5,206 Works

1920-grænsen: national optimal, økonomisk katastrofal?

Martin Klatt
Usually, the drawing of the Danish-German border in 1920 is perceived as the best possible solution to a national conflict turned violent, with annexations and consequent border changes. It was part of the First World War settlement, it involved the people in a plebiscite, both national governments agreed in principle that the border should be drawn in accordance with the right of national self-determination. Dissenters were provided a framework of cultural autonomy within a recognized...

Ti interviews i anledning af 100-året for Genforeningen

Peter Burhmann
The author interviewed ten persons from the Danish-German borderland as a prelude to the celebration of the centennial marking the return of North Schleswig to Denmark in 1920. The interviewees come from different walks of life and are members of the Danish majority and German minority populations north of the Danish-German border. The interviews were designed as small-scale investigations into the mental, national and cultural mind-sets, one hundred years after the division of Schleswig in...

Den uforløste hjemve

Jonas M. Hoeck
Since the romantic era, man’s relationship with nature has been connected with strong emotions and ideas, and not all kinds of landscapes are therefore considered equally pretty or nice today. Through an ecocritical reading of the North German author Theodor Storm’s novella the The Rider on the White Horse (Der Schimmelreiter) (1888), this article illustrates why the North Frisian and Danish marshlands have been depicted as an uncanny (unheimliche) place in modern culture, and why...

The Body is a Soft Machine: The Twisted Somaesthetic of William S. Burroughs

Robert Jones
This article explores the role of the body in William S. Burroughs's novels Junky (1959), The Soft Machine (1961, revised 1966 and 1968), The Ticket That Exploded (1962, revised 1967), and Nova Express (1964), of which the latter three comprise the Nova or Cut-Up Trilogy. The links between Burroughs's work and the fringe sciences and philosophies which he pursued for much of his life, are clear within his oeuvre. The fringe areas he studied most...

Relationship as one of the most important active ingredients in therapy and coaching psychology

Ole Michael Spaten
This article seeks to gain a clearer understanding of the coaching relationship through a specific question: “Is (the concept of) relationship one of the most important active ingredients in therapy and coaching psychology?” Firstly, a short introduction to the research field is presented, followed by a short timeline of how Palmer, (O’Broin) Henderson and Gyllensten found their way into researching in the coaching relationship field. This leads to a discussion of the definition of the...

Dependent on trust and improved by transparency

Stephen Palmer
Ole Michael Spaten interviews Professor Stephen Palmer on the coaching relationship, newer findings and future research. In this interview, Palmer stated that there is no consensus in the precise definition of the coaching relationship. However, Palmer mentions his previous definition of the coaching relationship: ‘a unique, co-created, evolving relationship comprising the coaching alliance plus additional client and coach contributions.’ Likewise, Palmer pointed out that a fruitful coaching relationship is essential for coachees to accomplish their...

The importance of a working alliance between coach and coachee

Alanna Henderson & Ole Michael Spaten
Ole Michael Spaten interviews Dr Alanna Henderson on the coaching relationship, newer findings and future research. In this interview, Henderson advocated that defining coaching alliance is useful since it emphasizes the coach and coachee engagement in collaborative and purposive work. Moreover, she pointed out four of her essential findings concerning coaching relationship, which includes; Collaboration, engagement, adapting to the individual coachee and measuring the Coaching Alliance. Lastly, she mentions two areas of research as critical...

COronaVIDen: Hvad kommer COVID-19 til at betyde for vores hverdag?

Karen Johanne Kortbek
Denne artikel vil præsentere forskningsprojektet CoronaLytics, herunder formål, metoder og foreløbige resultater. Projektet vil undersøge coronasmittens udvikling og danskernes ændrede levemønstre i forbindelse med en pandemi-nedlukning, og denne artikel vil endvidere komme med betragtninger på, hvad disse ændrede adfærds- og levemønstre kan have af betydning for den måde, vi bruger byrummet på. Der er blevet lanceret en app – COronaVIDen – som logger borgerdelte aktivitetsdata fra wearables (SmartWatch, fitness-trackere mv.) eller fra smartphones. Disse indsamlede...

Data Literacy in The Smart City

Jane Kunze
Aarhus Bibliotek har arbejdet med børn om at indsamle og analysere data om lyden fra Aarhus ved hjælp af micro:bits. Målet er at træne de studerendes datakendskab og samtidig få dem til at bidrage til en større 'datafortælling' om byen. Det er vigtigt at skabe opmærksomhed omkring de enorme mængder data, der produceres af og omkring os, samt inspirere lokale samfund til at udnytte disse data, hvis vi ønsker, at digitaliseringen af ​​vores byer ikke...

Faunapassager i forbindelse med større trafikanlæg

Jacob Christian Salvig
Veje og jernbaner skaber problemer for mange dyrearter, når de i deres søgen efter føde eller yngle- og skjulesteder bevæger sig gennem landskabet. Dels dræbes der hvert år mange dyr på vejene, dels hindres dyrenes vandringer og spredning i landskabet. For at sikre dyrelivet er det således nødvendigt at forbinde naturområderne med et net af økologiske forbindelseslinier (spredningskorridorer), som kan sikre dyrelivet fri bevægelighed i landskabet. I dette paper fokuseres på at udrede den eksisterende...

Kapacitet i Københavns Lufthavn, Kastrup

Michael Jørgensen
Med de forventninger der er til den fremtidige udvikling af operationstallet i Kastrup Lufthavn bliver det nødvendigt indenfor den næste 10 års periode at skabe mulighed for en yderligere kapacitetsforøgelse. En mulighed for en kapacitetsfremmende foranstaltning ligger i separationsnedsættelse mellem de landende fly. På nuværende tidspunkt skal der indlægges en separation på 3 NM (nautiske mile) mellem landende fly i samme vægtkategori. Denne kan nedsættes til’ 2,5 NM ifølge Amerikanske undersøgelser foretaget af FAA (Federal...

Efterspørgselsstyret trafik i mellemstore byer

Preben Vilhof
I mellemstore provinsbyer har bybusserne haft et vigende passagertal gennem 1980'erne. Derfor ses i disse byer forskellige forsøg med at indføre efterspørgselsstyret trafik. I notatet beskrives et forsøg i Holstebro, hvor Taxa varetager bybussernes aftenbetjening og et forslag til forsøg i Grenaa - Kaldebus - hvor mindre vogne betjener passagererne mellem byens stoppesteder efter forudgående opkald.

Nye sporvogne i København.

Poul Sulkjær
HT har i vision 2005 beskrevet sit langsigtede mål for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Som led i realiseringen heraf er opstillet en plan for et sammenhængende højklasset bussystem - det såkaldte S-busnet. Dette vil være fuldt realiseret i 1996. I forlængelse heraf arbejder HT for en opklassificering af vigtige regionale trafikforbindelser til letbanebetjening. I HTs strategi indgår både en bedre betjening af de kollektivt rejsende og mål om, at den kollektive trafik...

Kapacitetsbegrænsende forhold i forbindelse med køreplanlægning

Jacob Preisler
Gennem mange år har trafikprognosemodeller og modeller til beregning af vejkapacitet udgjort en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, hvorpå fremtidige udbygninger/tilpasninger af vejstrukturen baseres. Som teoretisk disciplin har der også indenfor jernbanerne været udviklet forskellige beregningsmetoder, mens den praktiske anvendelse af disse modeller ikke hidtil er blevet tillagt nogen særlig betydning indenfor DSB. Dette forhold er nu ved at ændre sig, og DSB har indenfor de senere år indkøbt og udviklet en række modeller/metoder til...

Udviklingsplan for privatbanerne

Claus Klitholm
Den lokale og regionale kollektive trafik i Danmark er under stadig udvikling og forandring, og også fra politisk side opereres der med langsigtede strategier, som f.eks. er formuleret i "Trafik 2005". Som modspil til den plolitiske planlægning og som led i den fortsatte udvikling af privatbanerne, er samtlige 13 privatbaner i gang med at udarbejde strategiske planer for perioden 1997-2004, svarende til 2 fulde perioder for rammeaftalerne med staten. Arbejdet udføres efter fælles retningslinier med...

Trains for increased effectiveness and attractiveness / Tåg för ökad effektivitet och attraktivítet

Karl Kottenhoff
Trains need to be effective and attractive to take a substantial market share. An important factor is the ticket price. The effectiveness must be increased. Operating costs can be reduced by e.g. modular train configuration, increased space utilization, double decekers and higher speeds. The last example, higher speeds, also increases the attractiveness of train riding. Other factors where stated preference interviews show that passengers’ willingeness to pay is high: low noise and vibration levels, good...

Scenarioværkstedet som metode i dansk transportforskning.

Leif Gjesing Hansen
I transportforsningsprogrammet PROTEUS anvendes scenarioværkstedet som metode til at identificere muligheder og barrierer for reduktion af godstrafikarbejdet i regionen. I værkstedet deltager repræsentanter fra transportvirksomheder, fra fremstillingsvirksomheder og fra de kommunale og amtslige myndigheder inden for miljø- og transportplanlægning. Værkstedet gennemføres på baggrund af scenarier for godstransportsektoren, som beskriver mulige ændringer for transport på baggrund af ændringer i produktionsorganisering og skærpede miljøkrav til sektoren. Scenarioværkstedsmetoden er en metode der har til formål at invovere lokale...

Vognmandserhvervts Teknologi- og Videncenter

Torben SOll & KArsten Juul-Olsen
Projektet har til formål at undersøge, hvorledes en direkte og effektiv vidensformidling til transportvirksomhederne kan organiseres. I denforbindelse er det blevet undersøget hvorvidt etableringen af et teknologi- og videnscenter kan være en hensigtsmæssig ramme om en såden indsats. Formålet med et sådant center skulle være at skabe rammer for en systematisk opsamling, bearbejdning og formidling af aktuel og fremtidig viden om teknologi, logistik, miljø og andre forhold af betydning for det samlede vognmandserhverv.

Sammenfatning af projektet \"Benchmarking af havne\"

Torben Ladefoged
Projektet “Benchmarking af havne - analyse af mulighederne for effektivisering af havnenes rolle i transportarbejdet” er gennemført for Transportrådet af en projektgruppe bestående af PLS Consult A/S, LGC-Consult ApS, Kollberg & Co. samt RAMBØLL, med PLS Consult som projektleder. Projektet har været fulgt af en gruppe med repræsentanter fra Transportrådet, Trafikministeriet, Sammenslutningen af danske havne, Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Specialarbejderforbundet i Danmark, Miljøstyrelsen samt havnene i København, Århus og Aalborg.

INTRAURBANA SAMBAND MELLAN BEBYGGELSE-, TRANSPORT- OCH MAKTSTRUKTURER

Karin Book & Lena Eskilsson
Syftet med vårt forskningsprojekt är att genom litteraturstudier och en komparativ empirisk undersökning klarlägga intraurbana samband mellan bebyggelse-, transport- och maktstrukturer ur en kulturgeografisk synvinkel. Vi har särskiljt faktorer som inverkar på bebyggelse- och transportstrukturen som sammanfattas i en enkel modell. Faktorerna är centrumstruktur, verksamhetslokalisering, bostadslokalisering, densitet, markvärde, transportsystemets uppbyggnad, utnyttjandegrad av olika transportmedel och rörelsemönster. Hur städers bebyggelse- och transportstrukturer utformas påverkas också av typ av utvecklingskontroll, det vill säga vem som har kontroll/makt...

Permanent stop for lavprisvarehuse?

Brian Høj, Jakob Nielsen & Lars Berg Møller
I vores afgangsprojekt om detailhandelsstruktur, har vi undersøgt lavprisvarehuses trafikale- og forsyningsmæssige konsekvenser og belyst det mulige indhold af en fremtidig detailhandelsstruk- tur. Arbejdet viser, at det midlertidige stop for opførelsen af større detailhandelsenheder, som miljømi- nisteren har taget initiativ til, er på sin plads. Der er ud fra trafikale- og dermed miljømæssige betragtninger, god grund til at lede efter et mere skånsomt alternativ til lavprisvarehusene. Udover at vise de uheldige trafikale konsekvenser af den...

Bystruktur, bæredygtighed og trafik

Gertrud Jørgensen
Dette indlæg er et oversigtspapir, der behandler forholdet mellem byernes struktur og udvikling, kravet om "bæredygtig udvikling" og persontransport i byerne. Papiret behandler følgende spørgsmål 1. Hvad er byernes rolle i en bæredygtig udvikling? 2. Hvad er tranportsektorens betydning i miljøsammenhæng? 3. Hvilken bystruktur mindsker trafikkens miljøbelastning? Særlig vægt på bebyggelsestæthed og byfunktionernes placering i byen 4. Hvilke muligheder er der for at ændre danske byer, så de understøtter et mindere energiforbrug til transport?

Store transportprojekter

Mette K. Skamris
Kun lidt forskning er blevet lavet omkring før- og efter studier af trafik og økonomi i store transport projekter. De få undersøgelser der er lavet peger i samme retning, nemlig at prognoserne for anlægsomkostningerne er undervurderet og trafikprognoserne er overvurderet. Resultaterne af en undersøgelse af fem danske bro- og tunnelprojekter blev sammenholdt med resultaterne fra udenlandske undersøgelser. Ud af 41 projekter var anlægsomkostningerne i trefjerdedele af tilfældene undervurderet og oftest, i en tredjedel af projekterne,...

Tilgængelighed i Danmark

Jacob Kronbak
I forbindelse med den nye landsplanredegørelse har Miljø- og Energiministeriet ønsket et overblik over adgangen til en række serviceforsyninger og transportydelser i forhold til det overordnede danske persontrafiknet. I samarbejde med Miljø- og Energiministeriet har Institut for Veje, Trafik og Byplan ved Danmark Tekniske Universitet opbygget en model, til bestemmelse af de ønskede adgangsforhold. Modellen for beregning af tilgængeligheden til de forskellige transportnet er integreret i det Geografiske Informationssystem (GIS) ARC/INFO i vid udstrækning ved...

Health impacts from traffic related air pollution in Danish urban areas

Jes Fenger, Steen Solvang Jensen & Poul Bo Larsen
In most of the European cities air pollution has changed in recent years; previously the most serious problem was sulphur dioxide and soot from minor domestic heating plants; this has largely been solved by introduction of cleaner fuels and change in infrastructure. Now the increasing traffic emissions, notably of nitrogen oxides and volatile organic compounds, with the ensuing photochemical air pollution, attract most attention. Denmark has, for a series of geographical and meteorological reasons, relatively...

Registration Year

 • 2022
  56
 • 2021
  434
 • 2020
  2,241
 • 2019
  652
 • 2018
  278
 • 2017
  355
 • 2016
  619
 • 2015
  135
 • 2014
  426
 • 2013
  6

Resource Types

 • Text
  4,491
 • Dataset
  113
 • Data Paper
  10
 • Software
  5
 • Image
  4
 • Dissertation
  1
 • Interactive Resource
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  31