524,917 Works

CCDC 787532: Experimental Crystal Structure Determination

Moreno-Corral, R., Hopfl, H., Machi-Lara, L. & Lara, K.O.
Related Article: R.Moreno-Corral, H.Hopfl, L.Machi-Lara, K.O.Lara|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2148|doi:10.1002/ejoc.201001312

CCDC 787531: Experimental Crystal Structure Determination

Moreno-Corral, R., Hopfl, H., Machi-Lara, L. & Lara, K.O.
Related Article: R.Moreno-Corral, H.Hopfl, L.Machi-Lara, K.O.Lara|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2148|doi:10.1002/ejoc.201001312

CCDC 793925: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Mang, Sun, Shaoguang, Liang, Deqiang, Liu, Bangyu, Dong, Ying & Liu, Qun
Related Article: Mang Wang, Shaoguang Sun, Deqiang Liang, Bangyu Liu, Ying Dong, Qun Liu|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2466|doi:10.1002/ejoc.201001487

CCDC 798179: Experimental Crystal Structure Determination

Cimarelli, C., Fratoni, D., Mazzanti, A. & Palmieri, G.
Related Article: In-Taek Lim, Ki-Young Choi|2011|Main Group Met.Chem.|34|43|

CCDC 788115: Experimental Crystal Structure Determination

Carafa, M., Mesto, E. & Quaranta, E.
Related Article: M.Carafa, E.Mesto, E.Quaranta|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2458|doi:10.1002/ejoc.201001725

CCDC 788114: Experimental Crystal Structure Determination

Carafa, M., Mesto, E. & Quaranta, E.
Related Article: M.Carafa, E.Mesto, E.Quaranta|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2458|doi:10.1002/ejoc.201001725

CCDC 795835: Experimental Crystal Structure Determination

Kloser, E., Bohmdorfer, S., Brecker, L., Kahlig, H., Netscher, T., Mereiter, K. & Rosenau, T.
Related Article: E.Kloser, S.Bohmdorfer, L.Brecker, H.Kahlig, T.Netscher, K.Mereiter, T.Rosenau|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2450|doi:10.1002/ejoc.201100178

CCDC 785073: Experimental Crystal Structure Determination

Wessels, M., Mahajan, V., Bosshammer, S., Raabe, G. & Gais, H.-J.
Related Article: M.Wessels, V.Mahajan, S.Bosshammer, G.Raabe, H.-J.Gais|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2431|doi:10.1002/ejoc.201100066

CCDC 799111: Experimental Crystal Structure Determination

Buttero, P.D., Gironda, R., Moret, M., Papagni, A., Parravicini, M., Rizzato, S. & Miozzo, L.
Related Article: P.D.Buttero, R.Gironda, M.Moret, A.Papagni, M.Parravicini, S.Rizzato, L.Miozzo|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2265|doi:10.1002/ejoc.201001647

CCDC 799110: Experimental Crystal Structure Determination

Buttero, P.D., Gironda, R., Moret, M., Papagni, A., Parravicini, M., Rizzato, S. & Miozzo, L.
Related Article: P.D.Buttero, R.Gironda, M.Moret, A.Papagni, M.Parravicini, S.Rizzato, L.Miozzo|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2265|doi:10.1002/ejoc.201001647

CCDC 797256: Experimental Crystal Structure Determination

Hashmi, A.S.K., Molinari, L., Rominger, F. & Oeser, T.
Related Article: A.S.K.Hashmi, L.Molinari, F.Rominger, T.Oeser|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2256|doi:10.1002/ejoc.201100179

CCDC 797255: Experimental Crystal Structure Determination

Hashmi, A.S.K., Molinari, L., Rominger, F. & Oeser, T.
Related Article: A.S.K.Hashmi, L.Molinari, F.Rominger, T.Oeser|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2256|doi:10.1002/ejoc.201100179

CCDC 798848: Experimental Crystal Structure Determination

Nagasawa, J., Yoshida, M. & Tamaoki, N.
Related Article: J.Nagasawa, M.Yoshida, N.Tamaoki|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2247|doi:10.1002/ejoc.201001533

CCDC 798915: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao, Xin, Wang, Qian, Yu, Yi-Hua, Xiao, Zhi-You, Tao, Zhu, Xue, Sai-Feng, Zhu, Qian-Jiang, Liu, Jing-Xin & Liu, Xin-Hua
Related Article: Xin Xiao, Qian Wang, Yi-Hua Yu, Zhi-You Xiao, Zhu Tao, Sai-Feng Xue, Qian-Jiang Zhu, Jing-Xin Liu, Xin-Hua Liu|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2366|doi:10.1002/ejoc.201001504

CCDC 787351: Experimental Crystal Structure Determination

Xiao, Xin, Wang, Qian, Yu, Yi-Hua, Xiao, Zhi-You, Tao, Zhu, Xue, Sai-Feng, Zhu, Qian-Jiang, Liu, Jing-Xin & Liu, Xin-Hua
Related Article: Xin Xiao, Qian Wang, Yi-Hua Yu, Zhi-You Xiao, Zhu Tao, Sai-Feng Xue, Qian-Jiang Zhu, Jing-Xin Liu, Xin-Hua Liu|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2366|doi:10.1002/ejoc.201001504

CCDC 792139: Experimental Crystal Structure Determination

Janreddy, D., Kavala, V., Bosco, J.W.J., Kuo, Chun-Wei & Yao, Ching-Fa
Related Article: D.Janreddy, V.Kavala, J.W.J.Bosco, Chun-Wei Kuo, Ching-Fa Yao|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2360|doi:10.1002/ejoc.201001357

CCDC 791335: Experimental Crystal Structure Determination

Janreddy, D., Kavala, V., Bosco, J.W.J., Kuo, Chun-Wei & Yao, Ching-Fa
Related Article: D.Janreddy, V.Kavala, J.W.J.Bosco, Chun-Wei Kuo, Ching-Fa Yao|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2360|doi:10.1002/ejoc.201001357

CCDC 805058: Experimental Crystal Structure Determination

Kranz, D.P., Greffen, A.M.zu, El Sheikh, S., Neudorfl, J.M. & Schmalz, H.-G.
Related Article: D.P.Kranz, A.M.zu Greffen, S.El Sheikh, J.M.Neudorfl, H.-G.Schmalz|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2860|doi:10.1002/ejoc.201100020

CCDC 805338: Experimental Crystal Structure Determination

Nissen, F. & Detert, H.
Related Article: F.Nissen, H.Detert|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2845|doi:10.1002/ejoc.201100131

CCDC 805337: Experimental Crystal Structure Determination

Dassonneville, B., Witulski, B. & Detert, H.
Related Article: B.Dassonneville, B.Witulski, H.Detert|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2836|doi:10.1002/ejoc.201100121

CCDC 808617: Experimental Crystal Structure Determination

Bhuyan, M., Katayev, E., Stadlbauer, S., Nonaka, H., Ojida, A., Hamachi, I. & Konig, B.
Related Article: M.Bhuyan, E.Katayev, S.Stadlbauer, H.Nonaka, A.Ojida, I.Hamachi, B.Konig|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2807|doi:10.1002/ejoc.201100103

CCDC 795254: Experimental Crystal Structure Determination

Inai, M., Nishii, T., Tanaka, A., Kaku, H., Horikawa, M. & Tsunoda, T.
Related Article: M.Inai, T.Nishii, A.Tanaka, H.Kaku, M.Horikawa, T.Tsunoda|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|2719|doi:10.1002/ejoc.201100034

CCDC 813944: Experimental Crystal Structure Determination

Jiang, Bo, Liu, Yin-Ping & Tu, Shu-Jiang
Related Article: Bo Jiang, Yin-Ping Liu, Shu-Jiang Tu|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|3026|doi:10.1002/ejoc.201100127

CCDC 783419: Experimental Crystal Structure Determination

Page, P.C.B., Bygrave, T.R., Chan, Yohan, Heaney, H. & McKee, V.
Related Article: P.C.B.Page, T.R.Bygrave, Yohan Chan, H.Heaney, V.McKee|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|3016|doi:10.1002/ejoc.201100122

CCDC 783418: Experimental Crystal Structure Determination

Page, P.C.B., Bygrave, T.R., Chan, Yohan, Heaney, H. & McKee, V.
Related Article: P.C.B.Page, T.R.Bygrave, Yohan Chan, H.Heaney, V.McKee|2011|Eur.J.Org.Chem.|2011|3016|doi:10.1002/ejoc.201100122

Registration Year

  • 2014
    524,917

Resource Types

  • Dataset
    524,917