1,312 Works

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET DOJRZAŁYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI LIFE LONG LEARNING

beata trzop & Magdalena Witkiewicz
Celem artykułu jest ukazanie problematyki aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce w odniesieniu do szeroko rozumianych procesów modernizacyjnych, a w efekcie do funkcjonujących rozwiązań w ramach polityki społecznej i programów aktywizacji zawodowej kobiet dojrzałych. Osią teoretyczną artykułu jest także koncepcja life long learning, która w społeczeństwach starzejących się, w obliczu następujących szybkich przemian technologicznych, gospodarczych i kulturowych ma za zadanie wspomagać rozwój indywidualny jednostek, ale także całych społeczeństw poprzez różnorodne formy, w systemie formalnym i nieformalnym....

ALICANTO CZY SIMURG? O ZMIANIE ORIENTACJI NA INNOWACJE I PRZYWÓDZTWO W SZKOLNEJ CODZIENNOŚCI

Inetta Nowosad
The incorporation of Simurgh and Alicanto metaphors in the title is meant to draw attention to two opposite types of leadership and to refine the understanding of the approach to innovation that has been practiced at school. In pursuing such a specific objective, the author analyzed selected theoretical approaches and studies on effective models of leadership, i.e., models that ensure a sustainable development of the school community. The adoption of the organizational learning theory exposes...

CZY PŁEĆ TWÓRCY MA ZNACZENIE? PRZEKONANIA NAUCZYCIELI NA TEMAT CHARAKTERYSTYKI KREATYWNEGO CHŁOPCA ORAZ KREATYWNEJ DZIEWCZYNKI

Jacek Gralewski
Despite the lack of documented differences in the intensity of creative abilities between women and men, the observed disproportion between men and women in terms of creative achievements may result from different socialization and education paths of boys and girls. The purpose of the article is to compare teachers’ beliefs about the characteristics of a creative boy and a creative girl. 128 experienced kindergarten and elementary school teachers were involved in the study. The research...

Variable-structure repetitive control for discrete-time linear systems with multiple-period exogenous signals

Edi Kurniawan, Hendra G. Harno, Sensus Wijonarko, Bambang Widiyatmoko, Dwi Bayuwati, Purwowibowo Purwowibowo & Tatik Maftukhah

Decentralized and distributed active fault diagnosis: Multiple model estimation algorithms

Ondřej Straka & Ivo Punčochář

WSTĘP

Jarosław Bąbka, Ewa Narkiewicz-Niedbalec & Krzysztof Zajdel

COACHING AND MENTORING – EDUCATIONAL APPROACH

Dorota Podgórska-Jachnik, Nuriya Adelbayeva & Shynar Gabdrakhmanova

ROLA KOMISJI BIOETYCZNEJ W OCENIE RZETELNOŚCI EKSPERYMENTÓW MEDYCZNYCH NA LUDZIACH

Danuta Ślęczek-Czakon

Joseph B. Solodow, Latin Alive. The Survival of Latin in English and the Romance Languages, Cambridge 2010, ss. 356

Agata Łuka
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 7 (2013): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Demeter, Isis, Vesta, and Cybele: studies in Greek and Roman religion in honour of Giulia Sfameni Gasparro, A. Mastrocinque, C. Giuffré Scibona (eds.), „Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge”, Bd. 36, Stuttgart 2012, ss. 248

Andrzej Gillmeister
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 7 (2013): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

SPÓR O KRÓLOWĄ BONĘ

Przemysław Szpaczyński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 12 (2018): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

STALINOWSKIE REPRESJE WOBEC EDWARDA KULI, NAUCZYCIELA HISTORII, W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WOJSKOWEGO SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Marek Budniak
Życie Edwarda Kuli, nauczyciela historii, dyrektora szkoły, zasługuje na opisanie nie tylko dlatego, że stał się ofiarą stalinowskiego terroru, wymierzonego w ideologicznych przeciwników – za takiego uznały go organy komunistycznej sprawiedliwości – ale również dlatego, że uczyniono go obywatelem drugiej kategorii, który po odbyciu kary więzienia zmuszony był do życia na marginesie społecznym. Jego droga była szczególna. Będąc synem chłopa małorolnego, przeszedł wszystkie szczeble edukacji II Rzeczypospolitej, zostając ostateczne absolwentem kierunku historii na Uniwersytecie Jagiellońskim....

POMNIK ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ W PRZYTOKU

Grzegorz Ostrowski
Artykuł prezentuje krótki rys historii miejscowości Przytok, w której na cmentarzu komunalnym zachował się fragment pomnika poświęconego poległym w I wojnie światowej mieszkańcom wsi. Rozpoczyna się historią upamiętniania żołnierzy zabitych w działaniach wojennych i ewolucją tego procesu, którego finałem było zakładanie wojskowych cmentarzy oraz fundowanie obiektów poświęconych poległym. Druga część pracy opisuje, jak wspomniane pomniki powstawały i wyglądały, przedstawiono tutaj kilka przykładów z miejscowości otaczających Zieloną Górę oraz kilka pomników znajdujących się w Niemczech. Praca...

RODZINA VON STENTSCH – WŁAŚCICIELE PRZYTOKU W XVI-XIX WIEKU

Małgorzata Konopnicka
Leżąca w weichbildzie zielonogórskim mała miejscowość Przytok wkroczyła w okres wczesnonowożytny początkowo jako własność rodziny von Burgsdorff, następnie von Tschammer, a w 1591 r. została sprzedana Joachimowi von Stentsch. Z dziejami tej rodziny historia tej wsi była związana do początku XIX w. Do najważniejszych postaci rodziny z pewnością należeli: pierwszy właściciel Przytoku wspomniany Joachim, jego następca Johann Georg, który założył folwark Jany oraz wybudował kościół w Przytoku, pełnił on też funkcje publiczne asesora królewskiego sądu...

LUDY TUBYLCZE W RELACJACH LIWIUSZA I POMPEJUSZA TROGUSA/JUSTYNA O WYPRAWIE DO ITALII ALEKSANDRA Z EPIRU

Małgorzata Pawlak
Aleksander z Epiru przybył do Italii w 334/333 roku p.n.e. aby wspomóc Tarent w walce z tubylcami. Najobszerniejsze opisy tej wyprawy znajdujemy w dziełach Liwiusza i Pompejusza Trogusa (znanego nam za pośrednictwem Justyna). Głównymi przeciwnikami Aleksandra byli Lukanowie i Bruttiowie, w walkach z którymi odnosił liczne sukcesy – zdobywając ich miasta i gromiąc połączone siły lukańsko-samnickie w bitwie koło Paestum. Jednocześnie prowadził też akcję dyplomatyczną, pozostając w sojuszu nie tylko z miastami greckimi, lecz także...

MAROBODUUS ROMANORUM UNA HOSTIS ET AMICUS

Marek Olędzki
Postać Marboda ze wszystkich znanych nam władców swebskich jest najlepiej zarysowana przez historiografię, jemu też poświęcono współcześnie największą liczbę opracowań. Za młodu Marbod przebywał w Rzymie, gdzie zaskarbił sobie łaski i protekcję samego Augusta. Około roku 8 p.n.e. Rzymianie pomogli mu objąć panowanie nad Markomanami i Kwadami i zapewne wtedy odgrywał on rolę władcy klientelnego względem Cesarstwa. Wkrótce jednak zaczął samodzielne rządy, podbił lub zhołdował większość plemion środkowoeuropejskich, np. Lugiów (Lugiorum nomen), Gotów (?), Longobardów...

STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W CZASIE RZĄDÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI (2005-2007)

Marta Hozakowska
Stosunki polsko-rosyjskie od wieków nacechowane były konfliktami. Polityczna transformacja w Polsce w 1989 roku sprawiła, że nasz kraj wkroczył w nowy etap budowania naszej niezależności względem potężnego sąsiada. Problemy w tych stosunkach były spowodowane względami historycznymi, sporami dotyczącymi energii oraz polskim poparciem dla demokratycznych przemian w republikach postradzieckich. W 2005 roku wybory parlamentarne wygrała prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS), której liderzy zdecydowali się prowadzić twardą politykę wobec Federacji Rosyjskiej Musieli oni stawić czoła problemowi...

HOMOSEKSUALNE OFIARY NAZIZMU I ICH MIEJSCE W KULTURZE PAMIĘCI

Magda Borysławska
Zapomniane ofiary nazizmu to te, których cierpienia nie zostały uznane w pamięci zbiorowej narodu. Do kategorii tych ofiar należą osoby prześladowane ze względu na swoją orientację seksualną zarówno w okresie Trzeciej Rzeszy, jak i wiele lat po jej upadku. Problemem badawczym artykułu jest ujecie tematu prześladowań gejów w niemieckiej narracji historycznej. Autorka analizuje polityczne i ideologiczne aspekty refrakcji tekstów ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak przebiegała recepcja świadectw homoseksualnych ofiar. Polski dyskurs pamięci jest wobec problematyki...

Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 20 (2019): 2019DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce Jubileuszowy – 20 tom „Dyskursów Młodych Andragogów”. Mija właśnie 20 lat od momentu, kiedy to pojawił się pomysł stworzenia serii wydawniczej prezentującej publikacje młodych ludzi, zajmujących się szeroko rozumianą edukacją dorosłych i biorących wówczas udział w corocznie organizowanych edycjach Letniej Szkoły Młodych Andragogów. Kierownikiem naukowym Szkoły, a także twórcą i redaktorem serii „Dyskursy Młodych Andragogów” był prof. zw. dr hab. Józef Kargul, który po kilku latach kierowania DMA z...

SZTUKA (DLA/W) SPOŁECZNOŚCI – ANIMACJA KULTURY – PEDAGOGIA PUBLICZNA. PRZYPADEK MIĘDZYKULTUROWEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO „LUDZKA MOZAIKA” W GOLENIOWIE

Dariusz Kubinowski
Autor wskazuje na istotną wartość synergii trzech idei humanistyczno-pedagogicznych w praktyce działalności kulturalnej, a mianowicie: sztuk (dla/w) społeczności, animacji kultury, pedagogii publicznej. Wszystkie one mają swoje źródła ideowo-teoretyczne w dziedzictwie ruchów kontrkulturowych lat 60. XX wieku. W tekście znajdujemy charakterystykę tych trzech idei oraz przywołanie przykładu jednego z międzykulturowych wydarzeń artystycznych, które ową synergię znakomicie odzwierciedla.

KONCEPCJE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW W UNIWERSYTECIE – FENOMENOGRAFICZNA ANALIZA NARRACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Jarosław Jendza
Artykuł podejmuje kwestię koncepcji kształcenia studentów w uniwersytecie konceptualizowanych przez nauczycieli akademickich, a jego podstawowym celem jest prezentacja wyników badań autora z zakresu dydaktyki akademickiej i odnoszących się do indywidualnych, choć kulturowo zapośredniczonych, sposobów rozumienia działalności kształceniowej nauczycieli akademickich. Autor wykorzystuje podejście badawcze w fenomenografii i posługując się semistrukturyzowanym, indywidualnym wywiadem jakościowym, dokonuje analizy dwudziestu ośmiu narracji akademików w zakresie ich sposobów pracy ze studentami. W konsekwencji zastosowania takiej strategii badawczej autor dokonuje syntetycznej prezentacji...

KIEDYŚ ZAPLANOWAŁAM MOŻE JESZCZE POUCZYĆ SIĘ TROCHĘ… ASPIRACJE EDUKACYJNE A ICH REALIZACJA W NARRACJACH WIELODZIETNYCH UBOGICH KOBIET

Izabela Kaźmierczak-Kałużna
W artykule podjęto problematykę edukacji i aspiracji edukacyjnych wielodzietnych ubogich kobiet. Empiryczną podstawę opracowania stanowią cząstkowe wyniki badań jakościowych zrealizowanych w latach 2013-14 i w 2017 roku w rodzinach wspieranych przez instytucjonalną pomoc społeczną. Główny nurt analiz koncentruje się wokół zagadnień autoidentyfikacji aspiracyjnych badanych (w większości słabo wykształconych i funkcjonujących poza rynkiem pracy) oraz tych wypowiedzi, które dotyczą ich stosunku do edukacji. Zarówno formułowane przez matki autoprezentacje, jak i pozostałe fragmenty wywiadów pozwalają odpowiedzieć na...

„BYCIE OBYWATELEM” W WYPOWIEDZIACH POKOLENIA 20 PLUS I ICH FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA

Alicja Jurgiel-Aleksander
Celem niniejszego tekstu jest pokazanie, w jaki sposób studenci, należący do pokolenia 20 plus – czyli urodzeni i wychowani po 1989 roku w Polsce – rozumieją sens obywatelskości. Na podstawie prostego zabiegu – sprowadzającego się do zebrania otwartych wypowiedzi na temat tego, czym według ciebie jest bycie obywatelem, i ich fenomenograficznej analizy – autorka pokazuje dwie domeny obywatelskości, które rządzą ich opisem. Pierwsza to bycie obywatelem jako bycie intelektualnie i działaniowo zaangażowanym podmiotem z silnie...

20 lat minęło...

Małgorzata Olejarz
Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 20 (2019): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

Registration Year

 • 2022
  86
 • 2021
  293
 • 2020
  228
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  1,265
 • Journal Article
  43
 • Journal
  2
 • Data Paper
  1
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  100
 • Warsaw University of Life Sciences
  17
 • University of Łódź
  12
 • University of Warsaw
  10
 • University of Wrocław
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  6
 • University of Silesia
  4
 • University of Białystok
  4
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  4