100 Works

ETYCZNY ASPEKT STYLU WYPOWIEDZI W „TYGODNIKU POWSZECHNYM” (NA PRZYKŁADZIE DYSKURSU MIGRACYJNEGO)

Monika Kaczor

WISŁAWA SZYMBORSKA W ROLI REDAKTORA \"POCZTY LITERACKIEJ\". OBRAZ NADAWCY

Anna Wojciechowska

„ŻEBY MAMA SOBIE POSZŁA I JUŻ NIGDY NIE WRÓCIŁA”. JĘZYKOWY WIZERUNEK RODZINY I RODZICIELSTWA W PRASIE (NA MATERIALE „WYSOKICH OBCASÓW”)

Magdalena Idzikowska

Śladami zapisów kaznodziei wojskowego z 1623 roku, czyli jak Dembołęcki pisał swoje \"Przewagi\"

Radosław Sztyber

MIŁOSNY SAVOIR-VIVRE W ŚWIETLE LISTOWNIKÓW DLA ZAKOCHANYCH, POWSTAJĄCYCH U SCHYŁKU XIX ORAZ W POCZĄTKOWYCH DEKADACH XX WIEKU

Leszek Jazownik

STRATEGIE KOMUNIKACYJNE W SŁUŻBIE APOTEOZY PRZESZŁOŚCI W PROZIE HISTORYCZNEJ ZOFII BUKOWIECKIEJ Z OKRESU ZABORÓW

Magdalena Hawrysz

CZAS, PAMIĘĆ, ŚMIERĆ – VLADIMIRA NABOKOVA TRIADA ESTETYCZNO-FILOZOFICZNA

Andrey Kotin

„This is the end, my only friend”. Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie „Fin de siècle”

Małgorzata Karczewska

ODWOŁANIA DO UTWORÓW ADAMA MICKIEWICZA W WYPOWIEDZIACH JANA PAWŁA II WYGŁOSZONYCH W LATACH 1978-2005. W KRĘGU ZAGADNIEŃ MIĘDZYTEKSTOWYCH

Anastazja Seul

MICKIEWICZ POETA W WIERSZACH JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

Jesica Woźniak

„NIE MA TERMINU, KTÓRY BY NIE NADSZEDŁ, ANI DŁUGU, KTÓREGO NIE TRZEBA BY SPŁACIĆ”. JESZCZE O \"DON JUANIE\" W \"DZIADACH\"

Aneta Narolska

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Sztyber

„FANTASTYKA” (BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI)

Wioletta Radzijewska

Ogłoszenie prasowe źródłem wiedzy o kondycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej „Gazety Warszawskiej” R. 1789

Katarzyna Grabias-Banaszewska

Slavpoplit Letters. International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature , Nr 1 (2019)

Autorzy: Olena Romanenko, Adam Mazurkiewicz, Jakub Z. Lichański, Vasily Koželjank, Dejan Ajdačić, Kornelija Kuvac-Levacic, Tatiana Hajder, Olena Pavlova, Sergej Legeza, Iryna Zhyvohliadova, Timofey Kohan, Bijlana Rajčinova-Nikolova, Oxana Kovalyova

DIAGNOZA PARTYCYPACYJNA A REWITALIZACJA PRZYPADEK GORZOWSKIEGO KWADRATU

Joanna Frątczak-Mueller & Anita Łukowiak
Rewitalizacja jest przedsięwzięciem społecznym i ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Celem artykułu jest prezentacja diagnozy partycypacyjnej jako wartej zastosowania metody do prowadzenia procesów rewitalizacji. Podstawą prowadzonych rozważań jest analiza procesu rewitalizacji Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim, potocznie zwanego Kwadratem, prowadzona w latach 2017- 2018 z wykorzystaniem technik diagnozy partycypacyjnej. Na jego przykładzie autorki prezentują jej cele i zadania oraz możliwe efekty. W artykule wskazano również na ważne relacje między sektorem...

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET DOJRZAŁYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI LIFE LONG LEARNING

beata trzop & Magdalena Witkiewicz
Celem artykułu jest ukazanie problematyki aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w odniesieniu do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych, a w efekcie do funkcjonujących rozwiązań w ramach polityki społecznej i programów aktywizacji zawodowej kobiet dojrzałych. Osią teoretyczną artykułu jest także koncepcja life long learning, która w społeczeństwach starzejących się, w obliczu następujących szybkich przemian technologicznych, gospodarczych i kulturowych ma za zadanie wspomagać rozwój indywidualny jednostek, ale także całych społeczeństw poprzez różnorodne formy, w systemie formalnym i nieformalnym....

ALICANTO CZY SIMURG? O ZMIANIE ORIENTACJI NA INNOWACJE I PRZYWÓDZTWO W SZKOLNEJ CODZIENNOŚCI

Inetta Nowosad
The incorporation of Simurgh and Alicanto metaphors in the title is meant to draw attention to two opposite types of leadership and to refine the understanding of the approach to innovation that has been practiced at school. In pursuing such a specific objective, the author analyzed selected theoretical approaches and studies on effective models of leadership, i.e., models that ensure a sustainable development of the school community. The adoption of the organizational learning theory exposes...

WSTĘP

Jarosław Bąbka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec & Krzysztof Zajdel

POLISH AND UKRAINIAN ATTITUDES TOWARDS CLIMATE CHANGE. A COMPARATIVE ANALYSIS

Beata Trzop, Dorota Szaban & Vita Hrytsanyuk

EWOLUCJA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W POLSCE. PRZEGLĄD PROBLEMATYKI

Jerzy Leszkowicz-Baczyński
Działania rewitalizacyjne stały się ważnym składnikiem współczesnej polityki miejskiej. Autor przyjmuje, że ich początek wyznaczyły przemiany transformacyjne z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, skutkujące zwiększeniem uprawnień władz samorządów miejskich. Same początki rewitalizacji odległe były jednak od poprawnego pojmowania istoty tego procesu, a realizowane zadania opierały się głównie na zadaniach o charakterze techniczno-remontowym. Ewolucja pojmowania rewitalizacji, zmierzająca do postrzegania jej jako procesu wieloetapowego, wieloletniego i służącego przede wszystkim podnoszeniu jakości życia, umożliwiła autorowi wydzielenie...

LITERATURA POPULARNA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ. LEKSYKA MEDYCZNA W SERII „MEDICAL ROMANCE”

Joanna Gorzelana

„KMIOTEK NIEBIESKI” W WIELKOPOLSCE, CZYLI BRACTWO ŚW. IZYDORA W NOWYM KRAMSKU W XVII-XIX WIEKU

Krzysztof Benyskiewicz

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W TRADYCJI EUROPEJSKIEJ. UJĘCIE RETROSPEKTYWNE

Bartkowiak Edyta
The essence of creative education and schools consists in creating opportunities and situations in the child’s environment that foster the release of the child’s potential and in enabling the child to develop spontaneously through activity and independent effort. The basis of creative education is the recognition and inclusion of the child’s innate abilities and interests, whereas the basis of the work in creative schools is the rule of experiencing and cooperating. The canons of creative...

NA TROPACH ANTROPOLOGICZNEGO ASPEKTU REWITALIZACJI

Magdalena Pokrzyńska
W artykule podjęta jest problematyka temporalnego aspektu kultury. Autorka prezentuje kulturę w kontekście kształtowania tradycji, procesów reinterpretacji i powrotów do zarzuconego dziedzictwa. Akcentuje jedno ze słabo widocznych dziś w publicznym dyskursie znaczeń terminu rewitalizacja, jakim jest przywracanie aktualności elementom dawnej kultury. Ujmuje rewitalizację jako przywracanie do życia zapoznanej kultury (idei, wartości, wzoru myślenia lub działania, normy społecznej, obiektu kultury materialnej etc.). Przywołuje znaną na gruncie antropologii definicję rewitalizacji i wskazuje na znaczenie ruchu społecznego w...

Registration Year

 • 2022
  10
 • 2021
  60
 • 2020
  23
 • 2019
  7

Resource Types

 • Text
  95
 • Journal Article
  3
 • Journal
  2

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  100
 • Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
  2
 • Warsaw University of Life Sciences
  2
 • Eurostat
  1
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
  1
 • Lviv State University of Life Safety
  1
 • Catholic University in Ruzomberok
  1