3,274 Works

Changes in the Swedish society 1976 - Face-to-face interview

Ulf Himmelstrand
The study tries to find out what interaction there is between employees working situation and working conditions and their perception of and attitudes towards different types of changes in society. The study is made in two steps, first all 1294 respondents answered the questionnaire and then 164 of them were interviewed in the second step.

Changes in the Swedish society 1976 - Postal survey

Ulf Himmelstrand
The study tries to find out what interaction there is between employees working situation and working conditions and their perception of and attitudes towards different types of changes in society. The study is made in two steps, first all 1294 respondents answered the questionnaire and then 164 of them were interviewed in the second step.

Advertising and changes in society 1950-1975

Gunnar Andrén & Kjell Nowak
This study is part of a research program about cultural indicators in Sweden, 'Kulturindikatorer: Svensk symbolmiljö 1945-1975'. Primarily the study is about the imagination of advertisements, but the study also deals with the interplay between the content of the advertisement and other parts of the world of ideas in society, and between the content of advertisement and the material development. The content analyse is divided into three parts; the description of people in advertisements (sex,...

Media-equipment in households 1977

Radio Sweden
This survey forms part of the project ´Massmedieutveckling under 80-talet´. For each kind of equipment the respondent was asked about number of devices, year of purchase and money spent on buying the equipment. Other questions dealt with possession of records and cassettes, type of music on records and cassettes, purchases during 1976 and amount of different kinds of music played each week. Furthermore the respondent was asked about subscription to different newspapers, purchases of single...

Survey of periodicals 1976

Claes-Olof Olsson
The aim of this study was to classify periodicals into different groups. The data file includes information on the name of the periodical, organization behind, year established, number of publications per year, circulation figures, subscription fees, Printed Matter Rate, edition distributed by post, and weight.

Herstaberg 9:1. Possible monument IV - VI.

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen...

National SOM 2010

SOM Institute University Of Gothenburg
Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey - the National SOM - in order to identify the Swedish public's habits and attitudes on the topics of society, politics and media. National SOM 2010 is accordingly the twentyfifth survey in this series.

Malmölandet, Norrköping

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De...

Medieval churches in Scania: Part A

Barbro Sundnér
The question of how building materials and construction techniques changed over time in the medieval stone church building was tested on a small number of churches in Scania (Swedish: Skåne) on two separate occasions in the 1980s (Sundnér 1986, 1989). The results showed chronological changes both as to what rock types was chosen, how they were cut and how the masonry was done. When looking at raw materials that could be used for construction it...

Medieval churches in Scania: Floorplans

Barbro Sundnér
The question of how building materials and construction techniques changed over time in the medieval stone church building was tested on a small number of churches in Scania (Swedish: Skåne) on two separate occasions in the 1980s (Sundnér 1986, 1989). The results showed chronological changes both as to what rock types was chosen, how they were cut and how the masonry was done. When looking at raw materials that could be used for construction it...

Medieval churches in Scania: Part B

Barbro Sundnér
The question of how building materials and construction techniques changed over time in the medieval stone church building was tested on a small number of churches in Scania (Swedish: Skåne) on two separate occasions in the 1980s (Sundnér 1986, 1989). The results showed chronological changes both as to what rock types was chosen, how they were cut and how the masonry was done. When looking at raw materials that could be used for construction it...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Herstaberg 9:1. Possible monument IV - VI.

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, i juni 2009. Anledningen var att kommunen planerar för exploatering i form av vägbygge inom fastigheten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen varför vi inte föreslår några ytterligare arkeologiska åtgärder. Det bör dock poängteras att det inom Objekt IV finns en registrerad fornlämning i form av en stensättning/grav (RAÄ 8). Den omfattades ej av utredningen...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Malmölandet, Norrköping

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 med anledning av detaljplanläggning av ett markområde på Malmölandet i Norrköpings kommun. Malmölandet är rikt på fornlämningar och en tidigare utförd utredning etapp 1 har utpekat områden med förhöjd risk att påträffa fornlämningar. Utredningsområdet består av två områden som sammantaget är cirka 15 hektar stort. Utredningen visar att det finns fyra lämningar i utredningsområdet varav en är nypåträffad och tre är kända sedan tidigare. De...

Himmelstalund

Archaeology Department Östergötland County Museum
Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vidareutveckling av området och för bostadsbyggnation i vattennära lägen. Det aktuella området för utredning omfattar en sammanlagd yta av 90 hektar i Borgs och Östra Eneby socknar, Norrköpings kommun. Området är huvudsakligen beläget sydväst om Motala ström, mellan gamla och nya E4:an. Undantaget utgörs av en mindre yta norr...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Himmelstalund

Archaeology Department Östergötland County Museum
Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vidareutveckling av området och för bostadsbyggnation i vattennära lägen. Det aktuella området för utredning omfattar en sammanlagd yta av 90 hektar i Borgs och Östra Eneby socknar, Norrköpings kommun. Området är huvudsakligen beläget sydväst om Motala ström, mellan gamla och nya E4:an. Undantaget utgörs av en mindre yta norr...

Malmölandet

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Malmölandet

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka utgör kompletteringar till ett tidigare utrett område. Den totala omfattningen av de aktuella planområdena utgörs av ca 70 ha. Den arkeologiska utredningen visar att fem lokaler, som ingår i eller direkt angränsar till tre av de aktuella utredningsytorna (område A, B och E), bör omfattas av...

District heating by Tullbron bridge

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för nedläggning av ny huvudledning för fjärrvärme utförde Östergötlands länsmuseum under juli-augusti 2001 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Tullbron i Linköpings stad. Den sammanlagda ledningssträckan uppgick till ca 300 löpmeter. I höjd med Tullbron påträffades rester efter sentida garveriverksamhet och spår av glasbuteljtillverkning eller rusdryckstillverkning. Ett äldre fundament, i form av syllstenar, iakttogs vid sidan om schaktet intill den äldre brobanken men denna lämning berördes inte av...

Hagnesta Quarry

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: District heating by Tullbron bridge

Archaeology Department Östergötland County Museum
I samband med schaktningar för nedläggning av ny huvudledning för fjärrvärme utförde Östergötlands länsmuseum under juli-augusti 2001 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Tullbron i Linköpings stad. Den sammanlagda ledningssträckan uppgick till ca 300 löpmeter. I höjd med Tullbron påträffades rester efter sentida garveriverksamhet och spår av glasbuteljtillverkning eller rusdryckstillverkning. Ett äldre fundament, i form av syllstenar, iakttogs vid sidan om schaktet intill den äldre brobanken men denna lämning berördes inte av...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Hagnesta Quarry

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en...

Prospecting by Herrebro

Martin Rundkvist & Tim Olsson
I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats påträffats på platsen. Vid metalldetektorprospekteringen påträffades två fragment av hästskor samt ett slägghuvud med bevarat trä från skaftet. Hästskorna var av typen triangelsko vilken dateras till 1200-1250 e. Kr. Alla tre föremål påträffades på östsidan av hällristningsklippan Borg 51:1, utanför den yta som torvades...

Settlement remains west of Vattenverksvägen street

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inför planerad parkeringsplats m m inom Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Vid utredningen påträffades två mindre områden med boplatslämningar bestående av tre härdar, en stenpackning/kokgrop, en grop samt ett fynd i form av kvartskärna. Om utredningsområdet blir aktuellt för vidare exploatering föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att en arkeologisk förundersökning bör utföras...

Bronze Age and Migration Period hearths

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 295 och 296, Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Anledningen var att Norrköpings kommun planerar att bygga en parkeringsplats i anslutning till en nyligen uppförd idrottsanläggning. Vid förundersökningen undersöktes förhistoriska boplatslämningar som be­stod av härdar och gropar. Kolprover från två härdar daterades till yngre bronsålder respektive yngre järnålder (folkvandringstid/vendeltid). Samtliga påträffade anläggningar undersöktes och dokumenterades i samband med förundersökningen. UV Öst föreslår därför inga ytterligare...

Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains west of Vattenverksvägen street

UV Öst Swedish National Heritage Board
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inför planerad parkeringsplats m m inom Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Östergötlands län och kostnadsansvarig var Norrköpings kommun. Vid utredningen påträffades två mindre områden med boplatslämningar bestående av tre härdar, en stenpackning/kokgrop, en grop samt ett fynd i form av kvartskärna. Om utredningsområdet blir aktuellt för vidare exploatering föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att en arkeologisk förundersökning bör utföras...

Resource Types

 • Dataset
  1,939
 • Collection
  1,128
 • Text
  107
 • Other
  5
 • Audiovisual
  4
 • Image
  2
 • Interactive resource
  1
 • Model
  1

Publication Year

 • 2018
  62
 • 2017
  176
 • 2016
  171
 • 2015
  76
 • 2014
  295
 • 2013
  134
 • 2012
  1,020
 • 1998
  56
 • 1997
  64
 • 1996
  97
 • 1994
  78
 • 1993
  134
 • 1992
  68
 • 1983
  105
 • 1982
  73

Registration Year

 • 2018
  68
 • 2017
  220
 • 2016
  226
 • 2015
  232
 • 2014
  889
 • 2013
  1,638
 • 2012
  1

Data Centers

 • Swedish National Data Service
  2,979
 • Stockholm University
  182
 • Centre of Registers Västra Götaland
  37
 • Environment Climate Data Sweden
  20
 • European Spallation Source
  17
 • Quality of Government Institute
  9
 • DataGuru-LU, Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University
  8
 • Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences
  7
 • Demographic Data Base
  5
 • CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  4
 • ICOS Carbon Portal
  4
 • Swedish Meteorological and Hydrological Institute open data
  1
 • Swedish National Seismic Network
  1