293 Works

„Ochroniarze” kontra determinizm historyczny. Walka na wartości w „Turnieju Reporterów 74” białostockich „Kontrastów”

Katarzyna Sokołowska

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, Nr 1 (2018): Dyskurs Prawniczy i Administracyjny

Artykuły, które zamieszczono w numerze dotyczą zróżnicowanych zagadnień z zakresu prawa i administracji. W szczególności poruszono zagadnienia z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego, prawnej organizacji samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa karnego, praw konsumentów, mniejszości narodowych i etnicznych, zabezpieczenia społecznego. Współpomysłodawcą powstania czasopisma był śp. prof. dr hab. Bogusław Banaszak, pierwszy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ, którego artykuł poświęcony inspekcji farmaceutycznej rozpoczyna numer.

Zasada społeczeństwa obywatelskiego jako zasada naczelna konstytucji

Daniel Wojtczak
W demokratycznym państwie prawnym zasady konstytucyjne można uznać za fundamenty partycypacji społecznej. Chodzi tu o zasady, które umożliwiają obywatelom artykułowanie swoich potrzeb i poglądów, wskazują władzom kierunki i sposoby rozstrzygnięć w danych sprawach, a tym samym mają bezpośredni wpływ na kształt partycypacji społecznej. Jedną z takich właśnie zasad jest zasada społeczeństwa obywatelskiego, która daje możliwość uczestnictwa społeczeństwa w podejmowaniu istotnych z punktu widzenia ogółu decyzji politycznych, ekonomicznych i społecznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasady...

Ochrona praw konsumentów na przykładzie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

Barbara Majewska-Jurczyk
Z punktu widzenia ochrony konsumentów istotne znaczenie ma treść umów zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami. Zarówno dyrektywy unijne, jak i polska ustawa o prawach konsumenta zawierają wymogi odnoszące się do treści umów, w szczególności umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono prawa przysługujące konsumentom przy zawieraniu umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa wynikające z treści Dyrektywy Rady i PE nr 2011/83/UE oraz dokonano oceny harmonizacji polskiej ustawy o prawach konsumenta...

Wybrane problemy z zakresu ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary

Agnieszka Kania
Artykuł dotyczy wybranych problemów z zakresu ogólnoprewencyjnego oddziaływania kary. W opracowaniu tym zwrócono przede wszystkim uwagę na aktualny status prewencji ogólnej, będącej na gruncie Kodeksu karnego jedną z dyrektyw sądowego wymiaru kary. Ponadto odrębnie zaakcentowano rolę prewencji ogólnej na etapie wykonywania kary. Na podstawie dokonanych rozważań stwierdzono, że prewencja ogólna powinna stanowić sui generis koncepcję penalną, wyznaczającą pewne standardy czy kierunki karania.

Inspekcja farmaceutyczna – problemy z decentralizacją

Bogusław Banaszak
Struktura państwowej inspekcji farmaceutycznej opiera się na Głównym Inspektorze Farmaceutycznym (GIF) i podporządkowanych mu pod względem merytorycznym wojewódzkich inspektorach farmaceutycznych. Ci ostatni podlegają także wojewodom, ponieważ to wojewoda wykonuje w województwie zadania inspekcji farmaceutycznej określone przepisami prawa przy pomocy wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz powołuje i odwołuje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, za zgodą GIF. Przesłanką zdecentralizowania struktury inspekcji farmaceutycznej była niewątpliwie konieczność prowadzenia przez nią działalności...

Historie anielskie. Przyczynek do recepcji twórczości Władysława Broniewskiego

SŁAWOMIRA LISEWSKA

Nazwy własne jako nośnik wartościowania i emocjonalności w listach Joachima Lelewela

VIOLETTA JAROS

On a stable solution of the problem of disturbance reduction

Vyacheslav I. Maksimov

A decentralized group signature scheme for privacy protection in a blockchain

S. Devidas, Subba Rao Y.V. & N. Rukma Rekha

Data-driven online modelling for a UGI gasification process using modified lazy learning with a relevance vector machine

Shida Liu, Honghai Ji, Zhongsheng Hou, Jiashuo Zuo & Lingling Fan

Dobry czy piękny? Zły czy brzydki? Moralno-estetyczne rozterki polsko-włoskie

DANUTA PIEKARZ

Why is “the day of death” better than “the day of birth?” The axiology of Qoheleth in the light of the better-proverbs in Qoh 7:1-4

PIOTR ŻELAZKO

Poszukiwanie realności poprzez ujawnienie złożoności świata – Wycieczka w świat daleki Karola Irzykowskiego

DOROTA DĄBROWSKA

Kobiecość i metafizyka w filmach Jeana-Claude’a Brisseau

PIOTR PRUSINOWSKI

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, Nr 1 (2019): Dyskurs Prawniczy i Administracyjny

Deprivation or restriction of property rights as a form of expropriation of real estate...179-201 Milk advertising and the requirement for reliable consumer information...161-178 Self-Assessment Report as the Basic Instrument of External and Internal Procedures for Higher Education Quality Assurance...203-210 The EU–Ukraine Dispute Settlement Mechanisms...211-222 The controversy surrounding the concept of “minority” and the nature of its legal protection at the peace conference in Paris as well as during the interwar period in the light of...

DWIE SYLWETKI WSPÓŁCZESNEJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY POPULARNEJ – ŁADA ŁUZINA I MARYNA SOKOLIAN

Tatiana Hajder

Śladami zapisów kaznodziei wojskowego z 1623 roku, czyli jak Dembołęcki pisał swoje \"Przewagi\"

Radosław Sztyber

„This is the end, my only friend”. Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie „Fin de siècle”

Małgorzata Karczewska

The Glazed Parthian Sarcophagi of the National Archaeological Museum of Florence: Rites and the Use of “Bathtub” Coffins

Annarita Martini
The study is based on the investigation of some unpublished fragments of glazed “bathtub” coffins from Kilizu in Iraq and preserved in the Museo Archeologico Nazionale of Florence. Reflection on the use of this type of sarcophagus in the context of funerary practices in Mesopotamia from the first century A.D. onwards was accompanied by an analysis of the fragments in terms of their technical characteristics. “Bathtub” or slipper coffins have been found in various Mesopotamian...

Współczesne studia nad Diodorem Sycylijskim

Andrzej Dudziński
Artykuł stanowi próbę zwięzłego przedstawienia toczącej się w ostatnich latach dyskusji nad „Biblioteką Historyczną” Diodora Sycylijskiego – jednym z najważniejszych źródeł naszej wiedzy o historii starożytnej. W pierwszej części omówione zostają główne publikacje, w tym zwłaszcza monografie poświę cone Diodorowi i „Bibliotece”, współczesne wydania i tłumaczenia tego dzieła, a także komentarze do poszczególnych ksiąg. W drugiej części zarysowane zostały główne nurty obecne w badaniach nad Diodorem. Nadal istotne miejsce zajmują wśród nich próby identyfikacji źródeł,...

Działalność edukacyjno-profilaktyczna policji a wiktymologiczne aspekty funkcjonowania społecznego osób starszych. Kazus lubuski

Ernest Magda
W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować nasilenie działalności przestępczej na szkodę osób starszych. Policja w ramach aktywności prewencyjnej coraz częściej poszukuje nowych, skutecznych rozwiązań, które wychodzą poza obszar prawa i nauk o bezpieczeństwie, a których istotą jest zmniejszenie wiktymizacji osób starszych. W artykule wykazano potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji policjantów z zakresu andragogiki i pedagogiki jako gwarancji planowania oraz wdrażania skutecznych projektów edukacyjnych i profilaktycznych kierowanych do osób starszych. Autor opisuje proces diagnozowania...

Samouctwo informacyjne nauczycieli w dobie epidemii COVID-19

Jacek Jędryczkowski
Gwałtowny rozwój epidemii COVID-19 sprawił, że został przerwany tok zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych. Z chwilą zawieszenia zajęć zobligowano szkoły do uruchomienia kształcenia zdalnego niezależnie od posiadanego zaplecza technicznego oraz kompetencji informatycznych nauczycieli. Autor opracowania przygotował kurs wideo, który po zamieszczeniu w serwisie YouTube pomógł nauczycielom z wiejskiej szkoły podstawowej w uruchomieniu i prowadzeniu zajęć w trybie online. Wszystkie etapy pracy szkoły były monitorowane. Zebrany materiał badawczy pozwolił wyciągnąć wnioski na temat samouctwa informacyjnego...

„Dobra edukacja” i jej instrumentalny sposób opisu w wypowiedziach dorosłych, którzy stali się studentami

Alicja Jurgiel-Aleksander
The author of this article is considering the problem of good education as a public issue. Inspired by theorist G.J.J. Biesta who posed questions regarding the significance of good education, the author interviewed adult students about this phenomenon. The phenomenographic analyses of students’ statements unveiled three description categories of good education. These are: good education as a synonym of the school which fulfils standards of teaching, good education as an instrument of human success and...

Registration Year

 • 2021
  293

Resource Types

 • Text
  235
 • Journal Article
  31
 • Book Chapter
  20
 • Journal
  7

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  60
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  8
 • Maria Curie-Skłodowska University
  6
 • Jan Długosz University
  5
 • University of Wrocław
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  4
 • University of Białystok
  3
 • Rzeszów University
  3
 • State Higher Vocational School in Głogów
  3