833,874 Works

CCDC 1970993: Experimental Crystal Structure Determination

Klenner, Mitchell A., Zhang, Bo, Ciancaleoni, Gianluca, Howard, James K., Maynard-Casely, Helen E., Clegg, Jack K., Massi, Massimiliano, Fraser, Benjamin H. & Pascali, Giancarlo
Related Article: Mitchell A. Klenner, Bo Zhang, Gianluca Ciancaleoni, James K. Howard, Helen E. Maynard-Casely, Jack K. Clegg, Massimiliano Massi, Benjamin H. Fraser, Giancarlo Pascali||RSC Advances|10|8853|doi:10.1039/D0RA00318B

CCDC 1970992: Experimental Crystal Structure Determination

Klenner, Mitchell A., Zhang, Bo, Ciancaleoni, Gianluca, Howard, James K., Maynard-Casely, Helen E., Clegg, Jack K., Massi, Massimiliano, Fraser, Benjamin H. & Pascali, Giancarlo
Related Article: Mitchell A. Klenner, Bo Zhang, Gianluca Ciancaleoni, James K. Howard, Helen E. Maynard-Casely, Jack K. Clegg, Massimiliano Massi, Benjamin H. Fraser, Giancarlo Pascali||RSC Advances|10|8853|doi:10.1039/D0RA00318B

CCDC 1970991: Experimental Crystal Structure Determination

Klenner, Mitchell A., Zhang, Bo, Ciancaleoni, Gianluca, Howard, James K., Maynard-Casely, Helen E., Clegg, Jack K., Massi, Massimiliano, Fraser, Benjamin H. & Pascali, Giancarlo
Related Article: Mitchell A. Klenner, Bo Zhang, Gianluca Ciancaleoni, James K. Howard, Helen E. Maynard-Casely, Jack K. Clegg, Massimiliano Massi, Benjamin H. Fraser, Giancarlo Pascali||RSC Advances|10|8853|doi:10.1039/D0RA00318B

CCDC 1970990: Experimental Crystal Structure Determination

Klenner, Mitchell A., Zhang, Bo, Ciancaleoni, Gianluca, Howard, James K., Maynard-Casely, Helen E., Clegg, Jack K., Massi, Massimiliano, Fraser, Benjamin H. & Pascali, Giancarlo
Related Article: Mitchell A. Klenner, Bo Zhang, Gianluca Ciancaleoni, James K. Howard, Helen E. Maynard-Casely, Jack K. Clegg, Massimiliano Massi, Benjamin H. Fraser, Giancarlo Pascali||RSC Advances|10|8853|doi:10.1039/D0RA00318B

CCDC 1970989: Experimental Crystal Structure Determination

Klenner, Mitchell A., Zhang, Bo, Ciancaleoni, Gianluca, Howard, James K., Maynard-Casely, Helen E., Clegg, Jack K., Massi, Massimiliano, Fraser, Benjamin H. & Pascali, Giancarlo
Related Article: Mitchell A. Klenner, Bo Zhang, Gianluca Ciancaleoni, James K. Howard, Helen E. Maynard-Casely, Jack K. Clegg, Massimiliano Massi, Benjamin H. Fraser, Giancarlo Pascali||RSC Advances|10|8853|doi:10.1039/D0RA00318B

CCDC 1970752: Experimental Crystal Structure Determination

Xi, Wenbin, Yu, Junru, Wei, Mengru, Qiu, Qianqian, Xu, Pengfei, Qian, Zhaosheng & Feng, Hui
Related Article: Wenbin Xi, Junru Yu, Mengru Wei, Qianqian Qiu, Pengfei Xu, Zhaosheng Qian, Hui Feng||Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.202000233

CCDC 1967525: Experimental Crystal Structure Determination

Townsend, Daniel, Shankland, Kenneth, Weymouth-Wilson, Alex, Komsta, Zofia, Evans, Tim & Cobb, Alexander J. A.
Related Article: Daniel Townsend, Kenneth Shankland, Alex Weymouth-Wilson, Zofia Komsta, Tim Evans, Alexander J. A. Cobb||Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.202000164

CCDC 1945986: Experimental Crystal Structure Determination

Ni, Kaiyuan, Luo, Taokun, Lan, Guangxu, Culbert, August, Song, Yang, Wu, Tong, Lin, Zekai, Jiang, Xiaomin & Lin, Wenbin
Related Article: Kaiyuan Ni, Taokun Luo, Guangxu Lan, August Culbert, Yang Song, Tong Wu, Zekai Lin, Xiaomin Jiang, Wenbin Lin|2020|Angew.Chem.|132|1124|doi:10.1002/ange.201911429

CCDC 1898745: Experimental Crystal Structure Determination

Kumar, Vijith, Xu, Yijue & Bryce, David L.
Related Article: Vijith Kumar, Yijue Xu, David L. Bryce|2020|Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.201904795

CCDC 1940764: Experimental Crystal Structure Determination

Kumar, Vijith, Xu, Yijue & Bryce, David L.
Related Article: Vijith Kumar, Yijue Xu, David L. Bryce|2020|Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.201904795

CCDC 1962448: Experimental Crystal Structure Determination

Piotrowicz, Michal, Kowalczyk, Aleksandra, Trzybin´ski, Damian, Woz´niak, Krzysztof & Kowalski, Konrad
Related Article: Michal Piotrowicz, Aleksandra Kowalczyk, Damian Trzybin´ski, Krzysztof Woz´niak, Konrad Kowalski|2020|Organometallics|||doi:10.1021/acs.organomet.9b00851

CCDC 1967524: Experimental Crystal Structure Determination

Townsend, Daniel, Shankland, Kenneth, Weymouth-Wilson, Alex, Komsta, Zofia, Evans, Tim & Cobb, Alexander J. A.
Related Article: Daniel Townsend, Kenneth Shankland, Alex Weymouth-Wilson, Zofia Komsta, Tim Evans, Alexander J. A. Cobb||Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.202000164

CCDC 1962447: Experimental Crystal Structure Determination

Piotrowicz, Michal, Kowalczyk, Aleksandra, Trzybin´ski, Damian, Woz´niak, Krzysztof & Kowalski, Konrad
Related Article: Michal Piotrowicz, Aleksandra Kowalczyk, Damian Trzybin´ski, Krzysztof Woz´niak, Konrad Kowalski|2020|Organometallics|||doi:10.1021/acs.organomet.9b00851

CCDC 1926089: Experimental Crystal Structure Determination

Tao, Ce & Li, Rukang
Related Article: Ce Tao, Rukang Li||Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.201905182

CCDC 1898744: Experimental Crystal Structure Determination

Kumar, Vijith, Xu, Yijue & Bryce, David L.
Related Article: Vijith Kumar, Yijue Xu, David L. Bryce|2020|Chem.-Eur.J.|||doi:10.1002/chem.201904795

CCDC 1955989: Experimental Crystal Structure Determination

Pan, Ying-Qi, Yu, Meng, Zhang, Yu & Dong, Wen-Kui
Related Article: Ying-Qi Pan, Meng Yu, Yu Zhang, Wen-Kui Dong|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|429|doi:10.1515/ncrs-2019-0730

CCDC 1968034: Experimental Crystal Structure Determination

Mallik, Sumitava, Bhajammanavar, Vinod & Baidya, Mahiuddin
Related Article: Sumitava Mallik, Vinod Bhajammanavar, Mahiuddin Baidya|2020|Org.Lett.|||doi:10.1021/acs.orglett.0c00039

CCDC 1953742: Experimental Crystal Structure Determination

Pei, Jiyan, Wang, Jia-Xin, Shao, Kai, Yang, Yu, Cui, Yuanjing, Wu, Hui, Zhou, Wei, Li, Bin & Qian, Guodong
Related Article: Jiyan Pei, Jia-Xin Wang, Kai Shao, Yu Yang, Yuanjing Cui, Hui Wu, Wei Zhou, Bin Li, Guodong Qian|2020|J.Mater.Chem.A|8|3613|doi:10.1039/C9TA12671F

CCDC 1965562: Experimental Crystal Structure Determination

Hansmann, Max M., Antoni, Patrick W. & Pesch, Henner
Related Article: Max M. Hansmann, Patrick W. Antoni, Henner Pesch|2020|Angew.Chem.,Int.Ed.|||doi:10.1002/anie.201914571

CCDC 1965166: Experimental Crystal Structure Determination

Chen, Yu Hang, Dan, Yan Rong, Gan, Lin Ling & Yu, Yu
Related Article: Yu Hang Chen, Yan Rong Dan, Lin Ling Gan, Yu Yu|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|401|doi:10.1515/ncrs-2019-0708

CCDC 1947955: Experimental Crystal Structure Determination

Li, Ji & Wu, Siqi
Related Article: Ji Li, Siqi Wu|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|285|doi:10.1515/ncrs-2019-0607

CCDC 1964991: Experimental Crystal Structure Determination

Sun, Junshan
Related Article: Junshan Sun|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|347|doi:10.1515/ncrs-2019-0658

CCDC 1964867: Experimental Crystal Structure Determination

Deng, Xiao-Wei & Wu, Wei-Na
Related Article: Xiao-Wei Deng, Wei-Na Wu|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|421|doi:10.1515/ncrs-2019-0726

CCDC 1964849: Experimental Crystal Structure Determination

Al-Obaid, Abdulrahman M., Syed, Saeed Ali, Ahmed, Bari & Hosten, Eric C.
Related Article: Abdulrahman M. Al-Obaid, Saeed Ali Syed, Bari Ahmed, Eric C. Hosten|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|501|doi:10.1515/ncrs-2019-0806

CCDC 1951463: Experimental Crystal Structure Determination

Nyalungu, Nonjabulo, Alapour, Saba, Friedrich, Holger B. & Bala, Muhammad D.
Related Article: Yue Sun, Yin-Kai Liu, Jia-Dong Li, Qing-Guo Meng, Gui-Ge Hou|2020|Z.Kristallogr.-New Cryst.Struct.|235|377|doi:10.1515/ncrs-2019-0683

Registration Year

 • 2014
  524,916
 • 2015
  57,819
 • 2016
  55,343
 • 2017
  60,329
 • 2018
  61,070
 • 2019
  64,341
 • 2020
  9,986

Resource Types

 • Dataset
  833,868