16,163,823 Works

CENY TRANSAKCYJNE W HANDLU ZAGRANICZNYM A SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SEKTORA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE

Krzysztof Hryszko & Krzysztof Hryszko
Fish processing is one of the fastest growing sectors of the agri-food processing industry in Poland after the accession to the EU. The branch is featured with increasing importance of raw material import for further processing and re-exports of derived this way products with higher value added. At the same time the share of the domestic market in shaping financial results of a large part of the companies is decreasing. The paper presents trends and...

REGIONALIZACJA POTENCJAŁU BIOMASY UBOCZNEJ Z PRODUKCJI ROŚLIN OLEISTYCH

Zuzanna Jarosz, Rafał Pudełko, Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Zuzanna Jarosz, Rafał Pudełko, Magdalena Borzęcka-Walker & Antoni Faber
The aim of the study was to estimate in the regional surplus of oilseed crops straw, which can be used for energy purposes. For spatial analysis, data from the Central Statistical Office for the counties from the State Agricultural Census of 2010. The regional differences in the production of rape seed were characterised against the background of natural and organizational conditions. The factors limiting the size of rapeseed production are: the quality of soil (about...

WYKORZYSTANIE SUROWCÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO DO PRODUKCJI BIOPALIW TRANSPORTOWYCH W POLSCE

Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski, Stanisław Zając, Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski & Stanisław Zając
The aim of this study was to assess the use of agricultural commodities for the production of bioethanol and biodiesel. The research was carried out on the basis of the reports of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and the Energy Regulatory Office. Tabular and descriptive methods were used. Analyzes covered the years 2007-2013. The investigation performed shows that the rapeseed oil was the most common resource for biodiesel production, while for bioethanol...

POLITYKA BIOPALIWOWA A CENY SUROWCÓW ROLNYCH – WYBRANE PROBLEMY

Mariusz Hamulczuk & Mariusz Hamulczuk
The aim of the study was to display the selected policy tools stimulating the use of biofuels on agricultural commodity prices. The analytical and graphical approach was applied. The study indicates that observed increase in the levels of world agricultural commodity prices and their volatility in large amount are conditioned by the biofuels policy.

PORÓWNANIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ZIEMNIAKA JADALNEGO W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH UPRAWY

Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Anna Sikorska, Marek Gugała, Krystyna Zarzecka & Anna Sikorska
The study was based on data derived from the farm specializing in the production of edible potato. The aim of the study was to conduct an economic analysis of potato production and presentation of profitability in the next two growing seasons. Marketable yield of potato tubers stood in 2012 at 247.8 dt/ha in 2013 amounted to 265.4 dt/ha. Revenue in the studied period was 9907.60 and 27956.30 PLN per 1 ha, and a large variation...

LOKALNE PRZETWÓRNIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Beata Bilska, Wiesław Przybylski, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Beata Bilska & Wiesław Przybylski
The aim of the study was to identify opportunities and to demonstrate the viability of the organization of small wild game processing facilities as alternative employment for the local market and the possibility of spread of venison consumption through increased availability and lower prices of products. Despite such large values of health, the average Pole eats in a year, only 0.08 kg wild game meat. It is caused primarily poor availability of products and their...

KONIUNKTURA W ROLNICTWIE W POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH METOD

Aleksander Grzelak & Aleksander Grzelak
The main purpose of the article is to evaluation of the business outlook in agriculture in Poland in the light of the selected methods. One has used three existing methods used by: the IERiGŻ (synthetic indicator of the business outlook in agriculture SWKR), Institute of Regional Development Economics SGH (indicator of the business outlook in agriculture) in the article. The study shows that the indicators SGH and SWKR are complementary to each other, which is...

WDRAŻANIE PROJEKTÓW EKOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM WSPARCIA UNIJNEGO JAKO WYRAZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE BADANYCH GMIN

Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Dorota Dziubak, Agnieszka Ginter, Halina Kałuża & Dorota Dziubak
Selected communes and their residents appreciate the benefits arising from the use of renewable energy sources. They are aware of the benefits of mounting solar collectors. Analyzed communes received EU support to enable the implementation of projects using solar energy. It should be emphasized that the installation of these devices is a very costly investment, so in both cases the union’s support was a very important to the project. EU financial assistance was one of...

DAIRY CATTLE WELFARE ASPECTS IN MAZOWIECKIE AND PODLASKIE PROVINCE

Edyta Gajos, Sylwia Małażewska, Edyta Gajos & Sylwia Małażewska
Celem pracy było zbadanie poziomu dobrostanu bydła mlecznego w gospodarstwach w województwie mazowieckim i podlaskim, jak również wskazanie występujących różnic. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku na próbie 150 gospodarstw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ogólny poziom dobrostanu jest wyższy w województwie mazowieckim niż podlaskim. Jednocześnie w gospodarstwach z województwa mazowieckiego zanotowano niższą wydajność mleczną krów. Relacja była taka sama w przypadku kosztów weterynaryjnych. Finalnie, nadwyżka bezpośrednia z gospodarstwa w przeliczeniu na jedną krowę...

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE – CASE OF POLAND

Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik, Bazyli Czyżewski & Agnieszka Brelik
Celem badań była konceptualizacja zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Punktem wyjścia do rozważań było wykazanie zależności między zrównoważonym rozwojem i zrównoważonym rolnictwem. Zastosowano następujące metody badawcze : metody monograficzne i opisowe, analizy i syntezy, indukcji i dedukcji. W analizie sytuacji rolnictwa uwzględniono główne zmiany, które zaszły w latach 2000-2010, przedstawiono je na podstawie danych GUS zawartych w rocznikach statystycznych i opracowaniach wyników z powszechnych spisów rolnych.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE

Krzysztof Firlej & Krzysztof Firlej
Aim of this paper and research was to explain concepts and effects of innovative activities and types of incorporated innovations in food industry companies. Author would like to present relationship between theoretical assumptions proposed in the literature of subject and results achieved by the companies that were investigated and additional effects and benefits that come from its implementation. In order to complete the research the author used questionnaires, study period included years from 2006 to...

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY

Georgij Czerewko & Georgij Czerewko
Market as the economical mechanism is not ideal. With the purpose of market failures activity negative results elimination the economical processes regulation even in form of direct governmental interventionism is needed. There is historically considered that agriculture and agribusiness as the whole need such kind of governmental support in the biggest extent. The analyzed indexes of governmental support of agribusiness in Ukraine show that it is insufficient, what is the result of united governmental agrarian...

Biography from below : Herbert Kruckman - a forgotten man of American art

Daniel Vuillermin
Biography is a genre that has been largely dedicated to 'eminent' lives, yet there is a need to re-evaluate the grounds of biographical eligibility to encompass 'forgotten' and other marginalised lives. BIOGRAPHY FROM BELOW: HERBERT KRUCKMAN -A FORGOTTEN MAN OF AMERICAN ART is a study of one such unrecognised figure, the New York-born artist, cartoonist, illustrator, teacher and author, Herbert Kruckman (1904-98). Throughout his career, Kruckman's works addressed the poverty of the Great Depression, civil...

ZRÓŻNICOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH

Piotr Bórawski & Piotr Bórawski
The aim of the study was to investigate and evaluate the activities of investment in dairy farms in the region of Mazowsze and Podlasie. Implementing studies were used primary data on the basis of own research conducted in 2013 in the region of Mazowsze and Podlasie on a group of 100 households selected in a targeted manner. The study used a survey method using questionnaire interview. The research shows that most in 2012 invested in...

IDENTYFIKACJA I OCENA WYMIARU ŚRODOWISKOWEGO OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Hanna Adamska, Maria Golinowska, Hanna Adamska & Maria Golinowska
Having in mind the fact that the reduction and loss of relatively small part of environmental assets and nature values affect their development opportunities in the future, it is necessary to undertake the measures preventing the depletion of any of its components. The environment should be considered as one of principal elements of the development. The action improving the state of the environment through spatial development, enhancement of water, soil and air quality, as well...

POTENCJAŁ KOOPETYCYJNY I JEGO ROLA W MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Anna Bisaga & Anna Bisaga
The reformers of the CUP are convinced that inter-organizational relations of the agricultural households and their potential will facilitate and quicken transformation processes which foster the creation of balanced and effective agriculture in European regions. In the new paradigm of agriculture: mobilization, restructuring and diversification of the households’ internal resources is possible due to the external resources available in the farmers’ social networks. The paper is a trial to identify competitions’ potentials and cooperation of...

SIŁA EKONOMICZNA GOSPODARSTW ROLNICZYCH PODEJMUJĄCYCH INWESTYCJE NA DOLNYM ŚLĄSKU

Tomasz Berbeka, Tomasz Szuk, Monika Kucharska, Tomasz Berbeka, Tomasz Szuk & Monika Kucharska
The aim of the study was to detect investments processes in farms located on lower Silesia region in period of financial perspective 2007-20011 period within RADP. The competitive position of agriculture sector depends on possibilities of grants gaining from EU budget. It plays essential role especially in cases of lack of own capital in production level. The article presents main directions of investment processes in Lower Silesian agricultural farms – selected at 3 districts where...

POLITYKA PAŃSTWA WOBEC WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Dagmara K. Zuzek & Dagmara K. Zuzek
The paper presents some aspects related to the development of small businesses in rural areas, with particular emphasis on barriers to their operation and development. In addition to the barriers that apply to all companies, firms located in rural areas are forced to overcome specific barriers specific to rural areas. Presents the results of empirical research on development issues, conducted in 2012, in the small and medium enterprises engaged in economic activities in rural areas...

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOŻYCIA I MIEJSCE ZAKUPU WYBRANYCH PRODUKTÓW MLECZARSKICH PRZEZ POLSKICH KONSUMENTÓW W LATACH 2006 I 2012

Maria Zuba-Ciszewska, Jan Zuba, Maria Zuba-Ciszewska & Jan Zuba
The aim of the work was an analysis of frequency of consumption of basic dairy products and places of their purchase by examined consumers beetwen years 2006 and 2012. Research were carried out in 2006 on the test 1000 persons and in 2012 on the test 1100 consumers. The test had a character all-Polish, random and representative. The results showed a growth in the participation in the trade of dairy products by modern types of...

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W UPRAWACH POLOWYCH W LATACH 2005-2011

Marek Zieliński & Marek Zieliński
The study identified reasons of inefficiency in farms specializing in field crops. To achieve this goal used empirical data from farms specializing in field crops that collected the data from 2005 to 2011 for Farm Accountancy Data Network (FADN). Using a parametric method, Stochastic Frontier Analysis (SFA) analyzed the group of farms that was divided into three groups in depend on the ratio of technical efficiency. Then they were subjected to a comparative analysis of...

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Wojciech Ziętara & Wojciech Ziętara
This paper presents the results of research on the competitive advantages of selected types of Polish farms in the comparison with referring Hungarian and German farms. This analysis was focused on farms operating within the FADN System in the years: 2006-2010. According to the study, Polish farms indicates the capacity of further development and future competitive advantage, but such a positive future performance of Polish farms depends on their economic size. Suggesting remark of this...

EFEKT EKONOMICZNY MECHANICZNO-CHEMICZNEJ PIELĘGNACJI ZIEMNIAKA

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała & Alicja Baranowska
The research aimed at assessment of the influence of weed control methods on the potato yields and economic effects of potato cultivation. A field experiment was carried out in the years 2008-2010. In experiment grown medium-early of table potato cultivar Cekin, which is know in central-eastern Poland. Mechanical and chemical treatment with the used herbicides and their mixtures, increased yield by 50.2% as compared to the control object. The gross margin ranged from 1055,3 PLN...

PREFERENCJE OSÓB STARSZYCH DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH W OKOLICACH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Jan Zawadka & Jan Zawadka
The paper presents the results of research on the preferences and behavior of older people vacationing in the countryside. In this study shown the ordinary senior tourist visiting rural areas, and also shown the behavior of people vacationing there. Topics discussed included the reasons for choosing this form of tourism, as well as the choice of a particular offer, used by tourists source of information about the object, the preferred leisure activities and expectations for...

Registration Year

 • 2004
  21
 • 2005
  99,092
 • 2006
  70,301
 • 2007
  33,870
 • 2008
  24,013
 • 2009
  76,385
 • 2010
  331,477
 • 2011
  152,646
 • 2012
  457,594
 • 2013
  470,904
 • 2014
  1,415,827
 • 2015
  1,828,696
 • 2016
  2,182,444
 • 2017
  3,013,744
 • 2018
  3,568,348
 • 2019
  2,432,226

Resource Types

 • Dataset
  6,147,683
 • Text
  4,322,377
 • Image
  1,815,547
 • PhysicalObject
  928,089
 • Collection
  629,837
 • Other
  493,854
 • Software
  103,050
 • Workflow
  88,841
 • Audiovisual
  83,067
 • InteractiveResource
  51,484
 • Sound
  23,187
 • Event
  10,508
 • Model
  3,313
 • Film
  1,603
 • DataPaper
  1,363

Data Centers

 • Zenodo
  1,293,718
 • figshare Academic Research System
  1,257,706
 • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
  844,955
 • The Cambridge Structural Database
  802,134
 • E-Periodica
  795,845
 • ResearchGate
  708,227
 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  686,353
 • Global Biodiversity Information Facility
  634,238
 • E-Pics Bildarchiv
  513,805
 • Columbia University Libraries
  491,886
 • University of Southern California Digital Library
  454,071
 • Harvard IQSS Dataverse
  450,551
 • PANGAEA
  376,852
 • Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
  373,193
 • DSMZ
  319,039