141,288 Works

วิธีการป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารทะเลแปรรูป

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, กลาโสม ละเต๊ะ & นิตยา สุวรรณมณี

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในประเทศไทย

กฤษยา มะแอ & กฤษณา ฝังใจ

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

สราวุธ วงศ์ถาวรกิจ & บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

การพยากรณ์ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่มาจากความแปรปรวน

อิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย & ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยบนพื้นฐานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และไทยแลนด์ 4.0 โมเดล

อภิชา อินสุวรรณ, ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์, ฐิติพร ฐิติจำเริญพร & ปนัดดา เดชวงศ์ญา

การป้องกันสิทธิตามกฎหมายอาญา

พวงผกา มุ่งดี

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560

ศิริลักษณ์ ชินช่งจู

Registration Year

 • 2014
  16,104
 • 2015
  35,409
 • 2016
  32,259
 • 2017
  31,624
 • 2018
  24,391
 • 2019
  1,501

Resource Types

 • Dataset
  124,254
 • Text
  16,847

Data Centers

 • NRCT Data Center
  141,288