371 Works

Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych

Agnieszka Bochniarz
Celem podjętych badań jest określenie charakteru zależności między wsparciem społecznym a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotnych rodziców w porównaniu z młodzieżą wychowywaną w rodzinach pełnych. Realizując cel badań, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, obejmującego dwie techniki badawcze – Kwestionariusz Wsparcia Społecznego J. S. Norbeck oraz Skalę Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Rezultaty przeprowadzonych badań ukazały zróżnicowanie między młodzieżą wychowywaną przez samotnych rodziców i młodzieżą wychowywaną przezobydwoje rodziców...

Dialog w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego)

Beata Wołosiuk
Celem artykułu była analiza problemu komunikacji werbalnej dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka. W badaniach zastosowano dwie metody – sondaż diagnostyczny i studium indywidualnych przypadków. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić występowanie licznych problemów dotyczących rozwoju komunikacji werbalnej zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w rodzinnych domach dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć poważne problemy związane z komunikacją werbalną. Zaburzenia, które najczęściej występują wśród dzieci, to opóźniony rozwój mowy i dyslalia.

Relacje między stylem wychowania w rodzinie a stylem zarządzania w firmie

Anna Jurczak
Niniejszy artykuł podejmuje tematykę podobieństw w stylach zarządzania (zdefiniowanych przez D. Golemana) oraz wychowania (według myśli klasycznej) ze szczególnym uwzględnieniem postaw i metod przyjmowanych przez osoby decyzyjne w zależności od ich cech charakteru bądź oczekiwanych rezultatów. Artykuł został napisany na podstawie analizy tekstów. Artykuł opisuje relacje panujące między poszczególnymi stylami wychowania (autokratycznym, liberalnym, demokratycznym, niekonsekwentnym) a stylami zarządzania (przymusowym, partnerskim, demokratycznym, autorytarnym, ustawowym/procesowym, rolą przywódcy, rolą opiekuna, coachingiem). Wychowanie uwzględniające postawy rodziców bądź opiekunów względem...

Między konstytucjonalizmem polskim a latynoamerykańskim : wybór prac z okresu 47-lecia twórczości naukowej Profesora Krystiana Complaka

Krystian Complak & Marta Kłopocka-Jasińska
Publikacja stanowi zbiór prac naukowych autorstwa Krystiana Complaka, wybitnego specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego, znawcy prawa ustrojowego państw Ameryki Łacińskiej, twórcy oryginalnych koncepcji teoretycznych i komparatysty. Okazją do jej wydania jest jubileusz urodzin Profesora Complaka, który od początku swej kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Księga zawiera najważniejsze opracowania (bądź ich fragmenty) Krystiana Complaka z okresu 47-lat zatrudnienia na tej wrocławskiej uczelni. Są to teksty poświęcone problematyce godności człowieka, zagadnieniom ustrojowym państw latynoamerykańskich oraz...

Diagnostyka efektywności wykorzystania zasobów lecznictwa szpitalnego

Anna Ćwiąkała-Małys, Małgorzata Durbajło-Mrowiec & Paweł Łagowski
Przygotowana publikacja stanowi nowe spojrzenie na badanie i zarządzanie efektywnością podmiotów leczniczych. Jest istotnym uzupełnieniem oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Stanowi szerokiego formatu próbę oceny efektywności wykorzystania posiadanych zasobów – personelu medycznego, funduszy i szpitali – przy zastosowaniu metody nieparametrycznej Data Envelopment Analysis (DEA)

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Elwira Marszałkowska-Krześ
Monografia zawiera przedstawienie przepisów realizujących ochronę prawną w postępowaniu cywilnym. W opracowaniu omówiono następujące kwestie: obowiązki sędziego przewodniczącego związane z przygotowaniem rozprawy; Postępowanie odrębne w sprawach gospodraczych; Umowy dowodowe w polskich postępowaniach gospodarczych i arbitrażowych; Problem kumulacji ról procesowych biegłych i świadków; Zabezpieczenie dowodów w postępownaiu cywilnym; Realizacja zasady dobra dziecka w sprawach opiekuńczych dotyczących kontaktu z dzieckiem; Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu; Kwestia kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji; Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i...

Egzekucja z akcji zdematerializowanych w małżeńskiej wspólności majątkowej

Tomasz Zimoński
W artykule poruszono kwestię przebiegu egzekucji z akcji zdematerializowanych, które należą do majątku wspólnego małżonków. Analizie poddano zarówno przepisy prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Poczynione uwagi uwzględniają także zagadnienia przedmiotu egzekucji, przebiegu postępowania oraz granic wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. W rezultacie dokonano oceny zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań, jednocześnie wskazując postulaty de lege ferenda.

Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym

Oliwia Huńczak
Niniejsze opracowanie poddaje analizie zagadnienie instytucji umów dowodowych oraz stanowi próbę porównania ich funkcjonowania zarówno na gruncie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, jak i postępowania arbitrażowego. W publikacji zaprezentowano kwestię rozumienia takich pojęć prawnych jak: „umowa procesowa” i „umowa dowodowa” w literaturze. W dalszej kolejności poddano analizie art. 4589 k.p.c. oraz omówiono dotychczasowe funkcjonowanie umowy dowodowej w postępowaniu arbitrażowym. Porównano instytucję umów dowodowych na gruncie obu postępowań, wskazując zarówno na podobieństwa, jak i różnice. Rozważania...

Zarządzanie zespołem. Skrypt do przedmiotu

Arkadiusz Urbanek
Niniejszy skrypt jest adresowany do przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w pracy z zespołami uczniów. Jest on autorskim narzędziem wspierającym aktywność studentów na rzecz uczenia się, a przy tym stanowi integralną część warsztatu „Zarządzanie zespołem”, realizowanego w ramach edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Intencją autora było połączenie metod aktywizujących podopiecznych w klasie z wiedzą nauczyciela niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w zespołach uczniów.

Analiza form i odmian ideału wolności w liberalnej doktrynie polityczno-prawnej za czasów rewolucji przemysłowej

Jonatan Romanowski
Artykuł zgłębia filozofię wolnościową czasów sprzed I wojny światowej, bazując zarówno na opracowaniach doktryny liberalnej, jak i opracowaniach narodowych odmian liberalizmu, w tym francuskiego oraz amerykańskiego. Ponadto wykorzystano w nim odwołania do oryginalnych dzieł z epoki rewolucji przemysłowej, m.in. Democracy in America Alexisa de Tocqueville'a oraz Liberalism Leonarda Hobhouse'a. Na przykładach przedstawiono klasyfikacje wolności – jej funkcje w retoryce (m.in. jako istota natury ludzkiej), odmiany (np. wolność ekonomiczna czy osobista) oraz relacje (zarówno wobec konstruktów...

Doprowadzenie innej osoby do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia jako czyn wyczerpujący znamię przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k.

Jan Gałka
W niniejszym artykule autor rozważa możliwość uznania zrzeczenia się zarzutu przedawnienia za okoliczność mogącą wyczerpywać znamię niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Autor wskazuje zależności zachodzące pomiędzy cywilistyczną czynnością rozporządzającą a karnistycznym rozporządzeniem mieniem. Omawia instytucję przedawnienia oraz związane z nią instytucje zarzutu przedawnienia i zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Na koniec podaje argumenty mające przemawiać za możliwością uznania doprowadzenia innej osoby do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia za zachowanie wyczerpujące znamię...

Transgression – Transdisciplinarity – Translation

Rafał Włodarczyk
Successive parts of the article deal with the development of disciplinary, inter- and transdicyplinary research and its mutual relations and conditions in a new scientific and social context connected with reflexive modernization. The author points to pedagogy as a discipline that can be a model of an institution of translation, a discipline located on the borderline of humanities and social sciences, integrating and studying the conditions for the transfer of disciplinary, inter- and transdisciplinary knowledge,...

Miejsce rodziców w życiu lwowskich szkół średnich w okresie międzywojennym

Karol Sanojca
Celem było ukazanie miejsca i roli rodziców w kontaktach z placówkami oświatowymi na poziomie szkoły średniej we Lwowie w okresie międzywojennym oraz określenie dynamiki zmian w zakresie zadań stawianych i realizowanych przez organizacje rodzicielskie.

Rodzina osobno – o kryzysie rodziny w ponowoczesności

Grażyna Lubowicka
Kryzys rodziny w ponowoczesności jest konsekwencją wielu przemian, wśród których można wyróżnić takie zjawiska, jak zachwianie uniwersalnych wartości i pluralizm, indywidualizm oraz nietrwałość więzi międzyludzkich. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób te zjawiska wpływają na znaczenie rodziny i jej trwałość oraz przyczyniają się do jej kryzysu.

Prospołeczność dzieci i młodzieży w rodzinie

Małgorzata Prokosz
Działanie na rzecz innych ludzi w czasach naznaczonych indywidualizacją i domocentryzmem wydaje się zadaniem abstrakcyjnym. Rodziny wychowują swoje dzieci najpierw na dobrych uczniów, ale później motywują je ku karierze, lepszym zarobkom i prestiżowi. W niniejszym tekście podjęto próby odpowiedzi na pytania: Czy polskie rodziny kształtują w swoich potomkach prospołeczność? Czym ona się przejawia w ich domach? Jak można ją rozwijać?

Rola rodziny w procesie resocjalizacji podopiecznych placówek dla nieletnich

Arkadiusz Kamiński
Celem artykułu jest określenie roli rodziców (opiekunów) w procesie resocjalizacji młodzieży umieszczonej w ośrodkach wychowawczych, którą powinni oni wspierać w oddziaływaniach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, prowadzonych w placówkach oraz poza nimi.

Miłość i intymność jako czynniki pozytywnego starzenia się

Magda Wieteska
Pozytywne starzenie się jest utożsamiane z dbałością o rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny seniorów. W aspekcie społecznym podkreśla się znaczenie podtrzymywania kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza rodzinnych. Nie wspomina się natomiast o miłości i seksualności, które znacząco wpływają na poczucie dobrostanu psychicznego człowieka, niezależnie od jego wieku.

Znaczenie kontekstów rodzinnych w konstruowaniu karier w nowych koncepcjach poradnictwa

Violetta Drabik-Podgórna
Niniejszy artykuł ma celu ukazanie znaczenia kontekstów rodzinnych w wybranych koncepcjach dotyczących projektowania przyszłości oraz wskazanie możliwości wykorzystania analiz tych kontekstów we współczesnym poradnictwie kariery, które coraz częściej przybiera postać poradnictwa narracyjnego i biograficznego.

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Józef Koredczuk & Paweł Wiązek
Księga jubileuszowa Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach zawiera prace przyjaciół, kolegów i najbliższych współpracowników Profesora Mariana Józefa Ptaka dedykowane Mu z okazji przejścia na emeryturę. Dostojny Jubilat, który przez 46 lat pracował w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest wybitnym znawcą zgromadzeń i urzędów stanowych na Śląsku w okresie od XV do XVIII wieku.Księga zawiera prace historycznoprawne, jak też dotyczące współczesnej problematyki prawnej, odnoszące się do...

Håndfæstning z 29 lipca 1282 roku i jego znaczenie dla rozwoju duńskiego parlamentaryzmu

Hubert Bąk & Andrzej Gaca
W roku 1660 doszło do kasacji håndfæstning podpisanego i zaprzysiężonego przez Fryderyka III w związku z objęciem przez niego tronu duńskiego w roku 1648. Anulowanie postanowień owego aktu było wynikiem zasadniczych zmian ustrojowych, które doprowadziły do ukształtowania się rządów absolutnych w Królestwie w latach 60. XVII w. Tego typu akty występowały w Danii od połowy XIII w. Szczególne znaczenie, zwłaszcza dla rozwoju duńskiego parlamentaryzmu, miał håndfæstning wystawiony przez króla Eryka V Glippinga pod presją rodzimego...

Polskie „dzielnicowe” organy emancypacyjne u schyłku I wojny światowej i po jej zakończeniu

Bogdan Cybulski
Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań autora poświęconych problematyce odbudowy polskiej państwowości w przełomowym okresie schyłku pierwszej wojny światowej i pierwszych latach po jej zakończeniu. Przedmiotem zainteresowań pisarza jest budowa struktur władz politycznych, administracyjnych, sądowych i wojskowych postępująca na obszarach zamieszkałych przez Polaków, które stanowiły niegdyś terytorium suwerennej Rzeczpospolitej. Autor umiejętnie akcentuje złożony charakter problematyki, zaangażowanie wielu środowisk oraz różnorodność form i celów działań, jakie podejmowane były w tym czasie przez polskich patriotów na ziemiach polskich,...

Instytucja prokury w Królestwie Polskim

Tomasz Dolata
Artykuł przedstawia regulacje prawne w zakresie prokury w Królestwie Polskim. Instytucja najszerszego pełnomocnictwa handlowego (prokury) nie miała swojego ustawowego uregulowania w obowiązującym w Królestwie Polskim francuskim kodeksie handlowym z 1807 r. Powodowało to, że problematyka ta normowana była przez ogólne, cywilistyczne przepisy o pełnomocnictwie wspierane przez funkcjonujący w stosunkach gospodarczych (kupieckich) zwyczaj handlowy. Przy okazji prac nad nowoczesnym uregulowaniem zagadnień rejestru handlowego (ksiąg jawności handlowej) powołano tzw. Komitet firmowy, w którym prawnicy polscy łącznie z...

Rola parlamentu w powstaniu i działalności Komisji Kodyfikacyjnej II RP w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego

Leonard Górnicki
W artykule przedstawiona została rola parlamentu w powstaniu Komisji Kodyfikacyjnej II RP i jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału Sejmu i Senatu w pracach nad przygotowanymi w tejże Komisji projektami ustaw w zakresie kodyfikacji prawa prywatnego. Są to: ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym i międzydzielnicowym, ustawa o prawie autorskim, ustawa o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa wekslowa i ustawa czekowa. Autor dochodzi do wniosku, że Komisja Kodyfikacyjna nie...

Kara pozbawienia wolności w perspektywie ewolucji systemów penitencjarnych oraz zmian w zakresie koncepcji penologicznych

Tomasz Kalisz
Długo, praktycznie do XIX w., z nielicznymi wyjątkami z wieków wcześniejszych, więzienie kojarzyło się raczej z lochami, piwnicami, basztami i wieżami, jako miejsce tortur, przetrzymywania sprawców do ogłoszenia wyroku lub wykonania kary śmierci bądź innych kar. Uwięzienie miało charakter raczej prewencyjny niż represyjny, nawet jeśli uwięzionemu zdarzyło się w ten sposób spędzić resztę życia. W celu wydobycia kary pozbawienia wolności na światło dzienne i usytuowania jej w pierwszym rzędzie środków reakcji na przestępstwo potrzebna była...

Organizacja sądów na Śląsku w świetle ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku

Józef Koredczuk
Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 r., mimo że miała mieć zastosowanie przed wszystkimi sądami na Śląsku rozpatrującymi sprawy karne, nie ujednolicała ich organizacji, lecz w zasadzie pozostawiła ją bez zmian. W konsekwencji tego, w powstałej w wyniku ewolucji organizacji sądów w poszczególnych księstwach i państwach na Śląsku, zachodziły nie tylko podobieństwa, ale również i różnice. Stąd też sądy przewidziane w ordynacji nie zawsze pokrywały się z sądami, które istniały w praktyce na Śląsku. Potwierdzeniem...

Registration Year

 • 2020
  371

Resource Types

 • Text
  371

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3