40 Works

Вплив середовища на вибір закладу освіти випускниками шкіл із мовою викладання національних меншин

Наталія Горук
The article deals with the issue of school-leavers choice of prospective higher education institutions in the territories of close proximity to borders with the EU. Living in border regions with significant influence of neighboring countries on the development of the mentality and culture of the regions, growing number of migration processes within the European Union, economical instability, and the peculiar features of the microenvironment (family, friends, local communities) are those influential factors that help graduates...

Wychowawcza funkcja Policji. Perspektywa polska

Ernest Magda
Artykuł stanowi próbę wykazania, że obok klasycznych funkcji Policji takich, jak funkcja prewencyjna i funkcja represyjna dynamicznie rozwija się nowa funkcja – wychowawcza. Zmiany społeczno-polityczne w Polsce po roku 1989 spowodowały odrodzenie się formacji policyjnej, gdzie kluczowe znaczenie miała zmiana wizerunku policjanta w percepcji społecznej i oczekiwania, że Policja na nowo zdefiniuje swoją misję w duchu idei Community Policing na rzecz działań proaktywnych w środowisku lokalnym. W artykule wskazano na podstawy prawne umożliwiające rozwój działalności...

Wychowanie dziecka z autyzmem. Stres rodzicielski i wypalenie rodzicielskich sił w kontekście perspektywy temporalnej

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

Metoda Petera Hessa studium percepcji dźwięku w profilaktyce terapii rodzinnej

Lidia Kataryńczuk-Mania
Mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce metoda odprężenia i relaksacji Petera Hessa jest wykorzystywana przez lekarzy, terapeutów, psychoterapeutów, nauczycieli-terapeutów pracujących z osobami z niepełnosprawnością na warsztatach terapii zajęciowej, w ośrodkach pomocy społecznej, hospicjach, szpitalach.

Style wychowania zawodowych rodziców zastępczych

Jan Basiaga
Badacze podejmujący problematykę rodzicielstwa zastępczego są zgodni w definiowaniu czynników wpływających na jakość realizacji zadań rodzica zastępczego. W tym kontekście istotne znaczenie przypisuje się stylom wychowania stosowanym przez rodziców zastępczych (Berrick, Skivenes, 2012; Buehler, Rhodes, Orme, Cuddeback, 2006; Orme i in., 2004). W większości przypadków dzieci przyjęte pod opiekę są po trudnych przeżyciach, które wynikały z różnych form zaniedbywania lub znęcania. Doświadczenia te często prowadzą u dzieci do problemów emocjonalnych, rozwojowych oraz związanych z zachowaniem...

Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica zastępczego wobec dziecka

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Family with a drug problem: intergenerational transmission of the dysfunction

Marek Motyka & Witold Jedynak
W niniejszym artykule omówiono rodzinne uwarunkowania determinujące używanie narkotyków.

Opinions of adult children from multi-child families on their family of origin

Anna Sobczyk- Gąsiorek, Przemysław Gąsiorek & Wanda
Badania nad rodzinami wielodzietnymi są prowadzone przede wszystkim, ze względu na zainteresowanie sytuacją dzieci, które się rozwijają w tych szczególnych warunkach. Wyniki ukazują rodziny wielodzietne w bardzo spolaryzowany sposób. od bardzo negatywnych, eksponujących niewydolność wychowawczą, trudności materialne i różnego rodzaju zaniedbania do bardzo pozytywnych, podkreślających korzystny wpływ licznego rodzeństwa na rozwój dzieci. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wielodzietność z perspektywy niepodejmowanej dotychczas, a mianowicie analizując opinię dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie wielodzietnej.

Umiejętności życiowe i kompetencje społeczne dziewcząt i chłopców jako kapitał początkowy w pierwszej fazie transition to adulthood

Maria Zielińska & Justyna Nyćkowiak
Obecnie obserwujemy w Polsce przeobrażenia modeli wchodzenia w dorosłość, w tym zmiany dominujących wzorców zachowań dotyczących partnerstwa, małżeństwa, rodziny. W sensie socjologicznym mówimy o zjawisku odraczania ról społecznych związanych z dorosłością, o coraz dłuższym moratorium i zmieniających się markerach dorosłości. W domu rodzinnym młody człowiek nabywa kompetencje i umiejętności przydatne w samodzielnym, niezależnym, odpowiedzialnym dorosłym życiu. W artykule przedstawiony zostanie charakter tych umiejętności, które wraz z kompetencjami uznane zostały za kapitał początkowy pierwszej fazy transition...

Bringing up a child with autism. Parental stress and burnout syndrome in a time perspective context

Joanna Kossewska
Rodzice dzieci z ASD doświadczają przewlekłego stresu oraz wypalenia rodzicielskiego ze względu na duże obciążenie związane z wychowaniem dziecka. Zrównoważana perspektywa temporalna stanowi zasób osobowy ułatwiający radzenie sobie z obciążeniami i stresem. Nieliczne jeszcze publikacje dostarczają danych na temat wzorca perspektyw temporalnych występującego u rodziców dzieci z ASD.

Miejsce i przestrzeń w edukacji na przykładzie działań w Szkole Podstawowej nr 82 we Wrocławiu

Bożena Czerwińska-Górz & Joanna Muszyńska
The article shows the meaning of place and space in the education process of children and youths. These issues can be perceived in many different ways, including, among others, as living and learning space of a youth. The text describes the process of core curriculum implementation and introducing culture through widely understood classes outside school buildings. What a child experiences and learns in an unconventional way has a huge influence on him or her and...

Rodzina z problemem narkotykowym: międzypokoleniowa transmisja dysfunkcji

Marek Motyka & Witold Jedynak
W niniejszym artykule omówiono rodzinne uwarunkowania determinujące używanie narkotyków.

Znaczenie, potencjał i ewolucja polskiej rodziny

Marzena Magda-Adamowicz
Ewolucja polskiej rodziny dokonuje się pod wpływem przemian ustrojowych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i ustawodawczych. Sprawiają one, że wiele zadań, jakie wcześniej pełniła rodzina, jest realizowanych poza nią. Obserwujemy przejmowanie klasycznych funkcji rodziny przez wyspecjalizowane instytucje (np. prokreacja w sztucznych warunkach laboratorium, wychowanie dziecka w żłobkach i przedszkolach, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domach pomocy społecznej). Wiele z tych kwestii poważnie narusza podstawowe zasady moralne i religijne

Zmiana nazwiska 13-letniego, przysposobionego pasierba, kilka uwag de lege lata i de lege ferenda i de lege ferenda

Magdalena Gołowkin – Hudała
Nazwisko jest częścią naszej tożsamości, jesteśmy postrzegani przez jego pryzmat w społeczeństwie i używamy go na co dzień. Zmiana nazwiska jest możliwa wyłącznie w przypadkach określonych prawem i zasadniczo wiąże się z wolą osoby, której dotyczy. Pasierb, który ukończył 13 lat, przysposobiony przez ojczyma lub macochę, nie może nie zgodzić się na zmianę swojego dotychczasowego nazwiska. W wyniku przysposobienia można do jego nazwiska dodać nazwisko ojczyma lub macochy, może on też przyjąć nazwisko osoby przysposabiającej....

Psychologiczne problemy rodzin dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Agnieszka Roszkowska & Justyna Trepka – Starosta
Diagnoza autyzmu jest ogromnym szokiem dla rodziców. Rodzice muszą uporać się z wieloma problemami psychicznymi, ale także materialnymi oraz terapeutycznymi związanymi z zaburzeniami ich dziecka. Zwłaszcza na początku, kiedy oczekują na diagnozę, często nie wiedzą lub też nie dopuszczają do siebie myśli, co będzie z dzieckiem i rodziną. Opieka i wychowanie potomka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym, emocjonalnym oraz materialnym całej rodzin

Rodzina w pedagogice społecznej: badania i kierunki poszukiwań

Mariusz Cichosz
W artykule omówiono problematykę rodziny. Dokonano analizy sposobów poznania i rozumienia tego zagadnienia, jakie kształtowały się na przestrzeni lat - od początku istnienia pedagogiki społecznej, aż do współczesności.

Opinia dorosłych dzieci z rodzin wielodzietnych na temat rodziny pochodzenia

Anna Sobczyk- Gąsiorek, Przemysław Gąsiorek & Wanda Śpikowska
adania nad rodzinami wielodzietnymi są prowadzone przede wszystkim, ze względu na zainteresowanie sytuacją dzieci, które się rozwijają w tych szczególnych warunkach. Wyniki ukazują rodziny wielodzietne w bardzo spolaryzowany sposób. od bardzo negatywnych, eksponujących niewydolność wychowawczą, trudności materialne i różnego rodzaju zaniedbania do bardzo pozytywnych, podkreślających korzystny wpływ licznego rodzeństwa na rozwój dzieci. Przedstawione w artykule wyniki badań ukazują wielodzietność z perspektywy niepodejmowanej dotychczas, a mianowicie analizując opinię dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinie wielodzietnej.

Тенденції формування рідномовного освітнього просторумігрантів у полілінгвальному середовищі країн поселення

Світлана Романюк
he article focuses on the dynamics of modern emigration of Ukrainians and their adaptation in the flourishing environment of the countries of residence. It is noted that in order to preserve their national identity, they organized an extensive system of mother-tongue schooling (native schools, courses and schools of Ukrainian studies, Saturday and Sunday schools) where the Ukrainian language is taught.Found that today most schools with Ukrainian language operates in Brazil, Moldova, Transnistria and Romania. It...

Przestrzeń szkolna i jej znaczenie dla mieszkańców Okręgu Szkolnego Lwowskiego w latach 1918–1939

Stefania Walasek
The notion of “space” can be used in relation to schools, i.e., the school buildings and their environment. On this basis we focus our interest on the location of classrooms and their environment which ought to allow children to relax and to play. Throughout the interwar period school buildings would constitute the focus of the attention of numerous social circles. In the opinion of an outstanding Polish pedagogue, Marian Falski, the school building was crucial...

Lokalizacja geograficzna jako kontekst badań pedagogicznych. Metodologiczne uwarunkowania komparatystyki edukacyjnej w ujęciu George’a Z.F. Beredaya

Justyna Wojniak
The paper analyses the figure and the achievements of George Zygmunt Fijałkowski-Bereday (1920–1983), an educational comparativist of Polish origin, professor at Columbia University in New York. In his scientific work Bereday was concentrated on the issues of methodology of comparative research in education, which resulted in a scientific study titled Comparative Method in Education first published in 1964. One of main areas of Bereday’s interest in this field was the pursuit of identifying a field...

Педагогіка дитинства в сучасному освітньому просторі

Олена Квас
The article deals with the research of childhood, that has its own dynamics, growing out of certain social and cultural contexts, forming more and more scientific-research directions. An interdisciplinary approach to childhood research is about an integrated methodology for examining the problems associated with the life of children and their protection, which shapes contemporary treatment of the child in context. This vision of childhood makes it possible to consider it as one of the priorities...

Jedność i podział władzy

Artur Ławniczak
Opracowanie jest poświęcone jednemu z kluczowych dla prawa politycznego zagadnień, jakim jest kwestia doktrynalnego jednoczenia bądź alternatywnego dla tego paradygmatu rozpraszania władzy. Jeśli zaakceptujemy znamienne przesłanie Carla Schmitta odnośnie do wtórności prawa państwowego względem poczynionych na teologiczno-prawnokanonicznym gruncie ustaleń, to dojdziemy do przekonania, że najpierw należy się przyjrzeć problemowi jedności względnie rozproszeniu władania na teistycznym szczeblu. Tamże mamy do czynienia z różnymi modelami, które są następnie aplikowane na terrestralnym poziomie, gdzie obserwujemy występowanie prawnopolitycznego monizmu,...

Legal aspects of the foster parent’s limited decision-making power concerning the child

Aleksandra Wilk
Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wywołuje m.in. skutki w zakresie rozdzielenia praw i obowiązków między rodzicami zastępczymi a rodzicami biologicznymi. Rodzice biologiczni zachowują bowiem niektóre uprawnienia rodzicielskie. Brak wystarczająco jednolitych i precyzyjnych regulacji prawnych określających zakres praw i obowiązków obu rodzin może powodować realne trudności w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich, gdy pomiędzy rodzinami nie ma porozumienia.

Edukacja, rynek pracy – przestrzenie wspólnych potrzeb i celów

Anna Wawrzonek
Żyjemy w świecie społecznych konstrukcji i rekonstrukcji, w świecie VUCA, w którym panują zmienność, niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność otaczającej nas rzeczywistości. Tym samym generuje on zapotrzebowanie na integralny rozwój człowieka zaczynający się w rodzinie, a kontynuowany w zróżnicowanych przestrzeniach, w których poszczególne jednostki funkcjonują. W podążaniu za zmianami, których doświadczamy, warto wyeksponować dwie złożone sfery: edukację oraz rynek pracy, które – po rodzinie – powinny odgrywać jedną z istotniejszych ról w rozwoju człowieka.Cel. Celem niniejszego...

Якість вищої освіти: від минулого до сучасного

Ольга Біляковська
The article deals with concept of “quality of education” in its historical aspect, such a basic concept as “quality” is outlined and main approaches to interpreting this concept are highlighted. It is noted that quality of education reflects the development of the system of education and society of a certain period and changes within some time according to the demands of the society, individual and state. Key characteristics of higher education are emphasized and indicators...

Registration Year

 • 2022
  40

Resource Types

 • Text
  40

Affiliations

 • University of Wrocław
  7
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  6
 • Lviv University
  5
 • University of Zielona Góra
  5
 • Pedagogical University of Kraków
  4
 • Rzeszów University
  3
 • Opole University
  3
 • University of Silesia
  1
 • University of Bydgoszcz
  1
 • University of Bielsko-Biała
  1