

Znajomość roli pro- i prebiotyków w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób w świetle badań

Agnieszka Jama-Kmiecik, Katarzyna Gil, Magdalena Frej-Mądrzak, Jolanta Sarowska & Irena Choroszy-Krol
Organizm ludzki skolonizowany jest przez różnorodne drobnoustroje, które określane są terminem mikrobiom człowieka. Mikrobiota wpływa na rozwój i wszelakie funkcje układów w organizmie człowieka, dlatego zachowanie jej w niezmienionym składzie jest niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. W profilaktyce oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych XXI w., takich jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny itp. zastosowanie synbiotyków stanowi istotny element. Skuteczność jest uzależniona od szczepu i produktu, w którym występują. Celem pracy było poznanie stanu wiedzy o roli...

Wpływ SARS-CoV-2 na konsumpcję leków OTC w Polsce

Anna Gardocka-Jałowiec, Anna Śleszyńska-Świderska & Katarzyna Szalonka
Celem rozważań jest identyfikacja zmian w konsumpcji leków OTC w Polsce w dobie koronawirusa SARS-CoV-2. Punktem wyjścia do rozważań jest zarys adaptacji stylu życia ludzi do nowej, obcej rzeczywistości. Uznano, że jest to „tło” niezbędne do sformułowania wniosków opartych na determinantach konsumpcji leków (szeroko ujętych), w tym głównie leków OTC. W toku rozważań wykorzystano wyniki badań Mindshare Polska. Do oceny zmian w procesie zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w leki OTC w dobie pandemii koronawirusa wykorzystano...

Długość życia jako problem teologiczny. Wybrane aspekty teologii życia i śmierci

Paweł Beyga
Jednym z najważniejszych pytań w debacie teologicznej i filozoficznej są życie i śmierć człowieka. Nauka przygląda się tym aspektom ludzkiej egzystencji z perspektywy medycznej, biologicznej i wielu innych. W artykule zaprezentowano długość życia jako problem teologiczny. Autor tekstu spojrzał na problem ludzkiego życia w perspektywie teologicznej, biblijnej i liturgicznej. Teologia Josepha Ratzingera i liturgiczna idea życia wiecznego okazały się bardzo pomocne w zrozumieniu katolickiej wizji ludzkiej egzystencji i końca życia.

Warunki mieszkaniowe Polaków a komfort przebywania na kwarantannie w świetle badań jakościowych

Agnieszka Sadowa
W artykule zaprezentowano i przeanalizowano wyniki autorskiego badania jakościowego, w którym wzięli udział Polacy pozostający w trudnym czasie domowej izolacji, związanej z panującą na świecie i w kraju pandemią COVID-19. Celem artykułu jest ocena wpływu warunków mieszkaniowych na jakość życia Polaków podczas przebywania w domowej izolacji. Narzędziem wykorzystanym do realizacji badań były standaryzowane wywiady telefoniczne. Badaniem zostały objęte dzieci w wieku szkolnym, młodzi dorośli aktywni zawodowo, rodzice oraz osoby starsze, zamieszkujący dwa typy nieruchomości mieszkalnych:...

Konsumpcja a prywatne wydatki na zdrowie w krajach UE w latach 2008–2018

Urszula Banaszczak-Soroka
Naturalną, wręcz oczywistą kwestią jest, że ludzie chcą być zdrowi. ONZ i WHO podkreślają wagę działań rządu i jego zobowiązanie wobec obywateli do zapewnienia im ochrony zdrowia. Często jednak działania rządu i nakłady finansowe ponoszone w ramach wydatków publicznych nie są wystarczające. Dlatego dopełniane są z innych źródeł. Na szczególną uwagę zasługują środki własne gospodarstw domowych, będące elementem konsumpcji. Celem artykułu jest zbadanie skali prywatnych wydatków na zdrowie w 27 krajach UE w przeliczeniu na...

Dostępność produktów leczniczych w Polsce – ujęcie prawno-ekonomiczne

Konrad Żak
System prawa farmaceutycznego determinuje funkcjonowanie rynku w zakresie zapewnienia dostępności do produktów leczniczych, przez co istotnie wpływa na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Specyfika obrotu produktami leczniczymi wymusza szczegółowość regulacji prawnych w odniesieniu do procesu dystrybucji, stąd każde państwo dokonuje normalizacji rynku we własnym zakresie. Charakter krajowych systemów prawa farmaceutycznego implikuje efektywność systemu zaopatrywania pacjentów w refundowane produkty lecznicze. Niniejszy artykuł porusza problematykę dostępności pacjentów do refundowanych produktów leczniczych w Polsce. Celem opracowania jest wskazanie wpływu...

Registration Year

 • 2020
  371

Resource Types

 • Text
  371

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3