COACHING AND MENTORING – EDUCATIONAL APPROACH

Dorota Podgórska-Jachnik, Nuriya Adelbayeva & Shynar Gabdrakhmanova

Registration Year

 • 2020
  1

Resource Types

 • Text
  1

Affiliations

 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • University of Łódź
  1