235 Works

Pojęcie obrotu prawnego – próba systematyki

Rafał Wrzecionek
Bezpieczeństwo prawne, jako ogólnosystemowa zasada ściśle związana z zasadą pewności prawa, znajduje swój wyraz w postaci zasady bezpieczeństwa obrotu. Pojęcie obrotu w kontekście prawnym w ogólności często jest rozumiane intuicyjnie, przez co zakres tego powszechnie stosowanego pojęcia wymaga usystematyzowania. Ustalenia w tym obszarze przyczynią się do ustalenia granic kompetencji – działań podmiotów, których ustawowym obowiązkiem jest jego ochrona (jak np. notariusze stojący na straży bezpieczeństwa obrotu). Pojęcie „obrotu” na gruncie prawnym należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Obrót...

Diventare membri di una élite provinciale: l’esempio dei Numisii di Tarraco

Tiziana Carboni
The paper deals with two members of the Numisii family from Tarraco, who, after holding municipal appointments, obtain the equestrian rank and are elected to the role of flamines provinciae Hispaniae citerioris. The enrolment in the Palatina tribe represents a clue suggesting their libertine origin: the Numisii from Tarraco are an example of how it is possible to become members of the elite while coming from humble origins.

Moralność upolityczniona jako „usprawiedliwienie” różnych form przemocy

Joanna Dudek
Tekst dotyczy miejsca etyki w życiu społecznym i odnosi się do relacji między moralnością a polityką. Analizuje, w jaki sposób wszelkie próby zdominowania przez politykę sfery moralnej prowadzą do zaprzeczenia istoty moralności, której fundamentem jest sprawczość podmiotu, wolność wyborów i odpowiedzialność za nie, intersubiektywna obiektywność ocen i norm oraz dążenie do uniwersalizacji wartości. Sprowadzanie moralności do roli narzędzia w sprawowaniu władzy politycznej, manipulowanie ludźmi poprzez usprawiedliwianie stosowania różnych form przemocy, generowanie podziałów społecznych, gloryfikacja dyrektywy...

The metamorphosis of the giant Nicteroy in Brazilian conservatism since 1822

Beethoven Alvarez
In 1821-1822, Pedro I, then Prince Regent of Brazil, faced a crisis that culminated in the proclamation of independence on September 7, 1822. During this period, Januário da Cunha Barbosa (1780-1846) published the poem Nicteroy: Metamorphose do Rio de Janeiro (1822). The poem could be described as an Indianist epic poem, based on the topos of metamorphosis and on an ancient mythical background that included Claudianus’s Gigantomachia. The poem tells the story of Nicteroy, son...

Il Grande Ciclo della stella Sothis: i catasterismi e le emissioni in bronzo di Antonino Pio a tema zodiacale battute dalla zecca di Alessandria

Francesca Ceci
In 139 AD, under the reign of Antoninus Pius, an astronomical event of great importance for Egypt took place: the Great Cycle of the star Sothis, identified with Sirius of the constellation of the Dog, in which the star touched the same point on the horizon reached by the Sun once every 1461 years: this moment began a new era, the Sothiac cycle. This millenary convergence, which marked a moment of great popular celebration, was...

Time-optimal control of linear fractional systems with variable coefficients

Ivan Matychyn & Viktoriia Onyshchenko

Forecasting models for chaotic fractional-order oscillators using neural networks

Kishore Bingi & B Rajanarayan Prusty

A nested autoencoder approach to automated defect inspection on textured surfaces

Muhammed Ali Nur Oz, Ozgur Turay Kaymakci & Muharrem Mercimek

Fitting a Gaussian mixture model through the Gini index

Adriana Laura López-Lobato & Martha Lorena Avendaño-Garrido

Why bother getting involved? Commitment and mobilisation within current climate and environmental movements

Anna Nørholm Lundin
The present article analyses mobilisation in climate and environmental movements as a social practice. The research questions concern why people take part in said movements, and how this makes sense to them, in relation to the specific context. The study aims to understand participation on several levels, thus filling knowledge gaps regarding the cross-section of civil society, social movements and Bourdieu’s theory of social practices. The empirical study consists of two cases of current climate...

Seriale i ich odbiór jako odbicie zmian społeczno-kulturowych

Ewelina Konieczna
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są współczesne seriale filmowe oraz modele zachowań odbiorczych. Celem refleksji badawczej jest zastanowienie się nad rolą seriali w kulturze medialnej, jak również nad nowymi praktykami odbiorczymi, wynikającymi ze zmian społeczno-kulturowych. Wybór przytoczonych tekstów oraz badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznychuwarunkowany jest koniecznością prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad serialowymi narracjami i ich odbiorem. Przegląd najnowszej literatury wykazał niedostatek badań z zakresu andragogiki ukierunkowanych na analizę tego dynamicznie zmieniającego się obszaru kultury...

How do higher education faculty adapt to the demands of online teaching? Reaction of higher education to COVID-19 in Poland and the United States – a snapshot

Elżbieta Perzycka & Jarek Janio
The COVID-19 pandemic caused an unusual situation in universities. All students, lecturers and administration staff had to start distance education. Suddenly, overnight, they all became the subjects of the digital revolution. This text is an overview of selected literature from 2020 compiled to reflect on the differences and similarities between higher education institutions in Poland and the United States as they reacted to the COVID-19 pandemic. Despite their inherent differences the two different systems of...

Squats, squares, universities. About significant places in the biographies of rebels

Przemysław Szczygieł
This article discusses a fragment of an empirical study on the learning of adults participating in various forms of rebellion such as manifestations, demonstrations, urban activism and many others. Several interviewees from Spain pointed out the importance of specific places in their practices of rebellion and learning. These ‘significant places’ could be an important context of people’s lifelong learning. They mediate activities, build social relationships, produce norms, values and – what is crucial from the...

Sprawozdanie z samooceny jako podstawowy instrument zewnętrznych i wewnętrznych procedur zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym

Dariia Shchegliuk
W 2019 r. na Ukrainie została przyjęta nowa procedura akredytacji programów studiów wyższych. Środowisko akademickie mogło zapoznać się z podstawowymi zasadami systemu zapewniania jakości szkolnictwa wyższego poprzez doświadczenie zdobyte przez uczelnie oraz ekspertów Państwowej Agencji ds. Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego w procesie wdrażania nowej procedury. Jednym z podstawowych instrumentów zapewniania jakości szkolnictwa wyższego, który ma kluczowe znaczenie w dzisiejszej procedurze akredytacji, jest raport samooceny programów studiów (formularz samooceny). Doświadczenia związane z akredytacją w roku akademickim...

Mechanizmy rozstrzygania sporów UE–Ukraina

Kseniia Smyrnova & Olena Sviatun
Artykuł analizuje istotę mechanizmów rozstrzygania sporów istniejących w ramach relacji Unia Europejska–Ukraina. Uwzględnia ewolucję mechanizmów rozstrzygania sporów w ciągu ostatnich 30 lat, rodzaje mechanizmów przewidzianych w układzie o stowarzyszeniu UE–Ukraina. Szczególną uwagę zwraca się na analizę pierwszego przypadku sporu handlowego, który zostaje rozstrzygnięty w trybie arbitrażu w ramach Układu Stowarzyszeniowego z Ukrainą w sprawie eksportu surowego drewna.

Kontrowersje wokół pojęcia mniejszości i charakteru ich ochrony prawnej podczas obrad konferencji pokojowej w Paryżu oraz w okresie międzywojennym w świetle postanowień traktatowych konferencji paryskiej z 1919 roku

Leszek Kaczmarski
W artykule pt. Kontrowersje wokół pojęcia mniejszości i charakteru ich ochrony prawnej podczas obrad konferencji pokojowej w Paryżu oraz w okresie międzywojennym w świetle postanowień traktatowych konferencji paryskiej z 1919 roku został omówiony proces wypracowywania znaczenia pojęcia mniejszości, w rozumieniu grupy ludności państwa różniącej się od większości danego państwa rasą, religią lub językiem, podczas obrad konferencji paryskiej w 1919 r. oraz podjęte przez Ligę Narodów i Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej próby wykładni tego pojęcia w...

Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych

Tomasz Gąsior
Opracowanie poświęcono analizie wybranych zagadnień dotyczących obwodowych komisji wyborczych. Organy te, mimo że znajdują się najniżej w hierarchii organów wyborczych, są jednymi z najbardziej identyfikowalnych i utożsamianych przez wyborców z procesem wyborczym spośród całej administracji wyborczej. Nie wydaje się przesadnym twierdzenie, że są one newralgiczne dla tego procesu, gdyż sposób i poziom ich działania w dużej mierze przekładają się na obraz całych wyborów w społeczeństwie. Tym samym odgrywają niebagatelną rolę w społecznym legitymizowaniu organów władzy...

Czy prawo ma prawo być bezsilne? Opinie pracowników MOPS w Zielonej Górze dotyczące przyczyn poalkoholowych uszkodzeń płodu i przeciwdziałania im

Dorota Fediuk & Barbara Bernfeld
Spożywanie napojów alkoholowych przez kobiety ciężarne jest przyczyną poalkoholowych uszkodzeń płodu, ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Jej ofiarami staje się rokrocznie w Polsce około 9000 dzieci. To dramatyczny problem medyczny, etyczny, społeczny, ekonomiczny i prawny. Polskie prawo nie zna jakichkolwiek skutecznych instrumentów przeciwdziałania przyczynom FASD. Nasze opracowanie ukazuje te zagadnienia w świetle opinii pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, czyli osób, które bardzo często spotykają się z kobietami, które spożywają alkohol, będąc w ciąży,...

Deformed solitons of a typical set of (2+1)-dimensional complex modified Korteweg–de Vries equations

Feng Yuan, Xiaoming Zhu & Yulei Wang

A mixed type boundary-value problem related to the electrostatics of cold plasma jet reactors based on dielectric barrier discharge

Panayiotis Vafeas, Polycarpos K. Papadopoulos & Panagiotis Svarnas

Transkulturowy potencjał współczesnego kina europejskiego. O roli filmu w edukacji międzykulturowej dorosłych

Ewelina Konieczna
The purpose of the reflections in the article is an attempt to find an answer to the question of whether and how films speaking about the topic of multiculturalism could serve intercultural adult communication and education. The modern European cinema audience experiences multiculturalism and is encouraged to reflect on mutual acceptance and tolerance of cultural diversity. The representation in films of ethnical and racial minorities is connected with reflection on migratory movements and the issues...

Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP na przykładzie systemu emerytalnego

Sławomir Maciejewski
Pojęcie „zabezpieczenie społeczne” występuje w większości krajowych regulacji prawnych państw europejskich, w terminologii międzynarodowych aktów prawnych. Również polski ustrojodawca, wyznaczając konstytucyjne ramy ochrony ubezpieczeniowej, stwierdza, że obywatel ma prawo do „zabezpieczenia społecznego”. Jednakże pomimo powszechnego posługiwania się tym pojęciem, nie zostało ono dotychczas nigdzie zdefiniowane i nie nadano mu jakiejś klarownej treści. W artykule autor dokona próby zdefiniowania terminu, opierając się na analizie przepisów odnoszących się do systemu emerytalnego. Szczególnie ma to doniosły charakter w...

Mniejszość polska na Ukrainie. Wspomnienia

Weronika Kundera
Mniejszość polska na Ukrainie występowała już od najdawniejszych czasów. Pierwsi Polacy przybyli na te ziemie w XIV w. z misją cywilizacyjną. Ich los w sąsiednim kraju był zróżnicowany. Początkowo cieszyli się oni poważaniem i licznymi przywilejami. Stosunki polsko-ukraińskie pogorszyło powstanie Bohdana Chmielnickiego spowodowane uciskiem Kozaków przez magnatów polskich. W 1925 r. dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie utworzono autonomiczny region zwany Marchlewszczyzną. Od czasu II wojny światowej dotknęły ich represje i prześladowania. Mniejszość polską uznawano za...

Perspektywy zmiany prawnego statusu mniejszości polskiej w Republice Federalnej Niemiec

Jarosław Kuczer
Artykuł traktuje o problemie statusu ludności polskiej w Niemczech. Analizie została poddana droga do podpisania przez Niemcy Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz sposób ustanowienia przez ustawodawcę czterech mniejszości narodowych, tzn. Fryzów, Duńczyków, Romów i Sinti oraz Serbołużyczan. W dalszej kolejności dociekania dotyczą właśnie aktualnie funkcjonującego systemu i kreowanych przezeń możliwości dla podnoszenia statusu i praw mniejszości polskiej w Niemczech, począwszy od potrzeby zdefiniowania realnego terminu prawnego, pod którym Polacy mogliby reprezentować własne interesy.

Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki dostępu do informacji publicznej w działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Kacper Pawłowski & Paweł Macuga
Dostęp do informacji publicznej to warunek sine qua non w pełni demokratycznego państwa prawnego. W pracy autorzy poruszają problematykę dostępu do informacji publicznej z perspektywy wzorców wyznaczonych przez obowiązujące regulacje prawne oraz – zestawionej z nimi – praktyki realizacji tego uprawnienia w działalności wybranych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (JST). Analizują w szczególności wybrane regulacje prawne mające związek z prawem dostępu do informacji publicznej w działalności obywatelskiej związanej z samorządem lokalnym. Analizują prawo wstępu na...

Registration Year

 • 2021
  235

Resource Types

 • Text
  235

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  40
 • University of Warsaw
  8
 • University of Łódź
  4
 • Rzeszów University
  3
 • National Museum in Warsaw
  2
 • University of Wrocław
  2
 • Maria Curie-Skłodowska University
  2
 • National Academy of Arts
  2
 • Jan Długosz University
  2
 • University of Gdańsk
  1