2,136 Works

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα-ΔΕΠ(Υ)- Γονότυπος, Φαινότυπος και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Ανδρομάχη Ιωαννίδου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επανεξετάζοντας την Μνήμη

Πρανβέρα Νταουτλάρι
Το "Επανεξετάζοντας την Μνήμη" πραγματεύεται την μοναξιά και την απομόνωση, καθώς και τις αναμνήσεις, πραγματικές ή μη, μέσα από μία σειρά φωτογραφιών. Νιώθοντας η ίδια σαν να βρίσκομαι ταυτόχρονα μπροστά και πίσω από το φακό, ενσωματώνω κομμάτια του εαυτού μου, στις εικόνες της σειράς, επανεκτιμώντας μνήμες και ιστορίες. Η σειρά αποτελείται από δύο κατηγορίες εικόνων. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με φωτογραφίες εσωτερικών χώρων, φωτισμένες κινηματογραφικά με φως Led, μέσα στους οποίους ξαναβρίσκω εμένα,...

Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου φέρουσας τοιχοποιίας βάσει EC8

Χριστίνα Κίτη
Ο φορέας για τον οποίο θα γίνει η ανάλυση αποτελείται από δύο διώροφα κτήρια τα οποία συνδέονται με διάζωμα και κατασκευάσθηκαν σε διαφορετικές περιόδους. Πρόκειται για ένα κτήριο από φέρουσα τοιχοποιία και πιο συγκεκριμένα από τσιμεντόλιθους το οποίο χρονολογείται τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60, ενώ το δεύτερο είναι ένα κτήριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο κατασκευάσθηκε ως προσθήκη στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Είναι διαφραγματικά συνδεδεμένα, ενώ στον όροφο υπάρχουν και δύο...

Σεισμική τρωτότητα και απώλειες

Αθανασία Οικονόμου
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών εντός ενός κτηρίου (εσωτερικά) κατά τη διάρκεια σεισμικής διέγερσης ορισμένου μεγέθους κατά την μεθοδολογία FEMA P-58. Στα πλαίσια της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, γίνεται τεκμηριωμένη επιλογή (σε συνάρτηση με το μελετητικό φάκελο), ένα τυπικό κτίριο από Ω/Σ (διώροφο ή τριώροφο αναλόγως των στοιχείων που θα αντληθούν), σχετικά χαμηλού ύψους, (πιθανόν να επιλεχθεί το κτίριο να έχει και υπόγειο και...

Η εξέλιξη της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Η περίπτωση των φυσικών και νομικών προσώπων ενός λογιστικού γραφείου

Γεωργία Αναστασάκου
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, αντλώντας στοιχεία από ένα λογιστικό γραφείο. Η αξιολόγηση και αποτίμηση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος προκύπτει το μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, και σύνταξη ερωτηματολογίων που καλύπτουν μια ευρύ γκάμα ανάμεσα σε δημογραφικά στοιχεία, αναδεικνύει την αίσθηση του βαθμού αδικίας περί φορολογικών βαρών, σύγκριση φορολογίας με το παρελθόν αλλά και την κριτική της. Επίσης,...

Δημιουργία συσκευής ανίχνευσης φραγής φρεατίου ομβρίων υδάτων σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη προβλεπτικών αλγόριθμων για την πρόβλεψη πλημμύρας

Ελένη-Δέσποινα Καμάρα
Η διπλωματική αυτή χωρίζεται σε δύο τομείς. Το πρώτο και βασικότερο κομμάτι αναφέρεται στην υλοποίηση μιας συσκευής, η οποία εισέρχεται εντός ενός φρεατίου ομβρίων υδάτων και έχει σαν σκοπό την ανίχνευση της φραγής του. Η συσκευή αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Arduino UNO με ένα wi-fi module που, ουσιαστικά, το μετατραπεί σε IoT (Διαδίκτυο των Αντικειμένων) συσκευή και σε συνδυασμό με αισθητήρα επίπλευσης που ανιχνεύει την την φραγή του σωλήνα εντός του φρεατίου, αισθητήρα στάθμης νερού...

Πρόταση αναδιαμόρφωσης πάρκου Αλώνια στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις αρχές της αειφόρου σχεδίασης και των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Άννα Ιακωβίδου
Η εργασία πραγματεύεται την ανάπλαση ενός δημοτικού πάρκου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. πρόκειται για ένα οικοδομικό τετράγωνο όπου απαρτίζεται από μικρά οριοθετημένα πάρκα , στην περιοχή τα ονομάζουν ως αλώνια. Έπειτα από ερευνά τόσο για την περιοχή, γεωγραφική θέση, τα κλιματικά δεόμενα, την ιστορία αλλά και τους χρήστες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πάρκου όπου θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ήδη ύπαρχων χρηστών του καθώς και ενός πιο ευρύ κοινό των κάτοικων...

Επίδραση εκχυλισιμότητας ξύλου δρυός στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά οίνου Σαββατιανού

Χρήστος Λαμπρινόπουλος
Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσει βιβλιογραφικά στοιχεία της χρήσης δρυός στην παραγωγή οίνου και ιδιαίτερα τη λευκή οινοποίηση, καθώς και τη χρήση των υποκατάστατων του δρύινου βαρελιού. Θα ακολουθήσει ανάλυση μίας πειραματικής εκχύλισης για την επίδραση εκχυλισιμότητας γαλλικής δρυός σε διαφορετικές μορφές κομματιών, σε οίνο Σαββατιανού. Για το πείραμα πραγματοποιήθηκαν τρεις εκχυλίσεις, χρησιμοποιήθηκαν τρεις φιάλες 0,75 λίτρων οίνου Σαββατιανού ίδιας ετικέτας, και μελετήθηκε η επίδραση εκχυλισιμότητας του ξύλου σε τρία διαφορετικά κοψίματα- κοκκομετρικές διαστάσεις....

Ανάλυση συναισθήματος σε δεδομένα από το Twitter με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Αριστοτέλης Χασαπόπουλος
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο θεματικό άξονα την Ανάλυση Συναισθήματος για δεδομένα που προέρχονται από το κοινωνικό δίκτυο Twitter. Με τον όρο «ανάλυση συναισθήματος» αναφερόμαστε σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που προσδιορίζει τη συναισθηματική πολικότητα ενός κειμένου. Ως κλάδος έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και διάφορων επιχειρηματικών κλάδων, αφού η ευρεία ενσωμάτωση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητα, έχει δημιουργήσει άφθονα και ευκόλως προσβάσιμα δεδομένα προς επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων....

Μελέτη του αντίκτυπου της πανδημίας COVID­-19 στην ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα με χρήση βαθέων νευρωνικών δικτύων σε πολυτροπικά δορυφορικά δεδομένα

Αντώνης Αγαπίου
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εκτιμηθεί το αντίκτυπο των lockdown της COVID-19 πανδημίας στην ατμοσφαιρική ποιότητα με την χρήση μοντέλων βαθείας μάθησης. Το κύριο κίνητρο πίσω από αυτό το ερευνητικό έργο είναι η ανάγκη κατανόησης της αντίδρασης της ατμοσφαιρικής ποιότητας σε κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες όπως τα lockdowns και η εφαρμογή μοντέλων ικανά να μάθουν αυτήν την σχέση. Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα πολλαπλών περιοχών τα οποία περιέχουν δορυφορικές εικόνες CO και NO2 συγκεντρώσεων σε συνδυασμό με πολιτικές που...

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, μελέτη περίπτωσης δομές δημοσίου

Διαμαντένια Καϊάφα
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να οριοθετηθεί ως το εργαλείο που προωθεί την ψηφιακή δημοκρατία, τη διαδικτυακή συμμετοχή των πολιτών και τη διαδικτυακή δημόσια συζήτηση συνδυαστικά με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας. Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να εξετάσει την ορθή λειτουργία και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα πριν, και κατά την παρούσα περίοδο της πανδημίας covid-19, σε Δομές Δημοσίου οι οποίες έχουν καθημερινές συναλλαγές με...

Ψηφιακή υπογραφή στο δημόσιο. Μια ολιστική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης

Αμαλία Λαμπαδαριδη
Το θέμα της εργασίας είναι η «Ψηφιακή υπογραφή στο Δημόσιο. Μια ολιστική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης». Στο θεωρητικό της κομμάτι μελετάμε την ιστορία της ψηφιακής υπογραφής και πως αυτή χρησιμοποιήθηκε πριν ενταχθεί στον δημόσιο τομέα. Στο δεύτερο μέρος, μέσω της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη, μελετάται το πως χρησιμοποιείται πρακτικά η ψηφιακή υπογραφή στην καθημερινότητα ενός δημοσίου υπαλλήλου και πως τελικά ωφελεί τον δημόσιο τομέα. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αναδείξει τις προκλήσεις που...

Current Hikers

Νεφέλη-Δέσποινα Τσέλλου
Σε μια προσπάθεια να αναζητήσουν αποφόρτιση, πολλοί άνθρωποι στρέφονται στην φύση μέσα απο την άσκηση. Η πτυχιακή εργασία αφορά την εταιρική ταυτότητα μιας ομάδα πεζοπόρων και την ανάδειξη τους. Πώς μπορύν να σου δώσουν εύκολα λύσεις και πώς μπορούν να σε καθοδηγήσουν με καινοτόμους τρόπους.

Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας της υγείας (Ανασκόπηση)

Γεωργία Μπόμπου
Οι οργανισμοί υγείας δρουν σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, με τη συνεχή απαίτηση αναβαθμισμένων ιατρονοσηλευτικών παροχών. Η αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την εναρμόνιση των υπηρεσιών και των δομών με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η ανάγκη διασφάλισης ποιότητας σε μια παγκόσμια αγορά, κατέδειξε την απαίτηση καθιέρωσης κοινών προτύπων. Η απαίτηση του προσανατολισμού της οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας στην ποιότητα οφείλεται κυρίως στην κρίση αποτελεσματικότητας, στη συνεχή αύξηση του κόστους, καθώς και στη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των...

Παρακίνηση & εργασιακή ικανοποίηση στη Δημόσια Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Χρυσούλα Σπηλιοπούλου
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των απόψεων των εργαζομένων του Κ.Ε.Α.Ο., αναφορικά με το επίπεδο παρακίνησης και εργασιακής ικανοποίησης τους, καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων παρακίνησης που συντελούν στην ενίσχυση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Προκειμένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκε ποσοτική εμπειρική ανάλυση, σε δείγμα δημοσίων υπαλλήλων εργαζομένων του Κ.Ε.Α.Ο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τόσο τους τρόπους...

Τηλεργασία στο δημόσιο τομέα: Μελέτη περίπτωσης Συνηγόρου του Πολίτη

Χριστίνα Κούγια
Η τηλεργασία είναι μια μορφή εργασίας, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο, μέσω της χρήσης μέσων τεχνολογίας, να εργάζεται απομακρυσμένα από το σπίτι του χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στην έδρα εργασίας. Η τηλεργασία, παρόλο που έχει εδραιωθεί σχεδόν πλήρως στο πρόγραμμα εργασίας των επιχειρήσεων του εξωτερικού, στην Ελλάδα και δη στον δημόσιο τομέα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων της τηλεργασίας στον δημόσιο...

Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στον ελληνικό δημόσιο τομέα: η περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας

Πηνελόπη Λούτα
Η διαδικασία του Στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία για όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως από το αν ανήκουν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, παρά τις σημαντικές διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού στο δημόσιο τομέα της Ελλάδας, μέσω της μελέτης της εφαρμογής του στην περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας. Για τους σκοπούς της εργασίας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων με στελέχη του...

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ιστοσελίδας δημοπρασιών στον παγκόσμιο ιστό με δυνατότητα πρόσβασης από σταθερές και κινητές συσκευές

Γεώργιος Κουρσούμης
Η εν λόγω διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας διαδικτυακής εφαρμογής δημοπρασιών - πωλήσεων. Ειδικότερα, η εφαρμογή θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δημοσιεύει αγγελίες – προϊόντα, να κάνει προσφορές σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών, καθώς και να διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού του. Τέλος η διαδικτυακή εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να δει το ιστορικό αγορών του και το ιστορικό των καταχωρήσεών του από την έναρξη χρήσης της...

Σκιαγράφηση του αρωματικού προφίλ της ποικιλίας Ασύρτικο Σαντορίνης

Χριστίνα Ελένη Μούκα & Βασιλική Παπαναστασίου

Φυσικά συστατικά με ανασταλτική δράση έναντι της ενζυμικής αμαύρωσης τροφίμων

Ευέλθων Μιχαήλ
Βασικό αντικείμενο της μελέτης της παρακάτω εργασίας είναι η χρήση φυσικών συστατικών για τον έλεγχο και περιορισμό της ενζυμικής αμαύρωσης σε τρόφιμα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναζητηθούν από την βιβλιογραφία φυσικά συστατικά, απομονωμένα ή εκχυλίσματα, που έχουν ανασταλτική δράση έναντι της αμαύρωσης των τροφίμων. Αρχικά παρατίθενται γενικές πληροφορίες για να κατανοήσει ο αναγνώστης τι είναι η ενζυμική αμαύρωση, ποιος είναι ο μηχανισμός που οδηγεί στην εμφάνιση της και ποια συστατικά του τροφίμου λαμβάνουν...

Συγκριτική διερεύνηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και της υγειονομικής κρίσης COVID-19

Άννα Μαγειροπούλου & Ελένη Μπίτα
Η παρούσα εργασία, επιχειρεί να προσεγγίσει και να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στις πολιτικές που επέλεξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα για την αντιμετώπιση των δύο συνεχόμενων κρίσεων, την χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την Ευρώπη, έχοντας όμως παγκόσμιο χαρακτήρα και την υγειονομική κρίση που πλήττει ακόμα τον κόσμο. Οι δύο αυτές κρίσεις για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πρωτόγνωρες και με μεγάλο αποτύπωμα σε όλο το φάσμα της ζωής των πολιτών της. Στην...

Η φορολόγηση στην Ελλάδα μετά από το 1950 για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα

Γεράσιμος Γερόλυμος
Οι φόροι αποτελούν τη βασικότερη πηγή εσόδων για το κράτος διότι μέσω αυτών χρηματοδοτεί τις δαπάνες του (άλλες πηγές είναι ο δανεισμός και η έκδοση χρήματος). Η φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων με την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί πολλές αλλαγές, οι οποίες μέχρι να γίνουν κατανοητές και να υιοθετηθούν, προκαλούν σύγχυση στους φορολογούμενους. Με την παρούσα εργασία καταβάλλεται μία προσπάθεια, μέσα από μία ιστορική αναδρομή από το 1950 και έπειτα να παρουσιαστούν...

Υπολογιστικές μέθοδοι στην έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων

Ιωάννα Κούρου
The dissertation that follows, with title “In silico methods as tools in research and development of cosmetic products” has as main object the study of some alternative tools, that through computer or computerized environment, they can contribute in the process of research and development of new cosmetics or new ingredients or in the prediction of certain side effects, such as toxicity. The purpose of this project is to inform the reader about the most contemporary...

Nessuno

Αλεξάνδρα Μαυροφρύδη
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ταινία μικρού μήκους «Nessuno». Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, τη συγγραφή ως επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας και τη διαδικασία: από τη θεωρία στην πράξη. Αρχικά, παραθέτω την εισαγωγή και το πρώτο κείμενο που σύγγραψα, το οποίο ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του έργου. Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζω το έργο από μια φιλοσοφική και ψυχολογική σκοπιά, αναφέροντας διάσημους φιλοσόφους, ψυχολόγους, καλλιτέχνες και ερευνητές. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η φάση της...

«Κοινωνικές» πεπτιδικές ορμόνες ωκυτοκίνη και βασοπρεσίνη: Η συμβολή τους στην αντιμετώπιση διαταραχών του αυτιστικού φάσματος

Διονύσιος Λυμούρης
Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν μια ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία καθώς και επαναλαμβανόμενες και στερεότυπες συμπεριφορές και ενδιαφέροντα, ξεκινώντας από την ηλικία των περίπου 2 ετών και διαρκώντας σε όλη τη ζωή του ατόμου. Η ιδιαίτερη αύξηση στον επιπολασμό των ΔΑΦ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για θεραπευτικές προσεγγίσεις της νόσου. Μέχρι πρόσφατα ελάχιστα αποτελέσματα υπήρχαν στον τομέα των φαρμακευτικών προσεγγίσεων....

Registration Year

 • 2022
  639
 • 2021
  1,478
 • 2020
  19

Resource Types

 • Other
  680
 • Text
  22