293 Works

‘They had lived for nothing in this world’: Linguistic and socio-demographic considerations on a historically stigmatised marital status

Adriana Savu
Existence outside of marriage associated, especially in the case of women, with the lack of children carries an almost universal stigma. It has historically been perceived as a violation of social norms and a danger to local communities and states. In the latest couple of decades, a growing number of studies focused on the stereotypes and stigma of singlehood, but not many of them addressed the issues of stereotype formation and the etiology of stigma...

Teachers’ concepts of a ‘no penalty zone’. Drama-based learning for inclusive and co-designed classrooms

Susan Colverd & Adam Jagiełło-Rusiłowski
The pandemic related restrictions for schooling became a momentum for redefining teachers’ competences to engage students in designing learning situations as equals. In the COVID-19 context the educators trained in drama identified it as a key professional resource for sharing power and inclusion of students’ diversity. The aim of the study is to explore how teachers understand ‘no penalty zone’ in their critical incident protocols and what training support they need for professional development. The...

Exploring the space of conviviality with newcomers and host communities

Silvia Luraschi
This paper explores the space of conviviality between newcomers and host communities exemplifying the author’s way as a researcher to be at the same time an activist in Italy. The author investigates her position as an adult educator and researcher to focus on how the informal process of research on adult education has a ‘transformative’ effect at the meso (social) level dimension of interaction. Group experience is life experience and food is one of the...

Franciszek i feminizm – inność i paralele

Franciszek Kampka
Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska papieża Franciszka wobec sytuacji kobiet. Artykuł ma charakter przeglądowy, podstawą jest literatura przedmiotu dotycząca tradycji i specyfiki feminizmu latynoskiego oraz analiza wystąpień i dokumentów papieskich. Wypowiedzi i działania Franciszka zostały umieszczone w kontekście inicjatyw wcześniejszych papieży oraz ukazane przez pryzmat jego doświadczeń wyniesionych z kultury Ameryki Łacińskiej. Przedstawiono papieską diagnozę sytuacji kobiet, problemów i nierówności, jakich doświadczają, oraz wartości, jakie wnoszą w życie społeczne. Analiza prowadzi do wniosków, że pomimo...

Tyfloinformаtykа, tyflointernet – nowy czynnik edukаcji osób z niepełnosprаwnością wzroku

Artur Aleksandrowicz
Celem artykułu jest wskazanie, jakie miejsce w formalnej i nieformalnej edukacji całożyciowej osób z niepełnosprawnością wzroku zajmują współczesne technologie informacyjno--komunikacyjne. W artykule scharakteryzowano pojęcia: tyfloinformatyka i tyflointernet, pokrótce przedstawiono specjalne urządzenia komputerowe oraz oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników z niepełnosprawnością wzrokową oraz podano przykłady serwisów stron internetowych przeznaczonych dla osób niewidomych. Ograniczenia poznawcze, wynikające z niepełnosprawności wzroku, zawężają dostęp do wiedzy, co w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym może stać się przyczyną jednej z form wykluczenia społecznego. Dzięki...

Exploring adult learning and its impact on wider communities through arts-based methods: an evaluation of narrative inquiry through filmmaking

Samantha Broadhead
This article reports on a project that employed narrative inquiry captured on film to explore the creative practices of five mature graduates. They had previously been mature students and continued to work within their various communities after they had left formal education.The participants were asked to describe their creative practice and its impact on other people through interviews and presentations. A researcher with help from a professional filmmaker carried out the project. From the initial...

Zakażenie koronawirusem jako delikt transgranicznego stosunku pracy

Magdalena Wasylkowska-Michór
Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu jest kwestia ustalenia prawa właściwego dla roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego polegającego na zakażeniu koronawirusem pracownika świadczącego pracę o charakterze transgranicznym. W związku z powyższym w pierwszej kolejności została przeprowadzona rekonstrukcja pojęcia transgranicznego stosunku pracy, tj. stosunku pracy, który jest powiązany z terytorium więcej niż jednego państwa. Następnie należało dokonać wyboru aktu prawnego, który znajdzie zastosowanie w celu określenia prawa właściwego dla cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej mającej źródło w czynie...

Pojęcie rodziny a zmiany społeczne w Polsce

Michał Zieliński
Rodzina stanowi w języku pojęcie zastane, ale ze względu na swój podstawowy i istotny charakter dla życia społecznego jest oczywistym przedmiotem odniesienia prawodawcy. Stanowi także w prawie pojęcie różnie rozumiane, w zależności od podstaw światopoglądowych definiującego, ale i szczegółowych potrzeb konkretnej regulacji ustawowej czy działu prawa. Jest to też zagadnienie niepozbawione znaczenia praktycznego, ponieważ w aktach prawnych różnego rzędu przewiduje się określone uprawnienia dla niej bądź jej członków, a różnice w zakresie poszczególnych definicji dotyczą...

Pojęcie obrotu prawnego – próba systematyki

Rafał Wrzecionek
Bezpieczeństwo prawne, jako ogólnosystemowa zasada ściśle związana z zasadą pewności prawa, znajduje swój wyraz w postaci zasady bezpieczeństwa obrotu. Pojęcie obrotu w kontekście prawnym w ogólności często jest rozumiane intuicyjnie, przez co zakres tego powszechnie stosowanego pojęcia wymaga usystematyzowania. Ustalenia w tym obszarze przyczynią się do ustalenia granic kompetencji – działań podmiotów, których ustawowym obowiązkiem jest jego ochrona (jak np. notariusze stojący na straży bezpieczeństwa obrotu). Pojęcie „obrotu” na gruncie prawnym należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Obrót...

Diventare membri di una élite provinciale: l’esempio dei Numisii di Tarraco

Tiziana Carboni
The paper deals with two members of the Numisii family from Tarraco, who, after holding municipal appointments, obtain the equestrian rank and are elected to the role of flamines provinciae Hispaniae citerioris. The enrolment in the Palatina tribe represents a clue suggesting their libertine origin: the Numisii from Tarraco are an example of how it is possible to become members of the elite while coming from humble origins.

Moralność upolityczniona jako „usprawiedliwienie” różnych form przemocy

Joanna Dudek
Tekst dotyczy miejsca etyki w życiu społecznym i odnosi się do relacji między moralnością a polityką. Analizuje, w jaki sposób wszelkie próby zdominowania przez politykę sfery moralnej prowadzą do zaprzeczenia istoty moralności, której fundamentem jest sprawczość podmiotu, wolność wyborów i odpowiedzialność za nie, intersubiektywna obiektywność ocen i norm oraz dążenie do uniwersalizacji wartości. Sprowadzanie moralności do roli narzędzia w sprawowaniu władzy politycznej, manipulowanie ludźmi poprzez usprawiedliwianie stosowania różnych form przemocy, generowanie podziałów społecznych, gloryfikacja dyrektywy...

The metamorphosis of the giant Nicteroy in Brazilian conservatism since 1822

Beethoven Alvarez
In 1821-1822, Pedro I, then Prince Regent of Brazil, faced a crisis that culminated in the proclamation of independence on September 7, 1822. During this period, Januário da Cunha Barbosa (1780-1846) published the poem Nicteroy: Metamorphose do Rio de Janeiro (1822). The poem could be described as an Indianist epic poem, based on the topos of metamorphosis and on an ancient mythical background that included Claudianus’s Gigantomachia. The poem tells the story of Nicteroy, son...

Il Grande Ciclo della stella Sothis: i catasterismi e le emissioni in bronzo di Antonino Pio a tema zodiacale battute dalla zecca di Alessandria

Francesca Ceci
In 139 AD, under the reign of Antoninus Pius, an astronomical event of great importance for Egypt took place: the Great Cycle of the star Sothis, identified with Sirius of the constellation of the Dog, in which the star touched the same point on the horizon reached by the Sun once every 1461 years: this moment began a new era, the Sothiac cycle. This millenary convergence, which marked a moment of great popular celebration, was...

Es war einmal die Stadt im schönen Schlesierland – Paul Petras’ Liebeserklärung an Grünberg

IZABELA TARASZCZUK

Time-optimal control of linear fractional systems with variable coefficients

Ivan Matychyn & Viktoriia Onyshchenko

Forecasting models for chaotic fractional-order oscillators using neural networks

Kishore Bingi & B Rajanarayan Prusty

A nested autoencoder approach to automated defect inspection on textured surfaces

Muhammed Ali Nur Oz, Ozgur Turay Kaymakci & Muharrem Mercimek

Fitting a Gaussian mixture model through the Gini index

Adriana Laura López-Lobato & Martha Lorena Avendaño-Garrido

Why bother getting involved? Commitment and mobilisation within current climate and environmental movements

Anna Nørholm Lundin
The present article analyses mobilisation in climate and environmental movements as a social practice. The research questions concern why people take part in said movements, and how this makes sense to them, in relation to the specific context. The study aims to understand participation on several levels, thus filling knowledge gaps regarding the cross-section of civil society, social movements and Bourdieu’s theory of social practices. The empirical study consists of two cases of current climate...

Seriale i ich odbiór jako odbicie zmian społeczno-kulturowych

Ewelina Konieczna
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są współczesne seriale filmowe oraz modele zachowań odbiorczych. Celem refleksji badawczej jest zastanowienie się nad rolą seriali w kulturze medialnej, jak również nad nowymi praktykami odbiorczymi, wynikającymi ze zmian społeczno-kulturowych. Wybór przytoczonych tekstów oraz badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznychuwarunkowany jest koniecznością prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad serialowymi narracjami i ich odbiorem. Przegląd najnowszej literatury wykazał niedostatek badań z zakresu andragogiki ukierunkowanych na analizę tego dynamicznie zmieniającego się obszaru kultury...

How do higher education faculty adapt to the demands of online teaching? Reaction of higher education to COVID-19 in Poland and the United States – a snapshot

Elżbieta Perzycka & Jarek Janio
The COVID-19 pandemic caused an unusual situation in universities. All students, lecturers and administration staff had to start distance education. Suddenly, overnight, they all became the subjects of the digital revolution. This text is an overview of selected literature from 2020 compiled to reflect on the differences and similarities between higher education institutions in Poland and the United States as they reacted to the COVID-19 pandemic. Despite their inherent differences the two different systems of...

Squats, squares, universities. About significant places in the biographies of rebels

Przemysław Szczygieł
This article discusses a fragment of an empirical study on the learning of adults participating in various forms of rebellion such as manifestations, demonstrations, urban activism and many others. Several interviewees from Spain pointed out the importance of specific places in their practices of rebellion and learning. These ‘significant places’ could be an important context of people’s lifelong learning. They mediate activities, build social relationships, produce norms, values and – what is crucial from the...

Sprawozdanie z samooceny jako podstawowy instrument zewnętrznych i wewnętrznych procedur zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym

Dariia Shchegliuk
W 2019 r. na Ukrainie została przyjęta nowa procedura akredytacji programów studiów wyższych. Środowisko akademickie mogło zapoznać się z podstawowymi zasadami systemu zapewniania jakości szkolnictwa wyższego poprzez doświadczenie zdobyte przez uczelnie oraz ekspertów Państwowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego w procesie wdrażania nowej procedury. Jednym z podstawowych instrumentów zapewniania jakości szkolnictwa wyższego, który ma kluczowe znaczenie w dzisiejszej procedurze akredytacji, jest raport samooceny programów studiów (formularz samooceny). Doświadczenia związane z akredytacją w roku akademickim...

Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina

Kseniia Smyrnova & Olena Sviatun
Artykuł analizuje istotę mechanizmów rozstrzygania sporów istniejących w ramach relacji Unia Europejska–Ukraina. Uwzględnia ewolucję mechanizmów rozstrzygania sporów w ciągu ostatnich 30 lat, rodzaje mechanizmów przewidzianych w układzie o stowarzyszeniu UE–Ukraina. Szczególną uwagę zwraca się na analizę pierwszego przypadku sporu handlowego, który zostaje rozstrzygnięty w trybie arbitrażu w ramach Układu Stowarzyszeniowego z Ukrainą w sprawie eksportu surowego drewna.

Kontrowersje wokół pojęcia mniejszości i charakteru ich ochrony prawnej podczas obrad konferencji pokojowej w Paryżu oraz w okresie międzywojennym w świetle postanowień traktatowych konferencji paryskiej z 1919 roku

Leszek Kaczmarski
W artykule pt. Kontrowersje wokół pojęcia mniejszości i charakteru ich ochrony prawnej podczas obrad konferencji pokojowej w Paryżu oraz w okresie międzywojennym w świetle postanowień traktatowych konferencji paryskiej z 1919 roku został omówiony proces wypracowywania znaczenia pojęcia mniejszości, w rozumieniu grupy ludności państwa różniącej się od większości danego państwa rasą, religią lub językiem, podczas obrad konferencji paryskiej w 1919 r. oraz podjęte przez Ligę Narodów i Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej próby wykładni tego pojęcia w...

Registration Year

 • 2021
  293

Resource Types

 • Text
  260
 • Journal Article
  31
 • Journal
  2

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  60
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  5
 • University of Wrocław
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  4
 • University of Białystok
  3
 • Rzeszów University
  3
 • State Higher Vocational School in Głogów
  3