133,118 Works

การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่อนุรักษ์: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

นิรามัย สังข์เงิน
บทคัดย่อทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอเนกอนันต์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัจจุบันสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้กลับมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำรงชีวิต การพัฒนาด้านต่างๆ และความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนภัยคุกคามอีกหลายประการ ส่งผลต่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอยู่และการดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อไปในอนาคตของทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้สำรวจการถือครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์พบว่า ปัจจุบันมีราษฎรครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งประเด็นนี้เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ที่เหลืออยู่ไม่ให้การถือครองพื้นที่ป่าขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไปอีก โดยพิจารณากำหนดแนวทาง และมาตรการ อย่างเป็นธรรม ลดปัญหาความขัดแย้ง โดยกำหนดเงื่อนไขการใช้พื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบของ “การอนุรักษ์” เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้มาตรการที่ผสมผสานกับหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แก้ปัญหาความขัดแย้ง และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย“ป่าชุมชน” เป็นทางเลือกหนึ่งในการรวมเอาหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมกับการพัฒนาชนบท ให้อำนาจกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล่ำของสังคม ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความร่วมมือในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามในการดำเนินการต่างๆ ในการนำหลักการป่าชุมชนมาแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน ตลอดจนเพื่อการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานป่าชุมชนรอบบริเวณแนวเขตพื้นที่ป่าไม้กับชุมชนได้รับการยอมรับจากชุมชนและประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการของป่าชุมชนยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ยังไม่มีการออกกฎหมายรองรับไว้อย่างชัดเจน และตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 การดำเนินการป่าชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการป่าชุมชนเป็นที่เข้าใจของสังคมในวงกว้าง มีการส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินงานป่าชุมชนประสบความสำเร็จ และมีพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่เป็นกฎหมายหลักในการดำเนินการอย่างถูกต้อง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่อนุรักษ์ กรณีศึกษา “อุทยานแห่งชาติเขาแหลม” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้สามารถดำเนินการป่าชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้

การศึกษาความเป็นไปได้ของอาคารชุดบนถนนแจ้งวัฒนะ

กุลสรา ร่มจำปา
จังหวัดนนทบุรีมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความหนาแน่นของตัวเมืองและประชากร ส่งผลให้การขยายตัวเมืองและการย้ายถิ่นไปยังจังหวัดปริมณฑลรอบๆกรุงเทพฯ อีกทั้งรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากมายในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนแจ้งวัฒนะ ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจทำเลโซนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เนื่องด้วยราคาที่ดินแพงรูปแบบที่อยู่อาศัยจึงเปลี่ยนเป็นแนวสูง กำลังซื้อกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนที่มีกำลังซื้อระดับปานกลาง ทำให้เหมาะแก่การพัฒนาอาคารชุด ที่ดินที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บนถนนสาย 304 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด (สีกัน) อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ขนาด 1 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆโครงการมากมาย พร้อมทั้งในอนาคตมีแผนการสร้างรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู แคราย-มีนบุรี เมื่อศึกษาด้านกฎหมายพบว่าบริเวณดังกล่าวสามารถสร้างอาคารชุดได้ โดยมี อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 10 เท่า และศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจไทย ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ อุปสงค์ อุปทานภายในพื้นที่ โดยเน้นบุคคลวัยทำงานอายุระหว่าง 20-40 ปี ชื่อโครงการ “โซทิโค่” พื้นที่ก่อสร้าง 31,171 ตารางเมตร พื้นที่ขาย 16,740.90 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องชุด 478 หน่วย แบ่งเป็น 1 ห้องนอน 436 หน่วย 2 ห้องนอน 42 หน่วย พื้นที่ 16,500.90 ตารางเมตร ร้านค้า 4 หน่วย พื้นที่ 240 ตารางเมตร ที่จอดรถ 242 คัน (ร้อยละ...

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะของตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กุลธิดา สุริยะวรรณากูล
ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ด้วยความมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตตามแบบชุมชนริมน้ำ และกิจกรรมการค้าขายรูปแบบตลาดน้ำในพื้นที่ จากข้อมูลพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวัน ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 468,000 คนต่อปี ทำให้พื้นที่สาธารณะและกิจกรรมในพื้นที่มีความคับคั่งและแออัดในขณะสัญจร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 1) ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะ และจำแนกประเภทของพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันของตลาดน้ำอัมพวา 2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน และความต้องการทางกายภาพของพื้นที่สาธารณะจากกลุ่มนักท่องเที่ยว และ 3) เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะของตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ลดความแออัดในพื้นที่ และเชื่อมโยงพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นวิธีการศึกษา คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวา ทั้งลักษณะกายภาพของพื้นที่ พื้นที่สาธารณะภายในบริเวณ พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวา ในด้านพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะ ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะในชุมชน และความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการพื้นที่ภายในชุมชนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดเห็นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรกายภาพ ด้านการจัดเส้นทางการสัญจร ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการจัดการกิจกรรมภายในพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวา นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ ดังนี้ 1) วิเคราะห์พื้นที่สาธารณะภายในบริเวณตลาดน้ำอัมพวา และทำการจำแนกพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดหาพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว 2) วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของนักท่องเที่ยว จุดขึ้นลงรถ เส้นทางการเดินท่องเที่ยว และกิจกรรมในพื้นที่ และ 3) วิเคราะห์ผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ทำการเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างกับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการพื้นที่ภายในชุมชนผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางกายภาพของชุมชนตลาดน้ำอัมพวา มีลักษณะเป็นพื้นที่ประชิดน้ำประชิดบก พื้นที่บริเวณริมสองฝั่งคลองจึงถูกใช้รองรับกิจกรรมการค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวมีเข้ามาจากทุกทิศทาง และพบว่ายังมีพื้นที่อื่น ๆ อีกที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมในการรองรับการท่องเที่ยวและสามารถกระจายคนที่คับคั่งในบริเวณพื้นที่ริมน้ำออกมาอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ (1) พื้นที่ลานจอดรถวัดอัมพวันเจติยาราม (2) ลานจอดรถวัดพระยาญาติ (3) พื้นที่ว่างเชิงสะพานริมคลอง และ (4) ลานโรงเจอัมพวา...

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในและคุณภาพกำไร

จงชนะ มากบุญงาม
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นเองในบริษัทและคุณภาพกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ตัววัดคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื่อง การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ประสบการณ์ การรับรอง การอบรม ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และในส่วนของคุณภาพกำไรได้พิจารณาใน 2 มุมมอง ตามประโยชน์ที่อาจได้รับจากผู้ใช้ผลงานวิจัยได้แก่ ผู้สอบบัญชี และนักลงทุน ซึ่งสามารถวัดได้จากรายการคงค้างเกินปกติที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยใช้ The Modified Jones 1995 และข้อผิดพลาดในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ผลการทดสอบเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นเองในบริษัทและคุณภาพกำไรในมุมมองรายการคงค้างเกินปกติและข้อผิดพลาดในการจัดทำรายงานทางการเงิน พบว่า คุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นเองในบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไรทั้งสองมุมมอง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นเองในบริษัทที่มีคุณภาพ ไม่ได้ช่วยให้กำไรที่รายงานไม่แตกต่างไปจากกำไรที่ควรจะเป็น หากพิจารณาเพียงประสบการณ์ การรับรอง การอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่อาจคาดหวังให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้คอยดูแล สอดส่อง และตรวจสอบ เพื่อให้รายงานทางการเงินที่ออกมามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากที่สุดได้ รวมถึงผู้สอบบัญชีที่ใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริง อาจไม่ก่อให้เกิดความเพียงพอที่จะมั่นใจในตัวเลขกำไรได้ หากพิจารณาเพียงประสบการณ์ การรับรอง การอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

Revisit of determination of anti-dumping: exporter's viewpoint

Khulika Rojanakanoksak
In this thesis, a systematic analysis of the determinants of AD investigations and charging worldwide is conducted. It aims to provide applicable policy implications for exporting countries which have scarcely been provided for by past studies. The analytical framework of this study is based on the exporter’s point of view in dumping. Exporter’s dumping motivations are well incorporated into the analysis to handle omitted-variable bias which might occur in the past studies mostly paid attention...

การศึกษาความเป็นไปได้บนที่ดินเปล่า อ.ขลุง จ.จันทบุรี

คณิน จารุมาศมงคล
โครงการ K-Town ถือเป็นโครงการประเภท Mixed Use ประกอบไปด้วยอาคารพาณิชย์สำหรับขาย และพื้นที่ที่เป็นตลาดสำหรับปล่อยเช่า โครงการมีที่ตั้งอยู่ในซอยวัดใหม่ดำรงธรรม เขตเทศบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีเนื้อทั้งหมด 7-2-63 ตารางวา สำหรับรูปแบบอาคารพาณิชย์ในโครงการเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 67 ยูนิต โดยมีขนาดที่ดินกว้าง 4 เมตร ลึก 20 เมตร รวมพื้นที่ 20 ตารางวา และมีขนาดอาคารกว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 200 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 3.5 ล้านบาท ส่วนตลาดมีพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งหมด 1,152 ตารางเมตร แบ่งเป็นล็อคกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร จะได้จำนวนล็อคขายของทั้งสิ้น 128 ล็อค โดยกำหนดให้ราคาค่าเช่าต่อล็อคอยู่ที่ 30 บาทต่อวัน การศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ง 4 ด้าน โดยข้อสรุป มีดังนี้•การวิเคราะห์ด้านทำเลที่ตั้ง ที่ดินโครงการตั้งอยู่ใกล้กับตลาดสดเทศบาลและสถานที่ราชการต่างๆมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางด้านค้าขายที่สำคัญของอำเภอ ดังนั้น การพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและพาณิชยกรรมจึงมีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการลงทุน•การวิเคราะห์ด้านกฎหมาย โครงการมีการออกแบบและวางผัง ให้ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายต่างๆ ดังนั้น จึงถือว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน•การวิเคราะห์ทางการตลาด พบว่าปัจจุบันราคาของอาคารพาณิชย์มือสองตรงบริเวณรอบๆตลาดสดเทศบาลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก แสดงถึงอุปสงค์ต่ออาคารพาณิชย์สำหรับทำหน้าร้านหรือขายของ อีกทั้ง ยังมีอุปสงค์ส่วนเกินของพื้นที่สำหรับขายของในตลาดสด เนื่องจากตลาดมีอัตราการเช่าที่เต็มมาตลอดกว่า 20...

Distribution feeder identification using voltage metering data

Kanarat Yossuck
Besides the benefits of electric usage and outage monitoring, a practical metering data of customer meters possibly offers electric utilities a high level of operational effectiveness. With nearly real-time measurements, a meter reading data can help indicate feeder conditions and be utilized as a useful input of feeder model represented in power system simulation analysis. Furthermore, it can be used to correct connectivity errors and improve feeder representation’s quality as well.This study concentrates on correctness...

การสังเคราะห์และพัฒนาสีย้อมฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจหาไอออนโลหะ

ขวัญชนก จันทลักขณา
ฟลูออเรสซีนและโรดามีนเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่มีความสามารถในการเรืองแสง (Fluorescence) ซึ่งในปัจจุบันทั้งฟลูออเรสซีนและโรดามีนได้เข้ามามีบทบาทในงานวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านโมเลกุลาร์ ด้านชีวภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนโลหะได้ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์อนุพันธ์เอโซฟลูออเรสซีน โดยสังเคราะห์ผ่านปฏิกิริยาคู่ควบ (diazonium coupling) ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยส่วนของฟลูออเรสซีน ที่ทำหน้าที่เป็นฟลูออโรฟอร์ และบริเวณหมู่เอโซ (-N=N-), หมู่คาร์บอนิล (C=O) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ที่วงอะโรมาติก ทำหน้าที่เป็นไอโอโนฟอร์จับกับไอออนโลหะที่ต้องการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้แสดงผลการประยุกต์เป็นฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ของอนุพันธ์เอโซฟลูออเรสซีน 5 ชนิด ดังนี้ เซ็นเซอร์ 1 สามารถใช้เป็นฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดสังกะสี (II) โดยให้สัญญาณในลักษณะปิด-เปิดสวิตซ์ (off-on fluorescence) ทั้งนี้เนื่องจากเกิด photo-induce electron transfer (PET) จากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างสังกะสี (II) กับเซ็นเซอร์ 1 บริเวณหมู่เอโซ (-N=N-), อะตอมออกซิเจนของหมู่คาร์บอกซิล (C=O) และอะตอมออกซิเจนของหมู่ไฮดรอกซิล(-OH) เซ็นเซอร์ 2 สามารถใช้เป็นฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดโครเมียม (III) โดยให้สัญญาณในลักษณะเปิด-ปิดสวิตซ์ (on-off fluorescence) ทั้งนี้เนื่องจากเกิด paramagnetic fluorescence quenching จากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างโครเมียม (III) กับเซ็นเซอร์ 2 บริเวณหมู่เอโซ (-N=N-) และอะตอมออกซิเจนของหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) และเซ็นเซอร์ 3-5 สามารถใช้เป็นฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดบิสมัท (III) โดยให้สัญญาณในลักษณะเปิด-ปิดสวิตซ์ (on-off fluorescence) ทั้งนี้เนื่องจากเกิดกลไก PET quenching...

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาของ ผู้มีศักยภาพเล่นกีฬากอล์ฟในประเทศไทย

ขนิษฐา วัฒนาดิลกกุล
การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มุ่งหมายศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาของผู้มีศักยภาพเล่นกีฬากอล์ฟในประเทศไทย โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้เล่นกอล์ฟ และกลุ่มผู้มีศักยภาพเล่นกอล์ฟ ในประเทศไทย ซึ่งตรงกับคำจำกัดความในงานวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ในงานวิจัยนี้ จะช่วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกอล์ฟให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่กลุ่มผู้ที่เล่นกอล์ฟอยู่แล้ว และกลุ่มผู้มีศักยภาพเล่นกอล์ฟใช้ในการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬา และสามารถนำผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่อาศัยในประเทศไทยหันมาสนใจเล่นกีฬากอล์ฟเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างนักกีฬากอล์ฟให้กับประเทศ และในขณะเดียวกันก็ช่วยขยายฐานตลาดธุรกิจกอล์ฟให้กว้าง และแข็งแรงขึ้นผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาของผู้มีศักยภาพเล่นกีฬากอล์ฟในประเทศไทยนั้นมี 8 ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยบวก คือ ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนตัดสินใจเล่นกอล์ฟ 5 ปัจจัย โดยเรียงตามลำดับอิทธิพลของปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้ดังนี้ ความท้าทายของกีฬา ส่วนลด อายุ เพศ และวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ส่วนปัจจัยลบ คือ ปัจจัยที่ทำให้ผู้มีศักยภาพหันไปเล่นกีฬาอื่นนั้นมี 3 ปัจจัย อันประกอบด้วย วัตถุประสงค์เพื่ออกกำลังกายให้สุขภาพดีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเล่นกีฬา และความเหมาะสมของการจัดการอุปกรณ์การเล่นกีฬา

Legal measures to prevent human rights infringement in the product supply chain: a focus on Thai fishery industry

Kiranee Tammapiban-Udom
Forced labor and Human Trafficking are globally considered as crime. Both international and national laws recognize Human rights as, for example, a duty of state to be protected and a duty of business to be respected. Currently, Thai Government has determined the issues of Human Trafficking as a top priority. As widely publicized, the human rights issues occurring in fisheries lead to death, serious injuries or violation of freedom of an individual and also inflict...

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิรณา จินตโกวิท
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ขนาดของคณะกรรมการบริษัท จำนวนของคณะกรรมการอิสระ และการควบรวมตำแหน่งระหว่างประธานคณะกรรมการบริษัทกับประธานคณะกรรมการบริหาร ส่วนการวางแผนภาษีนั้นผู้วิจัยใช้การวัดค่าด้วยอัตราภาษีที่แท้จริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2554-2556 โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 936 ตัวอย่าง ผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าขนาดของคณะกรรมการบริษัท จำนวนของคณะกรรมการอิสระ และการควบรวมตำแหน่งระหว่างประธานคณะกรรมการบริษัทกับประธานคณะกรรมการบริหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนภาษีอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับตัวแปรควบคุมพบว่าขนาดของบริษัท ระดับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัท และการขาดทุนมีความสัมพันธ์กับการวางแผนภาษีอย่างมีนัยสำคัญ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับกำลังสองของสัมประสิทธิ์ความแปรผันของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน และการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียนปลอมปน

กิตติมา คงครบ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดที่ 1 และกำลังของการทดสอบ สำหรับการทดสอบกำลังสองของสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เมื่อมีการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียนและการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียนปลอมปนของสถิติทดสอบ 4 แบบ ได้แก่ สถิติทดสอบแบบแม่นตรง (T1) สถิติทดสอบโดยการประมาณแบบอินเวอร์สเกาส์เซียน (T2) สถิติทดสอบโดยการประมาณแบบแกมมา (T3) และสถิติทดสอบโดยการประมาณแบบผสม (T4) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล โดยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ จะพิจารณาจากความความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดที่ 1 และกำลังของการทดสอบ ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้1. ในการทดสอบกำลังสองของสัมประสิทธิ์ความแปรผันเมื่อมีการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน สถิติทดสอบทุกตัวสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดที่ 1 ได้ทุกกรณีที่ศึกษา โดยที่สถิติทดสอบ T3 ให้กำลังของการทดสอบสูงที่สุดทุกกรณีที่ศึกษา แต่ในกรณีที่ขนาดตัวอย่างมีค่ามาก และค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์ความแปรผันมีค่าน้อย สถิติทดสอบ T1, T3 และ T4 จะให้กำลังของการทดสอบสูงที่สุดใกล้เคียงกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01สถิติทดสอบ T1, T3 และ T4 ให้กำลังของการทดสอบสูงที่สุดใกล้เคียงกันทุกกรณีที่ศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05สถิติทดสอบ T2 ให้กำลังของการทดสอบสูงที่สุดทุกกรณีที่ศึกษา เมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าน้อย และเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่ามาก สถิติทดสอบทุกตัวจะให้กำลังของการทดสอบสูงที่สุดใกล้เคียงกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.12. ในการทดสอบกำลังสองของสัมประสิทธิ์ความแปรผันเมื่อมีการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียนปลอมปน ที่การปลอมปนร้อยละ 10 สถิติทดสอบทุกตัวสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดที่ 1 ได้เกือบทุกกรณีที่ศึกษา และที่การปลอมปนร้อยละ 30 เมื่อร้อยละการเพิ่มขึ้นของสเกลพารามิเตอร์เมื่อมีการปลอมปนมีค่าน้อย สถิติทดสอบทุกตัวสามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดที่ 1 ได้เกือบทุกกรณีที่ศึกษา แต่เมื่อร้อยละการเพิ่มขึ้นของสเกลพารามิเตอร์เมื่อมีการปลอมปนมีค่าเพิ่มขึ้น และขนาดตัวอย่างมีค่ามาก สถิติทดสอบทุกตัวมีความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดชนิดที่ 1 ได้ลดลง โดยภาพรวมสถิติทดสอบ T3 ให้กำลังของการทดสอบสูงที่สุดเกือบทุกกรณีที่ศึกษา แต่ในกรณีที่ค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์ความแปรผันมีค่าน้อย สถิติทดสอบแบบ...

สมการพยากรณ์ผลตอบแทน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ABC Growth REIT

กิตติภูมิ ภาคธูป
การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(Real Estate Investment Trust : REITs) เกิดขึ้นทดแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ.2556 (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2557) จึงเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จักและยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่า จะซื้อหน่วยทรัสต์ในราคาเท่าใดจึงเป็นราคาที่เหมาะสม การศึกษานี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจ ได้ทำการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ ที่เริ่มเปิดกองทรัสต์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลทุติยภูมิของกำไรขาดทุนสุทธิรายไตรมาส ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ถึงปีพ.ศ. 2557 รวม 52 ไตรมาส นำมาพยากรณ์หากำไรขาดทุนสุทธิในอนาคต โดยเลือกใช้การพยากรณ์ด้วยแบบจำลอง Vector Autoregressive Model ที่สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายตัวแปร(Multivariate Time-series Data)โดยคำนึงถึงตัวแปรภายใน(Endogenous Variable)หลายตัวไปพร้อมกันในสมการเดียวได้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ คือ 1) อัตราดอกเบี้ย 2) อัตราเงินเฟ้อ 3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ นำค่าที่ได้มาหามูลค่าปัจจุบันสุทธิเปรียบเทียบกับราคาหน่วยทรัสต์ที่เจ้าของกิจการเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป จากผลการศึกษาได้เปรียบเทียบวิธีการเลือกค่าตัวแปรสำหรับการพยากรณ์เป็น 4 กรณี ปรากฎว่าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิแตกต่างกัน ทางผู้วิจัยเลือกใช้สมการพยากรณ์ที่มีเฉพาะตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถพยากรณ์ล่วงหน้ากำไรขาดทุนสุทธิได้ 92 ไตรมาสและคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 0.84 บาทต่อหน่วย เปรียบเทียบกับราคาที่เสนอขายในวันเปิดขายครั้งแรกอยู่ที่ 10.60 บาทต่อหน่วยซึ่งแตกต่างกันเท่ากับ 9.76 บาทต่อหน่วย แสดงว่าราคาหน่วยทรัสต์ที่เจ้าของกิจการเสนอขายให้แก่นักลงทุนมีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากงานวิจัยอย่างมาก จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปต้องใช้ความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

Supply chain resilience - influence of supply chain capabilities and strategies on agility and robustness

Christoph Alexander
Recent catastrophic events such as the Japanese Earthquake, Hurricane Katarina or the Ukraine Crisis revealed the weaknesses of current supply chain configurations, which are often too lean and vulnerable to withstand frequent external shocks in today’s uncertain business environment. While the need exists to develop more resilient supply chains, it is still unclear for managers and companies how resilience can be achieved and how different capabilities foster or decrease resilience in a supply chain network....

Deal characteristics affect to acquisition premium: evidence in Asia

Khanita Juratsakcharoen
Inspired by the acquisition wave in Asia and Thailand, which is entering the ASEAN Economic Community (AEC), which led to increased acquisition activity, this paper aimed to study the deal characteristics that affect acquisition premiums. The study results show that larger target market values lead to lower bidding premiums because of complexity of big businesses destroys synergy gain and it possible that valuation errors occur during good market potential, which is an important root cause...

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กุลธิดา เปรมปราคิน
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการหรือ 7Ps และเพื่อศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ว่ามีการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่มาซื้อยาในร้านขายยาแผนปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการแข่งขันทางการตลาด ทั้งผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ทำเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายจำนวน 425 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจซื้อ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ทุกปัจจัยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปไม่แตกต่างกัน

Improvement of PM-10 Forecast Using ANFIS Model with an Integrated Hotspots

Rati Wongsathan
Science & Technology Asia, 23, 3, 62-71

Effects of Radial Shockwave Therapy for Reducing Lower Back Pain Caused by Chronic Muscle Strain

Teerapong Sukhon
Science & Technology Asia, 23, 3, 52-61

Ion-Interaction Chromatography with Ion-Trap Mass Spectrometry Detection for the Analysis of Perchlorate in Drinking and Natural Waters

Warawut Tiyapongpattana
Science & Technology Asia, 23, 3, 35-43

A Direct Casting Method for the Fabrication of a Custom ScotchcastTM UCBL Foot Orthosis: A Case Study

Sasithon Sukthomya
Science & Technology Asia, 23, 3, 28-34

Prevalence and Genotype of Giardia duodenalis of Asymptomatic Individual in a Child Care Center, Bangkok, Thailand

Duangnate Pipatsatitpong
Science & Technology Asia, 23, 3, 22-27

Adsorption of Direct Red 83 Using Cetyltrimethylammonium Bromide Modified Water Hyacinth

Chompoonut Chaiyaraksa
Science & Technology Asia, 23, 3, 10-21

Removal of Free Fatty Acid from Used Palm Oil by Coffee Husk Ash

Vanida Chairgulprasert
Science & Technology Asia, 23, 3, 1-9

Resource Types

 • Dataset
  117,823
 • Text
  15,295

Publication Year

 • 2559
  4,614
 • 2558
  5,596
 • 2557
  3,782
 • 2556
  3,357
 • 2555
  3,575
 • 2554
  4,760
 • 2553
  6,485
 • 2552
  9,237
 • 2551
  9,862
 • 2550
  9,297
 • 2549
  9,834
 • 2548
  7,555
 • 2547
  7,133
 • 2546
  5,934
 • 2545
  4,493

Registration Year

 • 2018
  17,604
 • 2017
  31,622
 • 2016
  32,378
 • 2015
  35,409
 • 2014
  16,105

Data Centers

 • NRCT Data Center
  133,118