16,163,269 Works

CCDC 1937794: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Chao, Hu, Zhaobo, Li, Jing, Ruan, Huapeng, Zhao, Yue, Tan, Gengwen, Song, You & Wang, Xinping
Related Article: Chao Chen, Zhaobo Hu, Jing Li, Huapeng Ruan, Yue Zhao, Gengwen Tan, You Song, Xinping Wang|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b01950

CCDC 1936069: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1916002: Experimental Crystal Structure Determination

Jin, Guanghua, Sensharma, Debobroto, Zhu, Nianyong, Vaesen, Sebastien & Schmitt, Wolfgang
Related Article: Guanghua Jin, Debobroto Sensharma, Nianyong Zhu, Sebastien Vaesen, Wolfgang Schmitt|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02117E

CCDC 1936068: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1936066: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1936065: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1936067: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1895480: Experimental Crystal Structure Determination

Lofstrand, Verner A., McIntosh, Kyle C., Almehmadi, Yaseen A. & West, F. G.
Related Article: Verner A. Lofstrand, Kyle C. McIntosh, Yaseen A. Almehmadi, F. G. West|2019|Org.Lett.|21|6231|doi:10.1021/acs.orglett.9b02085

CCDC 1936063: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1936064: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, You-Xuan, Yang, Hsueh-Hui, Lin, Yu-Liang, Hou, Ji-Kuan, Chu, Yong-Jui, Liu, Fu-Chen & Lee, Gene-Hsiang
Related Article: You-Xuan Chen, Hsueh-Hui Yang, Yu-Liang Lin, Ji-Kuan Hou, Yong-Jui Chu, Fu-Chen Liu, Gene-Hsiang Lee|2019|Dalton Trans.|||doi:10.1039/C9DT02659B

CCDC 1922684: Experimental Crystal Structure Determination

Xu, Murong, Yuan, Yang, Wang, Ye, Tao, Qihai, Wang, Chengyu & Li, Yanzhong
Related Article: Murong Xu, Yang Yuan, Ye Wang, Qihai Tao, Chengyu Wang, Yanzhong Li|2019|Org.Lett.|21|6264|doi:10.1021/acs.orglett.9b02145

CCDC 1914687: Experimental Crystal Structure Determination

Yao, Shu-Li, Tian, Xue-Mei, Li, Le-Qian, Liu, Sui-Jun, Zheng, Teng-Fei, Chen, Yong-Qiang, Zhang, Da-Shuai, Chen, Jing-Lin, Wen, He-Rui & Hu, Tong-Liang
Related Article: Shu-Li Yao, Xue-Mei Tian, Le-Qian Li, Sui-Jun Liu, Teng-Fei Zheng, Yong-Qiang Chen, Da-Shuai Zhang, Jing-Lin Chen, He-Rui Wen, Tong-Liang Hu|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900739

CCDC 1921604: Experimental Crystal Structure Determination

Sahoo, Subas Chandra & Pan, Subhas Chandra
Related Article: Subas Chandra Sahoo, Subhas Chandra Pan|2019|Org.Lett.|21|6208|doi:10.1021/acs.orglett.9b01990

CCDC 1922682: Experimental Crystal Structure Determination

Xu, Murong, Yuan, Yang, Wang, Ye, Tao, Qihai, Wang, Chengyu & Li, Yanzhong
Related Article: Murong Xu, Yang Yuan, Ye Wang, Qihai Tao, Chengyu Wang, Yanzhong Li|2019|Org.Lett.|21|6264|doi:10.1021/acs.orglett.9b02145

CCDC 1917777: Experimental Crystal Structure Determination

Hashimoto, Akari, Yoshinari, Nobuto, Nakano, Motohiro & Konno, Takumi
Related Article: Akari Hashimoto, Nobuto Yoshinari, Motohiro Nakano, Takumi Konno|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900743

CCDC 1917779: Experimental Crystal Structure Determination

Hashimoto, Akari, Yoshinari, Nobuto, Nakano, Motohiro & Konno, Takumi
Related Article: Akari Hashimoto, Nobuto Yoshinari, Motohiro Nakano, Takumi Konno|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900743

CCDC 1917776: Experimental Crystal Structure Determination

Hashimoto, Akari, Yoshinari, Nobuto, Nakano, Motohiro & Konno, Takumi
Related Article: Akari Hashimoto, Nobuto Yoshinari, Motohiro Nakano, Takumi Konno|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900743

CCDC 1917778: Experimental Crystal Structure Determination

Hashimoto, Akari, Yoshinari, Nobuto, Nakano, Motohiro & Konno, Takumi
Related Article: Akari Hashimoto, Nobuto Yoshinari, Motohiro Nakano, Takumi Konno|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900743

CCDC 1907484: Experimental Crystal Structure Determination

Kang, Xiao-Min, Yao, Lin-Hong, Jiao, Zhuo-Hao & Zhao, Bin
Related Article: Xiao-Min Kang, Lin-Hong Yao, Zhuo-Hao Jiao, Bin Zhao|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900712

CCDC 1916376: Experimental Crystal Structure Determination

Zeng, Linwei, Sajiki, Hironao & Cui, Sunliang
Related Article: Linwei Zeng, Hironao Sajiki, Sunliang Cui|2019|Org.Lett.|21|6423|doi:10.1021/acs.orglett.9b02323

CCDC 1909003: Experimental Crystal Structure Determination

Axtell, Jonathan C., Messina, Marco S., Liu, Ji-Yuan, Galaktionova, Daria, Schwan, Josef, Porter, Tyler M., Savage, Miles D., Wixtrom, Alex I., Rheingold, Arnold L., Kubiak, Clifford P., Winkler, Jay R., Gray, Harry B., Král, Petr, Alexandrova, Anastassia N. & Spokoyny, Alexander M.
Related Article: Jonathan C. Axtell, Marco S. Messina, Ji-Yuan Liu, Daria Galaktionova, Josef Schwan, Tyler M. Porter, Miles D. Savage, Alex I. Wixtrom, Arnold L. Rheingold, Clifford P. Kubiak, Jay R. Winkler, Harry B. Gray, Petr Král, Anastassia N. Alexandrova, Alexander M. Spokoyny|2019|Inorg.Chem.|58|10516|doi:10.1021/acs.inorgchem.9b00935

CCDC 1907482: Experimental Crystal Structure Determination

Kang, Xiao-Min, Yao, Lin-Hong, Jiao, Zhuo-Hao & Zhao, Bin
Related Article: Xiao-Min Kang, Lin-Hong Yao, Zhuo-Hao Jiao, Bin Zhao|2019|Chem.Asian J.|||doi:10.1002/asia.201900712

CCDC 1906369: Experimental Crystal Structure Determination

Wi, Eun Hye, Ryu, Ji Yeon, Lee, Seul Gi, Farwa, Ume, Pait, Moumita, Lee, Sunwoo, Cho, Sung & Lee, Junseong
Related Article: Eun Hye Wi, Ji Yeon Ryu, Seul Gi Lee, Ume Farwa, Moumita Pait, Sunwoo Lee, Sung Cho, Junseong Lee|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b01288

CCDC 1906979: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Yong-Hong, He, Jiang-Bo, Bai, Xue, Li, Xiao-Nian, Lu, Lan-Feng, Liu, Yan-Chun, Zhang, Ke-Qin, Li, Sheng-Hong & Niu, Xue-Mei
Related Article: Yong-Hong Chen, Jiang-Bo He, Xue Bai, Xiao-Nian Li, Lan-Feng Lu, Yan-Chun Liu, Ke-Qin Zhang, Sheng-Hong Li, Xue-Mei Niu|2019|Org.Lett.|21|6499|doi:10.1021/acs.orglett.9b02371

CCDC 1906365: Experimental Crystal Structure Determination

Wi, Eun Hye, Ryu, Ji Yeon, Lee, Seul Gi, Farwa, Ume, Pait, Moumita, Lee, Sunwoo, Cho, Sung & Lee, Junseong
Related Article: Eun Hye Wi, Ji Yeon Ryu, Seul Gi Lee, Ume Farwa, Moumita Pait, Sunwoo Lee, Sung Cho, Junseong Lee|2019|Inorg.Chem.|||doi:10.1021/acs.inorgchem.9b01288

Registration Year

 • 2004
  21
 • 2005
  99,092
 • 2006
  70,301
 • 2007
  33,870
 • 2008
  24,013
 • 2009
  76,385
 • 2010
  331,477
 • 2011
  152,646
 • 2012
  457,594
 • 2013
  470,904
 • 2014
  1,415,828
 • 2015
  1,828,696
 • 2016
  2,182,443
 • 2017
  3,013,744
 • 2018
  3,568,347
 • 2019
  2,431,647

Resource Types

 • Dataset
  6,147,495
 • Text
  4,322,159
 • Image
  1,815,527
 • PhysicalObject
  928,089
 • Collection
  629,806
 • Other
  493,781
 • Software
  103,026
 • Workflow
  88,844
 • Audiovisual
  83,064
 • InteractiveResource
  51,484
 • Sound
  23,187
 • Event
  10,508
 • Model
  3,313
 • Film
  1,603
 • DataPaper
  1,363

Data Centers

 • Zenodo
  1,293,648
 • figshare Academic Research System
  1,257,569
 • International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
  844,955
 • The Cambridge Structural Database
  802,064
 • E-Periodica
  795,845
 • ResearchGate
  708,136
 • Plutof. Data Management and Publishing Platform
  686,353
 • Global Biodiversity Information Facility
  634,192
 • E-Pics Bildarchiv
  513,805
 • Columbia University Libraries
  491,886
 • University of Southern California Digital Library
  454,071
 • Harvard IQSS Dataverse
  450,549
 • PANGAEA
  376,843
 • Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
  373,193
 • DSMZ
  319,039