5,162 Works

ERA-NET transport

Anette Enemark
13 ministerier og forskningsinstitutioner fra 11 europæiske lande har forpligtet hinanden på at forbedre vilkårene for transportforskningen. Samarbejdet skal munde ud i bedre forskning, bedre udnyttelses af nationale forskningsmidler og bedre forskningsresultater. Fokus er på forskning der støtter op om national og europæisk politikdannelse. Projektet hedder ERA- NET TRANSPORT (ENT).

Færdselsstyrelsens forsøg med sorte bokse i en professionel bilflåde

Martin Hellung-Larsen
Projektet har to formål: dels er det demonstrationsprojekt, dvs. "udstillingsvindue" for brugen af sorte bokse, dels er det et pilotprojekt for et eventuelt efterfølgende storskalaprojekt, hvor man så kan bestemme effekten af sorte bokse mere præcist, end det har været gjort hidtil. 50 biler blev udstyret med sorte bokse og kørte med dem i en periode på 1 år. En vigtig del af projektet omhandlede chaufførernes holdning til sorte bokse, herunder "big brother" aspektet, og...

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning

Mette Bøgelund
Dette paper er et af resultaterne af en stor økonomisk analyse udført for SAS i 2003-2005. Analyserne viser, at alle de tre Skandinaviske lande drager fordel af SAS som netværksselskab. De danske passagerer drager direkte nytte af at SAS har valgt Kastrup Lufthavn som knudepunkt for trafikken til og fra Skandinavien, idet man kan nå mere end 100 non-stop destinationer fra København. Netværksselskaberne - og herunder SAS - er kommet under større og større konkurrencemæssigt...

Virkemidler til overholdelse af NO2 grænseværdier for luftkvalitet i København

Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Ruwim Berkowicz, Finn Palmgren, Susanne Krawack & Jacob Høj
Projektet beskriver kilderne til NO2 på H.C. Andersens Boulevard, Jagtvej og andre stærkt trafikerede gader i Københavns Kommune, og der er foretaget en systematisk kortlægning af omfanget af problemet med høje NO2-niveauer i byen. Der opstilles fire forskellige teknologiske og trafikale scenarier, som er vurderet med hensyn til deres effekt på trafikken og NO2-niveauerne. Det første scenarie sigter på, hvad kommunen kan gøre med virkemidler der ligger i kommunens regi. Det andet belyser, hvor langt...

Letbaner i København, et alternativ til Metro?

Søren Elle
Hovedstaden står over for afgørende valg i forbindelse med fastlæggelsen af det fremtidige trafiksystem i hovedstaden og i hele hovedstadsregionen. Det er i den gældende kommuneplanlægning og trafik- og miljøplanlæg- ning slået fast, at København satser på cykeltrafik og på kollektiv trafik, men at det også skal være muligt at bo i byen og have bil.

Etablering af basismatricer for godstransport til en national godstrafikmodel og en godstrafikmodel for Øresundsregionen

Mikal Holmblad
Papiret opridser fremgangmåder og metoder, som benyttes eller tænkes anvendt i forbindelse med etablering af basismatricer til En godstrafikmodel for Øresundsregionen. Det har været hensigten i så vid udstrækning som muligt at involvere eksisterende udarbejdet datagrundlag fra tidligere udviklede godstrafikmodeller. Således bearbejdes og omregnes eksempelvis basismatricer fra SENEX-, LDK- og SAMGODS-modellerne. De estimerede basismatricer for godstranportstrømme detaljeres på 814 zoner, 5 transportformer og 52 varegrupper.

Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic)

Henning L. Kristensen & Kristen D. Nedergaard
Analyse til brug for Raoyl Artic's valg af basishavn i Danmark Analysen omfattede fire delundersøgelser: • vurdering af nuveærende basishavn (Aalborg) • benchmark af Aalborg Havn og 5 andre havne • en undersøgelse af 1o kunders præferencer for de 6 havne • Økonnomiske konsekvensvurderingerfor Raoyal Arctic, kunderne, Grønland Hjemmestyre og Grønland Resultaterne er konfidentielle

Cost-benefit assessment and prioritisation of vehicle safety technologies

Thomas Odgaard
Dette paper beskriver kort metode og resultater af en cost-benefit analyse af sikkerhedsteknologier som COWI har udført for EU Kommissionen.

Metodisk indsamling af transportrelaterede målsætninger og visioner i korridoren Oslo- Göteborg-København-Berlin.

Jacob Lundgaard
This paper describes how an overview of existing aims and visions regarding social devel-opment and transport systems was developed as a part of the Interreg IIIB program funded project COINCO – Corridor of Innovation and Cooperation. The project started up June 2005 and ends in April 2007. The development of this overview lasted from June 2005 to October 2005 and ended up in a database with more than 1000 entries dealing with aims, visions and...

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Dorte Kubel
Indlægget gør status for aktiviteter i EU, der vedrører reguleringen af udstødningsgasser fra motorkøretøjer. I september 2005 fremlagde Kommissionen en Temastrategi for luftforurening. Et af elementerne til at opnå forbedret luftkvalitet, er en stramning af reguleringen af udstødningsgasser fra motorkøretøjer. På den baggrund fremsatte Kommissionen i december 2005 forslag til normer for person- og varebiler (Euro 5). Forslaget forventes at træde i kraft omkring 2010. Indlægget fokuserer på baggrund, indhold og status for Euro 5...

Optimal Reinsertion of Cancelled Train Lines

Julie Jespersen & Jens Clausen
One recovery strategy in case of a major disruption in a rail network is to cancel all trains on a specific line of the network. When the disturbance has ended, the cancelled line must be reinserted as soon as possible. In this article we present a mixed integer programming (MIP) model for calculating the best way to reinsert cancelled train lines in a rail network covered by a periodic timetable. Using a high abstraction level...

BUSPLAN 2007 – Københavns Kommune

Henrik Sylvan
Med strukturreformen er det nu kommunen selv, der skal fastlægge trafikomfang og ser-viceniveau for bustrafikken i København. Med retten følger også pligten til at betale for den besluttede service. Trafikselskab Sjælland skal samle det ønskede trafikomfang og serviceniveau fra kommunerne i en sammenhængende køreplan. Derudover skal Trafik-selskab Sjælland stå for udbud og drift, samt markedsføring af den samlede bustrafik. Der vil også i fremtiden være behov for et samspil med andre myndigheder om tilrette-læggelsen af...

Sustaccess, udvikling af effektivt samspil mellem knudepunkterne og baglandet

Lars Dagnæs
En gateway er en bred betegnelse for et knudepunkt i transportsystemerne. Det kan være en international containerhavn, en kombiterminal, et transport- og logistikcenter. En gateway sikrer konsolidering af gods, viden, informationssystemer mm. og varetager hermed opkoblingen af de regionale transportstrømme i det globale transportsystem. Ny viden skal sikre bedre forståelse af gatewayfunktionen i det globale transportsystem.

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Michael Henriques
Paperet omhandler udført en analyse for Danske Havne af TetraPlan samt Institut for Transportstudier. Undersøgelsen har fokuseret på udviklingen af godsstrømme gennem de danske havne samt de potentielle udviklingsmuligheder for disse strømme samt for havnene. specielt har der været fokus også på de mindre havne med henblik på at fastlægge deres rolle i den fremtidige havneinfrastruktur, samt hvorledes forskellige havne finder en naturlig placering i det samlede havnekompleks.

En godstrafikmodel for Øresundsregionen

Mikal Holmblad
I dette papir præsenteres en lille del af det igangværende arbejde vedrørende udvikling af ”En godstrafikmodel for Øresundsregionen”. I papiret redegøres kortfattet for modellens opbygning og segmentering. Der fokuseres på delmodellen for konvertering af transportmængder til trafikenheder (lastbiler) og metoden for segmentering af basismatricen på modellens overfarter. Overfartsegmenteringen resulterer bl.a. i en vurdering af lastbiltransitstrømme og -trafik gennem Danmark.

Udvikling af dansk transport og logistikerhverv gennem viden og kompetencer

Lars Dagnæs, Jørn Damm Thaysen & Claus A. Nielsen
Dette paper er en samlet udskift af de i præsentationsvideoen anvendte bidrag. Materialet giver en bred indsigt i de projekter der er udført igennem årene. Bidragene præsenteres af nogle af de repræsentanter der har bidraget til etableringen at Danmarks Transport Akademi, DTA. Det påvises at det gennem netværkstilgangen er muligt, via aktionsbaseret metodik, at udvikle nye tiltag, der medvirker til øget fokus på og udvikling af viden og kompetencer inden for transport og logistikerhvervet.

Gång- och cykeltunnlar - åtgärder för ökad trygghet och säkerhe

David Edman
Planskilda passager, gång- och cykeltunnlar, är oftast det säkraste sättet att korsa en hårt trafikerad gata. En förutsättning är dock självklart att tunnel upplevs som attraktiv. Ofta är dock tunnlarna mörka och ogästvänliga, vilket gör att många drar sig för att använda tunnlarna. För att minska dessa problem har tekniska förvaltningen i Lund fattat beslut om att under en tioårsperiod åtgärda befintliga tunnlar för att göra dessa mer attraktiva. För att förbättra kunskapsunderlaget om vilka...

Overlappende stationsoplande: Bestemmelse af passagerpotentialer

Valdemar Warburg & Iben Rue
Ved planlægning af kollektive trafikanlæg indgår bestemmelse af passagergrundlaget som en vigtig del. Passagergrundlaget defineres ved hjælp af passagerpotentialet, som antallet af po- tentielle passagerer i stationernes oplande. Når flere stationers oplande overlapper, kompliceres situationen, idet der nu opstår konkurrence mellem linierne. Formålet med denne artikel er derfor at opstille nogle generelle formler til beregning af potentialet af overlappende oplande. Disse formler skal bygge på en række antagelser om, hvad der sker i forbindelse med...

Fremtidsstudier i trafikpolitikken – internationale erfaringer

Henrik Gudmundsson, Anne Øhm & Henrik Duer
I en række lande er der i de senere år gennemført fremtidsstudier af transportsektoren. Nogle fremtidsstudier er gennemført som en integreret del af trafikpolitik og -planlægning, mens andre er udført af uafhængige instanser. I alle tilfælde er udgangspunktet et ønske om at ruste samfundet til de fremtidige udfordringer og muligheder der tegner sig på transportområdet. Regeringen nedsatte i efteråret 2006 Infrastrukturkommissionen. Kommissionens opgave er at analysere fremtidens behov for infrastruktur og komme med forslag og...

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet – hvor går grensene?

Christian Berg, Anett Bjelland & Brita Gjerstad
Det er i dag utviklet trafikksikkerhetsteknologier som er rettet mot å gjøre bilkjøring tryggere med ved hjelp a) av innebygde systemer som gir signaler eller overprøver fører (for eksempel blokkeringsfrie bremser, antiskrens, varsling når fører blir trøtt, hjelp til feltskifte, alkolås), b) innebygde systemer som gir signaler til eller overstyrer førerens tilpasninger på grunnlag av kommunikasjon med omverden (for eksempel, automatisk fartstilpasning (ISA)), nødanropsystem (eCall)) eller c) kontrollsystemer langs veien (for eksempel automatisk fartskontroll (ATK),...

Cost Benefit Analysis for safety projects at sea – Does the method give the entire picture?

Trude Tørset & Selveig Meland
The method used for CBA of safety projects at sea should be altered to include direct and indirect costs related to precautions taken to avoid risk. This is one of the conclusions from a cost benefit analysis regarding a ship tunnel at Stad, carried out in 2007. Stad is a peninsula located on the western coast of Norway. A tunnel here would give seafarers the opportunity to pass by Stad regardless of the weather conditions...

Selection and valuation of criteria in decision-making for improvements in transport systems

Dag Bertelsen
The aim of all decision-making, for companies as well as for the society as a whole, is to choose the best among a number of alternative solutions. However, what is “the best” will often depend on a judgement of the importance of different aspect of the alternatives. Variation in judgement among the decision-makers will lead to different conclusions as to which solution is the best. Variation in assessment of relevant aspects is a natural and...

Bruk av transportmodeller i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019

Oskar Kleven
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor(transportetatene) leverte 17. januar 2008 sitt forslag til Nasjonal transportplan(NTP) for perioden 2010-2019 til Samferdsels- og Fiskeri- og kystdepartementet. Arbeidet bygger på retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet fra januar 2006 med supplerende retningslinjer høsten 2006 og våren 2007(ref. http://www.ntp.dep.no/2010-2019/nyhetsarkiv.html ). Transportplanen skrives hvert fjerde år og det er tredje gang planen fremmes. Transportetatene og Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan er grunnlaget for stortingsmeldingen som er planlagt lagt...

Trafikmodel for Østjylland

Kasper Hove Pedersen, Peter Bro, Thomas Hjorth Møller, Thomas Sick NIelsen, Jacob Kronbak & Henrik Harder
Der arbejdes i øjeblikket på et samarbejde mellem de 17 østjyske kommuner, transportministeriet og miljøministeriet om en samlet strategi for vejinfrastrukturen i Østjylland. Grundlaget for beslutningerne der skal tages i forbindelse med samarbejdet, er til dels bygget op over 3 delanalyser over byudviklingen i Østjylland. Én af delanalyserne omhandler interaktion, hvor trafikken mellem de østjyske sogne bl.a. skal modelleres, dette paper omhandler opbygningen af denne model og til dels outputtet. Modellen udregner bil og togtrafikken...

Travel time variability

Mogens Fosgerau, Katrine Hjorth, Camilla Brems & Daisuke Fukuda
Increasing traffic leads to increasing severity, spatial extension and duration of congestion. Congestion has two immediate consequences. One is that travel times increase on average. Another is that travel times become increasingly variable and unpredictable. When performing economic appraisal of transport policies it is important to account for both. This is fast becoming widely acknowledged in many countries around the world. The subject is, however, quite difficult for several reasons and so far there is...

Registration Year

 • 2022
  12
 • 2021
  434
 • 2020
  2,241
 • 2019
  652
 • 2018
  278
 • 2017
  355
 • 2016
  619
 • 2015
  135
 • 2014
  426
 • 2013
  6

Resource Types

 • Text
  4,450
 • Dataset
  110
 • Data Paper
  10
 • Software
  5
 • Image
  4
 • Dissertation
  1
 • Interactive Resource
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • Aalborg University
  30