7 Works

U15014 Socio-economic determinants and life course effects of mortality

Sören Edvinsson & Roger Lund
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden 1800 till ca 1960. De individer som ingår i uttaget har någon gång under denna period bott i Skellefte- eller Umeåområdet. Med detta datauttag finns möjligheten att studera utvecklingen av skillnader som rör social hälsa och dödlighet ur ett livsförloppsperspektiv samt ur ett longitudinellt perspektiv. Informationen i detta uttag hämtas från databasen POPLINK. POPLINK är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från...

U15002 Flergenerationsdatabas: uppdatering

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Erik Lindahl, Nina Brynefall, Lars-Göran Carlsson & Annika Westberg
Detta datauttag omfattar demografisk information från registrerade församlingar i Skellefteå- och Umeåområdet för tidsperioden ca 1720 till ca 1960. Genom att koppla samman historiskt data från CEDAR med data från samtida register är syftet att belysa demografiska mönster och processer över generationer samt få en uppfattning av antalet släktingar personer i Sverige har samt hur detta utvecklats över tid. För detta syfte hämtas data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen...

U17003 Humankapital: sett ur ett historiskt perspektiv

Maria Wisselgren, Outi Hyvönen & Erik Törnlund
Detta datauttag syftar till att analysera de betyg som prästerna gav församlingsmedlemmarna vid de årliga husförhören. Dessa betyg omfattar bland annat församlingsbornas förmåga att läsa, förstå och förklara de religiösa texter som låg till grund för förhöret. I den ekonomiska litteraturen talar man ofta om "humankapital" som ett sammanfattande mått för utbildning och intelektuella förmågor. I denna studie utgör betygen från husförhörslängderna en form av mått på humankapital, som ska studeras ur ett intergenerationellt perspektiv....

U16018 Lärare och lärarinnors liv på 1800-talet

Mattias Sandström & Nina Brynefall
Detta datauttag innehåller bland annat demografisk, geografisk samt yrkesmässig information som rör den tidiga lärarkåren i Skellefteåområdet. Ett syfte med uttaget är att undersöka hur lärarrekryteringen i den tidiga folkskolan löstes på lokal nivå. Data hämtas från databasen POPUM, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPUM är en befolkningsdatabas som innehåller individdata från ca 1700-talet fram till ca 1900 från kyrkoregister som husförhörslängder, flyttningslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och...

U14017 Livsförloppsperspektiv på funktionshinder och människors delaktighet i samhället, Sverige

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Nina Brynefall & Maria Wisselgren
Professor Lotta Vikström med forskargrupp har erhållit medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) för det tvärvetenskapliga projektet ”Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)”. Som en del i detta projekt ska hälsa och dödlighet bland funktionsnedsatta individer analyseras, vilket bland annat ska ske med hjälp av data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPLINK är en användardatabas som innehåller individdata...

U14005 Determinants of fertility in Northern Sweden 1900 -1970

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson & Mathias Michalski
2014 arbetade utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, med ett datauttag till forskaren Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Syftet med datauttaget är att möjliggöra analyser av effekter av socioekonomiska skillnader på fertiliteten hos svenska kvinnor och män under perioden 1900-1970 i Sverige. Genom att analysera individdata ges möjlighet att koppla fertilitet till såväl faderns som till moderns socialekonomiska situation. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas...

U16003 Voluntary association and fertility practices in the Skellefteå region 1880-1950

Outi Hyvönen, Roger Lund, Maria Larsson & Maria Wisselgren
Under våtterminen 2017 har utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, arbetat med en beställning från Johan Junkka. Uppdraget har syftat till att länka information från medlemsregister från arbetarrörelseföreningar och nykterhetsföreningar i Skellefteå till ett tidigare datauttag från samma region. Genom att länka information från medlemsregister från arbetar- och nykterhetsrörelsen med information som finns i den digitaliserade kyrkoboksdatabasen POPLINK är det möjligt att studera relationen mellan sociala nätverk och fertilitet ur ett longitudinellt...

Resource Types

 • Dataset
  7

Publication Year

 • 2018
  3
 • 2017
  2
 • 2015
  1
 • 2014
  1

Registration Year

 • 2018
  4
 • 2017
  3

Data Centers

 • Demographic Data Base
  7