5,162 Works

Miljøledelse og miljøstyring på færger

Lis Thodberg & Morten Beha Pedersen
Færger skal som alle andre virksomheder være stadig mere effektive. Dette stiller større og større krav til miljømæssig optimal drift og vedligehold af færgerne. Færger som transportform er meget i fokus, og der ses en tendens til, at der er markedsføringsværdi i at være et mere "grønt" rederi. En måde at leve op til disse krav/tendenser fra omverdenen kan for mindre færger være at arbejde med miljøstyring og for større færger/rederier at indføre et egentligt...

Kombineret transport, barrierer og muligheder.

Hans Raun
Beskrivelse af hvilke forudsætninger der skal opfyldes af transportkøber/jernbanerne for at kunne anvende kombineret bil-/banetransport. Beskrivelse af organisationsstrukturen/situationen for den kombinerede bil/bane transport i Europa.

A case study of parking charges at work places – effects on travel behaviour and acceptance

Petter Christiansen
This paper analyse how a parking fee affect modes of transport on work travels and how acceptability varies over time among employees. The findings shows that the share of car drivers is reduced from 35 to 27 percent after the fee was introduced. There are weak tendencies towards spill-over parking and the fee has contributed to less need for employees to arrive early in order to secure a parking space. The acceptance for the parking...

Missing Links

Ida Sofie Gøtzsche Lange, Lea Louise Holst Laursen & Claus Lassen
Udkantsdanmark er i den offentlige debat ofte italesat som havende for dårlig tilgængelighed og set som mobilitetsfattig. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde influeres af en stor mængde fysiske mobiliteter,...

Er særskilte tiltak for regulering og kontroll av eldre førere etisk forsvarlige?

Rune Elvik
I mange land finnes spesielle regler eller ordninger som er rettet mot eldre bilførere og som har til hensikt å redusere den ulykkesrisiko disse førerne representerer. De vanligste tiltak er krav om regelmessig legekontroll eller regelmessige førerprøver. I artikkelen reises spørsmålet om disse ordningene er etisk forsvarlige. Det tas utgangspunkt i at etisk forsvarlige reguleringer bør oppfylle tre krav. De bør være: 1) Velbegrunnede, 2) Effektive og 3) Rettferdige. Det første kravet betyr at en...

Hvordan Opfatter Togpassagerer Information om Rettidighed – Et Empirisk Studie.

Malene Foldager, Lisbeth Harms & Trine Kampman
DSB’s passagerservice omfatter information til passagerer om rettidighed. Det aktuelle informationsformat angiver rettidighed sammen med en procentsats, f.eks.: ”I går var rettidigheden 90 %”. Selvom udsagnet virker enkelt, er det usikkert om det bliver opfattet korrekt af DSB’s kunder. Forståelse og formidling af numerisk information er et særligt problemfelt der har haft bevågenhed i økonomi, sundhedsvidenskab og psykologi. Efter model af et tidligere studie af et tilsvarende informationsformat (Gigerenzer et al.,2005) undersøgte vi hvordan togpassagerer...

Implementation of Bus Rapid Transit in Copenhagen: A Mesoscopic Model Approach

Jesper Bláfoss Ingvardson & Jonas Kornerup Jensen
Bus Rapid Transit (BRT) has shown to be an efficient and cost-effective mode of public transport, and has gained popularity in many cities around the world. To optimise the operations and infrastructure it is advantageous to deploy transport models. However, microscopic models are very inefficient for large scale corridors due to the vast amount of data and resources required. Hence, it is relevant to investigate how to model and evaluate BRT efficiently. In this paper...

Forbedringer af rettidighed for godstog – et fælles ansvar.

Troels Richter
Banedanmarks jernbanenet er domineret af passagertog, og flere steder er nettet udnyttet til kapacitetsgrænsen. Hovedparten af de godstog, der kører i Danmark, er transitgodstog mellem Sverige og kontinentet. En stor del af disse tog ankommer til Banedanmarks net udenfor deres køreplanskanal. Dette gør, at disse tog ofte skal overhales af hurtigerekørende passagertog med yderligere forsinkelser til følge. Banedanmark har indledt et samarbejde med godsoperatøren DB Schenker for at forbedre trafikafviklingen af deres transitgodstog. Et af...

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Inger Marie Bernhoft, Tove Hels, Kira Janstrup, Kirsten Wiese Simonsen & Anni Steentoft
Denne artikel omhandler forekomsten af alkohol, narkotika og medicin hos danske bilister, som er blevet alvorligt skadet i færdselsuheld. Undersøgelsen er baseret på anonyme blodprøver fra 840 førere af person- og varebiler, der blev indbragt til hospitalerne i Odense, Kolding, Vejle, Viborg og Aalborg i perioden oktober 2007 - marts 2010. Blodprøverne blev taget som led i de blodprøver, der rutinemæssigt tages i forbindelse med behandlingen og de blev analyseret for alkohol og 21 misbrugs-...

Development and assessment of a data collection method for route choice in public transport

Marie K. A. Anderson
Knowledge about actual route choices for public transport passengers is important when assessing generated choice sets for route choice modelling. An objective measure of relevant routes in actual networks does not exist and assessment of the choice sets is often based on the experience and knowledge of the analyst. Route choices for car traffic have attracted a lot of attention in the research literature, but limited knowledge exists on the route choices of public transport...

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang

Linda Christensen & Thomas Jensen
Formålet med dette paper er at belyse mulighederne for at få en større del af de korte ture i bil afviklet til fods eller på cykel for herigennem at opnå en miljø- og sundhedsmæssig gevinst. I projektet er op- stillet en logistisk valgmodel, der anvendes til at belyse, hvilke forhold, der især har betydning for at vælge gang og cykel, og hvor meget forskellige virkemidler kan fremme gang og cykeltrafik frem for korte rejser i...

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene – hva er effekten?

Alberte Ruud & Bård Norheim
I 2004 introduserte Samferdselsdepartementet en ny incentivordning for bytransport, den såkalte belønningsordningen. Intensjonen var å stimulere til bærekraftig utvikling av bytransporten, basert på restriksjoner mot bilbruk og positive tiltak for bruk av

Agent Based Individual Trafficguidance

Jørgen Bundgaard Wanscher
When working with traffic planning or guidance it is common practice to view the vehicles as a combined mass. From this models are employed to specify the vehicle supply and demand for each region. As the models are complex and the calculations are equally demanding the regions and the detail of the road network is aggregated. As a result the calculations reveal only what the mass of vehicles are doing and not what a single...

Kørselsafgifter i København – systemdesign, anvendelse af provenu og fremtiden for vejafgifter

Otto Anker Nielsen, Jeppe Rich & Uffe Nielsen
Vejafgifter, som middel til at reducere trængsel, er blevet et populært instrument I flere europæiske byer, herunder London og Stockholm. I den forbindelse er et aktuelt problem hvorvidt provenuet skal anvendes. Formålet I papiret er at se på tilbageførselseffekter hvis tilbageførslen sker gennem øgede investeringer I infastruktur. Dette scenario er relevant eftersom der er et vist folkeligt pres for at penge der opkræves I trafiksektoren skal tilbageføres til samme sektor. Vi viser at hvis tilbageførslen...

Transport Impacts of the Copenhagen Metro

Jane Ildensborg-Hansen & Goran Vuk
A large scale research project has followed the opening of the Copenhagen metro’s phase 1 and phase 2a where the focus was to analyse the changes in travel behaviour. A long list of transport impacts was identified and quantified in the project, all of them depended on a geographical location and the time the changes were measured relative to the before-metro situation. Due to the metro, we have experienced a general growth in public transport...

Fuel use and emissions for non road machinery in Denmark 1985- 2020

Morten Winther & Ole-Kenneth Nielsen
This paper explains the new Danish 1985-2020 emission inventory for non road machinery. Stock and operational data are from different statistical sources, research institutes, relevant professional bodies and machinery manufacturers. Updated fuel use and emission factors originate from various measurement programmes. Future factors are tailored to the current EU emission legislation. Beyond the basic calculation approach, the emission computations take into account the effects from engine deterioration, transient loads and gasoline evaporation. The major source...

Optimal Reinsertion of Cancelled Train Lines

Julie Jespersen Groth & Jens Clausen
One recovery strategy in case of a major disruption in a rail network is to cancel all trains on a specific line of the network. When the disturbance has ended, the cancelled line must be reinserted as soon as possible. In this article we present a mixed integer programming (MIP) model for calculating the best way to reinsert cancelled train lines in a rail network covered by a periodic timetable. Using a high abstraction level...

En godstrafikmodel for Øresundsregionen

Mikal Holmblad
I dette papir præsenteres en lille del af det igangværende arbejde vedrørende udvikling af ”En godstrafikmodel for Øresundsregionen”. I papiret redegøres kortfattet for modellens opbygning og segmentering. Der fokuseres på delmodellen for konvertering af transportmængder til trafikenheder (lastbiler) og metoden for segmentering af basismatricen på modellens overfarter. Overfartsegmenteringen resulterer bl.a. i en vurdering af lastbiltransitstrømme og -trafik gennem Danmark.

Trafik- og transportplanlægning i et korridor- og netperspektiv

Torfinn Larsen, Henrik Grell & Søren Brønchenburg
Der er i stigende grad fokus på helhedstænkning og tværgående koordinering i trafik- og transportplanlægningen i Danmark. I udlandet gennemfører flere og flere lande systematiske korridoranalyser, korridorundersøgelser og netundersøgelser med henblik på at optimere trafik- og transportplanlægningen inden for en given korridor, strækning eller i et net. Kommunalreformen vil på en række områder betyde forandringer, der giver nye og større udfordringer for den strategiske vej- og transportplanlægning i Danmark. Med det ret begrænsede statsvejnet som...

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Tonny Lacomble Nielsen
Erfaringer fra en række europæiske lande peger på, at delebil-ordninger er til gavn for den kollektive trafik på forskellig vis. Muligheden for gennem en delebil-ordning at vælge et alternativ til selv at købe en bil bidrager til på den ene side til at fastholde passagerer i den kollektive trafik. 25-30 % af nye medlemmer af danske delebil-ordninger ville inden for en overskuelig tidshorisont alternativt ville have købt egen bil. På den anden side giver koblingen...

Refordeling av plikter (og aktiviteter) i familien når en av de voksne får endret transporttilbud til arbeid

Trude Tørset
En spørreundersøkelse fra et arbeidssted som flyttet fra periferien til sentrum av Trondheim, illustrerer hvilke effekter en tradisjonell transportmodell vil utelate, men en aktivitetsbasert modell vil fange opp. Ved å knytte teorien fra aktivitetsbasert tilnærming til en reell situasjon, kan man lettere kvantifisere effekter som ellers bare er beskrevet. Om effektene er betydelige, er det et argument for en utvikling av transportmodellene i retning av aktivitetsbaserte.

PendlerProfilen - et planlægningsredskab til forbedring af transportplaner

Mette Sørensen & Niels Hoé-Svendsen
Dette paper tager udgangspunkt i vores speciale ”PendlerProfilen - et planlægningsredskab 1 til forbedring af transportplaner” . Problemstillingen i specialet går på, at en forbedring af den konventionelle transportplanproces, hvor ressourceforbruget optimeres vil fremme udbredelsen af transportplanarbejdet og medvirke til forbedret resultater. Undersøgelsen af problemstillingen er praksis orienteret, da der tages afsæt i et empirinært planlægningsproblem. Gennem en kvantitativ fremstilling af mobilitetsmønsterne og pendlingstendenserne, og teoretiske diskussioner af pendlingens kausalitet, er der i specialet udviklet...

En uheldsmodel for cyklistuheld i rundkørsler

Tove Hels
Baggrund Antallet af rundkørsler i Danmark stiger. Rundkørsler er gode til at afvikle trafik, og de er mindre uheldsbelastede end lysregulerede kryds. Mens uheldsfrekvensen for bilister er markant lavere end i andre krydstyper, gælder dette imidlertid ikke i samme grad cyklister (Jørgensen og Jørgensen 2002). Det overordnede formålet med denne undersøgelse var at klarlægge årsagerne til overhyppigheden af cyklistuheld i rundkørslerne. Dette blev undersøgt dels ved at se på hvilken type cyklistuheld der sker, og...

Sikker trafik gennem træning - Kørsel i simulator og på køreteknisk anlæg

Tove Hels & Thomas Troglauer
En af mulighederne for at få en mere sikker trafik, er at lade førere øve sig inden de slippes løs i den rigtige trafik. Dette kan foregå dels i en køresimulator og dels på køreteknisk anlæg. I dette forsøg har vi ladet de samme professionelle chauffører køre på køreteknisk anlæg og i køresimulator for at klarlægge om deres køretekniske færdigheder bliver større ved at gennemgå disse øvelser. Formålet med øvelserne var at besvare følgende spørgsmål:...

City Gods projektet – barrierer og potentialer

Jacob Find Andersen
Dette paper tager udgangspunkt i et speciale med arbejdstitlen: City Gods projektet – barrierer og potentialer. Formålet har været at komme tættere på de erfaringer man har gjort sig i den lange proces, samt under selve forsøget med City Gods ordningen. Dernæst at spørge om den nye tilgang med at indgå i samarbejde med relevante aktører har kunnet fungere, for til slut at fokusere på, hvorfor City Gods ordningen blev lukket ned og ikke videreført.

Registration Year

 • 2022
  12
 • 2021
  434
 • 2020
  2,241
 • 2019
  652
 • 2018
  278
 • 2017
  355
 • 2016
  619
 • 2015
  135
 • 2014
  426
 • 2013
  6

Resource Types

 • Text
  4,450
 • Dataset
  110
 • Data Paper
  10
 • Software
  5
 • Image
  4
 • Dissertation
  1
 • Interactive Resource
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  30