1,312 Works

NOWE MEDIA W PROCESIE NAUCZANIA-UCZENIA SIĘ STUDENTÓW

Jacek Jędryczkowski
Po dwóch latach od wprowadzenia przedmiotu akademickiego elektroniczne formy wspomagania badań naukowych podjęto próbę oceny wykorzystywanego na zajęciach zaplecza dydaktycznego. Materiały dla studentów zamieszczono na stronie internetowej (https://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz/EFWBN.html). Jest to platforma e-learningowa oferująca 27 filmów, narzędzia do pracy na odległość oraz dostęp do elektronicznych testów i ankiet. Wszystkie filmy zamieszczono w serwisie YouTube. W ten sposób uzyskano dostęp do systemu YouTube Analytics. Oferuje on wiele raportów i zestawień dotyczących sposobów korzystania z materiałów wideo. To...

ROZMOWY O SPEŁNIANIU PASJI. FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA KONCEPCJI PASJI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI I ICH MOŻLIWE IMPLIKACJE DLA STAWANIA SIĘ REFLEKSYJNYM NAUCZYCIELEM

Iwona Kopaczyńska
Celem niniejszego tekstu jest prezentacja badań dotyczących koncepcji pasji przyszłych nauczycieli i różnych potencjałów wyłonionych koncepcji dla rozwoju nauczycielskiej refleksyjności. W tym celu wykorzystana została procedura fenomenograficzna, która umożliwiła zrekonstruowanie funkcjonujących w świadomości przyszłych nauczycieli koncepcji pasji i jej znaczenia dla człowieka. W badaniu ujawnionych zostało siedem konceptualizacji pasji. Zgodnie z procedurą fenomenograficzną są one następnie interpretowane, a jako rama teoretyczna wykorzystana została perspektywa zradykalizowanej nowoczesności Anthony Giddensa z jej istotnymi cechami, jak: racjonalizacja, szanse...

SYTUACJE GRANICZNE W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Mirosław Kowalski
Śmierć, cierpienie-choroba to sytuacje graniczne i jednocześnie kategorie edukacji całożyciowej – swoisty problem/zagadnienie andragogiki. Proponowany Czytelnikowi tekst dedykowany jest zmarłym aktorom Annie Przybylskiej i Krzysztofowi Kolbergerowi i stanowi filozoficzną podstawę bardziej szczegółowej refleksji, która może się odbyć na gruncie wzmiankowanej subdyscypliny pedagogicznej. Z jednej strony sprowadzenie niejednokrotnie abstrakcyjnych problemów filozoficznych do jak najbardziej realnych spraw istnienia empirycznego i egzystencji człowieka jest możliwe, przekona Czytelnika porównanie odnośnych fragmentów tekstu z wyimkami z myśli między innymi H.-G....

GOVERNANCE OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND LEARNING WITHIN A NEW CAREER POSITION

Ingela Bergmo-Prvulovic & Kristina Hansson
In 2013, the Swedish government introduced a career reform for teachers (SFS 2013, p. 70) that established two new career-track positions, namely, lead teachers and senior subject teachers. This study analyses the process of integrating this career reform into the Swedish school system in its early stage and focuses on lead teachers’ professional development and learning when trying to interpret and translate this new career position in their daily working life. The study explored teacher´s...

WSPIERANIE SPOŁECZNEJ INKLUZJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Jarosław Bąbka
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia tworzenia w środowisku kontekstu sprzyjającego uczeniu się oraz podejmowaniu pracy zawodowej przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, co przyczynia się do ich społecznej inkluzji. Praca umożliwia osobom z niepełnosprawnością intelektualną uwalniać się od stereotypu jednostek nieprzydatnych, wymagających pomocy, doświadczać satysfakcji emocjonalnej i finansowej z aktywności zawodowej, a także utrwalać status dorosłego człowieka. Podjęty w opracowaniu problem przeanalizowano w kontekście założeń paradygmatu normalizacyjnego i emancypacyjnego, koncepcji zadań rozwojowych według Roberta J....

SLEEP HABITS AND BIOGRAPHICAL LEARNING. A REVIEW OF PREVIOUS RESEARCH ON THEIR CONNECTIONS

Agnieszka Bron
Opierając się na badaniach w neurobiologii i teoriach biograficznego uczenia się artykuł rozpatruje możliwy związek między uczeniem się dorosłych a nawykami dotyczącymi snu. Powszechnie przyjmuje się, że uczenie się ma miejsce w ciągu dnia. Jak dobry sen lub brak snu przyczynia się do naszego uczenia się? Czy uczymy się podczas snu? Niniejszy artykuł ma na celu krytyczne przeanalizowanie wcześniejszych badań nad dwoma mitami dotyczącymi dorosłych: że dorośli nie mogą się uczyć, gdy się starzeją, a...

ZNACZENIE I ROLA ŚWIADKÓW W LEGALIZACJI WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH DOKUMENTÓW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZAKONU TEMPLARIUSZY

Henryk Streit
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE WITNESSES OF THE LEGALISATION OF THE EARLY MIDDLE AGES’ RECORDS ON THE BASIS OF THE KNIGHTS TEMPLAR’S DOCUMENTS S u m m a r y This article describing the issue of the witnesses and their functions in the process of legalization of medieval documents also aim to show the rightness of the opinions about the authenticating functions of testators created in the diplomatic doctrine. It also indicates that the...

PRÓBA POROZUMIENIA POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEGO NA TLE DZIAŁALNOŚCI KLUBU CZESKO-POLSKIEGO W MORAWSKIEJ OSTRAWIE W LATACH 1929-1934

Dariusz Miszewski
ATTEMPTS AT POLISH-CZECHOSLOVAK SETTLEMENT AND THE ACTIVITY OF THE POLISH-CZECH CLUB IN MORAVIAN OSTRAVA OVER THE PERIOD OF 1929-1934. The Polish-Czechoslovak tensions of 1918-1920 stemmed from the dispute over the Duchy of Cieszyn, the district of Spisz, and the district of Orawa. The settlement, imposed by the Council of Ambassadors on July 28, 1920, harmed Poland. The Poles in the Duchy of Cieszyn became a minority in Czechoslovakia which wanted to assimilate them. The Poles...

KONCEPCJA WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO FRYDERYKA SCHILLERA - INSPIRACJA DLA EDUKACJI KULTURALNEJ DOROSŁYCH?

Sylwia Słowińska

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, JEJ FUNKCJE ZAŁOŻONE I RZECZYWISTE

Katarzyna Bulewicz

REKLAMA W ŚWIETLE PARADYGMATU KRYTYCZNEGO

Anna Kowal-Orczykowska

PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ MIGRACYJNYCH DOROSŁYCH

Małgorzata Rosalska

PROBLEMATYKA KONCEPCJI ŻYCIA W PORADNICTWIE REHABILITACYJNYM

Małgorzata Oleniacz

KOBIETA „UPADŁA” – O STEREOTYPOWYM POSTRZEGANIU KOBIET ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE. ANALIZA FORÓW INTERNETOWYCH

Joanna Dec-Pietrowska & Agnieszka Walendzik-Ostrowska

ROK 1981 W DZIENNIKU HALINY SEMENOWICZ – PRZESŁANIE DLA TERAŹNIEJSZOŚCI

Agata Szwech

BIOGRAFICZNE KONTEKSTY FORMOWANIA SIę POSTAWY TWÓRCZEJ

Marek Zadłużny
Tekst syntetycznie prezentuje współczesne teorie dotyczące twórczości oraz formowania postawy twórczej. Nieco bardziej rozwinięty został aspekt środowiskowych czynników twórczości warunkujących kreowanie szeroko pojmowanej postawy twórczej. Artykuł zawiera wnioski z badań prowadzonych w orientacji jakościowej, metodą zmodyfikowanego biograficznego wywiadu narracyjnego, zorientowanego na pola problemowe dotyczące kontekstów kształtowania się postawy twórczej. Problematyka badawcza dotyczyła rozpoznania, jak środowisko rodzinne, szkolne, działania grupowe, osoby znaczące (mentorzy) oraz inne czynniki oddziaływały na formowanie postawy twórczej badanych dwojga artystów. W artykule...

ROLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W EDUKACJI MEDIALNEJ

Ewa Nowicka
W prezentowanym artykule autorka wyjaśnia i podkreśla rolę rodziców i nauczycieli w zakresie praktykowania edukacji medialnej wśród najmłodszych odbiorców mediów, jakimi są dzieci. W artykule zostały przedstawione cele i zadania edukacji medialnej oraz kompetencje medialne nauczycieli. Odwołując się do podstawy programowej, autorka przedstawia treści kształcenia w zakresie edukacji medialnej na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Autorka przedstawia proponowane w literaturze rozwiązania realizacji głównych założeń edukacji medialnej w środowisku szkolnym i rodzinnym. Podkreśla potrzebę nauczania dzieci...

KSZTAŁCENIE NA ODLEGłOŚĆ W EDUKACJI CAłOŻYCIOWEJ

Jarosław Wagner
Artykuł traktuje o aktualnej i ważnej dla edukacji społeczeństwa problematyce kształcenia ustawicznego, które należy obecnie do istotnych zadań uczelni wyższych. Autor artykułu uzasadnia konieczność wykorzystania kształcenia ustawicznego wspomaganego komputerowo jako elementu mogącego poprawić sytuację osób starszych na rynku pracy. Zaprezentowane zostały także wybrane zmiany zachodzące w strukturze społeczeństwa i wynikające z tego konsekwencje dla szkolnictwa. W artykule zawarto informacje o dokumentach, podkreślających istotną rolę ICT w procesie edukacji całożyciowej. Ukazano potencjał drzemiący w technologiach informacyjno-komunikacyjnych...

ROLA I ZNACZENIE METAFORY W MEDIACJACH NARRACYJNYCH

Elżbieta Lipowicz
Głównym obszarem przemyśleń zawartych w niniejszym artykule jest problematyka mediacji, którą autorka prezentuje z perspektywy paradygmatu narrative mediation. W myśl tej koncepcji konflikty powstają pod wpływem konkurujących ze sobą opowieści stron (narracji) o tym, co się wydarzyło. Oponenci tworzą własne historie konfliktu kształtowane przez różnorodne konteksty społeczno-kulturowe oraz język, którym się posługują. Celem mediacji w tym ujęciu jest dekonstrukcja narracji podtrzymujących konflikt i tworzenie przestrzeni niezbędnej do wyłonienia alternatywnych opowieści, bądź nadania nowego znaczenia już...

NIEFORMALNE OBSZARY UCZENIA SIę DOROSłYCH – EDUKACYJNE KONTEKSTY PODRÓżOWANIA

Agata Wiza
W pierwszej części artykułu omówiono teoretyczne koncepcje uczenia się, cechy edukacji osób dorosłych, mobilność, refleksyjność. W artykule autorka prezentuje część swoich badań. Ich celem była rekonstrukcja backpackingu opierająca się na doświadczeniach turystów. Jako strategię badawczą zastosowano metodę dokumentarną, natomiast wywiad stanowił technikę gromadzenia materiału badawczego. W rezultacie mamy różne edukacyjne korzyści z podróżniczych doświadczeń. Podróżowanie dla wielu dorosłych jest formą nauki, sposobem poznawania świata, poszerzania horyzontów, mają oni szerszy zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej (niektórzy...

ORGANIZACJE MłODZIEŻOWE NA WSI – PRZESTRZEŃ PRZYGOTOWANIA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM – NA PRZYKŁADZIE ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

Łukasz Hajduk
W tekście zostały scharakteryzowane formalne i nieformalne organizacje młodzieżowe oraz działające na rzecz młodzieży, funkcjonujące na terenie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego, w województwie małopolskim. Autor zastanawia się w jaki sposób organizacje pozarządowe przygotowują młodych ludzi do aktywnej dorosłości. Zwraca uwagę na organizację harcerską, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, lokalne stowarzyszenia, grupy działające przy kościele, a także na organizacje funkcjonujące w ramach instytucji publicznych i grupy nieformalne (koleżeńskie). Charakterystyka organizacji poprzedzona jest definicją pojęć oraz krótkim...

PODTRZYMYWANIE STRATEGII INTERAKCJI PARASPOŁECZNEJ W TRIADZIE: TELEWIZJA - ŚWIAT SERIALI - TELEWIDZ

Daria Zielińska-Pękał

Registration Year

 • 2022
  86
 • 2021
  293
 • 2020
  228
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  1,265
 • Journal Article
  43
 • Journal
  2
 • Data Paper
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  100
 • Warsaw University of Life Sciences
  17
 • University of Łódź
  12
 • University of Warsaw
  10
 • University of Wrocław
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  6
 • University of Silesia
  4
 • University of Białystok
  4
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  4