464 Works

Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i w Czechach

Zbiór rozpraw naukowych pt. Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i Czechach, stanowi prezentację najnowszych tendencji w badaniach nad literaturą latynoamerykańską w Polsce i w Czechach. Badania takie, rozwinięte szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach, legitymują się po stronie polskiej szeregiem cennych monografii i syntez. Jednakże od ich wydania minęło już kilkanaście lat. W tym okresie ukazały się nowe publikacje. Praca zbiorowa pt. Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i Czechach w ostatecznym...

Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym

Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański & Artur Adamczyk
Banki spółdzielcze należą do najstarszych form zespołowego działania i nadal odgrywają istotną rolę w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Obsługują ludność zarówno wsi, jak i miast. Są głównymi instytucjami finansowymi wspierającym rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez kredytowanie odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju regionalnym. Banki spółdzielcze charakteryzują się najlepiej rozwiniętą siecią placówek bankowych na terenach wiejskich oraz w małych i średnich miastach. Różnice w rozwoju regionów rodzą tendencje do ich...

Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych

Danuta Grzesiak-Witek, Piotr Sobolewski & Paweł Witek
Speech dysfunctions occur in many diseases of the nervous system and the speech apparatus. They pose a particular problem in patients with mental disorders. The book raises an issue of mental illnesses that affect a large part of contemporary society; it presents the anatomical and neurophysiological basis of linguistic functions, the examination of a patient with language and / or mental disorders, and selected aspects of psychopathology; it discusses in detail the types of psychological...

Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?). Sztuka w V obrazach z prologiem i epilogiem

Emil Zegadłowicz
Publikacja Natan, syn Dawida. Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem (Sind Sie Jude?) Emila Zegadłowicza ze wstępem i opracowaniem Mirosława Wójcika przywraca literaturze ostatni dramat pisarza, powstały na kilka tygodni przed jego śmiercią. Jego tematem jest obraz losu Żydów w czasie II wojny światowej, a utwór stanowi próbę udokumentowania Zagłady z perspektywy świadka.Niniejsza edycja pozwala na prześledzenie dziejów dramatu. Jego pierwsze wydanie przybiera kształt, jaki nadało mu zrekonstruowanie jego treści na podstawie odnalezionych...

Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia

Andrzej Kościołek, Bartłomiej Kotowski & Halina Mielicka-Pawłowska
W książce przedstawione zostały trzy płaszczyzny zjawisk społecznych, które są przejawem zmian zachodzących w systemach wartości zorientowanych na postawy ludzi wobec przeobrażeń społecznych i kulturowych zachodzących w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Pierwszą płaszczyznę zjawisk omawianych w książce tworzą wartości prospołeczne, które dają podstawy do powstawania w Polsce nowej formy zaangażowania w działalność samorządową określaną jako obywatelskość. Porównanie kapitału społecznego do działalności prowadzonej w ramach „trzeciego sektora” ujawnia ingerencję zmiennej wieku w deklaracje gotowości...

Zanim pojawił się Always. Reklama w Telewizji Polskiej w latach 1957-1989

Judyta Ewa Perczak
Praca poświęcona tematowi dotychczas w literaturze naukowej obecnemu wyłącznie marginalnie. Celem pracy było ukazanie działalności reklamowej Telewizji Polskiej w latach Polski Ludowej. Politycznie czasy były trudne dla reklamy, ponieważ socjalizm wykluczał konkurencję we wszystkich sektorach gospodarki (przemysł, usługi, handel), a konkurencja jest podstawą i siłą napędową reklamy. Ponadto hegemonia własności państwowej w przemyśle i handlu oraz centralne planowanie produkcji i zbytu również nie sprzyjały rozwojowi działalności promocyjnej. Zależność polityczna od ZSRR sprawiała, że stosunek władz...

Przejawy metafizyki codzienności w wybranych tomach Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz

Iwona Mityk & Joanna Senderska
Powieści Małgorzaty Musierowicz należące do cyklu Jeżycjada są z jednej strony mocno osadzone w rzeczywistości i codzienności. Z drugiej strony zaś widoczna jest w nich tendencja do ukazywania metafizycznego wymiaru ludzkiej egzystencji. Tendencję tę można zaobserwować zarówno w sferze fabularnej, jak i w warstwie językowej utworów. W artykule omówione zostały różnorodne przejawy owej metafizyki codzienności w wybranych tomach Jeżycjady.

Metafizyka codzienności w poezji Aleksandra Szczęsnego

Aleksander Szczęsny (1885–1929) to niemalże zapomniany pisarz przełomu wieków, który pozostawił po sobie zaledwie dwa zbiory wierszy i kilka opowiadań publikowanych za jego życia. Ponadto przygotował własne opracowanie baśni Andersena. Jego twórczość nie była dotychczas przedmiotem dogłębnych, osobnych badań literaturoznawczych. W wierszach wyróżnić można trzy główne tematy: pierwszym z nich są metafizyczne pytania o naturę i kondycję człowieka, o jego miejsce w świecie, o to, co go motywuje do działania, definiuje, stanowi o jego istocie....

The Christmas Cycle by B.-I. Antonych in the context of dialogue between mythological-ceremonial and religious consciousnesses

Victor Marynchak

The history of word literature in the context of the future journalists' professional training

Alexandr L. Glotov

Insights from Method Era of EFL Pedagogy into the History of Instructed Speaking Practice

Klaudia Gajewska

„Poezja ściśle religijna”. Wstęp do poetyki Karola Wojtyły

Marian Kisiel

Z piyknyj miski siy nie najys – czyli rola miłości w góralskim małżeństwie

Ewa Sikora
Sakrament małżeństwa w samej swej nazwie ma proweniencję religijną, jakkolwiek łączy w sobie także sferę profanum – wszystko co ludzkie, codzienne, prozaiczne. W niniejszym artykule podjęto próbę rekonstrukcji składników językowego obrazu góralskiego małżeństwa i roli miłości w podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny. Korzystając z założeń metodologicznych JOS, analizie poddano teksty napisane w gwarze podhalańskiej. Na tej podstawie scharakteryzowano małżeństwo jako wynik konwencji społecznej, na mocy której w pary łączyli się ludzie o podobnym statusie majątkowym....

Methodological Dysfunctionalism and E-sports – Application Perspective

Michał Jasny

Metaforyzacje terminu twarz Innego / twarz innego w wybranych polskich tekstach humanistycznych z zakresu studiów nad innością

Ewelina Woźniak-Wrzesińska
Celem artykułu jest opis metaforyzacji terminów w tekstach nauk humanistycznych. Jako przedmiot analiz wybieram rozbudowany termin twarz Innego / twarz innego. Przyglądam się mu z dwu perspektyw: semantyczno-retorycznej oraz kognitywnej i zestawiam ze sobą metaforę tradycyjną oraz pojęciową. Dostrzegam, że tekstowym wykładnikiem metafory pojęciowej jest metafora tradycyjna (semantyczno-retoryczna). W konkluzji dochodzę do wniosku, że charakterystyka terminów niedefiniowanych i niedefiniowalnych powinna zasadzać się na dwuaspektowym opisie ich metaforyczności. Takie działanie badawcze pozwala bowiem na obserwację, w...

Deutsche Sprachgeschichte auf den Punkt gebracht

Magdalena Feret

A Socialist Christian Utopia: Balmanno; The City of Our Quest and Its Social Problems (1906)

Katarzyna Pisarska

Walka z pożarami na ziemiach polskich 1018-1795. Przegląd dokumentów źródłowych

Bogusław Ulicki
W artykule, w oparciu o teksty źródłowe i opracowania historyczne, dokonano przeglądu dokumentów obrazujących historię ochrony przeciwpożarowej w Polsce do roku 1795. Przegląd obejmuje archiwalia dotychczas nieznane lub z niewiadomych powodów pomijane w publikowanych pracach historycznych (konstytucje sejmowe, lauda sejmikowe, pamiętniki, prasa, wiersze oraz, bardzo rzadkie, przedstawienia ikonograficzne). Jest on jednocześnie próbą polemiki z niektórymi współczesnymi badaczami polskiej historii ochrony przeciwpo-żarowej. Prezentowane opracowanie zawiera także niektóre dane statystyczne związane z pożarami okresu polskiego średniowiecza, obszerniej...

Medicine in the Service of Nasizm and other Silesian Stories – Reconstructing “Memory Shot Through with Holes” in Anna Dziewit-Meller’s Góra Tajget

Agnieszka Gawron
The article discusses the literary reconstruction of the “memory shot through with holes” (H. Raczymow) in Anna Dziewit-Meller’s Góra Tajget (“Mount Taygetus”). The author analyses how this moral treatise set against the backdrop of the tale about three generations of a Silesian family as well as German eugenic operations fills the empty spaces in history and memory. In this process, the category of the body plays a unique role – one that is su¬pervised by...

An overview of medical terminology in Nathan Bailey’s An Universal Etymological English Dictionary (1721)

M. Victoria Domínguez-Rodríguez

Wojny włoskie w dialogu pasterzy. Ecloga Georgii Sabini de Gallo ad Ticinum capto, scripta ad Stanislaum a Lasco Poloniae Baronem

Agata Chrobot

U źródeł legendy o „czapce Monomacha”. Włodzimierz Monomach w średniowiecznym piśmiennictwie ruskim XII–XV wieku

Mariusz Bartnicki

A Cultural Linguistics approach to the “discovery of childhood”in sixteenth and seventeenth century Britain

Paloma Caller
This article addresses childhood as a culturally constructed life-stage in sixteenth and seventeenth century Britain from a Cultural Linguistics or Ethnolinguistics approach. Intended as a language-centred contribution to the interdisciplinary field of Age Studies, this lexicographical study intends to prove that a new modern intersubjective conceptualization of childhood emerges in English during the period under consideration, confirming what historians have called the “discovery of childhood”. Using the Oxford English Dictionary and the Historical Thesaurus of...

Registration Year

 • 2022
  74
 • 2021
  175
 • 2020
  133
 • 2019
  82

Resource Types

 • Other
  464