760 Works

Kultura i edukacja muzyczna. Kierunki zmian – wybrane problemy

Beata Bonna

Мотив исчезнувшего дома в стихотворениях И. Елагина и И. Жданова

Нина Барковская
Motiv of the disappeared house in verses of I. Elagin and I. Zhdanov Based on the poems of both Ivan Elagin (poet of the second wave of emigration) and Ivan Zhdanov (one of the brightest representatives of metarealism), the interaction between the poetry created in Russia and Russian poetry abroad in the second half of the twentieth century, is examined. The theoretical basis of the analysis is the concept of motive, in its semantic and...

The role of Mirabilia in literature produced by courtier clerics in 12th century England

Idalia Smoczyk-Jackowiak
The role of mirabilia in literature produced by courtier clerics in 12th century England The purpose of this paper is to prove that the marvelous phenomena described in the works of Gerald of Wales and Walter Map played a double, religious and political role. This twofold role of mirabilia resulted from the ambiguous position of courtier clerics, who seemed to exist on the borderline between the religious and secular sphere. Both, Gerald of Wales and...

Romantyzm, realizm i dylematy tłumacza w świecie fantastyki i grozy

Barbara Gawrońska Pettersson
Romanticism, Realism and Translator’s Dilemmas in the World of Phantasy and Horror The paper presents an analysis of several translations of two classic short stories from the Romantic era: The Golden Pot (Der goldne Topf) by E.T.A Hoffmann and The Viy (Vij) by Nicolai Gogol. The stories display many similarities as to their motifs and formal features: both main heroes, young students, encounter mysterious women equipped with magical powers; both have to struggle against mystic,...

Die ermländischen Wallfahrtsorte der vertriebenen Ermländer. Ein Beitrag zur funktionalisierung des Motivs in literarischen und paraliterarischen Kalendertexten

Barbara Sapała
A description of Warmia‘s Sanctuaries in the Warmia Calendar of the Expelled Germans. The functionalization of this thems in literary and paralliterary texts This article discusses the model of folk religiousness represented by the popular “Warmian Home Calendar” published after the World War II in West Germany since 1949. This article discusses this issue based on an analysis of calendar texts dedicated to Warmian sanctuaries in chronological order. The calendar‘s functions and the publishing strategies...

Monika Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz – prawda – historia w „Czerwonym kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin, Wydawnictwo KUL 2017, 292 s.

Tadeusz Osuch
Polilog. Studia Neofilologiczne, Nr 9 (2019): Polilog. Studia Neofilologiczne

Польские экранизации русского романа (визуальные интерпретации романов Ф.М. Достоевского Идиот и М.А. Булгакова Мастер и Маргарита)

Galina Nefagina
Polish screenings of the russian novel (visual interpretations of novels of F.M. Dostoevsky Idiot and of M.a. Bulgakov Master and Margarita) The article analyzes the features of the film adaptation of the novel, the problems of transmitting the text and textual meanings of prose in the language of cinema. The subject of the study is the interpretation of the novel Idiot by Andrzej Julawski and Andrzej Wajda and the interpretation of the Master and Margarita...

Martin Straus, ein europäischer Musikpädagoge aus Luxemburg

Damien Sagrillo

Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne potoków Babiogórskiego Parku Narodowego

Małgorzata Malata
W pracy przedstawiono wpływ budowy geologicznej, rzeźby terenu, szaty roślinnej oraz warunków meteorologicznych na skład fizyczno-chemiczny wód potoków północnej części Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN). Badaniami objęto 3 potoki: Marków, Rybny oraz Szumiąca Woda. Punkty pomiarowe były zlokalizowane u źródła i wylotu potoków. Badania wykonano w dwóch terminach w 2013 roku, w maju (okres aktywny) oraz w październiku (okres pasywny). Za okres pasywny przyjmuje się miesiące o ujemnych temperaturach powietrza (I-III, X-XII), a za okres aktywny...

The usage and planning of territory in Ukraine - aims, problems, needs

Daria Malchykova
The spatial planning is an area of human activity that allows organizing the space and consists in setting the terms and conditions of its use and disposal. The spatial planning requires consideration of a number of socio-geographical elements, and particularly of natural resources and the need to protect them. The article concerns the problems of planning on Ukrainian territory in the context of the implementation of state policy.

Karakorum jako rejon eksploracji wysokogórskiej Polaków do 1989 r.

Aneta Marek
W artykule zaprezentowano wybrane kierunki polskich wypraw wysokogórskich w Karakorum do 1989 r. Uwzględniono ważniejsze polskie ekspedycje, które przyczyniły się do poznania nowych obszarów wysokogórskich tego pasma. Jego eksploracja miała aspekt geograficzny, bowiem przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz o topografii terenu. Wyprawy miały duże znaczenie sportowe. Polacy rozpoczęli wspinaczki w górach najwyższych, wytyczając wiele nowych dróg w bardzo skrajnych warunkach, często w sezonie zimowym. Polscy himalaiści wspięli się na poziom, który...

Uwarunkowania ruchu turystycznego w Słupsku w okresie powakacyjnym

Krzysztof Parzych
W artykule podjęto zagadnienie uwarunkowań ruchu turystycznego w mieście w okresie poza sezonem urlopowo-wakacyjnym. Jako studium przypadku wybrano Słupsk – miasto, które nie jest typową destynacją turystyczną, bardziej spełnia funkcję miejscowości tranzytowej dla turystów udających się do miejscowości wypoczynkowych Wybrzeża. Jako materiał źródłowy wykorzystano podstawowe mierniki zagospodarowania i ruchu turystycznego w mieście oraz wyniki badań ankietowych wykonanych wśród turystów odwiedzających miasto.

Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej

Iwona Jażewicz
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 71-79

Wieloletnie zmiany sum opadów atmosferycznych na wybranych stacjach północno-zachodniej Polski

Małgorzata Kirschenstein
Nr 2 (2005): Słupskie Prace Geograficzne, 199-214

Pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej ze środowisk popegeerowskich Pomorza Środkowego

Gabriela Czapiewska
Artykuł jest próbą przybliżenia ekonomicznych instrumentów wspomagania gospodarstw domowych byłych pracowników PGR przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zaprezentowane zostały te formy świadczeń socjalnych, które są ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i likwidację ubóstwa wśród dzieci i młodzieży ze środowisk popegeerowskich.

Pogoda upalna w Poznaniu w latach 1980-2011

Arkadiusz Tomczyk
W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę pogody upalnej w Poznaniu w latach 1980-2011. Materiał źródłowy pozyskano z ogólnodostępnych baz danych NCDC NOAA. W analizie wykorzystano maksymalną, minimalną oraz średnią dobową temperaturę powietrza. W wieloleciu 1980-2011 wystąpiło 231 dni upalnych, które najczęściej pojawiały się pojedynczo (60%). Odnotowano 20 fal upałów, które łącznie trwały 93 dni.

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 7, No. 2 (2019)

Nr 2 (2019): Social Studies: Theory and Practice

Changes in hydro-chemical regime characteristics of transboundary Ishim river

Diana Burlibayeva, Almas Tleukulov, Christian Opp & Ivan Kirvel
At the present time there are problems with water supplies to the city of Astana. The problems are related to the quality of water in the Ishim River. In the future, after commissioning of the Satpayev Canal, this problem will become more serious due to the Irtysh River pollution. Because of it, considering the currently observed hydro-chemical regime of the Ishim and Irtysh rivers pollution, the following preventive measures to be taken in advance to...

Transport zawiesiny i materiału rozpuszczonego w zlewni drenarskiej lewobrzeżnego dopływu Wieprzy w latach 2007-2008

Celestyna Princ
W artykule przedstawiono wyniki badań chemizmu wód oraz koncentracji zawiesiny w cieku drenarskim – lewobrzeżnym dopływie Wieprzy (przekrój Mazów) – w latach hydrologicznych 2007 i 2008. Jego zlewnia obejmuje fragment niemal płaskiej wysoczyzny morenowej zbudowanej z glin i utworów zastoiskowych. W obrębie zlewni prowadzone są również ekspedycyjnie comiesięczne pomiary natężenia przepływów. Wyniki badań pozwoliły podjąć próbę określenia wielkości wynoszonych ładunków zawiesiny i materiału rozpuszczonego. Stężenie badanych jonów było najwyższe w czasie letnich i zimowych niżówek,...

Ocena ekologiczna optymalnego funkcjonowania systemów naturalnych i antropogenicznych

Ivan Kirvel, Daria Shvedovskaya, Piotr Shvedowskii & Aleksander Volchak
W artykule przedstawiono funkcje oceny zrównoważonego rozwoju środowiska i prawdopodobieństwo optymalnego funkcjonowania eko- i antroposystemów. Szczególną wagę przywiązuje się do poszukiwania rozwiązań w przypadku braku informacji a priori. Wykazano, że wiarygodne oszacowanie prawdopodobieństwa optymalnego funkcjonowania obu systemów wymaga stosowania kryteriów efektywności i preferencji prowadzących do konsensusu i optymalizacji, a w rezultacie – spójności systemów.

Współczesne problemy demograficzno-osadnicze na Pomorzu Środkowym

Eugeniusz Rydz
W artykule podjęto próbę wieloaspektowej oceny przekształceń demograficzno- -osadniczych, jakie dokonują się na Pomorzu Środkowym w powstałej po 1989 roku nowej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. W opracowaniu zwrócono zatem uwagę nie tylko na zmiany ludnościowe i osadnicze wynikające m.in. z uwarunkowań historycznych, środowiska geograficznego, sposobu gospodarowania, ale także wpływ transformacji systemowej na przemiany w układach osadniczych. Uwzględniając zaś bezpośrednie badania terenowe, starano się ukazać zmiany, jakie dokonują się w wiejskiej sieci osadniczej w wyniku...

Social Studies: Theory and Practice, Vol. 1, No. 1 (2016)

Nr 1 (2016): Social Studies: Theory and Practice

Alpy jako kierunek polskich ekspedycji do 1989 roku

Aneta Marek
W artykule zaprezentowano wybrane polskie wyprawy wspinaczkowe w Alpy do 1989 r. Uwzględniono ważniejsze polskie ekspedycje, które przyczyniły się do poznania nowych obszarów górskich, wytyczenia nowych dróg o zróżnicowanym stopniu trudności, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Stanowiło to podstawę do dalszych wyjazdów Polaków w wyższe góry świata, osiągnięcia odpowiedniego doświadczenia, traktowanego na równi z wynikami alpinistów innych krajów.

Model Representation of Subjectness Structure of Prospective Teachers in the Course of Professional Training

Svitlana Shekhavtsova
The principal condition to ensure the quality of an educational system is a person who is capable to show initiative and make an independent choice, to take an active life position, which leads to the establishment of a personally oriented paradigm of education, and subject-subjective interaction between all participants of the educational process. The model representation of subjectness development of future teachers in the course of professional training is developed and substantiated on the background...

Registration Year

 • 2021
  34
 • 2020
  726

Resource Types

 • Text
  760

Affiliations

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  239
 • University of Gdańsk
  10
 • Nicolaus Copernicus University
  8
 • University of Luhansk
  8
 • Brest State Technical University
  4
 • Koszalin University of Technology
  4
 • University of Warsaw
  4
 • Chernivtsi National University
  4
 • University of Łódź
  4
 • National University of Water Management and Nature Resources Use
  3