2,241 Works

Reliability constrained planning and sensitivity analysis for Solar-Wind-Battery based Isolated Power System

Priyanka Paliwal
Isolated power systems have emerged as a practical substitute to grid extension for electrification of remote areas. The environmental hazards associated with conventional sources of energy like diesel and coal has forced system planners to resort to renewable energy sources(RES) based technologies such as solar and wind. Increased penetration of RES can effectively cut down system operating costs but can create reliability issues owing to their unpredictable nature. The risk of lower reliability standards can...

Analysis of social inequality factors in implementation of building energy conservation policies using Fuzzy Analytical Hierarchy Process Methodology

Syed Shuibul Qarnain, Muthuvel S & Bathrinath Sankaranarayanan
Because residential buildings consume significant reserves of energy, they are among the largest contributors to climate change. Carbon and greenhouse gas (GHG) emissions from buildings have negatively impacted the environment. In response, institutions around the globe have issued policies and regulations to minimize climate change problems, and while these policies have succeeded to some extent, additional factors are present that need greater attention. Among these additional factors are social inequality and environmental injustice in society,...

Fremtidsstudier i trafikpolitikken – internationale erfaringer

Henrik Gudmundsson, Anne Øhm & Henrik Duer
I en række lande er der i de senere år gennemført fremtidsstudier af transportsektoren. Nogle fremtidsstudier er gennemført som en integreret del af trafikpolitik og -planlægning, mens andre er udført af uafhængige instanser. I alle tilfælde er udgangspunktet et ønske om at ruste samfundet til de fremtidige udfordringer og muligheder der tegner sig på transportområdet. Regeringen nedsatte i efteråret 2006 Infrastrukturkommissionen. Kommissionens opgave er at analysere fremtidens behov for infrastruktur og komme med forslag og...

Fremtidens knudepunkter

Mette Olesen
NT og de Nordjyske Kommuner har siden introduktionen af et fælles nordjysk stoppestedskoncept i 2009 arbejdet for at skabe et visuelt sammenhængende udtryk og ensartet serviceniveau på de nordjyske stoppesteder. Et nyt knudepunksskilt der markerer mødesteder og skiftepunkter for offentlige og private mobilitetsformer, er ved at blive udrullet i Nordjylland og det er et vigtigt led i at understøttet arbejdet med at udvide mobilitetspaletten i Nordjylland og understøtte arbejdet hen mod ”Mobility as service”. Et...

How adaptive cruise control systems may increase congestion

Jeppe Rich & Thomas Sick Nielsen
It is appealing to believe that adaptive cruise control (ACC) systems, the forerunner of autonomous driving systems, will provide congestion relief by allowing for more efficient driving. In the paper, we investigate this hypothesis by comparing the time safety gap of ACC systems (across manufactures) with the observed revealed safety gap of human drivers. By clustering the safety gap within a network macroscopic fundamental diagram (MFD) of a large Danish motorway in the morning peak,...

Comparative Economic Analysis for Different Types of Electric Vehicles

Evgeny Buzoverov & Andrey Zhuk
This study is dedicated to comparing the levelized operating costs of various types of power units and energy carriers for electric vehicles: battery systems, hydrogen-air fuel cells, and aluminum-air electrochemical generators. The operating cost considers the power unit itself, energy carrier, and associated charging infrastructure. Each electric vehicle type was calculated in two versions: a passenger electric car and a light duty commercial truck. It is shown that the most cost effective power unit is...

Consumer involvement in the transition to 4th generation district heating

Louise Krog, Karl Sperling, Michael Kvist Svangren & Frede Hvelplund
In the transition towards 4th generation district heating (4GDH), supply and demand side measures have to be coordinated better than in previous generations of district heating (DH). Building’s heat demand has to be reduced, and heating installations as well as consumer behaviour have to be adapted so as to be compatible with and support lower network temperatures. It is therefore necessary to investigate and understand how consumers can be meaningfully and strategically included in the...

Registrering af beliggenhed – en tæt relation mellem BBR og GeoDanmark

Helle Kirkedal
Gennem flere år er der udført et stort arbejde med at få geokodet BBRs bygninger (Bygnings- og Boligregistret) mod GeoDanmark. Den landsdækkende geokodning har givet gode resultater og medført et stort dataløft med gevinst for forvaltningen af data i de to registre. Det, at man kan sammenholde registreringerne i BBR med GeoDanmark, betyder, at man kan se sammenhængen i data og dermed føre bedre kontroller. Det betyder også, at man kan begynde at lave automatiske...

En datadrevet fastlæggelse af kystlinjen

Jesper Sejberg Christiansen
Vores kyst ændrer sig hele tiden, og er kysten din nabo, er der en risiko for at din ejendom skrumper eller udvides år for år. Matriklens skel er ikke altid opdateret, og skellet mod kysten kan kun flyttes på ejerens initiativ, bekostning og primært på baggrund af manuel opmåling. I dag har vi adgang til enorme mængder fri data i høj kvalitet. Kan vi udnytte dette, og findes der så et både nemmere og billigere...

Trafikplan 2013

Thomas Damkjær Petersen
Trafikplan, opstilling af mål for antal passagerer, kundetilfredshed og miljøet samt for Flextrafik. Virkemidler til at nå målene.

Stationskapaciteten ved København H

Uffe Ærboe Christiansen
Trafikstyrelsen har lavet en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård, der blev igangsat på baggrund af aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Analysen er fortsat under udarbejdelse, hvorfor resultaterne er foreløbige. Analysen peger på, at med åbningen af den nye bane mellem København og Ringsted i 2018 vil kapaciteten på København H være fuldt udnyttet. Det er derfor nødvendigt at foretage optimeringer af den tekniske driftstilrettelæggelse for at være sikker på, at...

Framework for Railway Phase-based Planning

Rui Li, Otto Anker Nielsen, Alex Landex & Steen Nørbæk Madsen
In the railway field, planning the maintenance and renewal strategy from Life Cycle Cost (LCC) perspective gets more and more attentions recent years. The new approach looks at all the costs through the infrastructure life span and use the annuity (continuing payment with a fixed total annual spending) to evaluate the project alternatives. The comparison result can identify the most cost-efficient solution in a long run and therefore reduce the overall costs. This article defines...

ITS effektivisering af offentlig kørsel

Mikkel Schiøtz & Hannah Villadsen Ellingsgaard
Denne artikel beskriver resultatet af den største danske analyse af koordineringspotentialet for omkring 17.000 konkrete personkørsler (offentlige lukkede kørsler) i en repræsentativ 14 dages periode i 2012. Data er indsamlet fra fem større danske kommunernes faktiske kørsel i denne periode. Analysen er udført som en delanalyse i projektet ”Analyse af de lukkede kørselsordninger for fem kommuner...”, udført af konsulentfirmaet COWI som hovedentreprenør på projektet med Finn Frogne A/S som delleverandør af praktiske analyser. Ved hjælp...

Samfundsøkonomisk evaluering af kampagnen ’Alle Børn Cykler’.

Frederik Møller-Laugesen, Ole Kveiborg & Nis Vilhelm-Benn
Cyklistforbundet har i omtrent et ti-år gennemført kampagnen ’Alle Børn Cykler’. Kampagnen er vokset fra et beskedent antal tilmeldte i det første år til at være en stor succes. Alene fra 2007 til 2012 er antallet af tilmeldte vokset fra 112.000 til 142.000. Artiklen beskæftiger sig med at beskrive de samfundsøkonomiske effekter af kampagnens gennemførelse i de sidste 4-5 år. Artiklen beskriver, hvordan vi har gennemført analysen og dermed, hvordan vi identificerer den samlede gevinst...

Skatteministeriets kørselsafgifter for lastbiler

Martina Zabic, Per Skrumsager Hansen, Henrik Clemmesen, Maria Meiner, Ole Kveiborg & Thomas Odgaard
Special Session ‐ Skatteministeriets kørselsafgifter for lastbiler

Samspillet mellem trafik-, miljø- og klimaplaner

Katja Asmussen, Anette Kayser, Mikkel Krogsgaard Niss & Dorrit Jakobsen Gundstrup
Referat fra Special Session: Samspillet mellem trafik-, miljø- og klimaplaner

Letbane på Ring 3

Jørgen Østergaard, Marianne Bendixen, Tove Skrumsager Frederiksen, Helge Erlandsen, Morten Nørgaard Olesen, Nina Kampmann & Mogens Møller
Referat af udvidet Special Session vedr. Letbane på Ring 3 Mødeleder: Jørgen Østergaard, Metroselskabet

Trans-European transport network and crossborder governance

Clement Guasco
This article looks at the implementation of trans-European transport corridors in the EU and the influence it has on governance within EU member-states. It considers the implementation of such a scheme in the context of cross-border cooperation and discusses the system of governance necessary for coordinating knowledge, efforts and solutions across several national systems. In order to understand this governance setting, one needs to understand the specific quality of transnational governance in the EU, which...

Bybilen -Wanted dead or alive

Carl H. Nielsen
'Bybilen - Wanted dead or alive' er fortællingen om kompleksiteten i at påvirke adfærd mellem privat innovation og samfundsdrevne transport institutioner. Artiklen er skrevet til Trafikdagene i Aalborg 2013 og handler om et bybilskoncept kaldet Tuxi, som Cleardrive A/S har udviklet over 30 måneder og forsøgt at få sat på gaden i København. Se mere på www.tuxi.dk. Baggrunden for historien er, at vi vil vise kompleksiteten i at tiltrække kapital og offentlig støtte til et...

Metodisk indsamling af transportrelaterede målsætninger og visioner i korridoren Oslo- Göteborg-København-Berlin.

Jacob Lundgaard
This paper describes how an overview of existing aims and visions regarding social devel-opment and transport systems was developed as a part of the Interreg IIIB program funded project COINCO – Corridor of Innovation and Cooperation. The project started up June 2005 and ends in April 2007. The development of this overview lasted from June 2005 to October 2005 and ended up in a database with more than 1000 entries dealing with aims, visions and...

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Dorte Kubel
Indlægget gør status for aktiviteter i EU, der vedrører reguleringen af udstødningsgasser fra motorkøretøjer. I september 2005 fremlagde Kommissionen en Temastrategi for luftforurening. Et af elementerne til at opnå forbedret luftkvalitet, er en stramning af reguleringen af udstødningsgasser fra motorkøretøjer. På den baggrund fremsatte Kommissionen i december 2005 forslag til normer for person- og varebiler (Euro 5). Forslaget forventes at træde i kraft omkring 2010. Indlægget fokuserer på baggrund, indhold og status for Euro 5...

Optimal Reinsertion of Cancelled Train Lines

Julie Jespersen & Jens Clausen
One recovery strategy in case of a major disruption in a rail network is to cancel all trains on a specific line of the network. When the disturbance has ended, the cancelled line must be reinserted as soon as possible. In this article we present a mixed integer programming (MIP) model for calculating the best way to reinsert cancelled train lines in a rail network covered by a periodic timetable. Using a high abstraction level...

BUSPLAN 2007 – Københavns Kommune

Henrik Sylvan
Med strukturreformen er det nu kommunen selv, der skal fastlægge trafikomfang og ser-viceniveau for bustrafikken i København. Med retten følger også pligten til at betale for den besluttede service. Trafikselskab Sjælland skal samle det ønskede trafikomfang og serviceniveau fra kommunerne i en sammenhængende køreplan. Derudover skal Trafik-selskab Sjælland stå for udbud og drift, samt markedsføring af den samlede bustrafik. Der vil også i fremtiden være behov for et samspil med andre myndigheder om tilrette-læggelsen af...

Sustaccess, udvikling af effektivt samspil mellem knudepunkterne og baglandet

Lars Dagnæs
En gateway er en bred betegnelse for et knudepunkt i transportsystemerne. Det kan være en international containerhavn, en kombiterminal, et transport- og logistikcenter. En gateway sikrer konsolidering af gods, viden, informationssystemer mm. og varetager hermed opkoblingen af de regionale transportstrømme i det globale transportsystem. Ny viden skal sikre bedre forståelse af gatewayfunktionen i det globale transportsystem.

Godsstrømme gennem danske havne set i et udviklingsperspektiv

Michael Henriques
Paperet omhandler udført en analyse for Danske Havne af TetraPlan samt Institut for Transportstudier. Undersøgelsen har fokuseret på udviklingen af godsstrømme gennem de danske havne samt de potentielle udviklingsmuligheder for disse strømme samt for havnene. specielt har der været fokus også på de mindre havne med henblik på at fastlægge deres rolle i den fremtidige havneinfrastruktur, samt hvorledes forskellige havne finder en naturlig placering i det samlede havnekompleks.

Registration Year

 • 2020
  2,241

Resource Types

 • Text
  2,229
 • Data Paper
  8
 • Dataset
  4

Affiliations

 • Aalborg University
  13