293 Works

Wybrane wykładniki intensywności cechy określanej przymiotnikiem „piękny” w prasie codziennej po 1989 roku. Analiza korpusowa

Monika Szymańska

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Radosław Sztyber & Magdalena Hawrysz

Pointwise completeness and pointwise degeneracy of fractional standard and descriptor linear continuous-time systems with different fractional orders

Tadeusz Kaczorek & Łukasz Sajewski

Comparison of direct and perturbation approaches to analysis of infinite-dimensional feedback control systems

Piotr Grabowski

Path planning for an autonomous underwater vehicle in a cluttered underwater environment based on the heat method

Kaiyue Sun & Xiangyang Liu

A fault estimation and fault-tolerant control based sliding mode observer for LPV descriptor systems with time delay

Habib Hamdi, Mickael Rodrigues, Bouali Rabaoui & Naceur Benhadj Braiek

Struktury administracyjne odpowiedzialne za realizację polityki wobec Polonii w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Bernadetta Nitschke-Szram
Kluczową rolę w kreowaniu polityki wobec Polonii odgrywał Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Funkcję wykonawczą pełnił Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który sprawował bezpośredni nadzór nad Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”. Powstało ono 17 maja 1955 r. i za jego podstawowy cel uznano firmowanie polityki wobec Polonii. Od samego początku znalazło się ono pod nadzorem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Pierwszym prezesem Towarzystwa został wicemarszałek Sejmu profesor Stanisław Kulczyński. Towarzystwo „Polonia”...

Statut jednostki pomocniczej gminy – aspekty formalne

Anna Feja-Paszkiewicz
Zgodnie z wolą ustawodawcy organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W artykule dokonano analizy statutu jednostki pomocniczej pod kątem jego cech formalnych, w szczególności przedstawiono uchwalenie statutu jednostki pomocniczej jako elementu procedury utworzenia takiej jednostki oraz zaznaczono, że musi ono zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami. Omówiono zagadnienie charakteru prawnego, formy, promulgacji i wymaganej prawem odrębności statutu jednostki pomocniczej. Rozważania oparto przede wszystkim na orzecznictwie, poglądach...

Doctrine of European common democratic values by prof. L. Yuzkov: Ukrainian history and modernity*

Volodymyr Kampo
The article reveals the content of the doctrine of European common democratic values (dignity and human rights, the rule of law and constitutional democracy) of the first Chairman of the Constitutional Court of Ukraine Prof. L. Yuzkov as well as the role of this doctrine in the development of the first official draft of the Constitution of Ukraine of 1992 and its further development in the effective Constitution of Ukraine, the practice of its implementation,...

Konstrukcja instytucji zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie

Leszek Kaczmarski
Zmiany dokonane KPA nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. poprzez umieszczenie art. 7b normującego współdziałanie organów administracji publicznej w Dziale 1 w rozdziale 2 KPA „Zasady ogólne” podniosły do rangi zasady ogólnej nakaz współdziałania organów administracji, jeżeli zachodzą przesłanki tego artykułu. Aktualnie regulacje KPA dotyczące instytucji współdziałania organów administracji możemy podzielić na dwie grupy: 1) współdziałanie organów o charakterze procesowym obejmujące instytucję pomocy prawnej (art. 52 k.p.a.), jak również regulacje odnoszące się do żądania...

Informacja jako kategoria prawna

Izabela Bernatek-Zaguła
Pojęciem informacji posługują się wszystkie gałęzie prawa, pojawia się ono w kontekstach: prawa karnego, prawa administracyjnego oraz cywilnego. Oczywiste wydaje się pytanie, jaki jest zakres znaczeniowy pojęcia informacji i jakie są konsekwencje prawne przyjętego zabiegu terminologicznego w obrębie obecnej regulacji prawnej? Te pytania mają nie tylko teoretyczne, ale i bardzo praktyczne implikacje. Ze względu bowiem na szeroki zasięg pojęcia informacji tworzy się swoista, niezwykle szeroka przedmiotowość prawna, co w konsekwencji prowadzi autorkę do wniosku, iż...

Możliwości i ograniczenia działalności animacyjnej w gminnych ośrodkach kultury

Urszula Lewartowicz
This article is devoted to institutional animation activities in rural environments. It presents the results of free interviews conducted with directors of communal cultural centers operating in the Lublin Voivodeship. The study focuses on the opportunities, barriers and challenges associated with the institutional model of socio-cultural animation. Based on the collected research material, the animation resources of rural environments (community, creativity, practicality, local cultural heritage, social ties, the socio-cultural potential of leaders) and the most...

Zastosowanie formy dokumentowej i elektronicznej czynności prawnych w prawie pracy

Joanna Zdanowska
Obecnie w obrocie prawnym oprócz tradycyjnych form czynności prawnych funkcjonują formy dokumentowa i elektroniczna. Znajdują one zastosowanie również w stosunkach z zakresu prawa pracy. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości oraz zasadności zastosowania formy dokumentowej i elektronicznej w stosunku pracy oraz wykorzystanie formy elektronicznej do przechowywania dokumentacji pracowniczej. W stosunkach pracy forma dokumentowa znajduje zastosowanie głównie w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego pracodawcy. W formie tej może także nastąpić rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia...

Kilka uwag o ograniczeniu prawa do obrony z perspektywy norm prawa prywatnego

Kajetan Górny
W artykule omówiono problematykę braku dopuszczenia obrońcy/pełnomocnika w ramach postępowania karnego – z perspektywy naruszenia dóbr osobistych obrońcy/pełnomocnika. Na początku, w ramach wprowadzenia, przedstawiono regulacje Kodeksu postępowania karnego, w oparciu o które można odmówić dopuszczenia obrońcy do udziału w postępowaniu karnym. W dalszej części opracowania dokonano oceny omawianych czynności w kontekście możliwego naruszenia dóbr osobistych obrońcy/pełnomocnika. Pod koniec przestawiono alternatywne możliwości sankcji cywilnoprawnych związanych z bezprawnym niedopuszczeniem obrońcy do postępowania karnego.

Zajęcie rzeczy ruchomej w toku postępowania egzekucyjnego

Zbigniew Woźniak
Zmiana przepisu art. 845 Kodeksu postępowania cywilnego dokonana w dniu 1 stycznia 2019 r. rozszerzyła kompetencje komornika o badanie statusu własności rzeczy w egzekucji z ruchomości. Przyznana komornikowi kompetencja stanowi wyłom w systemowej pozycji tego organu. Dotychczas komornik nie był uprawniony do dokonywania rozstrzygnięć w obszarze prawa materialnego. W artykule omówiono charakter prawny wprowadzonych zmian. Wskazano na charakter dowodów, na podstawie których komornik powinien ustalić status własności rzeczy oraz skutek dla postępowania ustalania, że zajęta...

Rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu przerywania ciąży

Justyna Sadowska
W artykule została omówiona rola sądu opiekuńczego w sprawach z zakresu przerywania ciąży. W pierwszej kolejności przedstawiono przypadki przerywania ciąży, w których ustawodawca dopuszcza ingerencję sądu opiekuńczego. W tym zakresie zostały omówione przede wszystkim uprawnienia procesowe przysługujące poszczególnym podmiotom postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na przerwanie ciąży. Kolejno przedstawiono podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na wskazany zabieg. Dalsze rozważania dotyczą stosunku zgód na przerwanie ciąży wyrażanych przez poszczególne podmioty.

Wadliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika

Magdalena Rzewuska
Problematyka opracowania dotyczy wadliwości zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Początkowe rozważania poświęcono dopuszczalności zawarcia związku małżeńskiego przez pełnomocnika, analizując przesłankę „ważnych powodów” niezbędną do uzyskania sądowego zezwolenia na zawarcie małżeństwa per procura. Następnie wymieniono i scharakteryzowano podstawy unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomocnika. Kolejno wskazano podmioty posiadające legitymację czynną do wystąpienia z powództwem o unieważnienie związku małżeńskiego, po czym poczyniono uwagi odnośnie do konwalidacji wadliwego małżeństwa per procura.

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 15 (2021): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Kulturą I Polityką In Gremium. Studia Nad Historią
"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii. Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory...

Elements of the mythology of the post-war founding narrative: case of the literature about the Regained Territories

Kamila Gieba
The subject of the article is literature on the Regained Territories – areas annexed to Poland in 1945 as a result of a change in the territorial borders of the country. This literature, created in 1945-1989, was both the result of political demand and an expression of migration experience. Only works of selected authors: Zygmunt Trziszka and Halina Auderska were analyzed. The ways of constructing the mythology of the Regained Territories were pointed out. They...

Pamięci Oleha Hirnego (5 VI 1960–24 XI 2020)

Tomasz Mróz
Wspomnienie poświęcone pamięci dr. Oleha Hirnego (5 VI 1960 – 24 XI 2020) wraz z jego tekstem złożonym do "In Gremium" latem 2020 roku.

The IoT gateway with active queue management

Adam Domański, Joanna Domańska, Tadeusz Czachórski, Jerzy Klamka, Jakub Szyguła & Dariusz Marek

A communication network routing problem: Modeling and optimization using non-cooperative game theory

Sapana P. Dubey, Ganesh D. Kedar & Suresh H. Ghate

Sine hominum? Sztuczna inteligencja a koncepcja autorstwa

Anna Dubowska
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój system ów opartych na sztucznej inteligencji. Coraz bardziej zaawansowane maszyny, których funkcjonowanie, dzięki zaimplementowanemu w nich oprogramowaniu, ma imitować ludzki proces poznawczy, są już w stanie wygenerować dzieła zasadniczo nieodróżnialne dla ich odbiorców od dzieł ludzkich. Niespotykany do tej pory stopień autonomii opartego na sztucznej inteligencji oprogramowania, które wykorzystując tzw. uczenie głębokie, pozwala mu na samodzielne doskonalenie swego działania, wydaje się marginalizować rolę człowieka jako twórcy. Celem niniejszego...

Pozbawienie lub ograniczenie prawa własności jako formy wywłaszczenia nieruchomości

Karolina Muzyczka
Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności; prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Będzie ona zatem polegać na ograniczeniu uprawnień właściciela dotyczących posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczą. Największą ingerencją w naszą własność będzie odebranie nam wyżej wymienionych uprawnień. Jednakże wywłaszczenie nieruchomości jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne oraz za słusznym odszkodowaniem.

RENESANS URODZIN. OBYCZAJOWY \"NIUANS\" W KONTEKSTACH KULTUROWYCH, HISTORYCZNYCH, RELIGIJNYCH I LITERACKICH

Dorota Kulczycka

Registration Year

 • 2021
  293

Resource Types

 • Text
  235
 • Journal Article
  31
 • Book Chapter
  20
 • Journal
  7

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  60
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  5
 • University of Wrocław
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  4
 • University of Białystok
  3
 • Rzeszów University
  3
 • State Higher Vocational School in Głogów
  3