86 Works

Lyuben Dilov’s Humorous Science Fiction: Literary Historical Contexts

Elena Borisova

ŻYDOWSKIE DOŚWIADCZENIE POLSKI W XX WIEKU. NA PRZYKŁADZIE LOSÓW ARTURA SCHNEIDERA

Marek Szajda
Historia ludności żydowskiej w Polsce w XX wieku naznaczona jest przede wszystkim okresem Zagłady, ale również jej konsekwencjami, latami po 1945 r. i podejmowanymi próbami odbudowy życia społeczności oraz migracjami. Losy Artura Schneidera, pochodzącego z Krakowa Żyda, który ocalał podczas II wojny światowej, następnie osiedlił się na Ziemiach Zachodnich, a ostatecznie wyjechał z kraju po kampanii antysyjonistycznej, są przykładem żydowskiego doświadczenia Polski w minionym stuleciu. Jego historia jest istotna, zwłaszcza w kontekście służby w „Ludowym”...

PAŹDZIERNIK 1956 ROKU W WOJEWÓDZKIEJ RADZIE NARODOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Bohdan Halczak

A hybrid two-stage SqueezeNet and support vector machine system for Parkinson’s disease detection based on handwritten spiral patterns

Lucas Salvador Bernardo, Robertas Damaševičius, Victor Hugo C. de Albuquerque & Rytis Maskeliūnas

A weighted wrapper approach to feature selection

Maciej Kusy & Roman Zajdel

A hierarchy of finite state machines as a scenario player in interactive training of pilots in flight simulators

Małgorzata Bach, Aleksandra Werner, Magda Mrozik & Krzysztof A. Cyran

Zakres zastosowania zasady powszechnego dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych

Ewaryst Kowalczyk
Przedmiotem badań przedstawionych w artykule jest doktrynalne znaczenie zakresu stosowania zasady powszechnego dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Zasada ta jest zdefiniowana w polskiej ustawie o finansach publicznych i stanowi, że wszystkie podmioty mają prawo ubiegać się o realizację zadań finansowanych ze środków publicznych. W opracowaniu przedstawiono uzasadnioną tezę, zgodnie z którą zakres stosowania zasada powszechnego dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych obejmuje nie tylko okoliczności, w których zadania są finansowane...

Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych – powrót do przeszłości czy nowa jakość?

Andrzej Michór
Celem artykułu jest omówienie wybranych instytucji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Nowe przepisy po części recypują regulacje obowiązujące do 1 maja 2012 r. Przepisy te w znacznym stopniu stanowią także nowe rozwiązania. Głównym celem unormowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych jest przyspieszenie tych postępowań.

OBRAZ PRZESZŁOŚCI KOŻUCHOWA W WYBRANEJ HISTORIOGRAFII MIASTA

Joanna Klecha-Zygadło
W artykule omówiono wybrane pozycje z historiografii regionalnej poświęcone miastu Kożuchów, wydane od roku 1945. Celem artykułu jest próba oceny na ile badania powojenne i współczesne różnią się w zakresie ujęć metodologicznych. Istotne są zatem nie tylko dobierane treści, ale przede wszystkim pytania o samo podejście do miasta (tu Kożuchowa) jako złożonej struktury badawczej. Tym samym założeniem artykułu jest próba zastanowienia się nad ewolucją historiografii jednego miasta od 1945 r. oraz nad tym, jak i...

ZNISZCZENIA WOJENNE I ODBUDOWA SKWIERZYNY W LATACH 1945-1949

Grzegorz Urbanek
Skwierzyna zaliczana jest do najbardziej zniszczonych miast Ziemi Lubuskiej w wyniku działań wojennych i obecności wojsk radzieckich (głównie w okresie obecności radzieckiej komendantury wojennej). W opracowaniu szeroko omawiany jest stopień zniszczenia poszczególnych budynków administracyjnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i infrastruktury komunikacyjnej, których zasadnicza odbudowa została przeprowadzona w drugiej połowie lat 40. XX w. W wyniku tego centrum miasta zmieniło zasadniczo swoje oblicze, jednak zmiany te pociągnęły za sobą szereg udogodnień w układzie ulic.

A comprehensive study of clustering a class of 2D shapes

Agnieszka Kaliszewska & Monika Syga

Global stability of discrete-time feedback nonlinear systems with descriptor positive linear parts and interval state matrices

Tadeusz Kaczorek & Andrzej Ruszewski

Exact and approximation algorithms for sensor placement against DDoS attacks

Konstanty Junosza-Szaniawski, Dariusz Nogalski & Paweł Rzążewski

A feasible schedule for parallel assembly tasks in flexible manufacturing systems

Paweł Majdzik

Czynności bankowe w świetle ustaw bankowych, cz. 1

Rafał Bucholski
Czynności bankowe są podstawowym i istotnym elementem prowadzenia przez bank działalności. Pojęcie to nie jest jednak zdefiniowane przez ustawodawcę, a sam ich katalog, ze względu na swoją złożoną strukturę i ujęcie samych czynności bankowych w kilku ustawach, budzi w literaturze przedmiotu określone wątpliwości. W literaturze czynności bankowe są często zastępowane pojęciem usług bankowych. Celem artykułu jest przedstawienie poglądów doktryny w tym zakresie oraz próba usystematyzowania tej wiedzy.

Powszechność petycji w świetle jej regulacji ustawowej z 2014 r.

Michał Zieliński
Petycja po wejściu w życie obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku długo pozostawała ustrojową instytucją bliżej nie skonkretyzowaną w przepisach ustawowych i podobnych, pomijając częściową regulację procedury w kodeksie postępowania administracyjnego, a także obecność Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w Senacie RP. Uległo to zmianie w 2014 roku, kiedy została uchwalona ustawa o petycjach. Aby omawiana instytucja ma umożliwiała jednostce nie tylko bezpośrednie zwracanie się do organu władzy publicznej na wielu polach,...

STATUS MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH I ICH OCHRONA W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ W PODSTAWOWYCH USTAWACH USTROJOWYCH ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH ASPEKTÓW

Jarosław Kuczer
Próby kodyfikacji praw mniejszości narodowych oraz etnicznych sięgają swoimi korzeniami początków XIX w. Przez długi czas ich definicja odnosiła się wyłącznie do obszaru europejskiej kultury prawnej. Niniejszy artykuł przedstawia sposób pojmowania, na poziomie prawnym, problemu ochrony mniejszości w dwóch państwach europejskich. Rozbieżności z systemem kontynentalnym, nawet tak zaawansowanym jak w Rzeczypospolite Polskiej a systemem „wyspiarskim”, pozostają bardzo duże. Dotyczy to przede wszystkim trzech aspektów. Są nimi obejmowanie na terenie Zjednoczonego Królestwa poszczególnych grup mianem „mniejszości”...

\"CIĘŻKI CIOS DOTKNĄŁ NAS...\" REAKCJE WŁADZ I SPOŁECZEŃSTWA WOJ. ZIELONOGÓRSKIEGO NA ŚMIERĆ JÓZEFA STALINA

Krzysztof Mazur
Artykuł dotyczy reakcji mieszkańców województwa zielonogórskiego na śmierć Józefa Stalina, które odnotowane zostały w dokumentach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Od końca lat 40. XX wieku władze komunistyczne w Polsce, wzorując się na rozwiązaniach zastosowanych w ZSRR, wprowadzały w życie kult jednostki poświęcony Józefowi Stalinowi. Działania te przybrały na sile w roku 1950, by osiągnąć apogeum zaraz po śmierci dyktatora w marcu 1953 r. Intencją władz było pokazanie jak...

PAŹDZIERNIK '56 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Krzysztof Bereszyński

Registration Year

 • 2022
  86

Resource Types

 • Text
  73
 • Journal Article
  12
 • Other
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  10
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv
  3
 • University of Wrocław
  1
 • National Academy of Arts
  1
 • Bulgarian Academy of Sciences
  1
 • European University Viadrina
  1
 • Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University
  1
 • Mariupol State University
  1
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  1
 • Opole University
  1