371 Works

Odpowiedzialność stron umowy kupna-sprzedaży z tytułu vitia animi

Jarosław Rominkiewicz
Artykuł poświęcony jest odpowiedzialności stron umowy kupna-sprzedaży z tytułu vitia animi niewolnika będącego przedmiotem tego kontraktu. Actio redhibitoria, której poświęcony został pierwszy tytuł 21. księgi Digestów Justyniańskich, stosowana była przede wszystkim w przypadku chorób i wad cielesnych kupionego niewolnika. Prawnicy okresu klasycznego zwrócili jednak uwagę na fakt, że niewolnicy mogli być dotknięci również vitia animi, czyli różnego rodzaju defektami psychicznymi. Należały do nich przede wszystkim: skłonność do zbiegostwa i włóczęgostwa, popełnienie przez niewolnika przestępstwa, za...

Wpływ aparatu państwowego na obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964

Edyta Włodarczyk
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Ludowej był jednym z nielicznych kościołów, w stosunku do których utrzymana została, jedynie nowelizowana, regulacja przedwojenna. Z tej też przyczyny Kościół ten nie musiał prowadzić negocjacji z władzami wyznaniowymi w celu uregulowania swojego bytu prawnego. Niedługo po II wojnie światowej, w roku 1947 Kościół ten uzyskał stabilną pozycję prawną w postaci dekretu znowelizowanego ustawą. Komunistyczne prawo akceptowało osobowość prawną nie tylko Kościoła jako całości, ale również diecezji i parafii, co znacznie...

Wprowadzenie do teorii satyry ekonomicznej

Jerzy Chodorowski

Nowy Jedwabny Szlak jako utopia globalna

Adam Nobis
Wyobrażenia o Jedwabnych Szlakach, starym i nowym mają utopijny charakter. Są skonstruowane i nadal konstruowane z ważnych dla ludzi idei, znaczeń, wartości. Postrzeganie przeszłości jest myśleniem o współczesności i podstawą formułowanych planów na przyszłość. Z kolei nasze obecne i planowane działania są realizacją wyobrażeń o przeszłości. Idealizowane utopie przeszłości i przyszłości starego i nowego Jedwabnego Szlaku wzajemnie użyczają sobie znaczeń, wartości i przyczyniają się do swojego rozwoju i atrakcyjności.

Między realizmem a utopizmem Edwarda Abramowskiego

Andrzej Sędek
W artykule dokonano krytycznej weryfikacji myśli Edwarda Abramowskiego. Głównym powodem skłaniającym do refleksji nad jego propozycjami jest aktualność i odkrywczość wielu aspektów etyki, filozofii społecznej oraz wskazań praktycznych służących kształtowaniu „nowego człowieka”, a także obserwowany renesans jego myśli w dyskusjach i sporach ideowo-światopoglądowych. W filozofii Abramowskiego dominuje pogląd o wyjątkowej roli jednostki w życiu społecznym, realizowany w warunkach całkowitej swobody i niezależności w stosunku do innych, jak też wobec państwa. Organizacją zapewniającą rozwój człowieka jest...

Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem.

Małgorzata Łakota-Micker
Książka zatytułowana Czarnogóra. Studia nad bezpieczeństwem, to druga edycja wydania z 2013 roku, uzupełniona i zaktualizowana o bieżące wydarzenia. Stanowi szerokie studium wiedzy o państwie, jego historii, ustroju, sytuacji społeczno-politycznej, uwarunkowaniach kulturowych. Tematem przewodnim pozostaje jednak w publikacji „bezpieczeństwo Czarnogóry” – jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Bazą źródłową publikacji są materiały obcojęzyczne, stanowiące znaczną część wykorzystanej literatury. W pracy zebrane, opracowane i poddane naukowej analizie zostały liczne źródła i materiały. Pobyty badawcze Autorki w Czarnogórze,...

I ona bowiem wspierała wielu... Ewangelicka diakonia żeńska na Śląsku na przykładzie Ewangelickiego Zakładu Diakonijnego w Ząbkowicach Śląskich w latach 1860–1914

Kamil Pawłowski

Wital’ Hałubowicz, Połackaja szljachta i dynastyja Wazau, Minsk: Wydawjec A. M. Januszkjewicz, 2016, ss. 224.

Robert Kołodziej

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej pt. „Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej” (Zabrze, 15–16 XI 2018)

Tomasz Białończyk & Zdzisław Jedynak

„Odkrycie” kodeksu Liwiusza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy na tle tradycji rękopiśmiennej Ab urbe condita i jego echa w prasie brytyjskiej w 1870 r.

Michał Broda

Modernizacja energetyki dolnośląskiej po 1989 r.

Wiktor Krajniak

Ewa Kobel, Kamilla Jasińska, Wrocław szlakiem pamięci zesłańców Sybiru. Przewodnik historyczny, Wrocław: Ośrodek Pamięć i Przyszłość 2019, ss. 144.

Małgorzata Ruchniewicz

Działalność naukowa Stanisława Rosponda na Śląsku w latach 1945–1950

Stanisława Sochacka

Podnoszenie miasta z ruin (zestaw fotografii centrum Nysy z lat 40. i 50. XX w.). Krytyczne opracowanie materiału ikonograficznego. Część druga (Odbudowa, rozbiórka i nowa zabudowa)

Ewa Dawidejt-Drobek

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Tadeusz Kocowski, Piotr Lisowski & Mateusz Paplicki
Jubileuszowe konotacje (w 2019 r. minęło 50 lat od utworzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, z kolei w 2020 r. wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii świętuje 75 lat istnienia) dały impuls do przygotowania publikacji analizującej ze współczesnej perspektywy poglądy doktrynalne ojca założyciela wrocławskiej szkoły administratywistycznej – zawarte w publikacji z 1948 r. pt.Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne (opracowanej przez dr. W. Kawkę na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T....

Charakterystyka porządku prawnego administracji – źródła prawa administracyjnego (pkt a–d)

Piotr Lisowski
Problematyka źródeł prawa administracyjnego należy do niepomijalnej sfery rozważań nauki prawa administracyjnego, istotnie determinując sytuacje prawne administrowanych oraz organizację i funkcjonowanie administracji publicznej. Nawiązanie do ustaleń czynionych w tej materii przez prof. dr. Tadeusza Bigę uzmysławia progres, jaki dokonał się w skali, zasięgu i szczegółowości normatywizacji tej problematyki, sprzyjając zarazem eksponowaniu stopnia skomplikowania uwarunkowań, konstrukcji i relacji towarzyszących konstruowaniu i funkcjonowaniu współczesnych źródeł prawa administracyjnego. Nie ulega też wątpliwości, że można mówić o predylekcjach wrocławskiej...

Koncepcja aktu administracyjnego w wizji Tadeusza Bigi

Barbara Adamiak
Jubileuszowe konotacje (w 2019 r. minęło 50 lat odutworzenia na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, z kolei w 2020 r. wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii świętuje 75 lat istnienia) dały impuls do przygotowania publikacji analizującej ze współczesnej perspektywy poglądy doktrynalne ojca założyciela wrocławskiej szkoły administratywistycznej – zawarte w publikacji z 1948 r. pt.Prawo administracyjne.Część I. Instytucje ogólne (opracowanej przez dr. W. Kawkę na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T. Bigo). Zasadniczą...

Samorząd nieterytorialny

Magdalena Tabernacka
Profesor Tadeusz Bigo jest twórcą klasycznych koncepcji samorządu. Niezwykle istotne w jego badaniach było wyróżnienie samorządu nieterytorialnego, będącego związkiem ludzi złączonych bądź wspólnymi interesami gospodarczymi, bądź zawodowymi. Taka koncepcja była rozwijana w XX-leciu międzywojennym oraz po II wojnie światowej. Co istotne, wrocławska szkoła nauki prawa odnosiła się do tej koncepcji jeszcze przed fazą przekształceń ustrojowych zapoczątkowanych w latach 80. XX wieku. Finalnie badania prof. Bigi i jego następców doprowadziły do opracowania koncepcji samorządu zawodowego definiowanego...

Nadzór nad administracją zdecentralizowaną

Marcin Miemiec
Tadeusz Bigo podkreślał, że nadzór wyznacza granice samodzielności związków samorządowych. Jest on w zasadzie oparty na kryterium legalności. Celowość jest dopuszczalna w ograniczonym zakresie. Wkroczenie nadzorcze następuje najczęściej z urzędu. Brak podstawy ustawowej wkroczenia jest naruszeniem prawa podmiotowego związku samorządowego. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednostek niebędących podmiotami administracji. Podstawowe znaczenie mają represyjne środki nadzoru. Środki nadzoru mogą mieć także charakter pozytywny, jak np. wpis do budżetu czy wykonanie zastępcze jako sankcje w sytuacji niewypełniania obowiązków...

Polskie i holenderskie prawo karne środowiska – wybrane zagadnienia

Tymon Grabarczyk
Pomimo obowiązywania od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WEw sprawie ochrony środowiska przez prawo karne oraz późniejszej implementacji jej przepisów do krajowych porządków prawnych, obszar prawa karnego środowiska cieszy się ograniczonym zainteresowaniem ze strony piśmiennictwa prawniczego. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie komparatystycznego wymiaru prawa karnego środowiska poprzez dokonanie analizy podstaw odpowiedzialności karnej w polskim i holenderskim prawie ochrony środowiska. Przedmiotem badania były kluczowe akty prawne z tego zakresu, tzn. holenderski kodeks karny...

Granice uznania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej : studium przypadku

Andrzej Matan
Decyzje zapadające w obszarze pomocy społecznej mają zazwyczaj charakter aktów związanych, costanowi istotne ograniczenie swobody organów w kreowaniu ich treści. Co prawda relatywnie rzadko na tym obszarze mamy do czynienia z aktami uznaniowymi, ale nie umniejsza to wagi problemu, jakiwiąże się z sytuacją jednostki (ubiegającej się o świadczenie). Rodzi się w szczególności pytanie, czyorgan, który działając w ramach uznania, może dowolnie kształtować treść rozstrzygnięcia. W demokratycznym państwie prawa ograniczeń tych należy upatrywać głównie w sferze...

Zarządzanie ryzykiem powodziowym jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Katarzyna Płonka-Bielenin
Problematyka dotycząca ochrony przed powodzią została uregulowana w dziale IV, pt. „Zarządzanieryzykiem powodziowym” w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ochrona przed powodziąto podstawowe zadanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.Głównym założeniem ustawy Prawo wodne z 2017 r. jest osiągnięcie realnego i efektywnegowpływu na sprawy gospodarki wodnej w Polsce. Dotyczy to w szczególności planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony zasobów wodnych i wprowadzania systemu zgód wodnoprawnych. To władza wodna powinna w...

Szkodliwość korporacyjna – na marginesie orzeczenia SN z 29 maja 2018 r., sygn. akt SDI 14/18

Iwona Wrześniewska-Wal
Glosowany wyrok odnosi się do dwóch niezwykle ważnych zagadnień związanych z sądownictwem zawodowym lekarzy. W warunkach bardzo gwałtownych i dosyć chaotycznych zmian legislacyjnych rola orzecznictwa sądów lekarskich rośnie, choć nie są one sądami sensu stricto, a w składach orzekających I i II instancji znajdują się sędziowie niebędący prawnikami. Pierwsze zagadnienie wskazuje na podstawowe obowiązki sądu II instancji, które wymagają od niego nie tylko niepomijania żadnego zarzutu podniesionego w środku odwoławczym, ale także rzetelnego ustosunkowania się...

Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Maciej Langer
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie konsekwencji wciąż postępującego zjawiska liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowela z 30 sierpnia 2019 r. znacznie rozszerzyła zakres zdolności upadłościowej i w rezultacie ułatwiła ogłoszenie upadłości i otrzymanie oddłużenia. Konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego to istotne zwiększenie ilości spraw upadłościowych, osłabienie pozycji wierzycieli względem dłużników i zmiana przyjętego w Polsce modelu upadłości z modelu umiarkowanego na liberalny. Ponadto w artykule zostały przybliżone nowe rozwiązania natury proceduralnej, które miały przygotować sądy na...

System prawa, jako jeden z intersubiektywnych systemów wyobrażonych

Michał Rudy
Prawo operuje takimi pojęciami jak osoby prawne, spółki prawa handlowego czy okręgowe spółdzielnie mleczarskie. Należy uznać, że takie byty są wytworem ludzkiej wyobraźni, czymś, co człowiek przyjmuje, że istnieje, i co istnieje właśnie dlatego, że zachowuje się on tak, jakby istniało. Prawnicy nazywają to fikcją prawną. Zjawiska zachodzące na świecie można podzielić na obiektywne, subiektywne i intersubiektywne. A istnienie zjawisk intersubiektywnych uzależnione jest od wiary, jednym zaś z takich przekonań intersubiektywnych jest wiara w prawo....

Registration Year

 • 2020
  371

Resource Types

 • Text
  371

Affiliations

 • University of Wrocław
  170
 • University of Silesia
  11
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • University of Szczecin
  6
 • Rzeszów University
  5
 • University of Łódź
  5
 • Wrocław Medical University
  4
 • Jagiellonian University
  4
 • Wroclaw University of Economics and Business
  3
 • Cracow University of Economics
  3