293 Works

LEŚMIANOWSKA BALLADA O NIEDOSKONAŁOŚCI

Magdalena Kokoszka

\"ZDZICZENIE OBYCZAJÓW POŚMIERTNYCH\" BOLESŁAWA LEŚMIANA JAKO DRAMAT-SYNTEZA

Joanna Wawryk

OD ALABASTRONU DO FLAKONU RENÉ LALIQUE’A… KILKA LINGWISTYCZNO-KULTUROLOGICZNYCH UWAG O NACZYNIACH NA WONNOŚCI, PACHNIDŁA, ZAPACHY, PERFUMY…

Katarzyna Węgorowska

„Poznaj Swój Kraj”. O wartości poznawczej i innych wartościach w miesięczniku krajoznawczo-turystycznym

Joanna Gorzelana

Profile sprawiedliwości we współczesnej prasie opinii

Laura Polkowska

ELEMENTY LEKSYKALNE Z POLA SEMANTYCZNEGO RELIGII W \"HISTORII MEGO WIEKU...\" FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

Joanna Gorzelana

„NAPRZÓD PRZYSZEDŁ MIKOŁAJ REJ”. O LITERATURZE NIEPODLEGŁEJ POLSKI W EPISTOLOGRAFICZNEJ REFLEKSJI ELIZY ORZESZKOWEJ

Ireneusz Sikora

LITERACKIE KREACJE PRZESZŁOŚCI W NURCIE KRYMINAŁU RETRO NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Adam Mazurkiewicz

Wartości moralne i estetyczne na łamach paryskiej „Kultury”

Ewelina Górka

Dialog jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” z roku 1989)

Monika Kaczor

Wartości społeczne w „Monitorze”

Violetta Jaros

Ukrainian intellectual property – innovative horizons

Yuriy Boshytskyi
Intellectual property and its importance increases, therefore it requires reliable and effective legal protection. International law norms harmonization being a part of those alterations. The approved National Strategy for the development of intellectual property in Ukraine till 2020 defines the general principles of the national intellectual property system priorities and prospects, e.g. goals, strategic directions and main tasks, the use and realization of which the state policy should pursue to undertake regarding the intellectual property...

Bioetyka dla lekarzy. Mówienie prawdy

Martyna Łaszewska-Hellriegel
Standardy profesjonalnej komunikacji z pacjentami przeszły znaczną ewolucję w ostatnich trzydziestu latach. Obecnie pacjent oczekuje od lekarza nie tylko wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, ale również informacji uzasadniających podjętą terapię. Celem mówienia prawdy jest nie tylko informacja, dzięki której pacjenci mogą dokonywać wyboru dotyczącego ich zdrowia oraz innych aspektów ich życia, ale także informacja o sytuacji, w której się znajdują. Mówienie prawdy przyczynia się do powstania związku pomiędzy lekarzem a pacjentem, który...

Minimal state automata for detecting a β globin gene mutation

Devi Fitri Ferdania, Irawati, Hanni Garminia, Akhmaloka & Kemal Aziez Rachmansyah

Dynamic location models of mobile sensors for travel time estimation on a freeway

Weiwei Sun, Liang Shen, Hu Shao & Pengjie Liu

Kronika parafialna a „użytkowe” korzystanie z utworów – wybrane zagadnienia na przykładzie praktycznym

Julian Jezioro
Autor, na przykładzie dziennika ks. Paula Peikerta stanowiącego przykład kroniki parafialnej, prezentuje w ujęciu dyskusyjnym elementy koncepcji kierunkowej orientacji funkcjonalnej korzystania z utworów, jako narzędzia analizy uregulowania prawnego dotyczącego utworów. W założeniu autora stosowanie tej koncepcji pozwala na wyodrębnienie z całościowego uregulowania polskiego prawa autorskiego odrębnych grup przepisów o charakterze szczególnym – dotyczących utworów użytkowych oraz użytkowego korzystania z dowolnego utworu. W ocenie autorskiej zastosowani tej koncepcji rozszerza podstawę ogólniejszej analizy przepisów prawa autorskiego o...

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego, sygn. SNO 17/2018

Robert Stefanicki
Wypadek mniejszej wagi jest postacią czynu o znamionach przewinienia dyscyplinarnegotypu podstawowego, charakteryzującą się przewagą elementów łagodzących o charakterzeprzedmiotowo-podmiotowym nad negatywnymi. O uznaniu przewinienia służbowego, polegającego na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa za wypadek mniejszej wagi, decyduje ocena jego społecznej szkodliwości, obniżonej w wyniku uwzględnienia określonych okoliczności charakteryzujących stronę przedmiotową i podmiotową czynu, ale nie do granic znikomości.Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności...

Reklama mleka a wymóg rzetelnego informowania konsumentów

Edyta Konopczyńska
Sposób kreowania i treść komunikatów reklamowych podlegają regulacjom prawnym zarówno krajowym, jak i unijnym. W zakresie przekazywania konsumentom informacji o produktach żywnościowych podstawowe znaczenie ma rozporządzenie nr 1169/2011, w którym w art. 7 ust. 1 określono zakaz wprowadzania w błąd poprzez formułowanie informacji o właściwościach środków spożywczych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia „Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta”. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i...

The Impact of the CoVid-19 Pandemic upon the Contracts in Progress. Special View upon the Unforeseeability in the Regulation of the Romanian Civil Code

Ramona Duminică
In the context of the deep economic changes generated by the SARS-CoV-2 pandemic, the debates regarding the institution of unforeseeability have returned. It is a fact that the measures ordered by the authorities to limit the spread of the pandemic affect the possibility of fulfilling contractual obligations, so that the contracting parties are put in a position to analyze the contractual mechanisms available to remedy the situation. The Romanian legal system considers the unforeseeability as...

JĘZYKOWE I KULTUROLOGICZNE WYRÓŻNIKI KRESOWYCH KULINARIÓW UTRWALONE W WYBRANYCH REGIONALNYCH OPRACOWANIACH O ZIEMI LUBUSKIEJ

Katarzyna Węgorowska

LEKSEM SEKSUALIZACJA W SYSTEMIE POLSZCZYZNY I DYSKURSIE PUBLICZNYM 2019 ROKU

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

GrNFS: A granular neuro-fuzzy system for regression in large volume data

Krzysztof Siminski

The professional is personal, the personal is professional? Towards re-conceptualising professionalism: a scientific and personal dialogue

Antje Rothe, Gaia Del Negro & Linden West
In this paper, two new and one established researcher (from Germany, Italy, and the UK) dialogue about researching professional biographies in education. The authors seek to build on a personal and scientific conversation to illuminate the critical and reflexive epistemological potential of particular perspectives in challenging the constraints of neoliberal discourses in education. The doctoral studies of the new researchers illuminate the limited conceptualisations of professionalism, shaped by dominant discourses pervading higher, adult and early...

Akceptacja starości i akceptacja w starości – badania z wykorzystaniem literatury dokumentu osobistego

Dorota Sieroń
W artykule posłużono się metodą biograficzną, aby się przyjrzeć, jak starość postrzegana jest przez osoby w podeszłym wieku. Przeprowadzono analizę jakościową 24 wywiadów (z 11 kobietami i 13 mężczyznami) w wieku od 75 do 97 lat, opublikowanych w książce Justyny Dąbrowskiej Miłość jest warta starania. Rozmowy z mistrzami, wyodrębniając jako kategorię wspólną w opisie doświadczenia starości – akceptację. Istotnym odniesieniem jest również metodologiczna refleksja nad literaturą dokumentu osobistego (wspomnienia, rozmowy, dzienniki, korespondencja), która wskazuje nam...

Gaps in online education in the times of a pandemic in the opinion of Polish and Kenyan students

Anna Babicka-Wirkus, Aleksander Cywiński, Stephen Muoki Joshua & Wojciech Walat
The authors aim to answer the research question: ‘What do you miss most about online education?’. The rationale for the research is that this form of education is likely to continue to be used. Referring to the quality strategy, the authors concentrate on the meaning of words used in responses to the above-mentioned open question, which was part of the research on the ‘Socio-technological aspects of academic education during the pandemic – from an international...

Registration Year

 • 2021
  293

Resource Types

 • Text
  260
 • Journal Article
  31
 • Journal
  2

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  60
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  5
 • University of Wrocław
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  4
 • University of Białystok
  3
 • Rzeszów University
  3
 • State Higher Vocational School in Głogów
  3