1,326 Works

Moc apotropaionu. Nie tylko o starożytnych reminiscencjach w średniowiecznym uzbrojeniu z terenu ziem polskich

Arkadiusz Michalak
Powierzchnie tarcz dekorowano już od czasów antycznych. Motywem często powtarzanym w ich zdobnictwie były wizerunki złych oczu, potworów, mitycznych zwierząt (signa horribilia). Wyobrażenie z tarczy zwiększało apotropeicznie, ochronne właściwości tarczy. Popularnym motywem twarzy pojawiającym się także na tarczach w tym czasie był również emblemat lwiej fizys, czy postaci ze stylizowanymi zwierzęcymi uszami, przywołujące skojarzenie z postacią mitologicznego satyra oraz personifikacji ciał niebieskich: Słońca i Księżyca. Na ołtarzach powstałych w pracowniach czeskich na tarczach odnajdujemy również...

Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji

Krystian Saja
Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu koncepcji odczytania słów „czterdzieści i cztery” z dramatu Dziady, części III Adama Mickiewicza oraz zaprezentowanie nowej autorskiej interpretacji. Interpretacja ta będzie się odwoływać do historii rodu Napoleona Bonaparte. Prześledzimy powiązania Widzenie ks. Piotra z Napoleonem I, Napoleonem II oraz Ludwikiem Napoleonem Bonaparte. Analizie zostanie również poddana niezachwiana wiara Mickiewicza w siłę tego francuskiego rodu.

Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018, ss. 302

Jacek Goclon
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 14 (2020): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

STRATEGIE RADZENIA SOBIE PRZEZ DZIECI W WARUNKACH ZMIANY SPOWODOWANYCH CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

Możliwości analityczne koncepcji społecznego tworzenia rzeczywistości w odniesieniu do homoseksualizmu w Polsce. Refleksje dla poradnictwa

Marta Bartusiak
The text attempts to indicate the analytical possibilities offered by the concept of the social construction of reality in relation to the phenomenon of homosexuality in the context of Poland. It also points to an important area from the perspective of the counselling discourse, which is the work with homosexual people and people whose relatives have a homosexual sexual orientation. The article consists of three parts. The first one presents the attitude of Polish law...

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Kariery naukowe kobiet w perspektywie systemowej

Joanna Wyleżałek
W artykule zaprezentowano odmienną dynamikę karier naukowych kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę, że liczba awansów naukowych i zawodowych kobiet maleje wraz ze wzrostem statusu naukowego i usytuowaniem na wysokich szczeblach hierarchii uniwersyteckiej. Uznając, że w systemie szkolnictwa wyższego wykształcenie i awanse naukowe mają znaczenie szczególne, ponieważ są niezbędnym warunkiem awansów zawodowych i sprawowania wielu prestiżowych funkcji związanych z władzą organizacyjną oraz szybkim wzrostem wynagrodzeń, autorka artykułu założyła istnienie strategicznych działań warunkujących te ograniczenia. W artykule...

Przywracając pamięć miejscom (UMK). O procesie uczenia się studentów przez działania popularyzatorskie

Kinga Majchrzak-Ptak
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wyników idiograficznych poszukiwań, przeprowadzonych w toku realizacji czterech cykli interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-badawczego „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”. W warstwie teoretycznej projekt ten opierał się między innymi na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory, w warstwie metodologicznej osadzony został w ramach badań w działaniu, wspartych analizą i interpretacją danych empirycznych zgromadzonych dzięki przeszukiwaniu źródeł wtórnych, wywiadów na podstawie zdjęć, czy też podporządkowanej gęstemu opisowi (samo)obserwacji, w warstwie dydaktycznej zbudowany zaś został wokół...

Restoring the memories of places at the Nicolaus Copernicus University (NCU). On the process of students’ learning through popularization activities

Kinga Majchrzak-Ptak
This paper presents considerations regarding the results of idiographic research carried out within the course of four cycles of an interdisciplinary project: „Students towards the places of (non)memory at Nicolaus Copernicus University”. On a theoretical level, the project was based, among other things, on the concept of memorial sites of Pierre Nora. In terms of methodology the project was based on action research supported by the analysis and interpretation of empirical data collected through the...

Cosmopolitan soft skills: self- and social awareness fostering human flourishing

Blanka Rósa
While globalisation is a multidimensional phenomenon, present educational foci tend to lie not on preparing students for a complex, globalised 21st century, but on preparing students for a 21st-century economic globalisation. In order to advocate a change of consciousness, this present study examined the concept of human flourishing and the skills – referred to as cosmopolitan soft skills – fostering the phenomenon. The theoretical analysis undertaken by the study identified flourishing to be a three-dimensional...

ZMIANY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ A SYTUACJA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Beata Skotnicka

KULTURA PRACY. POMIĘDZY NIEZALEŻNOŚCIĄ I POWINNOŚCIĄ

Zdzisław Wołk

Fractional order tube model reference adaptive control for a class of fractional order linear systems

Hanane Balaska, Samir Ladaci, Abdelbaki Djouambi, Horst Schulte & Bachir Bourouba

Discrete-time sliding mode control of linear systems with input saturation

Boban Veselić, Čedomir Milosavljević, Branislava Peruničić-Draženović, Senad Huseinbegović & Milutin Petronijević

SUMIENIE NAUKOWE I KRYZYS NIEZALEŻNOŚCI UCZONYCH

Joanna Dudek

IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF LIFELONG LEARNING IN NGOS ON THE POLISH-CZECH-GERMAN BORDERLAND

Paulina HOJNY & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

(Not) Crossing Borders: Reader on the Borderland of Meanings

Sergej Legeza
The article discusses the transformation of the Other’s concept in Post-Soviet popular culture, as well as the transformation of perception of “Self” and “Other” due to the emergence of real (state) and cultural borders and demarcations, which appear during the reader-text interaction. The paper explores such novels as M. Galina’s “Autochthony” and “The Little Glusha”, and V. Arenev’s “Gunpowder of the Dragon Bones”, to identify the types of the reader’s comprehension. The readers, in their...

REWITALIZACJA MIAST JAKO PROGRAM PUBLICZNY NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC W LATACH 1971-2000

Andreas Billert
Revitalization of cities is a complex concept. In material (traditional) terms, it covers activities supporting the rehabilitation of ‘outdated’ spatial, functional, and building structures of city districts. Since the end of the 20th century, it has included also activities aimed at eliminating undesired socio-economic phenomena, such as social disintegration and marginalization, poverty, unemployment, and crime in city districts considered to be problematic or degraded. Both degradation and revitalization of city districts are often involved in,...

Application of the Drazin inverse to the analysis of pointwise completeness and pointwise degeneracy of descriptor fractional linear continuous-time systems

Tadeusz Kaczorek & Andrzej Ruszewski

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA OSÓB STARSZYCH POMIĘDZY AUTOTELICZNOŚCIĄ A INSTRUMENTALNOŚCIĄ

Sylwia Słowińska
W tekście podjęta została kwestia autotelicznego i instrumentalnego znaczenia aktywności kulturalnej osób starszych. Odnosząc się do literatury, autorka wskazuje, że autoteliczność jest cechą definicyjną praktyk z obszaru kultury symbolicznej i odróżnia ją od kultury bytu oraz socjetalnej. W rzeczywistości jednak granice te nie są nieprzekraczalne. W artykule zaprezentowane zostały wyniki wtórnej analizy materiału z badań empirycznych aktywności kulturalnej osób starszych (wywiadów indywidualnych pogłębionych), ukierunkowanej pytaniami o podejścia (znaczenie) seniorów do aktywności kulturalnej; o to, czy...

UZ@LEŻNIENIA W DYSKURSIE BEHAWIORALNYM

Lidia Wawryk
W artykule Autorka zaprezentowała podstawowe treści dotyczące uzależnień behawioralnych, przybliżyła także charakterystykę uzależnienia od Internetu i gier komputerowych ich istoty, przejawów, kryteriów diagnostycznych i ogólnych podstaw terapii uzależnień od elektronicznych środków przekazu. Teoretyczne zasoby artykułu zostały zilustrowane analizą indywidualnego przypadku młodego mężczyzny ukazującego rozwój jego uzależnienia od Internetu i gier komputerowych – przejawiającego jego pełnoobjawowe symptomy. Dokonana analiza przypadku pozwoliła określić przyczyny, mechanizmy i konsekwencje wynikające z jego uzależnienia.

Registration Year

 • 2022
  100
 • 2021
  293
 • 2020
  228
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  1,240
 • Journal Article
  55
 • Book Chapter
  20
 • Journal
  7
 • Book
  2
 • Data Paper
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  102
 • Warsaw University of Life Sciences
  17
 • University of Łódź
  12
 • University of Warsaw
  10
 • University of Wrocław
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  6
 • University of Silesia
  4
 • University of Białystok
  4
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  4