228 Works

Moc apotropaionu. Nie tylko o starożytnych reminiscencjach w średniowiecznym uzbrojeniu z terenu ziem polskich

Arkadiusz Michalak
Powierzchnie tarcz dekorowano już od czasów antycznych. Motywem często powtarzanym w ich zdobnictwie były wizerunki złych oczu, potworów, mitycznych zwierząt (signa horribilia). Wyobrażenie z tarczy zwiększało apotropeicznie, ochronne właściwości tarczy. Popularnym motywem twarzy pojawiającym się także na tarczach w tym czasie był również emblemat lwiej fizys, czy postaci ze stylizowanymi zwierzęcymi uszami, przywołujące skojarzenie z postacią mitologicznego satyra oraz personifikacji ciał niebieskich: Słońca i Księżyca. Na ołtarzach powstałych w pracowniach czeskich na tarczach odnajdujemy również...

Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji

Krystian Saja
Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu koncepcji odczytania słów „czterdzieści i cztery” z dramatu Dziady, części III Adama Mickiewicza oraz zaprezentowanie nowej autorskiej interpretacji. Interpretacja ta będzie się odwoływać do historii rodu Napoleona Bonaparte. Prześledzimy powiązania Widzenie ks. Piotra z Napoleonem I, Napoleonem II oraz Ludwikiem Napoleonem Bonaparte. Analizie zostanie również poddana niezachwiana wiara Mickiewicza w siłę tego francuskiego rodu.

Tadeusz A. Kisielewski, Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem, Poznań 2018, ss. 302

Jacek Goclon
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 14 (2020): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

STRATEGIE RADZENIA SOBIE PRZEZ DZIECI W WARUNKACH ZMIANY SPOWODOWANYCH CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Agnieszka Pawluk-Skrzypek

ZMIANA SPOŁECZNA – RÓŻNORODNOŚĆ PODEJŚĆ, PROBLEMÓW I PERSPEKTYW BADAWCZYCH. WPROWADZENIE

Beata Maria Nowak, Emilia Paprzycka & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

Kariery naukowe kobiet w perspektywie systemowej

Joanna Wyleżałek
W artykule zaprezentowano odmienną dynamikę karier naukowych kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę, że liczba awansów naukowych i zawodowych kobiet maleje wraz ze wzrostem statusu naukowego i usytuowaniem na wysokich szczeblach hierarchii uniwersyteckiej. Uznając, że w systemie szkolnictwa wyższego wykształcenie i awanse naukowe mają znaczenie szczególne, ponieważ są niezbędnym warunkiem awansów zawodowych i sprawowania wielu prestiżowych funkcji związanych z władzą organizacyjną oraz szybkim wzrostem wynagrodzeń, autorka artykułu założyła istnienie strategicznych działań warunkujących te ograniczenia. W artykule...

Przywracając pamięć miejscom (UMK). O procesie uczenia się studentów przez działania popularyzatorskie

Kinga Majchrzak-Ptak
W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wyników idiograficznych poszukiwań, przeprowadzonych w toku realizacji czterech cykli interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-badawczego „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci UMK”. W warstwie teoretycznej projekt ten opierał się między innymi na koncepcji miejsc pamięci Pierre’a Nory, w warstwie metodologicznej osadzony został w ramach badań w działaniu, wspartych analizą i interpretacją danych empirycznych zgromadzonych dzięki przeszukiwaniu źródeł wtórnych, wywiadów na podstawie zdjęć, czy też podporządkowanej gęstemu opisowi (samo)obserwacji, w warstwie dydaktycznej zbudowany zaś został wokół...

Restoring the memories of places at the Nicolaus Copernicus University (NCU). On the process of students’ learning through popularization activities

Kinga Majchrzak-Ptak
This paper presents considerations regarding the results of idiographic research carried out within the course of four cycles of an interdisciplinary project: „Students towards the places of (non)memory at Nicolaus Copernicus University”. On a theoretical level, the project was based, among other things, on the concept of memorial sites of Pierre Nora. In terms of methodology the project was based on action research supported by the analysis and interpretation of empirical data collected through the...

Cosmopolitan soft skills: self- and social awareness fostering human flourishing

Blanka Rósa
While globalisation is a multidimensional phenomenon, present educational foci tend to lie not on preparing students for a complex, globalised 21st century, but on preparing students for a 21st-century economic globalisation. In order to advocate a change of consciousness, this present study examined the concept of human flourishing and the skills – referred to as cosmopolitan soft skills – fostering the phenomenon. The theoretical analysis undertaken by the study identified flourishing to be a three-dimensional...

ZMIANY W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ A SYTUACJA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Beata Skotnicka

KULTURA PRACY. POMIĘDZY NIEZALEŻNOŚCIĄ I POWINNOŚCIĄ

Zdzisław Wołk

Fractional order tube model reference adaptive control for a class of fractional order linear systems

Hanane Balaska, Samir Ladaci, Abdelbaki Djouambi, Horst Schulte & Bachir Bourouba

Discrete-time sliding mode control of linear systems with input saturation

Boban Veselić, Čedomir Milosavljević, Branislava Peruničić-Draženović, Senad Huseinbegović & Milutin Petronijević

SUMIENIE NAUKOWE I KRYZYS NIEZALEŻNOŚCI UCZONYCH

Joanna Dudek

IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF LIFELONG LEARNING IN NGOS ON THE POLISH-CZECH-GERMAN BORDERLAND

Paulina HOJNY & Ewa Narkiewicz-Niedbalec

REWITALIZACJA MIAST JAKO PROGRAM PUBLICZNY NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC W LATACH 1971-2000

Andreas Billert
Revitalization of cities is a complex concept. In material (traditional) terms, it covers activities supporting the rehabilitation of ‘outdated’ spatial, functional, and building structures of city districts. Since the end of the 20th century, it has included also activities aimed at eliminating undesired socio-economic phenomena, such as social disintegration and marginalization, poverty, unemployment, and crime in city districts considered to be problematic or degraded. Both degradation and revitalization of city districts are often involved in,...

Application of the Drazin inverse to the analysis of pointwise completeness and pointwise degeneracy of descriptor fractional linear continuous-time systems

Tadeusz Kaczorek & Andrzej Ruszewski

(NIE)WIDZIALNE GRANICE W RELACJACH POLSKO-NIEMIECKICH W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

Elżbieta Opiłowska
Upadek żelaznej kurtyny, zjednoczenie Niemiec i przystąpienie Polski do UE otworzyły nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich. Wokresie transformacji Niemcy postrzegane były w Polsce jako adwokat polskich interesów w Europie. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 roku, a następnie do strefy Schengen w 2007 roku zniknęły ostatnie „widzialne” granice między Polską a Niemcami. Nie oznacza to jednak, że niewidzialne granice w postaci zaszłości historycznych, wzajemnych uprzedzeń i stereotypów automatycznie zniknęły. Mój artykuł ma na celu...

The Place of the Legend of Alexander of Macedon in the Larger Context of the Old Romanian Literature

Dan-Tudor Ionescu
Głównym celem tego krótkiego badania jest ukazanie ogólnego wizerunku Aleksandra Macedońskiego, jaki wyłania się z treści Rzymskiej Aleksandrii z jednoczesnym przeglądem tzw. starorzymskiej literatury „ludowej”: w jakiś sposób istota tego bohatera (Aleksandra Macedońskiego) i jego legendy wielokrotnie mi umykała. W porównaniu do rzymskiej Historii Troi, wciąż tak wiernej Homerowi i jego epigonoi, rzymska Aleksandria wydaje się niewprawionemu czytelnikowi literatury starorzymskiej (do bycia którym przyznaje się autor tych słów) kolekcją burzliwych, fantastycznych historii. Niniejszy artykuł stara...

Us and Them. The role of persuasive and manipulative strategies in creation of public enemies

Katarina Petrovićová
W swoim czasie Cyceron był jednym z najlepszych mówców w Rzymie. Jego zdolność do wyrażania swoich myśli i idei w najbardziej przekonujący sposób nie tylko robiła wrażenie na jemu współczesnych, lecz również wpłynęła na sztukę retoryki w ogóle. Podziwiamy siłę argumentu, obfite słownictwo, jednak jego najbardziej uderzającą zdolnością retoryczną jest siła manipulacji, zwrócenie się w kierunku słuchacza, “ut moveatur vehementius” (Cic. Brut. 49, 185). W niniejszym artykule chciałabym przeanalizować strategie perswazyjne i manipulacyjne Cycerona, a...

Antyk jako źródło wzorów wychowawczych i edukacyjnych w Polsce czasów rozbiorowych

Barbara Brzuska
Druga połowa XVIII wieku, czasy klasycyzmu stanisławowskiego, a potem wiek XIX przyniósł w Polsce falę przekładów z łaciny i greki, co wynikało z jednej strony z malejącej liczby osób mogących czytać klasyków Grecji i Rzymu w oryginale, z drugiej strony zaś z przekonania o nadzwyczajnych możliwościach formacyjnych w procesie wychowania młodych ludzi, które miały wynikać z takiej lektury. Zmieniające się warunki polityczne w kraju, zmieniające się prądy literackie wpływały wydatnie i na wybór przekładanych autorów,...

Registration Year

 • 2020
  228

Resource Types

 • Text
  227
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  16
 • University of Silesia
  4
 • Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
  4
 • University of Wrocław
  3
 • University of Łódź
  3
 • University of Warsaw
  2
 • National Academy of Sciences of Armenia
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1