235 Works

ELEMENTY LEKSYKALNE Z POLA SEMANTYCZNEGO RELIGII W \"HISTORII MEGO WIEKU...\" FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO

Joanna Gorzelana

„NAPRZÓD PRZYSZEDŁ MIKOŁAJ REJ”. O LITERATURZE NIEPODLEGŁEJ POLSKI W EPISTOLOGRAFICZNEJ REFLEKSJI ELIZY ORZESZKOWEJ

Ireneusz Sikora

LITERACKIE KREACJE PRZESZŁOŚCI W NURCIE KRYMINAŁU RETRO NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Adam Mazurkiewicz

Dialog jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” z roku 1989)

Monika Kaczor

Wartości społeczne w „Monitorze”

Violetta Jaros

Ukrainian intellectual property – innovative horizons

Yuriy Boshytskyi
Intellectual property and its importance increases, therefore it requires reliable and effective legal protection. International law norms harmonization being a part of those alterations. The approved National Strategy for the development of intellectual property in Ukraine till 2020 defines the general principles of the national intellectual property system priorities and prospects, e.g. goals, strategic directions and main tasks, the use and realization of which the state policy should pursue to undertake regarding the intellectual property...

Bioetyka dla lekarzy. Mówienie prawdy

Martyna Łaszewska-Hellriegel
Standardy profesjonalnej komunikacji z pacjentami przeszły znaczną ewolucję w ostatnich trzydziestu latach. Obecnie pacjent oczekuje od lekarza nie tylko wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, ale również informacji uzasadniających podjętą terapię. Celem mówienia prawdy jest nie tylko informacja, dzięki której pacjenci mogą dokonywać wyboru dotyczącego ich zdrowia oraz innych aspektów ich życia, ale także informacja o sytuacji, w której się znajdują. Mówienie prawdy przyczynia się do powstania związku pomiędzy lekarzem a pacjentem, który...

Minimal state automata for detecting a β globin gene mutation

Devi Fitri Ferdania, Irawati, Hanni Garminia, Akhmaloka & Kemal Aziez Rachmansyah

Dynamic location models of mobile sensors for travel time estimation on a freeway

Weiwei Sun, Liang Shen, Hu Shao & Pengjie Liu

Kronika parafialna a „użytkowe” korzystanie z utworów – wybrane zagadnienia na przykładzie praktycznym

Julian Jezioro
Autor, na przykładzie dziennika ks. Paula Peikerta stanowiącego przykład kroniki parafialnej, prezentuje w ujęciu dyskusyjnym elementy koncepcji kierunkowej orientacji funkcjonalnej korzystania z utworów, jako narzędzia analizy uregulowania prawnego dotyczącego utworów. W założeniu autora stosowanie tej koncepcji pozwala na wyodrębnienie z całościowego uregulowania polskiego prawa autorskiego odrębnych grup przepisów o charakterze szczególnym – dotyczących utworów użytkowych oraz użytkowego korzystania z dowolnego utworu. W ocenie autorskiej zastosowani tej koncepcji rozszerza podstawę ogólniejszej analizy przepisów prawa autorskiego o...

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego. Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego, sygn. SNO 17/2018

Robert Stefanicki
Wypadek mniejszej wagi jest postacią czynu o znamionach przewinienia dyscyplinarnegotypu podstawowego, charakteryzującą się przewagą elementów łagodzących o charakterzeprzedmiotowo-podmiotowym nad negatywnymi. O uznaniu przewinienia służbowego, polegającego na rażącej i oczywistej obrazie przepisów prawa za wypadek mniejszej wagi, decyduje ocena jego społecznej szkodliwości, obniżonej w wyniku uwzględnienia określonych okoliczności charakteryzujących stronę przedmiotową i podmiotową czynu, ale nie do granic znikomości.Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności...

Reklama mleka a wymóg rzetelnego informowania konsumentów

Edyta Konopczyńska
Sposób kreowania i treść komunikatów reklamowych podlegają regulacjom prawnym zarówno krajowym, jak i unijnym. W zakresie przekazywania konsumentom informacji o produktach żywnościowych podstawowe znaczenie ma rozporządzenie nr 1169/2011, w którym w art. 7 ust. 1 określono zakaz wprowadzania w błąd poprzez formułowanie informacji o właściwościach środków spożywczych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia „Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta”. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i...

The Impact of the CoVid-19 Pandemic upon the Contracts in Progress. Special View upon the Unforeseeability in the Regulation of the Romanian Civil Code

Ramona Duminică
In the context of the deep economic changes generated by the SARS-CoV-2 pandemic, the debates regarding the institution of unforeseeability have returned. It is a fact that the measures ordered by the authorities to limit the spread of the pandemic affect the possibility of fulfilling contractual obligations, so that the contracting parties are put in a position to analyze the contractual mechanisms available to remedy the situation. The Romanian legal system considers the unforeseeability as...

GrNFS: A granular neuro-fuzzy system for regression in large volume data

Krzysztof Siminski

The professional is personal, the personal is professional? Towards re-conceptualising professionalism: a scientific and personal dialogue

Antje Rothe, Gaia Del Negro & Linden West
In this paper, two new and one established researcher (from Germany, Italy, and the UK) dialogue about researching professional biographies in education. The authors seek to build on a personal and scientific conversation to illuminate the critical and reflexive epistemological potential of particular perspectives in challenging the constraints of neoliberal discourses in education. The doctoral studies of the new researchers illuminate the limited conceptualisations of professionalism, shaped by dominant discourses pervading higher, adult and early...

Akceptacja starości i akceptacja w starości – badania z wykorzystaniem literatury dokumentu osobistego

Dorota Sieroń
W artykule posłużono się metodą biograficzną, aby się przyjrzeć, jak starość postrzegana jest przez osoby w podeszłym wieku. Przeprowadzono analizę jakościową 24 wywiadów (z 11 kobietami i 13 mężczyznami) w wieku od 75 do 97 lat, opublikowanych w książce Justyny Dąbrowskiej Miłość jest warta starania. Rozmowy z mistrzami, wyodrębniając jako kategorię wspólną w opisie doświadczenia starości – akceptację. Istotnym odniesieniem jest również metodologiczna refleksja nad literaturą dokumentu osobistego (wspomnienia, rozmowy, dzienniki, korespondencja), która wskazuje nam...

Gaps in online education in the times of a pandemic in the opinion of Polish and Kenyan students

Anna Babicka-Wirkus, Aleksander Cywiński, Stephen Muoki Joshua & Wojciech Walat
The authors aim to answer the research question: ‘What do you miss most about online education?’. The rationale for the research is that this form of education is likely to continue to be used. Referring to the quality strategy, the authors concentrate on the meaning of words used in responses to the above-mentioned open question, which was part of the research on the ‘Socio-technological aspects of academic education during the pandemic – from an international...

‘They had lived for nothing in this world’: Linguistic and socio-demographic considerations on a historically stigmatised marital status

Adriana Savu
Existence outside of marriage associated, especially in the case of women, with the lack of children carries an almost universal stigma. It has historically been perceived as a violation of social norms and a danger to local communities and states. In the latest couple of decades, a growing number of studies focused on the stereotypes and stigma of singlehood, but not many of them addressed the issues of stereotype formation and the etiology of stigma...

Teachers’ concepts of a ‘no penalty zone’. Drama-based learning for inclusive and co-designed classrooms

Susan Colverd & Adam Jagiełło-Rusiłowski
The pandemic related restrictions for schooling became a momentum for redefining teachers’ competences to engage students in designing learning situations as equals. In the COVID-19 context the educators trained in drama identified it as a key professional resource for sharing power and inclusion of students’ diversity. The aim of the study is to explore how teachers understand ‘no penalty zone’ in their critical incident protocols and what training support they need for professional development. The...

Exploring the space of conviviality with newcomers and host communities

Silvia Luraschi
This paper explores the space of conviviality between newcomers and host communities exemplifying the author’s way as a researcher to be at the same time an activist in Italy. The author investigates her position as an adult educator and researcher to focus on how the informal process of research on adult education has a ‘transformative’ effect at the meso (social) level dimension of interaction. Group experience is life experience and food is one of the...

Franciszek i feminizm – inność i paralele

Franciszek Kampka
Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska papieża Franciszka wobec sytuacji kobiet. Artykuł ma charakter przeglądowy, podstawą jest literatura przedmiotu dotycząca tradycji i specyfiki feminizmu latynoskiego oraz analiza wystąpień i dokumentów papieskich. Wypowiedzi i działania Franciszka zostały umieszczone w kontekście inicjatyw wcześniejszych papieży oraz ukazane przez pryzmat jego doświadczeń wyniesionych z kultury Ameryki Łacińskiej. Przedstawiono papieską diagnozę sytuacji kobiet, problemów i nierówności, jakich doświadczają, oraz wartości, jakie wnoszą w życie społeczne. Analiza prowadzi do wniosków, że pomimo...

Tyfloinformаtykа, tyflointernet – nowy czynnik edukаcji osób z niepełnosprаwnością wzroku

Artur Aleksandrowicz
Celem artykułu jest wskazanie, jakie miejsce w formalnej i nieformalnej edukacji całożyciowej osób z niepełnosprawnością wzroku zajmują współczesne technologie informacyjno--komunikacyjne. W artykule scharakteryzowano pojęcia: tyfloinformatyka i tyflointernet, pokrótce przedstawiono specjalne urządzenia komputerowe oraz oprogramowanie przeznaczone dla użytkowników z niepełnosprawnością wzrokową oraz podano przykłady serwisów stron internetowych przeznaczonych dla osób niewidomych. Ograniczenia poznawcze, wynikające z niepełnosprawności wzroku, zawężają dostęp do wiedzy, co w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym może stać się przyczyną jednej z form wykluczenia społecznego. Dzięki...

Exploring adult learning and its impact on wider communities through arts-based methods: an evaluation of narrative inquiry through filmmaking

Samantha Broadhead
This article reports on a project that employed narrative inquiry captured on film to explore the creative practices of five mature graduates. They had previously been mature students and continued to work within their various communities after they had left formal education.The participants were asked to describe their creative practice and its impact on other people through interviews and presentations. A researcher with help from a professional filmmaker carried out the project. From the initial...

Pojęcie obrotu prawnego – próba systematyki

Rafał Wrzecionek
Bezpieczeństwo prawne, jako ogólnosystemowa zasada ściśle związana z zasadą pewności prawa, znajduje swój wyraz w postaci zasady bezpieczeństwa obrotu. Pojęcie obrotu w kontekście prawnym w ogólności często jest rozumiane intuicyjnie, przez co zakres tego powszechnie stosowanego pojęcia wymaga usystematyzowania. Ustalenia w tym obszarze przyczynią się do ustalenia granic kompetencji – działań podmiotów, których ustawowym obowiązkiem jest jego ochrona (jak np. notariusze stojący na straży bezpieczeństwa obrotu). Pojęcie „obrotu” na gruncie prawnym należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Obrót...

Zakażenie koronawirusem jako delikt transgranicznego stosunku pracy

Magdalena Wasylkowska-Michór
Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu jest kwestia ustalenia prawa właściwego dla roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego polegającego na zakażeniu koronawirusem pracownika świadczącego pracę o charakterze transgranicznym. W związku z powyższym w pierwszej kolejności została przeprowadzona rekonstrukcja pojęcia transgranicznego stosunku pracy, tj. stosunku pracy, który jest powiązany z terytorium więcej niż jednego państwa. Następnie należało dokonać wyboru aktu prawnego, który znajdzie zastosowanie w celu określenia prawa właściwego dla cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej mającej źródło w czynie...

Registration Year

 • 2021
  235

Resource Types

 • Text
  235

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  40
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  4
 • Rzeszów University
  3
 • National Museum in Warsaw
  2
 • University of Wrocław
  2
 • Maria Curie-Skłodowska University
  2
 • National Academy of Arts
  2
 • Jan Długosz University
  2
 • University of Gdańsk
  1